2018-01-17

Pranciškaus mokymas pasiekė naujas aukštumas: „Kristus tapo velniu“


Tai, ką 2017 metų balandžio 4 dieną pasakė popiežius Pranciškus savo rytiniame pamoksle Šventos Mortos viešbutyje daugeliui pasaulio krikščionių sukėlė šoką ir atvėrė jiems akis, kad Romos popiežius yra satanistas.
Šio pamokslo centrine tema tapo krikščionių požiūris į kryžių, kurį Pranciškaus nuomone, nereikia traktuoti kaip paprastą atpažinimo ženklą ar papuošalą ir nesusimąstant apie jo reikšmę. Kalbėdamas apie tos dienos Evangelijos skaitymą (Jono 8, 21-30), Pranciškus atkreipė dėmesį į Jėzaus žodžius, pasakytus žydams: „mirsite savo nuodėmėse“, pakartotus tris kartus. Toliau savo pamoksle Pranciškus palygina Kristaus žodžius — „Kai išaukštinsite žmogaus sūnų, tuomet sužinosite, kad tai aš“ (Skaičiai 21, 4-9), kur pasakojama istorija apie varinę gyvatę, padarytą Mozės dykumoje, kad įgelti gyvačių, kurias Dievas siuntė prieš Izraelio tautą už bausmę už murmėjimą ir netikėjimą, galėtų pasveikti. Aiškindamas šią paralelę, Pranciškus remiasi sunkiai išaiškinama vieta Antrojo kreipimosi Pauliaus į Korintiečius (2 Kor 5, 21), kurioje Kristus sako, kad Dievas „nepažinusio nuodėmės padarė nuodėme“ (τὸν μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν). Ši Biblijos vieta dažnai verčiama ir aiškinama ne pažodžiui, bet aprašomai, kaip Sinodo vertime: „Idant nepažinusį nuodėmės jis padarė mums auka už nuodėmę“. Pranciškui artimesnis tiesmukiškas Biblijos teksto aiškinimas, ir jis savo trumpame pamoksle panaudojo išsireiškimą „tapo nuodėme“ 7 kartus. Tačiau jis eina žymiai toliau, ir, daug kartų interpretuoja Naujojo Testamento analogiją Kristaus prisikėlimo su prikėlimu Mozės varinės gyvatės dykumoje, pareikšdamas, kad jei varinė gyvatė gali tapti gyvate-atpirkėja, tai, iš to išplaukia, ir Kristus „priėmė nuodėmės tėvo atvaizdą“ ir „tapo velniu“.


„Gyvatė", - tęsia popiežius, - blogio simbolis, velnio simbolis; jis buvo pats klastingiausias gyvūnas žemiškame rojuje“. Kadangi „gyvatė buvo tuo, kas gali sugundyti apgaulės būdu“, ji – „melo tėvas: tai paslaptis“. Bet ką gi, reiškia, mes „privalome į velnią žiūrėti, kad išsigelbėti? Gyvatė – tai nuodėmės tėvas, tas, kas paskatino žmoniją nusidėti“. Iš tikrųjų „Jėzus sako: „Kada aš busiu išaukštintas, visi ateis pas Mane“. Akivaizdu, kad tai kryžiaus paslaptis“, bronzinė gyvatė gydė, — sako Pranciškus, — bet bronzinė gyvatė buvo velnio ženklas: gyvatės įvykdytos nuodėmės ženklas, gyvatės klastingumo ženklas; bet jis taip pat buvo Kristaus kryžiaus ženklas, jis buvo pranašyste“. Ir „todėl Viešpats sako jiems: „Kada išaukštinsite žmogaus Sūnų, tada sužinosite, kas Aš“. Tokiu būdu, tvirtina tėvas, mes galime pasakyti, kad „Jėzus „tapo gyvate“, Jėzus „tapo nuodėme“ ir priėmė žmonijos nuodėmes, visas nuodėmės blogybes. Ir jis „tapo nuodėme“, jis leido išaukštinti save, kad visi žmonės žiūrėtų į jį, žmonės sužeisti nuodėmės, mes patys. Tai nuodėmės paslaptis, ir apie tai kalba Povilas: „Jis tapo nuodėme“ ir priėmė nuodėmės tėvo išvaizdą, klastingos gyvatės“. „Kas nežiūrėjo į bronzinę gyvatę, po gyvatės įkandimo dykumoje, — paskelbė Pontifikas, — mirė nuodėmėje, nuodėmėje išsišokimo prieš Dievą ir prieš Mozę“. Panašiu būdu, „tas, kas nepripažįsta tame žmoguje, išaukštintame, panašiai gyvatei, Dievo jėgą, tapusia nuodėme, kad išgydyti mus, numirs savo nuodėmėje“. Idant „išgelbėjimas ateina tiktai iš kryžiaus, kuris yra Dievas, tapęs kūnu: nėra išsigelbėjimo idėjose, nėra išsigelbėjimo geruose ketinimuose, noruose tapti gerais“. Iš tikrųjų, reikalauja tėvas, „vienintelis išgelbėjimas – Kristuje nukryžiuotame, nes tik jis, kai tai pranešė bronzinė gyvatė, sugebėjo priimti visus nuodėmės nuodus, ir jis išgydė mus.“ „Bet kuo yra mums kryžius?“– klausia Pranciškus? „Tai krikščionių ženklas, tai krikščionių simbolis, o mes vykdome kryžiaus aukštinimą, bet ne visada mes darome tai gerai, kai kada mes darome taip... nes mes neturime to tikėjimo kryžiumi“, – tvirtino popiežius. Kryžius – kalbėjo jis toliau – „kai kuriems yra išskirtiniu priklausomybės ženklu“: Taip, aš nešioju kryžių, kad matytų, kad aš krikščionis“. „Tai neblogai“, tačiau „tai ne tiktai atpažinimo ženklas, kaip komandos emblema“, bet tai prisiminimas, kas tapo nuodėme, kad tapo velniu, gyvate, vardan mūsų; nusižemino iki visiško susinaikinimo“. 

Pranciškaus nenurodė, ar jis pasiskolino tokias retorines traktuotes iš jo perskaitytų autorių, ar sugalvojo pats. Įdomu tai, kad "Vatikano radijas", pranešime apie šį ekstravagantišką Pranciškaus pamokslą, nedrįso atkartoti ypač šokiruojančių vietų, kur Kristus lyginamas su „nuodėmės tėvu“ ir velniu, matyt, laikydami juos nesuprantamais savo klausytojams – bet kuriuo atveju, jų nėra italų, anglų ir rusų leidinių redakcijose; tačiau jie pateikiami dienraštyje „L'Osservatore Romano“, paskelbtoje ir Vatikano puslapyje.

Pažymima, kad Pranciškus jau ne pirmą kartą pateikia gana laisvas Biblijos tekstų traktuotes. Labiausiai žinoma jo silpnybė Judo Iskarioto asmeniui, apie kurį jis daug kartų kalbėjo su užuojauta ir gailestingumu, užsimindamas apie jo išgelbėjimo tikimybę. „Jis buvo vyskupu, vienu iš pirmųjų vyskupų, taip?“ Paklydusi avelė. Vargšas! Vargšas tas brolis Judas, kaip įvardino jį don Madzolari savo nuostabiame pamoksle: „Brolis Judas, kas vyksta tavo širdyje?“ — sušuko Pranciškus kitame savo rytiniame pamoksle 2016 metų gruodžio 6 dieną. Pas minimą doną Madzolarį Pranciškus pasiskolino ir visiškai bemokslį scenos aiškinimą. 2016 metų birželio 16 dieną jis Romos vyskupijos simpoziume pasakė:


„Man į rankas pateko atvaizdas – jūs tikriausiai jį žinote – kapitelio bazilikos šventos Marijos Magdalietės Vezle, Prancūzijos pietuose, kur prasideda kelias į Santjagą. Iš vienos pusės ten pavaizduotas pasikoręs Judas, su išlindusiu liežuviu, o iš kitos pusės kapitelio – Jėzus geras ganytojas, kuris neša jį ant pečių, neša su savim. Tai paslaptis. Bet šie žmonės viduramžiais, kurie dėstė katekizmą vaizdais, jie suprato Judo paslaptį. Ir pas donas Primo Madzolari pasakė gerą kalbą, Didįjį Ketvirtadienį, puikią kalbą. Tai šventikas ne iš šios vyskupystės, bet irgi iš Italijos. Italų šventikas, kuris gerai suprato Evangelijos logiką. Tas, kas labiausiai susitepė rankas – tai Jėzus. Jėzus susitepė labiausiai. Jis nebuvo „švarus“, bet jis ėjo pas žmones, buvo tarp žmonių ir priėmė žmones tokiais, kokiais jie buvo, o ne tokiais jie turėjo būti.“

Gyli išvada apie kažkokias viduramžių meistrų įžvalgas, prasiskverbusias į „Judo paslaptį“, padaryta pagrindu laisvo aiškinimo mažai žinomo kapitelio prancūzų bažnyčioje, žinoma, neatlaiko jokios kritikos. Pirmiausiai, komuna Vezle, apie kurią kalba Pranciškus, yra ne šalies pietuose, bet Prancūzijos centre, kiek labiau į šiaurę. Tai parodo, kad Pranciškus nesivargina tikrindamas faktus.

Neturi jokio pagrindo ir tvirtinimas, kad žmogus, ant pečių nešantis mirusį Judą – tai Kristus, tik todėl, kad XII amžiuje Kristus buvo vaizduojamas basas ir be barzdos, su trumpa tunika. Bandymas pavaizduoti Judą kaip jautrią ir silpną natūrą, padariusią lemtingą klaidą, neatitinka Evangelijos teksto (kuris vienareikšmiškai pareiškia apie Judą, kad „jis buvo vagis“ (Jn 12, 6). Pranciškaus visiškai neglumina Judo savižudybės faktas (Mt 27, 3). Pranciškus ignoruoja savo pirmtakų mintis, pasisakymus, tyrinėjimus, bet štai XXI amžiuje atsiranda Romos vyskupas, kuriam į „rankas patenka paveikslėlis“...

Tikintieji baiminasi, kad vieną dieną Bergolio ims abejoti ir pačiu velniu ir ims pasakoti, kad velnias buvo geras.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą