2017-10-31

Apdergti


Vilniaus meras R.Šimašius, matomai, atliekantis šabesgojaus funkcijas, tęsia antisemitizmo kurstytojos R.Vanagaitės pradėtą darbą – kiršinti visuomenę. Vanagaitė apdergė ir toliau dergia ant Tautos didvyrio generolo Adolfas Ramanauskas-Vanago. Vilniaus meras R.Šimašius ėmėsi kito tautos didvyrio – Kazio Škirpos apdergimo.


Du Lietuvos Judai, du purvini šabesgojai, du antisemitizmo kurstytojai, už saują sidabrinių pardavę Lietuvą ir jos garbę.

Vilniaus Šabesgojui užkliuvo gatvė, pavadinta Lietuvos didvyrio Kazio Škirpos vardu.

Šabesgojus (jud.) – gojus, atliekantis žydų darbus ir pavedimus, kurių jie patys negali ar nenori atlikti. Terminas kilo iš žodžių “šabas”+”gojus” ir pirmine prasme reiškė senovės judėjų ir izraelitų vergą, šabo (išeiginė žydų diena nuo penktadienio vakaro iki šeštadienio vakaro) metu atlikdavusį visus draudžiamus judėjams atlikti darbus ir veiksmus, katrų yra gyvas velnias. Kai vergų nebegalima buvo turėti, šabesgojai pradėti samdyti. Ši tradicija išliko iki šiol. Nūnai šis terminas greta religinės turi ir platesnę reikšmę ir vartojamas apibūdinti gojams, už pinigus ar dykai, vien iš tolerastiškų paskatų atstovaujančius ir ginančius ne savo tautos, bet žydų interesus bei atliekančius jų organizacijų ar veikėjų pavedimus. Šabesgojams yra suteikti įgaliojimai klijuoti antisemitų etiketes ant tų gojų, kurių pozicija, žodžiai ar veiksmai to šabesgojaus manymu galėtu sukelti žydų nepasitenkinimą. Šie įgaliojimai nėra aukšto lygio ir tokia etiketė gali būti panaikinta bet kurio bent kiek rimto žydų tautybės asmens valia. Įgaliojimai naikinti žydų priklijuotas gojams antisemitų etiketes šabesgojams, net ir aukščiausio rango, nesuteikiami. Lietuvoje gausu veikėjų, atitinkančių aukščiau pateiktą šabesgojaus apibrėžimą.

Dienraštis Respublika apie Šimašiaus „nuveiktus darbus“ parašė: „Sunku būtų pasakyti, ką per dvejus metus mero poste nuveikė ponas Šimašius. Daug paprasčiau išvardinti, ko jis nenuveikė, nes neatlikti darbai bado akis. Ponas Šimašius nepastatė ir net nepradėjo statyti stadiono. Jis nesutvarkė Lukiškių aikštės, nesutvarkė ir Gedimino kalno bei aplink esančių takelių, kuriais galėtų pasivaikščioti mero taip laukiami turistai. Spūstys Vilniuje netgi padidėjo, taigi ir šioje srityje nėra kuo pasigirti. Savivaldybė giriasi, kad sukūrė virtualų mokyklų žemėlapį, bet ir šis neveikia, Šnipiškių nuo Baltupių neatskiria.“ Vilnius, be to, išterliotas grafičiais, apsilupinėjusiais namų fasadais, su ištrupėjusias šaligatviais, nesutvarkytais šiukšlių konteineriais ir t.t.

Per du metus nieko Vilniaus miestui taip ir nenuveikęs meras Remigijus Šimašius pasišiaušė prieš visuomenininkų norą Lukiškių aikštėje įamžinti valstybės simbolį Vytį, bet prikabinėjo mieste kitakalbių gatvių pavadinimų, šovėsi vietoj Sporto rūmų įrengti gigantišką žydų muziejų, bet šiai idiotiškai idėjai pasipriešino žydų bendruomenė, o vakar LRT pareiškė apie iniciatyvą atimti iš Gedimino kalno papėdėje esančios alėjos pirmojo Lietuvos savanorio Škirpos vardą. Neva, šis mūsų didvyris buvo nepalankiai atsiliepęs apie sadisto N.Dušanskio tipo žydus-komunistus, kurie Lietuvą okupavus sovietams, vežė į Sibirą, kankino ir šaudė lietuvius.


Užsienio iškrypėlis prieš Lietuvos Didvyrį

Škirpos niekinimą pradėjo Šimašiaus į Vilniaus tarybą inkorporuotas iškrypėlis-transvetitas iš Didžiosios Britanijos, kuris necenzūriniais žodžiais koliojo Lietuvos valstybę.

2015 metų birželio 27 dieną, šis Dievo nubaustas pilietis iš Didžiosios Britanijos, labai gerbiamas ir vertinamas Vilniaus liberalų (apsivogusių) ir net jų pasikviestas į sostinės Tarybą spręsti Vilniečių reikalus, viešai pareiškė, kad jis „p.sa“ Lietuvą. Ne todėl, matyt, liberalai ant to peder..to supyko, kad taip jų valstybę jis niekina, kurioje jie gyvena, kurios duoną valgo, kurioje jie savo vaikus augina ir kurios įstatymus privalo gerbti, bet tam lytiniam aktui jiems kol kas, matyt, per didelė Lietuva pasirodė. O kaip kitaip, jei valstybę jie gerbtų, tai šiukšlę, valstybę niekinančią, būtų iš savivaldybės tuojau pat išmetę, iki pačių Britų salų nuspyrę. Bet ne, pabarė, gal pamanė, kad dar neįveiks valstybės pi.ti, per silpni, palaukti reikia, pasitreniruoti, daugiau prisivogti?

Šitas Anglijos pe...astas, necenzuriškai iškoliojęs Lietuvos valstybę, 2016 metų pabaigoje parašė Šimašiui štai tokį raštą:

PRAŠYMAS DĖL K.ŠKIRPOS ALĖJOS PAVADINIMO PAKEITIMO Kadangi K. Škirpa įtariamai padėjo naciams vykdyti genocidą prieš Lietuvos piliečius, aš manau, kad Vilniaus mieste neturėtų būti gatvių, pavadintų jo vardu. Nepaisant to, kad šis žmogus yra laikomas nusipelniusiu Lietuvai, dalis jo veiklos negali būti pateisinama jokiomis aplinkybėmis. K. Škirpos knyga “Sukilimas”, jo organizacijos veiksmai, dokumentai ir deklaracijos, aiškiai rodo, kad jis palaikė Hitlerio ideologiją bei siekė kurti “judenfrei” Lietuvą, t.y. Lietuvą be dalies jos piliečių etniniu pagrindu ­ vyrų, moterų ir vaikų, kurių šeimos gyveno Lietuvoje ilgiau nei 500 metų ir į Lietuvą atvyko pačių lietuvių pakvietimu. Aš suprantu, kad pakeisti gatvės pavadinimą yra sudėtinga, nes gatvės pavadinimai atspindi svarbiausius miesto kultūros ir istorijos aspektus. Būtent dėl šios svarbos, manau, kad K. Škirpos vardas netinkamas gatvės pavadinimui. Taip pat, nemanau, kad Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau ­ Centro) pažyma dėl K. Škirpos veiksmų, apriboja Vilniaus miesto savivaldybės veiksmus gatvės pavadinimų keitimų atžvilgu. Priešingai, manau, kad pažymoje yra pakankamai daug įrodymų kad K. Škirpos vardas yra netinkamas gatvės pavadinimui. Kadangi kalbame apie gatvės pavadinimo keitimą, o ne baudžiamąją atsakomybę, galime pritaikyti savo, kaip Vilniaus miesto savivaldybės, moralinius standartus. Centro pažymoje pažymėta ­ “K. Škirpos vadovaujamo Berlyno LAF organizacijos veikloje būta ir antisemitizmo apraiškų”. Remiantis centro pažyma, minėtos “antisemitizmo apraiškos” yra: ● K. Škirpos vadovaujamo Berlyno LAF deklaravo, kad Frontas “yra pasiryžęs visiškai atskirti žydus nuo Lietuvos valstybinio bei tautinio kūno ir laipsniškai įvykdyti žydų pašalinimą iš lietuviškos žemės aplamai”. ● K. Škirpos vadovaujamo Berlyno LAF įsakė Lietuvos tautiečiams ­ “Jau dabar „painformuokite“ žydus, kad jų likimas aiškus, todėl kas gali, tegu jau šiandien nešdinasi iš Lietuvos, kad nebūtų bereikalingų aukų. Lemiamu momentu jų turtą perimkite į savo rankas, kad niekas veltui nežūtų”. ● K. Škirpos vadovaujamo Berlyno LAF atsišaukimai, L. Truskos nuomone, buvo viena iš priežasčių, kodėl 1941 m. vasarą dalis lietuvių prisidėjo prie nacių nusikalstamų įsakymų vykdymo. Mano nuomone, šie teiginiai jau savaime yra pakankama priežastis pakeisti alėjos pavadinimą. Primenu, kad Lietuvos žydų bendruomenė aiškiai išsakė savo nuomonę apie K. Škirpą ir jo LAF, ir ta nuomonė ­ neigiama. Taigi galima teigti, kad šios alėjos pavadinimas iš esmės priešina visuomenę, kadangi daliai jos yra visiškai nepriimtinas. Taip pat primenu kad K. Škirpos alėjos pavadinimas kenkia miesto įvaizdžiui, nes nacių kolaborantų garbinimas yra nepriimtina šiuolaikiniame pasaulyje, dėl mums visiems suprantamų priežasčių, kurių čia nurodyti nereikia. Liūdniausia yra tai, kad per menkai informuojame ir primename gyventojams ir miesto svečiams faktą, kad daug lietuvių gelbėjo žydus, rizikuodami savo ir savo šeimų gerove. Dėl šių garbingų darbų, daug Lietuvos piliečių nusipelnė Pasaulio tautų teisuolių statuso, kurį pripažino Izraelis. Atsižvelgiant į mano išdėstytus argumentus, prašau svarstyti šiuos pasiūlymus: 1. Pakeisti alėjos pavadinimą iš “K. Škirpos alėja” į “Teisuolių alėja”; 2. Organizuoti iškilmingą ceremoniją, skirtą pagerbti Lietuvos teisuolius, gatvės pavadinimo keitimo proga. Pagarbiai Mark Adam Harold Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys

Ar užsienio p.....ams dera mums, lietuviams, aiškinti, kokiais pavadinimais mums vadinti savo sostinės gatves. Ir abelnai, kas leido šitai importinei šiukšlei, koliojančiai mūsų šalį, rastis Vilniaus miesto savivaldybėje?

Nėra abejonių, kad prieš Lietuvą pradėta plataus mąsto sionistų diversija, kuri turi ekonominę potekstę, kuo labiau apjuodinti lietuvius, kad būtų lengviau atsiimti kažkada Lietuvoje gyvenusių žydų turtą, kuris išnyko kelių okupacijų metu. Šiems tikslams, mano nuomone, ir tarnauja šabesgojai vanagaitės ir šimašiai.

Šalin rankas nuo atminimo ženklų Kaziui Škirpai!

Tokiu pavadinimu raštą Vilniaus merui ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybai pasirašė Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga (LLKS) ir kitos nevyriausybinės patriotinės organizacijos, siekdamos užkirsti kelią dviejų Vilniaus miesto Tarybos narių bandymams panaikinti „Kazio Škirpos alėjos“ pavadinimą.

Žemiau pateikiamas šis tekstas:

Pastaruoju metu žiniasklaida, tarsi gardžiuodamasi savinieka, skelbia vis naujus rašinius, kaip lietuviai kolaboravo su naciais, kaip išduodavo bei žudė žydus, kaip grobstė jų turtą. Žinotina, jog tie vagys nebuvo nacionalistai, jog ir į Sibirą ištremtų lietuvių turtu nesibjaurėjo, jog jie drauge buvo entuziastingas stribų rezervas. Pasiskaičius tų rašinių komentarus, rasime pakankamai ir antisemitinių, deja, išprovokuotų. Antai Rūtos Vanagaitės knyga jau pačiu provokuojančiu pavadinimu „Mūsiškiai“ skatino lieti neadekvačias tiek dėl antraštės, tiek dėl turinio emocijas, turinčias antisemitizmo kvapą. Neseniai aktyviai viešintos žinios, interviu, reportažai apie „pasaulinį sąskrydį“ Molėtuose, primenant, kaip lietuviai (molėtiškiai) žudė ir naikino žydus.
Didžiuojamės, kad esame lietuviai. 

Panašų „sąskrydį“ Veliučionyse netoli Vilniaus paskelbusi R. Vanagaitė, rugsėjo 23 d. drauge su iš Izraelio specialiai paminėjimui atvykusiu Efraimu Zurofu, dalyvavo panašioje į molėtiškę, tik ženkliai kuklesnėje, procesijoje. Tą pačią dieną per Lietuvos radiją kalbėjusi Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky apgailestavo, jog panašioms akcijoms Lietuvos valdžia neskiria dėmesio, tarsi, pasibarstę galvas pelenais su žodžiais mea culpa už nacių padarytus nusikaltimus, mušdamiesi į krūtinę, Lietuvos valstybės vadovai turėtų dalyvauti panašiose procesijose.

Jei ir toliau vyks panašūs „sąskrydžiai“, vėl bus reportažai apie renginius, į kuriuos suvažiuos lyg į žvėryną pasaulyje dar nematytų išgamų, kurie šaudė žydus, pažiūrėti, vėl bus galimai užsakytų trolių ir ne trolių antisemitiniai komentarai, vėl veiks išprovokuota antisemitinė virtuvė. Mūsų kiršintojams turėtų būti aišku ir akivaizdu, kad ne Lietuva vykdė tuos nusikaltimus, nes mūsų valstybė buvo okupuota vokiečių nacių ir tik okupacinei valdžiai verčiant būta talkininkų iš lietuvių, lenkų, rusų ir net žydų pusės. Kiršintojams, suklaidintiems šiaip piktavalių ar profesionalų, galimai vykdančių gautą užduotį šmeižti ir dezinformuoti, skleisti iškraipytus faktus, reikėtų bent kiek pasiaiškinti aplinkybes, kuriomis skausmo ir kančios išvargintoje tautoje vyko žudynės ar pogromai, skatinami svetimų kariaunų.

Neseniai vyko nuožmūs išpuoliai dėl atminimo ženklų naikinimo Lietuvos patriotui, buvusiam nacių ir sovietų kaliniui, sovietų sušaudytam Jonui Noreikai-Generolui Vėtrai, kuris neva kažkaip susijęs su žydų turto saugojimu. Kruopštaus tyrimo ir teisinio vertinimo dėka kaltinimai subliuško.

Didžiuojamės, kad esame lietuviai, lietuviais norime ir likti.

Apmaudu, kad antisemitizmo provokavimui prilygstantys renginiai tęsiasi. Antai tokiai serijai priskirtinas lapkričio 29 d. dviejų Vilniaus savivaldybės tarybos narių iniciatyva Vilniaus rotušėje organizuota vadinama diskusija dėl pulkininko Kazio Škirpos gatvės likimo – „Ar nereikėtų pakeisti Kazio Škirpos alėjos pavadinimą“. Kaune pakeitimo padaryti nepavyko, buvo bandoma: gal pavyks Vilniuje. Dalis diskusijos dalyvių nuomonę lenkė „Škirpos alėjos“ pavadinimo panaikinimo link, tačiau tam rimtų argumentų dalyviams taip ir neteko išgirsti, o prieštaraujančių buvo pakankamai. Jokių išvadų ir rašytinio dokumento diskusijos dalyviai nepriėmė.

Išvešėjęs lietuvių kaltintojų žydšaudyste vajus – bevaisis, jis tik kiršina, provokuoja antisemitizmą. Bet juk tai gali būti užduotis – kelti neįmanomą sugyventi atmosferą, juolab kokius išpuolius.

Kas keisčiausia – niekas iš žydų, jų lyderių, niekas iš išgelbėtųjų žydų (nei jų palikuonių), taikos metu nerizikavo (nedrįso?) pareikalauti, kad tokie zurofai su savo „jaunaisiais pionieriais“ nutrauktų tautos šmeižimą, nedrįso (?) pareikšti, jog jie prieštarauja visuotinam tautos kaltinimui… Juk dabar – ne karas? Ar tai pavojinga?

Vienu ištartu sakiniu – ne visi žydai buvo bolševikai – kažkuris iš šia tema pasisakiusių žydų atsiribojo nuo savo tautiečių nusikaltimų. Jokio kaltinimo savų nusikaltėlių adresu, tik – „aš nekaltas”. Tačiau lietuviams šio principo netaiko, lietuviams tokio sakinio nerado.

Tai, kas pastaruoju laiku dedasi, daugumai giliai ir skaudžiai nusėda širdyje (ypač – nesiafišavusiems gelbėtojams).

Lietuviai atlaidūs ir kantrūs, tačiau nepakęs piktybiškai kurstomos isterijos ir nekaltosios tautos daugumos ir jos didvyrių šmeižimo, kad mūsų palikuonių širdyse neįsigraužtų mintis, jog žydas – šmeižikas ir beatodairiškas nekaltųjų kaltintojas.

LGGRT centras Lietuvoje, atskiri tyrėjai Jungtinėse Valstijose tyrinėjo K. Škirpos archyvą, skaitė laiškus ir daugelį jo straipsnių. Ir neteko užtikti nieko panašaus į nusistatymą prieš žydus ar bet kurią kitą tautą.
Pulkininkas Kazys Škirpa, dėl kurio atminimo Vilniaus Rotušėje kilo karštos diskusijos.

Kazys Škirpa buvo nepriklausomos Lietuvos iškilus ir garbingas diplomatas, karinis, politinis bei visuomenės veikėjas, pirmasis Lietuvos kariuomenės savanoris, Generalinio štabo viršininkas, pulkininkas, pirmasis Lietuvos pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Lenkijai ir Vokietijai. Buvo Steigiamojo Seimo narys. 1919–1920 m. dalyvavo Nepriklausomybės kovose su bolševikais, bermontininkais, lenkais. 1944 m. vasario mėn. pareikalavo, kad Vokietijos Reichas krašto valdymą perduotų lietuviams. 1944 m. birželio mėn. nacių suimtas, išsiųstas į politinių internuotųjų stovyklą.

Kaip liudija išsamūs tyrimai, jis jokių antisemitinių veiksmų bei pareiškimų nėra padaręs. Jis buvo normalus savo epochos žmogus, tik drąsesnis, patriotiškesnis už daugelį tais laikais gyvenusių.

Todėl ryžtingai tariame: „Šalin rankas nuo atminimo ženklų Kaziui Škirpai!“

P.S. Vaizdo reportažo dvi dalis (reportažas bus tęsiamas) iš diskusijos Rotušėje galima  žiūrėti www.llks.lt svetainėje.
Informacijos šaltinis – LLKS informacija.
Buvęs Kataro premjeras prisipažino, kad jo Šalis rėmė terorizmą Sirijoje


Kataro televizija programoje „Al-Hakka“ spalio 25 dieną buvęs Kataro premjeras, šeichas Hamad bin Jassim bin Jaber Al-Thani pasakė, kad ginkluota Sirijos opozicija ir džihadistai buvo vadovaujami ir aprūpinami užsienio valstybių (jo šalies, kartu su Saudo Arabija, Turkija ir JAV) nuo pat konflikto pradžios, nuo 2011 metų.


Savo interviu šeichas Al-Thani leido suprasti, kad Kataras turi visus dokumentus ir užrašus, kad karas Sirijoje buvo planuojamas, siekiant nuversti vyriausybę.

Šis interviu tapo Kataro atsaku į JAV ir Saudo Arabijos kaltinimus dėl jo paramos terorizmui Sirijoje.

Al-Thani pasakė, kad Kataras, Saudo Arabija ir JAV buvo „vienuose apkasuose“.

Anksčiau, viename interviu Amerikos televizijai, Al-Thani paklausė apie jo valstybės terorizmo rėmimą, į ką jis atsakė:

„Sirijoje visi klydo, tame skaičiuje ir mūsų šalis“. Kada prasidėjo karas Sirijoje, „visi naudojosi dviem kanalais: vienu Jordanijose, o kitu Turkijoje“.

JAV valstybės sekretoriaus Džono Kerio ir Kataro premjero Al-Thani spaudos konferencija.
Kai 2014 metais hakeriai „nulaužė“ Hilari Klinton elektroninį paštą, paaiškėjo, kad yra susitarimas, pagal kurį Kataras bus IVIL sponsorius.
Anglija „integruos“ 20000 teroristų-karinių nusikaltėlių, kurie Sirijoje vykdė genocidą, pjovė gyviems žmonėms galvas. Arabų išvarymas į Europą: strategai ir vykdytojai. 2 dalis


Daily Mail vakar paskelbė stulbinančią žinią, kad Al-Kaida teroristai, kuriuos Sirijoje baigia triuškinti jungtinės Sirijos-Rusijos-Irano pajėgos, masiškai vyksta į savo prieglobsčio šalį – Didžiąją Britaniją. Čia jiems bus skiriami butai, išmokos, pašalpos ir t.t., kad jie čia ramiai galėtų veistis ir daugintis, žudyti britus, žinoma, tarptautiniam sionizmui liepus jie nedelsiant privalės vykti ten, kur reikės lieti nekaltų žmonių kraują, naikinti dolerio diktatui nepaklustančias tautas.

Teroristų-karinių nusikaltėlių, kurių vieta kalėjime, „integracija“ vyksta visoje Vakarų Europoje: Prancūzijoje, Vokietijoje, Švedijoje. Čia nereikalingi pabėgėliai iš Ukrainos, imigrantai iš kitų Rytų Europos šalių, čia reikalingi islamistai galvažudžiai – tarptautinio sionizmo ir globalizmo įrankiai.

Anglijoje pasigirsta protingų balsų, sakančių, kad „šiuos teroristus reikia sunaikinti“. Net neabejoju, kad jų niekas neišgirs.


Keisti „pabėgėliai“, kurie vyksta daryti nusikaltimų

Tęsiu ankstesnio straipsnio „Ponas Kukuraiti, o kur bėga „pabėgėliai“ iš Lietuvos? Prancūzijos „pabėgėliai“ išbėgo į džihadą“ mintį: iš kur atsirado tie labai keisti „pabėgėliai“ ir kur link veda jų „takeliai“, o tiksliau, kokias takeliais jie globalistų yra vedami? Iš kur atsirado Al-Kaidos teroristai Sirijoje? Kas visa tai suorganizavo.

Kaip rašiau, Prancūzijos laikraštis Le Figaro spalio 26 dieną paskelbė iš Prancūzijos kriminalinės policijos gautą pranešimą, kad „apie 20% Prancūzijos piliečių, išvykusių „į džihadą“ ir toliau gaudavo savo valstybės pašalpą.

Taip įvyksta periodiškai. Etninė bankininkų-marginalų grupė, dar vadinama Europos „elitu“ periodiškai jų valdomai MIP leidžia pastebėti, kad į Europą jų vežami „pabėgėliai“ yra veltėdžiai, sociologų vadinami „socialiniais parazitais“ ir teroristai, kurie vyksta į džihadą, arba čia, pačioje ES, terorizuojantys Europos gyventojus. Šiaip „pabėgėlių“ funkcija, pagal „Suvienytos Europos tėvo“ masono Kudenchove Kalergi planą yra reprodukcinė: jie reikalingi sukurti euroazijinė-negroidinės rasės hibridą, „kiekybės žmogų.“

Buvo pastebėta, kad Prancūzijoje teroro aktai įvykdavo būtent tada, kai jos valdžiai reikėdavo dar vienam periodui pratęsti „nepaprastąją padėtį“ valstybėje, taip užspausti protestus, o tada prastūminėti iškrypėlių santuokų ir darbo kodekso įstatymus. Kaip matome, tai pasiteisino.

Prancūzų publicistas Thierry Meyssano rašo:

„Iš tiesų, džihadistų srautas prasidėjo iš Prancūzijos kalėjimų ir tik po to jis virto bendruoju "kryžiaus žygiu". Gali būti, kad verbavimas viduje anarchistinio judėjimo laikui bėgant taps intensyvesnis. Juk Vašingtonas, Londonas, Paryžius ir Berlynas, vykdantys šį verbavimą, tai sugalvojo jau ilgam. (...)

Ne taip seniai, Prancūzijos užsienio reikalų ministras Loran Fabius sakė viešai, kad prezidentas Assadas "nenusipelnė būti pasaulyje" ir įtikinėjo, kad džihadistai darė "gerą darbą". Daugelis jaunuolių atsiliepė į jo kvietimą ir prisijungė prie Al-Nusra (Al-Qaida), o vėliau į IV. O šiandien, buvęs užsienio reikalų ministras Bernard Kouchner viešai pareiškia, kad Prancūzija rems sudarymą valstybės, į kurią įeis Irako Kurdistanas ir koridorių, kuris per Siriją sujungs jį su Viduržemio jūra. Keletas jaunų europiečių jau atsišaukė į šį kvietimą, o daugelis kitų paseks jų pėdomis.“


Egor Cholmogorov rašo straipsnyje „Žiauri prancūzų kalbos pamoka“ rašė: Po Pirmojo pasaulinio karo Prancūzija gavo mandatą valdyti Siriją, ji iš pradžių padalino vieningą teritoriją į 5 valstybes pagal konfesijas: krikščionys, alavitai, sunitai, druzai, armėnai. O po to paėmė ir suklijavo į dvi – Siriją ir Libaną, sukūrę prielaidas pilietiniams karams abiejose šalyse. Jei prancūzai išlaikytų Siriją vieningą, ar jei padalintų kaip reikiant, – jokio IVIL dabar ten nebūtų.

Du metus atgal prezidentas Olandas labiau už visus mosavo kardu ir veržėsi dalyvauti amerikiečių intervencijoje Sirijoje, tik per stebuklą buvo sustabdytos Vladimiro Putino. Būtent Olandas ir jo pirmtakas Sarkozi palaikė Kadafio nuvertimą, palaikė islamistinę revoliuciją Egipte, padeginėjo Siriją ir yra tiesiogiai kalti dėl IVIL gimimo, „An-Nusra“ ir panašaus purvo, už jų veiklos Prancūzijoje ir visoje Europoje paskleidimą, už sprogstamąjį užtaisą nešančius pabėgėlių srautus.

Kada sausio mėnesį žmogžudžiai susidorojo su „Šarli“ redakcija, tai vietoje adekvataus migracijos ir saugumo politikos pakeitimo, Olandą domino tiktai tai, kad Marin Le Pen negautų politinių taškų ir sugalvojo isterišką tolerancijos kompaniją „Je suis Charlie“.

Tuo tarpu, užjausti reikėjo ne tepliorius, nuo to laiko daug kartų save parodžiusius, o tuos Prancūzijos piliečius, kuriems ateityje grėsė pavojus tapti teroro aukomis!

Reikėjo griežtinti migracinę politiką, migracijos kontrolę, pradėti iš tikrųjų kovoti su teroristinėmis organizacijomis visame pasaulyje ir islamo pogrindžiu pačioje Prancūzijoje.“

Švediją pavertė tarptautinio terorizmo inkubatoriumi

Tarptautinių teroristų, kurie Sirijoje ir Irake pjovė žmonėms galvas, niekas neareštuoja Švedijoje, neteisia ir nesodina ilgiems metams į kalėjimą. Teroristai čia vos ne laukiami svečiai. Čia jiems valdžia suteikia nemokamą būstą, rengia nemokamus vairavimo kursus, ir nurašo skolas bankams, kurias šie turėjo prieš išvykdami žudyti nekaltų žmonių į Siriją ir Iraką. Visą šį tarptautinio terorizmo balių, kurį organizuoja Švedijos valdžia, apmoka Švedijos mokesčių mokėtojai iš savo kišenės.

Breitbart pasakoja, kaip kelios Švedijos savivaldybės planuoja „reintegruoti“ teroristus grįžtančius iš Artimųjų Rytų.

Lundo miesto savivaldybės kovos su ekstremizmu koordinatorė Anna Sjöstrand pasakė, kad sugrįžę teroristai „turi gauti tokią pačią pagalbą, kaip ir kiti, kas ieško mūsų pagalbos. Negalima pasakyti, kad todėl kad jūs padarėte neteisingą pasirinkimą, jūs neturite teisės sugrįžti ir gyventi mūsų visuomenėje“.

Kaip pranešė „Švedijos radijas“ tokiu štai būdu šiuos grįžtančius tarptautinius teroristus, su kuriais kovoja jau antrą dešimtmetį visa pasaulio visuomenė, ruošiasi integruoti Borlänge, Malmö, ir Örebro miestai.

Tačiau net ir Švedijoje ne visi yra tarptautinio terorizmo kolaborantai. Net ir ten pasigirsta protingų balsų. Magnus Norell, mokslinis Artimųjų Rytų ir terorizmo ekspertas, sako, kad valdžia neturi elgtis su islamu, kaip su kitomis ekstremizmo rūšimis. Jis perspėja, kad valdžios nesugebėjimas nubausti teroristus, kurie sugrįžta, stimuliuos žmones užsiimti terorizmu. Jis pasakė, kad „islamo ekstremizmas sudaro didžiausią pavojų, ir reikalauja daug ryžtingesnių veiksmų iš politikų ir valdžios pusės“. Bet Švedijos valdžia mano kitaip. Ji Švediją pavertė tarptautinio terorizmo inkubatoriumi.

Trampas buvo teisus: Švedija dėl neprotingos imigracijos politikos tapo terorizmo lizdu

Donaldas Trampas buvo teisus, kalbėdamas apie neprotingą Švedijos migracijos politiką. Po migrantų riaušių Stokholme, prasidėjusių šį pirmadienį, MIP ir politikai, kurie šaipėsi iš jo, turėtų JAV prezidento atsiprašyti. Jie liko durnių vietoje.

Europos valdininkai ignoruoja migrantų krizę, kurią aštriai pergyvena Švedija. Todėl Trampo pareiškimas, kad Švedija susidūrė su milžiniškomis problemomis pasirodė teisingos.  

„Būtina rūpintis saugumu mūsų šalyje. Jūs matote, kas vyksta Vokietijoje. Jūs galėjote matyti, praeitą vakarą, Švedijoje. Kas galėtų patikėti? Švedijoje! Jie priėmė per daug. Ir dabar pas juos problemos, apie kurias anksčiau nebuvo įmanoma įsivaizduoti,“ - pasakė Trampas. 

Vėliau jis pažymėjo savo Twitteryje, kad kalbėjo būtent apie migrantus ir apie su jais surištą nusikalstamumo augimą.

2017 metų spalio 18 dieną laikraštis The New York Times pranešė, kad daugumai Irano, Libijos, Sirijos, Jemeno, Somalio, Čado ir Šiaurės Korėjos gyventojų bus uždrausta atvykti į JAV. Padidinto dėmesio sulauks Irako ir Venesuelos piliečiai. „Kaip prezidentas, aš privalau veikti taip, kad apginti Jungtinių Valstijų saugumą ir interesus.“ - pasakė JAV prezidentas Donaldas Trampas.

Apie problemas su migrantais imta kalbėti dar prieš 10 metų. Jau tada ėmė ryškėti radikalizacijos požymiai tarp imigrantų musulmonų. Švedijos somaliečiai – džihado mitybinė terpė. Rinkeby veikia Al-Kaidos padalinys „Al-Šabab“, iš čia vyksta teroristai kovoti į Siriją, vėliau jie čia grįžta ilsėtis ir gydytis. Švedijos valdžia sukūrė tikrą teroristų veislyną pačioje Sostinėje, todėl tik visiškas idiotas, koks yra buvęs Švedijos premjeras, negalėjo pastebėti augančios grėsmės. Trampui pakako proto ir patirties blaiviai įvertinti akivaizdžią situaciją.

Švedijoje, kurioje gyvena 9,5 milijonai gyventojų yra apie 200 tūkstančių pabėgėlių ir nelegalių migrantų. Tai pats didžiausias skaičius Europoje lyginant su vietinių gyventojų skaičiumi. Švedija užima Europoje pirmą vietą ir pagal džihadistų skaičių, kurie įstojo į „Islamo valstybę. Tik prieš kelias dienas Švedijoje buvo nuteistas pirmas teroristas, Sirijoje nužudęs septynis jos piliečius. Egzekucija buvo nufilmuota video. Kiek žmonių nužudė šitas banditas niekas nežino.

Į Europą įsileidžiami visi nelegaliai perėję sienas. Praktiškai nėra jokios kontrolės. JAV veikia kitaip.

Atvykstančių iš Sirijos pabėgėlių tikrinimas JAV vyksta dvejus metus, juos tikrina penkios instancijos ir jeigu asmenybė nepatvirtinama, į JAV prašanti prieglobsčio yra neįleidžiamas. 

Lietuvos valdžia dar supaprastino „pabėgėlių“ priėmimą, juos įsileidžia net nepatikrinus (JAV sako, kad nesugeba jų patikrinti), tuojau pat juos veža į savivaldybes, į sostinę. Mano giliu įsitikinimu, taip elgtis gali tik visiški idiotai, arba nusikaltėliai, kuriems nerūpi savo valstybės ateitis.


Švedija įteisino tarptautinioterorizmo simbolį

Pasirodo vis daugiau faktų, kad JAV ir Europos Sąjunga yra tarptautinio terorizmo sponsoriai Artimuosiuose Rytuose ir Afganistane. Apie tai ne kartą kalbėjo pretendentas į JAV prezidento postą Donaldas Trampas, kariniai ekspertai. ES remia Sirijos teroristinę organizaciją Al-Kaidą, ją ginkluoja, palaiko masinėse informavimo priemonėse, leidžia teroristams iš ES važiuoti ir kovoti teroristų gaujose Sirijoje ir Irake, laisvai sugrįžti į ES, čia užsiiminėti terorizmu. Jei kas nors dar turėjo dėl to abejonių, jas galutinai išsklaidė Švedija, kurios prokurorai įteisino Daeš terororistų vėliavą savo šalyje.

Kaip pranešė Breitbart, Švedijos prokurorai įteisino Islamo valstybės (Daiš) kovos vėliavą. Šį simbolį panaudojo vienas teroristų ideologijos pasekėjas, gyvenantis Švedijoje. Jis, iš pradžių, buvo apkaltintas teroristų simbolikos propagavimu, bet Švedijos prokurorai jį išteisino. Nuo šiol teroristų vėliavos papuoš šią ES valsybę-narę, simbolizuos šios valstybės valdžios moralinę degradaciją, jos vertybes.

Nuorodos:

Arabų išvarymas į Europą: strategai ir vykdytojai. I dalis

Bernaras Anri Levi, Abu Bakr al-Bagdadi ir Angelą Merkel - vieni iš daugelio įrankių, kurių rankomis vykdomas arabų perkėlimas nuolatiniam gyvenimui į Europą iš tų teritorijų, kurios dviejų judėjų Įstatymų Toros ir Talmudo Dievo yra paskirtos gyventi žydams. Šiandien šios teritorijos yra vadinamos „Didžiuoju Izraeliu“.
Aš pamėginsiu pateikti visuotinai prieinamus faktus įrodančius tai, kad arabų vežimas į Europą yra sionistų vykdomas senai jų aprobuotas planas, kuris turi užtikrinti Izraelio valstybės saugumą šimtamilijoninėjė geometrine progresija besidauginančių arabų jūroje. Tai labai protinga strategija žvelgiant iš Izraelio valstybės pozicijų ir fatali Europos valstybėms bei tautoms, kurios, beje, yra tokios kvailos ir trumparegės, kad savo rankomis padeda sionistams griauti savo valstybes ir „integruoti“ jas į sionistų valdomą „gojų“ valstybių sąjungą – ES.


Nereikia pamiršti, kad krikščionių valstybių sunaikinimas – tai tūkstantmetis Talmudinio judaizmo siekis. Pagal pasikrikštijusį žydą Sikstą Sienietį, Talmudas įpareigoja kiekvieną judėją būti nuolatinėje kovos būsenoje su Krikščionių pasauliu, linkėti pražūties jo karaliams ir valdovams (Sixt Siens Bibliotheca sancti ordin. 1. Paris. P.124). Sikstas pateikia vieną iš Talmudo įstatymų: „Mes įsakome, kad kiekvienas žydas prakeiktų tris kartus per dieną visą krikščionių pasaulį ir melstų Dievo pažeminti ir išnaikinti jį su visais karaliais ir kunigaikščiais.“
Odedo Inono „Didžiojo Izraelio“ planas.
1982 metais buvo paskelbta Izraelio strategija, plačiau žinoma kaip „Inono planas“. Pagal plano autorių, regioninio viešpatavimo Izraelis turi siekti destabilizuodamas kaimynines arabų valstybes, tai yra jas skaldydamas. Šis planas vėliau buvo pakartotas JAV projekte „Naujieji Artimieji rytai“, kurį išdėstė Valstybės sekretorė K. Rais ir pulkininkas R. Petersas.
Pirmą kartą „Inono planas“ buvo paskelbtas „Judaizmo ir sionizmo žurnale „Kivunim“ (Keliai) (A Journal for Judaism and Zionism) Nr. 14 (5742), 1982 sausį, Redaktorius: Ioram Bek. Radaktorių komitetas: Eli Eujal, Ioram Bek, Amnon Chadari, Iochanan Manor, Eliezer Švaid. Paskelbtas Informacinio skyriaus/Pasaulio sionistų organizacija. Jeruzalė.
Šiame plane buvo numatoma, „kad visas arabų valstybes Izraelis suskaldys į mažus gabalus“ ir kad „sugriovimas Sirijos ir Irako vėliau bus į etninius arba unikalius religinius rajonus, kaip Libane, yra pagrindiniu ilgesnio periodo Izraelio tikslu rytų fronte“.
Šis dokumentas buvo kertiniu akmeniu sionistų judėjimo, kuriam atstovauja Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu (Vilniaus Gaono palikuonis) ir kuris yra paplitęs tarp karinio Izraelio elito ir šios valstybės intelektualų.
„Inono planas“ remiasi dvejomis nuostatomis, lemiančiomis Izraelio išgyvenimą: 1) jis turi tapti regionine imperine valstybe; 2) suskaldyti visą kaimyninę teritoriją į smulkias valstybes sugriaunant esančias arabų valstybes. Šių valstybių dydis priklausys nuo jų etninio arba religinio sąstato. Tuo pačiu atskyrimas valstybių religijos pagrindu taptų moraliniu legitimumu paties Izraelio.
Griovimas arabų ir musulmonų valstybių pagal „Inono planą“ bus įvykdytas iš vidaus, panaudojant vidinius religinius ir etninius prieštaravimus. IVIL (Islamo valstybė Irakas ir Levanta) planas buvo dalimi „arabų pavasario“, skirto destabilizuoti Iraką, Sudaną, Tunisą, Egiptą, Libiją Siriją ir Mali.
Izraelio rabinas Abraomas Šmulevčius apie „Didžiojo Izraelio“ sukūrimą 2011 metais yra pasakęs: „Po arabų revoliucijų Didysis Izraelis valdys Artimuosius Rytus“.
Musulmonų pasaulis pasiners į chaoso būklę ir tai bus teigiama įvykių eiga žydams. Chaosas- geriausias laikas, kad paimti situacijos kontrolę ir įjungti žydų civilizacijos sistemą. Dabar eina grumtynės dėl to, kas bus dvasiniu žmonijos lyderiu – Roma (Vakarai) ar Izraelis. Du tūkstančius metų atgal laimėjo Roma. XIX ir XX amžiais žydams dalinai pavyko paimti revanšą, stumiant idėjas pirma bolševizmo, o po to liberalizmo ir demokratijos. Dabar mes turime paimti pilną kontrolę į savo rankas. Žydų aušra vėl ateina arabų revoliucijų ugnyje“.
„Yra toks posakis: „Karas – tai Mozės žingsniai“. Hipersionisto požiūriu, viskas eina puikiai. Reiškia, Dievas mums parodo Mozės žingsnius arabų revoliucijų pavidalu, kurios turi atvesti Izraelį į viešpatavimą pasaulyje“
Bernaras Anri Levi – chaoso šauklys
Levi suvaidino ypač svarbų vaidmenį arabų revoliucijose, kurios suteikė Izraeliui strateginį pranašumą. Ant jo sąžinės – samdinių ir ekstremistų palaikymas Afganistane, Bosnijoje, Kosove, Tunise, Libijoje ir Sirijoje, o taip pat Ukrainoje, visur, kur jis tik buvo pasirodęs.
Tai ne tik būsimo kraujo provokatorius, bet ir charakteringa diagnozė. Pavyzdžiui konferencijoje, organizuotoje Prancūzų žydų organizacijų tarybos (CRIF) Levi pareiškė, kad „kaip žydas“, jis „dalyvavo politinėje avantiūroje Libijoje“. Ir , kad „aš nedaryčiau to, jeigu aš nebūčiau žydu“.

Būtent šitas Bnai Brit numylėtinis yra vienas iš chaoso ideologų, kuris generuojamas, kad pastatyti Didįjį Izraelį nuo Nilo iki Eufrato. Jeigu kur nors pasirodo hiperaktyvus žydų filosofas – lauk bėdos.

Interviu laikraščiui La Pariesien į klausimą ar jis nesigaili, kad buvo Prancūzijos prezidento Nikolia Sarkozi konsultantu, o štai dabar Libija vis labiau grimzta į chaosą, Levi pasakė: „Nei kiek“.
Bosnių Sarajeve, Libijos Bengazyje – visur paskui šitą „laivės šauklį“ atskrido bombonešiai. Libijoje Anri Levi įkalbėjo Prancūzijos prezidentą pripažinti Libijos „sukilėlius“, o faktiškai Al Kaida teroristus.
IVIL vadovas – Izraelio agentas
„Arabų pavasario“ plano dalimi buvo IVIL projektas, skirtas destabilizuoti Iraką, Sudaną, Tunisą, Egiptą, Libiją Siriją ir Mali.
Izraelio portalas 9tv 2015 metų lapkričio 11 dieną paskelbė publikaciją pavadintą „Egipto MIP: IV vadas – žydas“. Straipsnyje rašoma, kad televizijos kanalas „Al-Chajat“ atskleidė „Islamo valstybės“ paslaptį, jo uždavinius ir tikslus.
Kaip tiesioginiame eteryje papasakojo kanalas Iman Izz ad-Din, grupuotę už amerikiečių ir britų pinigus sukūrė Izraelis „purvinam darbui“, o taip pat, kad susilpninti arabų valstybes, „kad nebeliktų jokios jėgos, galinčios pasipriešinti žydams“. „Izraelio Mosadas“ buvo atsakingas už šios struktūros sukūrimą, kuri turėjo susilpninti ir atskirti kitas valstybes ir leisti Izraeliui komfortiškai įsitvirtinti regiono širdyje“, pranešė kanalas.
Angliška abreviatūra ISIS yra šifruojama kaip „Izraelio slapta žvalgybos tarnyba“ (Israel Secret Intelligence Service).
Siužeto anonse diktorė pasakė: „Jūs matote, kad Abu Bakr al-Bagdadi iš tikrųjų yra žydas, ir jo vardas Saimonas Eliotas, jį palaiko senatorius Džonas Makkeinas“.
Nepriklausomi šaltiniai dar 2014 metų vasarą pranešė, kad tikroji pavardė „kalifo Al-Bagdadi – IVIL (Islamo valstybė Irakas ir Levanta (Sirija)), – Saimonas Eliotas (Eliotas Šimonas), jo abu tėvai yra žydai ir jis yra Mosado agentas.
Analogiški duomenys buvo gauti neva iš Edvardo Snoudeno (radio: ajyal.com). Kitas šaltinis patvirtina šį pareiškimą (saitas EGy-Press).
Irano žvalgyba irgi skelbė šiuos duomenis ir šios Mosado akcijos planą: prasiskverbti į šalies karinę ir civilinę valdžią, kad jas sunaikinti ir palengvinti kaimyninių teritorijų užvaldymą. To tikslas Didžiojo Izraelio sukūrimas.
Arabų ir musulmonų valstybių griovimas pagal „Inono planą“ bus įvykdytas iš vidaus, panaudojant vidinius religinius ir etninius prieštaravimus.
Todėl IVIL, pilnai kontroliuojamas Masado ir vadovaujamas Al-Bagdadi/ Šimonu Eliotu, valo Sirijos ir Irako teritorijas nuo arabų. Jeigu planas pavyks, Izraelis taps pasakiškai turtingu, kontroliuos naftos srautus į Europą. Todėl Izraeliečiai gydo islamo teroristus savo ligoninėse, perkelia juos per sieną tarp Izraelio ir Sirijos, maitina teroristus, ginkluoja ir vykdo jų naftos sandorius per savo sionistinius bankus.
Apie sionistinių mirties eskadronų sukūrimą arabų šalims tapo žinoma dar 2011 metais. Tuo jie realizuoja kabalistinį principą – „tvarka per chaosą“. Kad ant kraujo ir kančių pastatyti „Didįjį Izraelį“.
Bnai Brit žmogus Angela Merkel vykdo arabų perkraustymą
Vokietijos kanclerė Angela Merkel visus arabus pasikvietė į Vokietiją ir pareiškė sugebėsianti visus juos priimti. „Mes tai sugebėsime“, pasakė ji.
Visų pirma, tai buvo adresuojama Sirijos ir Irako arabams, gyvenantiems būsimo Didžiojo Izraelio teritorijose.
Angelos Merkel elgesys išeina už sveiko proto ribų, todėl dėl jos buvimo valdžioje kyla keli racionalūs klausimai. Kokios jėgos padeda šiai atvirai Vokietijos ir ES griovėjai, neturinčiai palaikymo tarp Vokietijos piliečių ir nuolatos kritikuojamai net koalicijos narių, sukėlusiai prievartos bangą valstybėje, išsilaikyti valdžioje?
Kaip ir filosofą Bernarą Anri Levi  ir Vokietijos kanclerę Angelą Merkel  sieja pasaulinė žydų masonų ložė Bnai Brit (B’nai B’rith), ir tai, kad pirmasis buvo vienas iš chaoso arabų pasaulyje organizatorių, o antroji yra arabų perkėlimo iš jų tėvynės į Europą flagmanas.
2008 metais žydų kilmės Vokietijos kanclerei Angelai Merkel suteiktas Bnai Brit apdovanojimas.
Apdovanojimo metu laureatui yra įteikiamas aukso medalis, sertifikatas ir piniginė premija, kurios suma nėra skelbiama. Apdovanojimas suteikiamas įžymioms asmenybėms, kurios mažiausiai 40 metų pašventė žydų tautos gerovei, Izraelio valstybei ir pasiekė:
1. aiškiai prisidėjo prie žydų tautos tvirtumo ir vienybės kur tik jie bebūtų; 2. darbais ir dvasia palaikė Izraelio valstybę, kaip amžiną žydų tautos tėvynę; 3. kovojo ir pasisakė prieš visus antisemitizmo pasireiškimus ir prietarus; 4. simbolizavo pripažinimą aukščiausių žydų vertybių, etikos, valstybingumo ir kultūros; 5. nenuilstamai rėmė laisvę, demokratiją ir taiką tarp visų žmonių ir visada teikė to viltį; 6. nuosekliai demonstravo gilų rūpestį ir interesą žydų tautai, o taip pat jos būsimoms kartoms, gyvenančioms diasporoje; 7. buvo sektinu pavyzdžiu ir žydų tautos balsu visame pasaulyje, demonstruojant išskirtinį asmeninį charakterį, vyriškumą ir toliaregiškumą.
Apie Bnai-Brit organizacijos esmę galima spręsti iš to, kad dauguma jos skyrių vadinami „Maimonido ložė“. Maimonidas, vienas iš pačių odiozinių judėjų lyderių „sinagogos erelis“, – buvo ideologas žydų „išskirtinumo“ ir „išrinktumo“, pasaulinio viešpatavimo įtvirtinimo ir sunaikinimo visų nepaklusnių ne judėjų, visų pirma krikščionių. Bnai-Brit (ivr. בְּנֵי בְּרִית‎ bnei brit‎) — viena iš labiausiai žinomų žydų visuomeninių organizacijų. Ji turi savo skyrius daugiau nei 40 šalių. Įkurta Niujorke 1843 metų spalio 13 dieną išeivių iš Vokietijos iš pradžių vadinosi „Bundesbruder“ („Sąjungos broliai“). Iki 1850 metų organizacijos dokumentai buvo tvarkomi vokiečių kalba. Emblema „Bnai-Brit“ – menora (septynių žvakių žvakidė).
Pirmąja masoniška struktūra atsiradusia TSRS M.Gorbačiovo valdymo ir valstybės sugriovimo metu, tarpininkaujant vienam iš Bnai Brit ordino vadovų Henriui Kizindžeriui ir Gorbočiovui asmeniškai leidus, kaip tik ir buvo tarptautinė žydų masonų ložė Bnai Brit. 1989 metais žydų leidinys Paryžiuje „L’Arche“ pranešė, kad Maskvoje 1988 metų gruodžio 23- 29 dienomis viešėjo delegacija Prancūzijos Bnai Brit skyriaus su jos vadovu Marku Aronu priešakyje. Jo vizito metu buvo įkurta pirmoji ordino ložė. Į ją įėjo 63 nariai. Tuo metu buvo įkurtos Bnai Brit ložės Vilniuje ir Rygoje. Gal čia ir slypi atsakymas, kodėl taip sėkmingai griaunama Lietuvos valstybė?
Padėdama kuriamam „Didžiajam Izraeliui“ išsivalyti nuo žydams nereikalingų arabų, Angela Merkel tuo pačiu vykdo ir šėtonišką sionisto, ir tikrų tikriausio fašisto, Paneuropinė sąjungos „krikštatėvio“ Coudenhove-Kalergi planą. Grafas Coudenhove-Kalergi pirmasis iškėlė suvienytosios Europos idėją 20-aisiais praėjusio šimtmečio metais. Jis palaikė pilną sienų likvidavimą ir atskirų nacijų atskyrimą nuo valstybės. Tvirtino, kad egzistuoja „kiekybės žmonės“ (liaudies masės) ir „kokybės žmonės“ (dvarininkija ir žydija, kaip „dvasinė aristokratija“). Skaitė, kad pasaulį turi valdyti „kilminga rasė“, viršpasaulinis elitas. O nacijas ir tautas reikia sumaišyti, kad gauti vieningą eurazijinę-negroidinę rasę, kuriai vadovaus „kokybės žmonės“- ilgainiui vien tik žydai. Coudenhove-Kalergi laikomas Europos dvasiniu tėvu ir multikultūralizmo idėjos įkvėpėju. Atminimo medaliu, įsteigtu jo garbei, apdovanota Angela Merkel, Ronaldas Reiganas, Helmutas Kolis. D.A., ir …. Vytautas Landsbergis (2015)!
Matomai už sėkmingą Lietuvos valstybės griovimą, milijono lietuvių išvarymą į Reichą darbams, prezidentė Dalia Grybauskaitė 2013 metais buvo apdovanota Karolio Didžiojo premija. Pirmieji apdovanotieji šia premija buvo ES tėvai – kūrėjai, pradedant Paneuropos idėjos autoriumi grafu Richardu Coudenhove–Kalergi.

Šis mano straipsnis paskelbtas portale „Šauksmas“ 2016 metų sausio 15 dieną.
Terorizmas Europoje – Merkel rankų darbas (nužudytųjų skaičius, grafikas)


Portale Gatestone pateikiama Drieu Godefridi sudaryta terorizmo aukų skaičiaus analizė nuo 2007 iki 2016 metų (imtinai). Jei nuo 2007 iki 2014 metų ES nuo teroristų žūdavo apie 4 žmones, tai 2015-16 metais - apie 150. Teroristų aukų skaičius išaugo apie 38 kartus!


Vokietijos kanclerė Angela Merkel kaip tik 2015 metų pradžioje visus pasaulio gyventojus pakvietė atvykti į Europos Sąjungą, atvėrė šiems nelegaliems migrantams sienas. Vien į Vokietiją atvyko 1,8 milijono nelegalių migrantų.„Pabėgėlio“ statusas Vokietijoje yra suteiktas 0,5 milijono "pabėgėlių", absoliuti dauguma jų yra veltėdžiai (dirba tik 5%). Kiekvienas iš tų veltėdžių Vokietijai kainuoja 1,4 tūkstančio eurų per mėnesį, o nepilnamečiai be priežiūros dar kelis kartus brangiau. Viso Vokietijai šie visi atbėgėliai - socialiniai išlaikytiniai („parazitai“) 2017 metais kainuos milžinišką 43 milijardų eurų sumą. 

Su šia atėjūnų masę į Europą prasiskverbė šimtai tūkstančių islamo teroristų iš Azijos ir banditų iš Afrikos, siunčiamų tiesiai iš kalėjimų. 

Bundestago juridinės tarnybos ekspertų išvados skelbia, kad Angelos Merkel vyriausybė neturėjo juridinio pagrindo priimti 2015 metais sprendimą atidaryti sienas nelegaliems imigrantams.

Ekspertai tvirtina, kad tokius sprendimus gali priimti tik parlamentas. Vietoj to Angela Merkel šiuo klausimu konsultavosi tik su keliais ministrais.

Partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) prieš rinkimus žadėjo, kad būdami Bundestage sudarys parlamentinę komisiją ištirti Angelos Merkel vyriausybės nutarimus.

Apklausos Vokietijoje parodė, kad 60% nori, kad migracija būtų apribota, o 71% respondentų nori griežtesnių migracijos ir prieglobsčio suteikimo įstatymų.

Angela Merkel yra didžiausia Europos nusikaltėlė. Ji organizavo europiečių žudynes ir vien tik 2015-2016 metais nužudė apie 300 europiečių. 

Šaltiniai:
2017-10-30

Laiškas Seimo nariui Laurynui Kasčiūnui


Gerbiamas Laurynai,

Šiandien perskaičiau Delfi pranešimą, kad Jūs kreipėtės į socialinės apsaugos ir darbo ministrą Liną Kukuraitį dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymų sudaryti sąlygas prieglobsčio gavėjams (imigrantams) gauti gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dalies kompensaciją.

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/siuloma-perziureti-siulymus-del-papildomu-socialiniu-ismoku-prieglobscio-gavejams.d?id=76200673

Esu dėkingas už Jūsų pastangas ir noriu informuoti, kad ir mano kuklių pastangų vektorius, siekiant lietuvių ir „pabėgėlių“ (su kurių vežimu į Lietuvą aš kategoriškai nesutinku) socialinės lygybės, sutampa su Jūsiškiu.

Štai ką aš nuveikiau šiuo klausimu:

LR piliečio prašymas: Lietuvos Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei

Paskelbiau peticiją „Už lygias Lietuvos piliečių teises su pabėgėliais“.

Už lygias teises su „pabėgėliais“: mano skundas iš Lietuvos Respublikos Seimo Kontrolieriaus įstaigos iškeliavo į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją.

Sąrašas publikacijų dėl lietuvių diskriminacijos:


Paskelbtas You Tube video: https://youtu.be/QL8bZXY0Cxc

Kelis žodžius šiuo klausimu pavyko pasakyti Rūtos Janutienės laidoje „Nuoga tiesa“ š.m. spalio 16 d.

Aš esu pensininkas (66m.), buvęs Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo delegatas, biomedicinos daktaras, nepriklausau jokiai partijai.

Esu pasirengęs paremti Jūsų pastangas.

Pagarbiai,
Algimantas Lebionka

Laiškas išsiųstas spalio 30d 18:17
Viktoras Orbanas: Vengrija nenori imigracinės kultūros ir svetimų vertybių. Mes norime likti, kokie esame (video)Praėjusią savaitę Passau mieste vykusiame diskusijose PNP (Passauer Neue Presse) žiniasklaidos centre Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas aiškiai pasisakė prieš kultūrinius ir socialinius pokyčius darančių žmonių imigraciją. Pasak jo, Europoje yra du skirtingi požiūriai į migracijos ir pabėgėlių politikos klausimus, - paaiškino jis. Kai kurios šalys, pavyzdžiui, Vokietija, Italija ar Prancūzija, jos nutarė, nori, tapti migracinėmis valstybėmis. Ten nusprendė organizuoti skirtingos kilmės ir skirtingų religijų žmonių sambūvį. "Mes, Vidurio Europoje, pavyzdžiui, mes Vengrijoje, nusprendėme to nedaryti“. Vengrijos valstybės vadovas išreiškė aiškų Vengrijos požiūrį: „Mes nenorime gyventi kartu su žmonėmis, kurie nėra mums giminingi ir turi kitą kilmę ir priklauso kitai kultūrai. Mes norime likti, kokie esame“, - pasakė Orbanas.Ponas Kukuraiti, o kur bėga „pabėgėliai“ iš Lietuvos? Prancūzijos „pabėgėliai“ išbėgo į džihadą


Praėjusią savaitę paaiškėjo, kad „pabėgėliai“ iš Prancūzijos ir tie, kuriems dosni E.Makrono bei jo pirmtakų ranka išdalino šios šalies pilietybes, bėga kariauti į Siriją, bet gauna iš Prancūzijos pašalpas.Prancūzų laikraštis Le Figaro spalio 26 dieną paskelbė iš Prancūzijos kriminalinės policijos gautą pranešimą, kad „apie 20% Prancūzijos piliečių, išvykusių „į džihadą“ ir toliau gaudavo savo valstybės pašalpą.

Laikraštis cituoja Stefaną (pavardė nenurodomą), finansistų grupės vadovą, užsiimantį IV terorisų finansavimo tyrimu. Jis papasakojo, kad „džihadistų“ giminės, pas kuriuos liko dokumentai,
„gaudavo už juos bedarbystės ir šeimos pašalpas, kad jiems siųsti pinigus“, - pagrinde per Turkiją - „į karo veiksmų zoną.“

Tyrėjų duomenimis, 2016 metais iš Prancūzijos buvo išsiųsta 420 tokių perlaidų. Tyrėjai jau aptiko 210 pinigų gavėjų – Turkijos ir Libijos piliečių ir 190 siuntėjų – iš Prancūzijos. Per praėjusius penkis metus (nuo 2012 metų vidurio iki 2017 metų buvo persiųsta ne mažiau 0,5 milijono eurų.

Kilęs „džihadistų“- paramos gavėjų skandalas parodė Prancūzijos socialinės sistemos trūkumus, kontrolės nebuvimą.

Kaip rašo The Telegraph, Paryžiaus ir kitų ES šalių kriminalinė policija ir specialiosios tanybos aptiko tokių perlaidų iš Europos už virš €2 mln. (£1,8 mln.).

Dauguma teroristų, kaip žinoma, yra iš ten, kur plaukia didžiausia musulmonų - „pabėgėlių“ banga: Prancūzijos, Vojietijos, Didžiosios Britanijos ir Švedijos.

The Telegraph rašo, kad Prancūzijos socialinės išmokos yra labiau dosnios, negu Britanijoje. Bedarbiai gauna iki 75% nuo jų paskutinio uždarbio ir pajamos negali būti ma-esnės už €545.48 per mėnesį, panašiai tiek, kiek „pabėgėliams“ duoda dosnioji Lino Kukuraičio Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri giriasi šiais metais iki 150 milijonų eurų išaugusiu biudžetų. Ar tik ne „pabėgėliams“ skirti šie socialiniai Lietuvos milijonai ir be reikalo džiaugėsi Lietuvos skurdžiai, mamos ir ligoniai?

The Telegraph atkreipia dėmesį, kad „Britanijoje minimali pašalpa yra $ 57.90. Prancūzijos socialinio aprūpinimo tarnyba praėjusiais metais turėjo €7,6 milijardų deficitą. Prezidentas Makronas pažadėjo pažaboti sukčiavimus socialinėje sferoje ir pakelti jos intelektą.“

„Mažiausiai 10 000 įtariamų islamistų yra profilaktiškai stebimi Prancūzijoje, bet saugumo tarnybos sako, kad nepajėgia visų susekti. Daugiau negu trečdalis džihadistų, kovojusių Sirijoje ir Irake, manoma, sugrįžo į Prancūziją.“O kaip „pakelti intelektą“ Lietuvos valdžiai?

O kaip mums, lietuviams, „pakelti intelektą“ premjerui S.Skverneliui, jo Socialinės apsaugos ir darbo ministrui L.Kukuraičiui, Prezidentei Daliai Grybauskaitei, Vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui, kad jie pagaliau suprastų savo nutarimo priimti į Lietuvą pabėgėlius fatalinę žalą mūsų tautai.

Lietuva, sprendžiant iš Vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno pareiškimo spaudai, ketina ir toliau vykdyti lietuvių tautos genocidą, vežti į šalį tūkstančius musulmonų iš Afrikos ir Azijos.

Šiems "pabėgėliams" - mūsų okupantams ir mūsų tautos „socialiniams parazitams“ sukurtos išskirtinės gerbūvio sąlygos, kas diskriminuoja lietuvius savo valstybėje.

Ministro žodžiais, pastaruosius du mėnesius pabėgėlių priėmimas sulėtėjo, nes su jų antplūdžiu susidūrusios Italija ir Graikija nespėja parengti dokumentų. Rugsėjį Europos Komisija (EK) pateikė rekomendacijas tęsti pabėgėlių perkėlimą pagal 2015-aisiais sutartas kvotas. Pagal jas į iki rugsėjo pabaigos ES valstybėse turėjo būti perskirstyta 160 tūkst. pabėgėlių, tačiau, EK duomenimis, pasiekta mažiau nei penktadalis tikslo – priimta apie 29 tūkst. asmenų. Ministras sakė, kad Lietuva priėmė 414 žmonių iš numatytų 1105, tačiau daugiau nei 300 pabėgėlių iš Lietuvos išvyko. Ar ne į „džihada“ tiktai?

Nėra abejonės, kad VR ministro kalba reiškia tai, kad Lietuvos valdžia be Tautos pritarimo nutarė dalyvauti naujoje, niekada nesibaigiančioje, „pabėgėlių“ perkėlimo programoje, kuri vyksta laisvanoriškai“, kurios atsisakė Višegrado šalys (Lenkija, Čekija, Vengrija, Slovakija), nuo jos atsisakė ir Austrija.

Trumpai priminsiu, kokia turėtų būti ši nauja programa:

  • Panaikinti taisyklę, kad pirma saugi šalis atsako už prieglobsčio prašytoją perėjusį jos sieną;
  • Turėtų būti atsižvelgta į prieglobsčio prašytojų pageidavimą, kad migrantai galėtų pasirinkti iš keturių šalių, kurios tuo metu gavo mažiausiai prieglobsčio prašytojų;
  • Greitesnis šeimos susijungimas;
  • Pareiškėjai turės galimybę užsiregistruoti kaip grupė iki 30 atvykus į Europą;
  • Visos valstybės narės privalo dalyvauti ir dalintis atsakomybe už prieglobsčio prašytojus; ir
  • Valstybės narės, atsisakiusios priimti pareiškėjų perkėlimą, ... susidurs su apribojimais galimybės naudotis ES lėšomis".
Europos Parlamento nariai iš centro dešinės EPP, socialistinės S & D, liberalios Alde, Žaliųjų frakcijos / EFA ir kairieji GUE / NGL balsavo už 43-16 balsų.

Europos Sąjungos Taryba dar turi patvirtinti pakeitimus, o plenariniame posėdyje bus paprašyta oficialiai patvirtinti LIBE sprendimą pradėti derybas lapkričio mėn. sesijoje Strasbūre.
Cecilia Wikström (ALDE, Švedija) sakė, kad naujoji prieglobsčio sistema "bus grindžiama solidarumu, aiškiomis taisyklėmis ir paskatomis jas sekti tiek prieglobsčio prašytojams, tiek visoms valstybėms narėms", - sakė Parlamento pirmininkas.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas ta proga pasakė: „Šautuvas ne tik paruoštas, bet ir užtaisytas: ateityje Europoje bus sukurtas nuolatinis ir privalomas migrantų perkėlimo kvotų mechanizmas, be jokių viršutinių skaičių ribų: privaloma perkėlimo kvota", - pasakė Orbanas spaudai.

„Tiesa, kad mes aktyviai kovojame už šią dalį nacionalinio suvereniteto, tačiau iki šiol mums pavyko, nes iki šiol mes esame tie, kurie nusprendžia, kas gali gyventi Vengrijos teritorijoje", - pažymėjo Orbanas, „tačiau puolimas prieš mūsų suverenitetą, kurį dabar pradėjo Europos Parlamentas, yra griežtesnis negu bet kuris ankstesnis".

Lietuvos žmonių genocidą vykdanti Skvernelio vyriausybė „pabėgėliams“ socialines išmokas padidino iki europinių pragyvenimo minimumo standartų, kad visa ši vežama kolonistų ir „socialinių parazitų“ masė pasiliktų Lietuvoje ir ją kolonizuotų, kad už mūsų pinigus galėtų už šias lėšas vykti į džihadą.

Mažiausiai 1296000 tūkstančių Lietuvos gyventojų gyvena žemiau ES numatytos skurdo ribos. Savo tėvų ir protėvių žemėje tapome antrarūšiais ir diskriminuojamais žmonėmis, kuriems nebegalioja Konstitucijos 29 straipsnis, draudžiantis diskriminaciją.

Lietuvos kolonizacija vykdoma planingai. Suicidalinė Skvernelio vyriausybė spalio 11 dieną nutarė „pabėgėliams“ mokėti per mėnesį po 518 eurų, o mokyklinio amžiaus „pabėgėlių“ vaikams po 635,8 eurų, kas viršija ES nubrėžtą skurdo ribą, kuri Lietuvoje yra 503 eurai.


Daroma viskas, kad į Lietuvą vežami ekonominiai migrantai, mūsų "socialiniai parazitai", naujo Čekijos premjero A.Babis žodžiais, melagingai vadinami „pabėgėliais“, nes tarp jų tėra ne daugiau 2% tikrų pabėgėlių, amžiams liktų Lietuvoje.

Priminsiu, pabėgėlio statusas numato, kad konfliktui pasibaigus jie grąžinami į kilmės šalį. Apie jokias jų „integracijas“ jokiuose SNO dokumentuose nėra nei kalbos!

Man Skvernelio vyriausybės ir žaliųjų valstiečių valdomo Seimo veikla primena suicidalinę šizofreniją, todėl aš paskelbiau peticiją „Už lygias teises su pabėgėliais“. Visus protą ir sąžinę nepraradusius lietuvius kovoti už Lietuvą be kolonistų, džihadistų ir naikintojų.


Šaltiniai: