2018-02-04

Aprobuota rusų tautos naikinimo metodika pritaikyta ir lietuvių tautai?Vasario 1 dieną Litexpo surengta „Didžioji idėjų ir pokyčių konferencija“ virto tuščių kalbų ir tuščių idėjų muge. Ji mums parodė, kad jokių idėjų šita liberalų-globalistų valdžia neturi, nebent Lietuvos sunaikinimo idėją, kurią nuosekliai vykdo.

Prof. Vytautas Radžvilas apie šią konferenciją pasakė: „...pagaliau dugnas pasiektas. Toliau smukti nebėra kur. Atrinktos trys „idėjos Lietuvai“ liudija net lakiausiai vaizduotei sunkiai suvokiamą moralinę ir intelektualinę valstybės degradaciją“. Profesorius abejoja, „... kad į tokio nuosmukio prarają įkritusi valstybė pajėgs iš jos išsikapanoti ir kad ji apskritai dar turi ateitį.“


O kaip reikalai pas kaimynus, pas 30 kartų didesnę rusų tautą, nuo kurios prieš 30 metų atsiskyrėme? Rusijos generolas Leonidas Ivašovas nurodė (15 min.), kad liberali V.Putino politika būtinai atves prie sprogimo Rusijos viduje. „Aš sakiau ir sakysiu, kad revoliucija šalyje yra neišvengiama. Putinas turėjo šansą įvykdyti šalies apsukimą į socialinio teisingumo pusę taikiu keliu, bet jis šituo šansu nepasinaudojo, žmonės jau fiziškai nebegali išgyventi už šitas pensijas, darbo užmokesčius, su tais mokesčiais, prie šitos fiskalinės politikos. Pas mane atvyko armijos veteranai ir sakė, kad neišgyvena.“ - pasakė generolas.


Lietuvoje nebus sprogimo, nes yra visos emigracijos į vakarus galimybės, tauta bus išvaryta „laisvanoriškai“, ko antlietuviškas Grybauskaitės režimas ir siekia. Aš dėl to neturiu jokių abejonių.

Tai nevyksta stichiškai. Nevyksta stichiškai Europos tautų genocidas, nevyksta stichiškai lietuvių tautos genocidas. Užsakovai yra. Tai pinigų ir faktiniai mūsų planetos šeimininkai, keli šimtai turtingiausių planetos šeimų, kurių rankose susikoncentravę visi planetos pinigai, jų spausdinimo staklės. Tai religingi žmonės, kurie išpažįsta judaizmo religiją.

1992 metais sekta Chabad Liubavič pripažino M.M.Šneersoną Mošiachu – Dievo pasiuntiniu žemėje. Šis rabino Šneersono pranešimas buvo perskaitytas 1994 metais. Oficialiai tekstas buvo paskelbtas laikraštyje „Slavianin“,N-4(32), 2001, Volgogradas.

Po publikacijos Rusijoje žydai parašė VRM pareiškimą ir bandė nuteisti laikraščio redaktorių V.F. Popovą už antisemitizmą (str.282 BK RF). Teismas išnagrinėjo bylą, išklausė liudininkus ir specialistus – pasisakė rusų mokslininkai, akademikas J.K.Begunov. Teismas atsisakė kaltinimo, ir Šneersono kalbos tekstas pripažintas tikru. Žemiau pateikiamas šio teksto vertimas. Įvykių raida Rusijoje po 1994 metų, mano manymu, yra šio teksto autentiškumo įrodymas.CHABADO PLANAI RUSIJAI

1. Mūsų speciali taktika kovos su raudonai-rudais (o visi slavai – raudonai-rudi), dėl savo uždarumo, yra slaptos žinios. Pagrindinį kovos smaigalį mes nukreipsime prieš slavus, išskyrus atskalūnus, susigiminiavusius su žydais per bendrus interesus. Tiesa, šiuos „susigiminiavusius“ mes po to, po jų panaudojimo savo tikslams, išimsime iš mūsų bendruomenės. Slavai, o tarp jų rusai, – labiausiai nepaklusni tauta pasaulyje. Nepaklusni ji dėl savo psichinių ir protinių sugebėjimų, sudėtų daugelio protėvių kartų, genų, kurie nepaklusta perdirbimui. Slavą, rusą, galima sunaikinti, bet niekada negalima pavergti. Štai kodėl šita sėkla turi būti likviduota, o pirmai pradžiai – ženkliai sumažintas jų skaičius.

2. Mūsų kovos būdai bus ne kariniai, o ideologiniai ir ekonominiai panaudojant jėgos struktūras, aprūpintas pačiais naujausiais ginklais fiziniam maištaujančiųjų numalšinimui su dar didesniu žiaurumu, negu tai buvo padaryta 1993 metų spalį sušaudant Rusijos Aukščiausiąją Tarybą. Pirmiausiai, mes suskaldysime visas slavų tautas (jų 300 milijonų, pusė – rusų) į mažas, susilpnintas valstybes su nutrauktais ryšiais. Čia mes naudosim mūsų senus metodus: skaldyk ir valdyk. Pasistengsim šias šalis supjudyti tarpusavyje. Įtraukti į tarpusavio karus, tarpusavio susinaikinimo tikslu.

Ukrainietis galvos, kad kovoja su ekspansionistine Rusija, kovoja už savo savarankiškumą, galvos, kad, pagaliau, įgijo savo laisvę, tuo metu, kai patenka į mūsų pilną priklausomybę. Tą patį galvos ir rusai, neva gina jie savo nacionalinius interesus, susigrąžina „neteisėtai“ atimtas pas juos žemes ir kita. Visą tai mes darysime prisidengdami įvairiais suverenitetais, kova už savo nacionalinius idealus. Tuo metu mes neleisim nei vienai iš šalių apsispręsti nacionalinių vertybių ir tradicijų pagrindu.


Šiame kvailių kare slavų galvijai silpnins save ir stiprins mus, pagrindinius dirigentus suirutės, neva stovinčius atokiai ir ne tik nedalyvaujančius kruvinuose įvykiuose, bet ir nesikišančius į juos. Dar daugiau, mes pilnai apsisaugosim. Į slavų-profanų (nepašvestųjų) sąmonę įdiegsim tokius mąstymo stereotipus, prie kurių baisiausiu žodžiu taps „antisemitas“. Žodis „žydas“ bus sakomas šnabždant.
Keliais procesais (kaip teismu prieš antisemitą Ostašvilį su vėlesniu jo sunaikinimu) ir kitais metodais (radijus, televizija – bauginantys filmai, kaip kerštas Izraelio super žvalgybos Mosad už žydų nužudymą) įbaugins galvijus tiek, kad nei nuo vieno žydo galvos nenukris tuo metu nei vienas plaukas. Kai slavus šaudys grupėmis, naikins tūkstančiais – pasieniuose, kur žydai netarnauja, taikdarių pajėgose, teroristų, užsakomosiose ir kriminalinėse žmogžudystėse.

3. Bukas slavų etnosas nesupranta, kad patys baisiausi fašistai – tai tie, kurie niekada, niekur apie tai nekalba, o organizuoja viską neva pagal pačias demokratiškiausias normas (kaip prezidento rinkimai kovą). Atvirkščiai, mes padarysime patį žodį „fašistas“ keiksmažodžiu. Šio etiketės bijos kiekvienas, kuriam mes ją pakabinsim. Mes labai gerai žinom, kad nacionalizmas stiprina naciją, daro ją stipresne. Lozungas „internacionalizmas“ paseno ir jau nedirba taip, kaip anksčiau, mes jį pakeisime „bendražmogiškomis vertybėmis“, kas vienas ir tas pats. Mes neduosime pakilti nei vienam nacionalizmui, o tie nacionalistiniai judėjimai, kurie siekia išvesti tautas iš po mūsų diktato, mes sunaikinsime ugnimi ir kardu, kaip tai daroma Gruzijoje, Armėnijoje, Serbijoje. Už tai mes užtikrinsime pilną klestėjimą mūsų nacionalizmui – sionizmui, o tiksliau: žydų fašizmui, kuris savo uždarumu ir galingumu yra super fašizmu. Ne be reikalo JTO 1975 metais priėmė rezoliuciją, kurioje apibrėžė sionizmą, kaip pačią aršiausią „rasizmo ir rasinės diskriminacijos forma“, bet dėka mūsų pergalingų žingsnių visoje planetoje, 1992 metais pakeitė šį nutarimą. Šis tarptautinį organą mes padarėme ginklu mūsų siekio užgrobti valdžią „visoms karalystėms ir tautoms“.

4. Skaitlingą slavų populiaciją mes paliksime be nacionalinės elitos, kuri ir lemia įvykių eigą, šalies progresą, ir, galiausiai, visą istorijos eigą. Tam mes pažeminsime jų išsilavinimo lygį – jau per artimiausius 5 metus mes uždarysime pusę jų institutų, o kitoje pusėje mokysime mes. Įleisime ten dar armėnus, čečėnus, čigonus ir panašiai. Mes sieksime to, kad slavų šalių vyriausybėse būtų kaip galima mažiau etninių šalių atstovų, kurie bus pakeisti mūsų žydišku elitu. Masinėse informacijos priemonėse – radijuje, televizijoje, spaudoje, dailėje, literatūroje, teatre, kine mes palaipsniui nacionalinius kadrus, pakeitę juos mūsiškiai ar blogiausiu atveju, kosmopolitais.

Bus atlikta švietimo humanizacija, ko pasekoje dėstomi dalykai, atsakingi už kairiojo ir dešiniojo galvos smegenų pusrutulių, bus sumažinti ir destruktuoti:

а) kalba ir literatūra,
b)fizika ir matematika.
Apie istoriją nėra ko kalbėti. Mes duosime galvijams savo požiūrį į istoriją, kur parodysime, kad visa žmonijos evoliucija judėjo link suvokimo, kad visa žmonijos evoliucija judėjo link pripažinimo dievo išrinktos judėjų nacijos viso pasaulio valdovais. Mainais vietoj nacionalinių vertybių duosim jums patriotizmą balalaikos ir girto ašarų. Ir čia mūsų tikslas yra tame, kad pakeisti raudonai-rudą elitą mūsiške.

Mes neleisime šiose valstybėse mokslo vystymosi. O mokslininkų branduolys (Mokslų Akademija) bus sudarytas iš mūsų žmonių. Mes neleisime jokių aukštų technologijų, kad ves į visišką pramonės nuosmukį, kurį susiaurinsime iki gamybos pirmos būtinybės daiktų riboto kontingento darbams, išgaunančių mums žaliavas. Tarp miestiečių daug inžinierių, kvalifikuotų darbininkų, mokytojų. Mes sukursime jiems tokias išgyvenimo sąlygas (be darbo vietų, aukšta butų nuoma, mokesčiai už komunalines paslaugas, transportą), kad jie patys bėgs, kaip dabar bėga rusai iš SNV valstybių, į tolimus kaimus, kur jiems atrodys lengviau pragyventi, kas iš tikrųjų irgi bus apgaulė.

Degraduokite jaunimą – ir jūs nugalėsite naciją! Tai mūsų devizas. Mes atimsime iš jūsų visuomenės jaunimą, išprievartausime jūsų jaunimą seksu, roku, prievarta, alkoholiu, rūkymu, narkotikais, tai yra atimsime iš jūsų visuomenės ateitį. Mes smogsime šeimai, griaudami ją, sumažinsime gimstamumą. Hitleris buvo kvailas berniukas. Jis veikė tiesiai, atvirai. Ir teko vykdyti neįtikėtinai didelį darbą – milijonus sudeginti, sušaudyti, užkasti ir panašiai. Jis paliko kruvinus pėdsakus. Mes veikiame daug gudriau: mūsų pėdsakų nebus.

Sumažinti gimstamumą nors per pusę – tai sunaikinti per metus 2-3 milijonus rusų be jokių fizinių sąnaudų. Nereikia krosnių, šovinių, kapų. Ir nėra pėdsakų. Negimė, nėra ir kaltininkų. Sukurkime nusikaltėliams geresnes gyvenimo sąlygas, negu galvijams darbininkams, iš kalėjimų paleisime kriminalinius nusikaltėlius, kad būtų daugiau žmogžudysčių, plėšimų, nestabilumo. Amnestija lies tiktai vagių ir žmogžudžių, trumpai, visų, išskyrus nuteistus pagal straipsnį „tarpnacionalinės nesantaikos kurstymas“, ką dabar pakeičia antisemitizmo įstatymas. Pasėsime tautoje baimę. Baimę už gyvybę, kuri nieko nebus verta, baimę už darbo vietą, kuri kiekvieną minutę gali būti atimta, baimę už ateitį jūsų... Baime ir valdysime.

5. Šie grandioziniai uždaviniai bus įgyvendinti keliais etapais. Jau dabar 85% Šiaurės ledinuotojo vandenyno šelfo yra mūsų rankose (platieji gyventojų sluoksniai nėra informuoti apie tai) mūsų rankose, dėka painių ir nepaaiškintų liaudžiai sutarčių, sudarytų valdant Gorbačiovui ir Elcinui. Jau dabar pietų Rusijos žemėse gyvena pusantro milijono armėnų – tai mūsų forpostas. Pirmai pradžiai, apgaulei, mes paskelbsime Kubanėje armėnų respubliką, po to, išvarę kazokus, pertvarkysime ją į Chazariją – Izraelį. Mums padės tai, kad kazokai nuolatos girti, mėgsta valdžią ir pasiruošę muštis vienas su kitu tuo pagrindu. Tiesa, yra dar struktūrizuota organizacija – stačiatikių kliras. Mes nusiųsime ten į šventikus savo judėjų atstovus, kuriems pagal Talmudą leidžiama išoriškai atlikti ritualus kitų religijų, išlaikant dvasioje savo tikėjimą judaizmą. Likusius papirksim. O tuos, kurie nepasiduos – sunaikinsim. Daugiau pas rusus nėra daugiau-mažiau organizuotų struktūrų, galvijai ir nesugeba susivienyti ir jas sukurti, nes rusų galvijai jau nusigėrė ir degradavo, o struktūrų sukurti nesugeba.

Visus kalniečius mes suvarysim ten, kur jie ir turi būti – aukštai kalnuose. Tuo pačiu metu mes atskirsime rusus nuo rytų didžiosios kilpos pagalba. Bus sukurta konfederacija laisvų tautų „Itil-Ural“, atkertanti Uralą nuo centrinės Rusijos (Komi, Komi-Permės respublika, Udmurtija, didžioji Totorija, Baškirija ir kuriama pagal slaptą sutartį su Vokietija Pavolgio vokiečių respublika). Po to imsimės žemiau esančios Kalmukijos, Dagestano, Azerbaidžano, susijungiančio su Turkija. O už Uralo – viskas paprasčiau: suverenios, neva iš rusų jungo išvaduotos Sacha, Čiukotka, Buriatija... Mes ten sukursime tokią nepakenčiamą padėtį, kad nacionalinės mažumos pačios paprašys „vakarų visuomenės“ apginti nuo kruvinų rusų kolonizatorių.

Jeigu praėjusiame šimtmetyje JAV nupirko pas Rusiją Aliaską, tai XXI amžiuje nupirks visą Sibirą. Kur įeis visos Sibiro teritorijos tarp Enisiejaus vakaruose, Šiaurės Ledynuotojo vandenyno šiaurėje, Ramiojo vandenyno rytuose ir siena su Kinija, Mongolija, Šiaurės Korėja pietuose. Šios žemės du kartus viršija teritoriją pačių JAV. Akras žemės bus nupirktas už 1000 dolerių kainą, už visą Sibirą teks užmokėti 3 trilijonus dolerių per 20 metų. Kiekvienais metais bus sumokama po 200 milijardų dolerių, pusė iš kurių bus skirta prekių iš JAV pirkimui. Sibiriečiai niekur nedings nuo to, kad jiems reikės paklusti kokiai užsienio įtakai, o JAV atrodo maloniau, negu kaimynai aziatai. Galiausiai, Vladivostokas arčiau prie Los-Andželo, negu iki Maskvos...


6. Kad atlikt visas šitas ypatingos svarbos priemones mes slavų galvijams duosim monarchiją, pavaizdavę tai „demokratinę pertvarka.“ Kiekvienam – marionetinį prezidentą. Vardan didesnio triukšmo, pompos! Monarchizmas geras tuo, kad visą masių energiją nukreipia į švilpuką. Nukreipia dėmesį nuo mūsų slapto aktyvaus darbo struktūrizuojamt gyventojus pagal mums būtiną pavyzdį. Prezidentas – tai širma, neva visuotinai išrinktas (o mes padirbsime rinkimų procedūras, kad viskas atrodytų teisėtai), iš už kurios mes valdysime visais būtinais procesais. Prezidentui bus priskirta neribotais įgaliojimais. Perstatydamas kadrus aukščiausiose jėgos struktūrose jis joms vadovauti pastatys mūsų žmones. Armija, VRM, FTB ir visokie specialūs daliniai bus tiesiogiai pavaldūs prezidentui. O reiškia – mums. Pas mus rankose bus tik virvutės, einančios prie prezidento rankų. Ir mes tampysime už tų virvelių, kaip reikalinga įvykdymui grandiozinio sumanymo pavergimo visų genčių ir karalysčių, pajungimo jų mūsų super tautos, išrinktos Izraelio dievo.

7. Bet svarbiausia – pinigai. Jie padaro viską. Jie – valdžia. Jie – jėga. Pas ką pinigai – pas tą ginklai. Patys naujausi. Pas tą samdoma kariuomenė. Pinigai valdo masines informavimo priemones, kvailinančios milijardus žmogiškų galvijų. Paperka mums reikalingus žmones. Žudo nepaklusnius. Bombarduoja besipriešinančius fanatikus – irakiečius, serbus, perspektyvoje – rusus. Viską lemia kapitalas ir valdžios užgrobimas. Ties kapitalo kaupimu ir valdžios užgrobimu mes praktikuojamės jau virš trijų tūkstančių metų, ir niekas su mumis šiame reikale nesusidoros. Savų pinigų pas juos nėra. Jų pas jus nėra! Neduosim! Mes neapkenčiame jūsų be ribų! Ta neapykanta duoda jėgų maloniai šypsotis jums į veidą, įsiskverbti į jūsų pasitikėjimą ir vadovauti jums, rodyti „rūpestį“ jumis ir jūsų vaikais, busimais anūkais ir proanūkiais, kurie iš tikrųjų neatsiras. Jūs pasmerkti. Ir kol jūs nesuprasite tos paprastos tiesos, kol muistysitės, tol jus mus stipriau, negu priklauso. Būsite paklusnūs – jūsų liks 65-70 milijonai vienetų, priešingu atveju - 40-45. Svarbiausia dabar – išsilaikyti mums dar kaip minimum 2-3 metus. O po to mums šioje šalyje nebus jokių problemų. Mes sukursime tokias apsaugos priemones, kad niekas iš jūsų ir nepajudės. Viskas, kas bus mums žinoma, kontroliuojama ir slapta valdoma. Ir niekas neturi jėgų mums sutrukdyti!


Ką mes padarysime

1. Pasaulio pramoniniai žaliavų šaltiniai senka, ir jau sekančio tūkstantmečio pradžiai „vakarų visuomenė“ negalės išlaikyti savo dabartinį vartojimo lygį be naujų šaltinių – kolonijinių šalių-donorų. Todėl mūsų siekiai nukreipti į Rusiją su dvigubu tikslu: pirma – likvidacija galingiausios ir nepriklausomos imperijos, užimančios vieną šeštą žemės dalį. Antra – užvaldymas jos turtų, sudarančių 60-70% visų pasaulio žaliavų ir 75-80% išžvalgytų naftos išteklių ir dujų, sukoncentruotų Sibire ir Ledynuotojo vandenyno šelfe.

2. Planetoje vyksta intensyvus klimato atšilimas. Dykuma plečiasi į šiaurę su greičiu 10 kilometrų per metus, žemės nuvandeninimas – 25 metrui per metus. Jau dabar senieji pasaulio centrai – Atėnai, Roma ir, svarbiausia, Jeruzalė (Izraelis) patenka tik dirbtinio drėkinimo zoną. Po 20-30 metų reikės galvoti apie perkėlimą milžiniškų masių civilizuotų tautų šiauriau jų dabartinio gyvenimo vietų. Iki to laiko Kubanėje, Rostovo srityje, Ukrainoje bus nuostabus subtropikų klimatas, o Ukrainos juodžemio zonoje – klimatas šiandieninių Kaukazo priekalnių. Jeigu prisiminti istoriją, tai reikia pripažinti, kad šios žemės – istorinės žemės senovinės-judėjų Chazarijos, tai yra Izraelio, užgrobtų Kijevo Rusijos X amžiuje. Slavai čia laikini svečiai ir turi būti iškeldinti.
Mes susigrąžinsime šią teritoriją ir sukursime šiose palaimintose žemėse didžiąją Chazariją – judėjų valstybę, kaip ir prieš 50 metų sukūrėme Izraelį, išstūmę palestiniečius. Čia persikels dalis izraeliečių, o slavų galvijus mes išvarysime toli į šiaurę, už Maskvos ribų. Ten bus maža šiaurinė teritorija – kompaktiškai apgyvendinta rezervacija, panaši indėnų Amerikoje“.

Газета «Славянин», N-4(32), 2001, г. ВолгоградKomentarų nėra:

Rašyti komentarą