2020-08-05

Šešėlinė Europos Sąjungos istorija. Planai, mechanizmai, rezultatai. Četverikova O.N. (11 dalis)


10 dalis:http://lebionka.blogspot.com/2020/07/seseline-europos-sajungos-istorija.html

Tačiau greta oficialių paneuropinių organizacijų, dirbusių greičiau su visuomenės nuomone, buvo kuriamos ir kitos, šešėlinės struktūros, skirtos realiai apjungti Europos viešpataujančią klasę. Viena iš jų tapo slapta transnacionalinė bendrija „Ratas“ (Cercle), suformuota, kaip manoma (tiksliai nežinoma), pačioje 50-jų pradžioje prancūzų premjero A.Pine (iš čia pirmas pavadinimas „Pine Ratas“) ir jungė politikus, verslininkus, bankininkus, pasiuntinius, leidėjus, publicistus, kariškius iš įvairių kontinentinės Europos valstybių. Svarbiausią vaidmenį čia vaidino Vatikano, Maltos ordino ir „Opus Dei“ atstovai, siekę atgaivinti Šventąją Romos imperiją „Nuo Atlanto vandenyno iki Juodosios jūros“, o taip pat Anglijos aristokratijos nariai. Tiesa, pastarieji vėliau ėmė trauktis iš šio projekto, skaitydami, kad jis neužtikrina lemiamo Didžiosios Britanijos vaidmens.

Realiu jos kūrėju buvo Žan Pine Viole padėjėjas, o jo patronu - Kudenhove-Kalergi. Iki karo jis buvo Revoliucinių veiksmų rėmimo komiteto – slaptos fašistinės organizacijos, Sinarchistinio judėjimo šakos, narys. Po karo Viole buvo suimtas už bendradarbiavimą su nacistais, tačiau greitai išlaisvintas nurodžius „iš aukščiau“ ir įstojo į „Opus Dei“ (kai kurie tyrinėtojai mano, kad jis jau buvo ordino nariu, todėl ir pasiekė, kad būtų išlaisvintas). Suėjęs į kontaktą su Pine, kuris taip pat buvo surištas su „Opus Dei“, Viole gavo iš jo užduotį išspręsti problemą vienos iš firmų, esančios Žnevoje ir blokuotos vokiečių karo metu. Jis taip sėkmingai susidorojo su šia užduotimi, kad Pine rekomendavo jį prancūziškoms specialiosioms tarnyboms SDECE. Viole taip pat užverbavo du aktyvius „Opus Dei“ narius – Alfredą Sančesą Bellą ir jau žinomą mums Otto fon Hansburgą, kuris 1949 m. įkūrė Europos dokumentacijos ir informacijos centrą (CEDI), tapęs jo prezidentu iki gyvos galvos. CEDI buvo vienu iš pirmųjų kraštutinių dešiniųjų aristokratijos Vatikano paneuropinių institutų [103].

Pagrindinė „Rato“ užduotis buvo franko-vokiečių sąjungos užtikrinimas, taip kad pagrindinėmis figūromis jame tapo K.Adenaueris, F.I. Štrausas (gynybos ministras antrojoje Adenaurio vyriausybėje). Ž.Monne, surištas su aukščiausiais finansiniais ir politiniais JAV, Anglijos ir Vakarų Europos sluoksniais, buvo, be abejo, svarbiausiu integracijos proceso žaidėju, tuo pačiu „pilkuoju kardinolu“, kuris nustatinėjo pagrindinę kryptį, faktiškai atkūrusiu A.Solterio „Jungtinių Europos valstijų planus“. Kas liečia Italiją, tai ją atstovavo stambus verslininkas K.Pezenti, kurio finansinė imperija buvo kuriama Vatikano banko.

Pagrindiniu Ž.Monne kūdiku tapo 1951 m. įkurta Europos anglies ir plieno sąjunga (EAPS), tapusi tiesioginiu atsaku į JAV spaudimą Prancūzijai, nepatenkintai dėl įtemptų prancūzų-vokiečių santykių. Būtent jis sukūrė taip vadinamą „Šumano planą“, jo su Amerikos ir Vakarų Europos atstovais pasiūlytą Europos valstybių užsienio reikalų ministrams pirminiam aptarimui. Ir būtent jis reikalavo formuoti viršnacionalinį organą, kuriam būtų deleguoti nacionalinių ministerijų įgaliojimai, sprendžiant gavybos ir gamybos anglies ir plieno klausimus, vystymo metalurgijos ir energetinių žaliavų produkcijos rinkų. Sprendimus šiais klausimais naujasis organas galėjo priimti autonomiškai, nors ir vyriausybės vardu, kas apribojo nacionalinį suverenitetą. Tai leido įgyvendinti viršnacionalinę kontrolę Vokietijos ekonomikai ir buvo pirmuoju žingsniu į sukūrimą ūkio šakos Europos federacijos pagrindu – t. y. laipsnišką įvedimą įvairių šakų kontrolės. Galutinis tikslas buvo sukūrimas viršnacionalinės Europos federacijos.

Apie planą buvo daug kas perspėti. Monne ir Šumanas patys parinko administraciją, patronatą, iš anksto išanalizavę K.Adenauerio poziciją, kuris pilnai palaikė šį planą, gerai suderinamą su jo remiama „Vatikano Europos“ idėja. Svarbu tai, kad Amerikos vyriausybė buvo informuota apie planą ankščiau prancūzų ir ji buvo pasirengusi suteikti visą reikiamą pagalbą. Britai nerodė didelio entuziazmo. Amerikiečiai Europos judėjimo vadovo poste pakeitė Sandį Duncan P.-A.Spaaku ir skyrė papildomų lėšų organizacijai.

ЕAPS tapo pirmu tikrai integraciniu susivienijimu, pagal kurio modelį federalistai stengėsi sukurti organizacijas kitoms ūkio sritims. Antruoju žingsniu tapo bandymas sukurti vieningą Europos kariuomenę, sudarytą iš visų valstybių narių nedidelių padalinių su viršnacionaliniu gynybos ministrų vadovavimu (taip vadinamas „Pleveno planas“). Anglija atsisakė dalyvauti. Šiuo plano pagrindu 1952 m. buvo galiausiai pasirašyta sutartis dėl Europos gynybos bendrijos (EGB), kuri turėjo veikti NATO rėmuose. Buvo numatyta sukurti EES asamblėją, kuri galėjo integruoti EAPS. Ryšium su tuo federalistai ėmė ruošti projektą jau Europinės politinės bendrijos. Europiniai judėjimai vykdė lobistinę veiklą formuojant Asamblėją kaip bazę deryboms, parengė atitinkamą susitarimą, numatantį europinių institutų susiliejimą ir rinkimus į Europos parlamentą. Tačiau šie planai žlugo dėl Prancūzijos parlamento atsisakymo ratifikuoti EGB sutartį, vietoj kurios 1954 m. buvo sukurta Vakarų Europos Sąjunga.

Po derybų dėl ЕGB sukūrimo galutinai susiformavo tos pozicijos, kurios jau pasireiškė viduje europinio judėjimo. Federalistai, ginę paneuropinius planus, dominavo aukščiausiuose valdančiuose sluoksniuose, bet jiems truko susitelkimo, nebuvo pakankamos veiksmų koordinacijos su amerikiečių globėjais, be to per daug aiškus ir atviras dalyvavimas amerikiečių pastebimai erzino visuomenę. Todėl paneuropistai pakeitė taktiką: europiniame judėjime buvo įvykdyta pertvarka, pagrindinė veikla buvo perkelta į slaptų, šešėlinių struktūrų lygį. Greta „Rato“ organizacijos, padedant „Amerikos draugams“ Žanas Monne sukūrė dar vieną struktūrą – Jungtinių Europos Valstijų palaikymo komitetą (JEVPK), apjungusį EAPS valstybių politinį elitą. Įtakingais jo nariais tapo A.Pinne ir M.Konstam, buvęs asmeninis karalienės Vilhelminos sekretorius. Ši organizacija pinigus gaudavo iš CŽV, bet, žinoma, ne tiesiogiai, o per įvairius fondus. Pagrindiniu procesų valdymo organu 1954 metais tampa Bilderbergo klubas.

Šio klubo istorija gerai žinoma, todėl mes norėtume atkreipti dėmesį tiktai į štai ką. Ši organizacija tapo forma derinimo interesų amerikiečių ir anglų elitų, rokfelerių ir rotšildų grupių. Tačiau esant lemiamam finansiniam Rotšildų vaidmeniui, jie liko šešėlyje, iškeldami į pirmą planą Rokfelerių grupuotę, kuri tapo naujos struktūros „veidu“. Tikraisiais klubo vadovais buvo Edmundas Rotšildas ir Lorensas Rokfeleris, bet labiausiai žinomi jo veikėjai – tai Dž.Retingeris, P.Raikensas, prezidentas Unilever, ir Niderlandų princas Bernhardas, vyras kronprincesės Julianos, dukters Niederlandų karalienės Vilhelminos.

Būtent Dž.Retingeriui, toliau ėjusiam Europos judėjimo generalinio sekretoriaus pareigas, buvo pavesta palenkti į savo pusę aukštas pareiga užimančius Europos valdininkus su tikslu kartu diegti europinę integraciją į laisvos prekybos zoną EAPS pagrindu. 1952 m. rugsėjo mėn. Paryžiuje įvyko parengiamasis susitikimas, kuriame buvo sukurtas organizacinis komitetas, į kurį įėjo princas Bernhardas, vokiečių pramonininkas Fridrichas Flikas, Edinburgo hercogas (karalienės Elžbietos II vyras), V.Donovanas, van Zeeland, A.Gasperi, Gi Molle, A.Pine, I.Lunc, G. Abs (buvęs nacių bankininkas), G.F.Fale (buvęs „IG farbenindustri“ direktorius) ir kiti. Daugumas iš jų vienaip ar kitaip buvo surišti su įvairiomis organizacijomis, patronuojamomis CŽV. O pirmasis posėdis įvyko 1954 metais viešbutyje „Bilderberg“, olandų mieste Osterbek – jis ir tapo Bilderbergo klubo veiklos pradžia.  

Pirmajame klubo posėdyje jo pirmininku tapo princas Bernhardas, kuris anaiptol nebuvo atsitiktinis veikėjas. Turėjęs sudėtingą biografiją (kilęs iš vokiečių dvarininkų šeimos, buvęs Vokietijos slaptosios tarnybos darbuotoju, dirbusios koncerne „IG Farbenindustri“, buvęs SS narys, Nyderlandų princas, karo metu dirbęs britų žvalgybai, o vėliau vadovavęs Nyderlandų ginkluotosioms pajėgoms, pagaliau pagrindinis akcininkas Rotšildų kompanijos „Royal Dutch Shell“ ir didžiausių Vakarų Europos automobilių ir oro linijų bendrovių valdybos narys), jis buvo puikus transnacionalinės valdančiosios klasės pavyzdys.

Šio klubo, subūrusio pirmaujančių Vakarų pasaulio korporacijų ir bankų atstovus, gilumoje buvo kuriami keliai ir metodai, kaip pasiekti galutinius finansinio elito planus, susijusius su bendros pasaulinės rinkos ir bendros pasaulio vyriausybės sukūrimu, kurio pirmasis etapas turėjo būti Europos supervalstybė, turinti savo centrinį banką ir bendrą valiuta. Kadangi TSRS ir socialistinės šalys atstovavo alternatyvų susivienijimo būdą, pagrindinis uždavinys buvo susipriešinimas su socializmu ir integracijos kryptis maksimalios ekonominės plėtros „socializacijos“ keliu, sukuriant „socialinę valstybę“. Būtent Bilderbergo klubas ėmėsi kontroliuoti realizavimą tikslų Paneuropos sąjungos, kuri pratęsė veiklą vadovaujant Kudenhove-Kalergi, neišėjusiam į pirmą planą.

Vėlesniais metais Bilderbergo klubas tikrai suvaidino lemiamą vaidmenį įveikiant išcentrines tendencijas viduje valdančiosios Europos klasės. Pirmos penkios klubo konferencijos, vykusios 1954―1957 m. buvo skirtos kovai su „raudonuoju pavojumi“ Vakaruose ir priėmimui atitinkamų politinių, ideologinių ir ekonominių priemonių, parengusių Romos sutarties pasirašymą. 1957m. kovą šešios Europos valstybės pranešė apie sukūrimą Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos [104]. Prieš pasirašant susitarimą įvyko slapta konferencija 1957 m. Šv.Simono saloje, tame pačiame rajone, kur 1908 m. įvyko suokalbis kuriant JAV Federalinio rezervo sistemą.

Romos susitarimas atvėrė duris muitų sąjungai, bendrai ekonomikos politikai ir bendrai darbo, paslaugų ir vidinio kapitalo rinkai. Šalys-dalyvės susitarė vykdyti bendrą politiką žemės ūkio ir transporto srityse, siekti suartėjimo ekonominių įstatymų ir standartizacijos ir kai kurių politinių procedūrų vykdant ekonomikos politiką, kas neišvengiamai ateityje vedė į standartizaciją ir kai kurių politinių procedūrų ir tam tikrų politinės integracijos formų vystymą. Pagal susitarimą buvo kuriami nauji organai: Komisija, Ministrų taryba, Europos teismo rūmai, Parlamentinė asamblėja. Britanija neprisijungė prie EGS, skaitydama, kad jos dalyvavimas sužlugdys „imperines preferencijas“ - lengvatinių tarifų prekybos sąlygų su Bendrijos valstybėmis, kurioms 1956 m. teko virš 45% užsienio prekybos. Anglai sukūrė savo bendradarbiavimo formą, 1959 m. sukurdami Europinę laisvos prekybos asociaciją dalyvaujant Švedijai, Norvegijai, Danijai, Šveicarijai, Austrijai ir Portugalijai.

Europos federalistų planai laipsniškai buvo įgyvendinami, tačiau 1958 m. Prancūzijoje atėjus į valdžią generolui de Goliui situacija staigiai pasikeitė. Š. de Golis turėjo savo asmeninį suvienytos Europos matymą (suverenių nacijų Europa), visiškai nesutampanti su paneuropiniu projektu, ir, svarbiausia, jis neįėjo į „Amžius“ bendriją ir į jos ryšių sistemą, kas padarė neįmanomu šešėlinėms struktūroms juo manipuliuoti. Taip kad realiai de Gaolio fenomenas, kaip ir Stalino, Rusijos atveju, kenkė globalistų planams ir tapo pagrindine kliūtimi Europos federalizacijos kelyje, atidėdamas jį dešimčiai metų. 1960 m. amerikiečiai buvo priversti paleisti Amerikos vieningos Europos komitetą ir nutraukė slaptą finansavimą paneuropeistų finansavimą per CŽV [105].

Tačiau „Ratas“ ir Ž.Monne, A.Pine ir Ž.Viole vaidino ankstesnį vaidmenį jungiant europines elitas. 1961 m. Ž.Monne pakeitė Europos Ekonominio bendradarbiavimo organizaciją, sukurtą kontroliuoti „Maršalo planą“, platesne Ekonominio bendradarbiavimo ir vystymo organizacija (EBVO), kuri tapo vienu iš pačiu įtakingiausiu institutų remiančiu globalizaciją ir laisvą prekybą, veikiančiu partnerystėje su PB, TVF ir GPTS (Generalinis prekybos ir tarifų susitarimas, A.L.). Tuomet sukuriamas ir JAV-Europos Atlantinis tarptautinių santykių institutas, kuriame Europos nariai, tampriai susieti su europiniais lyderiais, buvo kontroliuojami savo amerikiečių kolegų, atstovaujančių Piligrimų draugiją. Kas tiesiogiai liečia Ž.Viole, tai jo veikla buvo sukoncentruota į suartėjimą prancūzų ir vokiečių elitų. Jis tapo tarpininku slaptuose susitikimuose tarp A.Pine, iš vienos pusės, ir K.Adenaueriu ir F.-I.Štrausu – iš kitos, kas paklojo dirvą prancūzų-vokiečių Eliziejaus susitarimui, kuris buvo pasirašytas de Golio ir K.Adenauerio susitikimo metu 1963 m. [106] Tačiau, kaip žinoma, de Golis matė prancūzų-vokiečių sąjungoje paramą atlantinei Europai, kas prieštaravo federalistų planams. Taip kad „Rato“ nariai dar 1965 m. charakterizavo generolą kaip „priešą“ ir dirbo, kad pašalinti ji iš valdžios (nors Ž.Viole tuomet buvo pagrindiniu slaptu prancūzų prezidento agentu) [107]. „Rato“ vaidmuo 1968 m. įvykiuose, nukreiptuose nušalinti de Golį, nežinomas, bet aišku, kad generolo išėjimas iš prezidento posto ir atėjimas į jo vietą Ž.Pompidu, vieno iš Rotšildų banko Paryžiuje valdytojų, artimo britų finansiniams sluoksniams, buvo jo interesas. Būnant Pompidu prezidentu ir dėka jo pozicijos 1973 m. Didžioji Britanija tapo EES nare, prieš ką taip kategoriškai pasisakė de Golis.

Tuo tarpu pagrindinis pavojus federalistams buvo de Golio finansinė politika ir jo bandymai panaikinti dolerį kaip tarptautinės pinigų sistemos pagrindą. Taigi septintajame dešimtmetyje jie sutelkė dėmesį į valiutų sąjungos planų rengimą, kuris buvo patikėtas mažai žinomam šiuolaikiniams prancūzams Robertui Maržolenui, kurio karjera nuo karo metų vystėsi globojant Žanui Monne. Šeštojo dešimtmečio pradžioje Monne paskyrė jį Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacijos vadovu, o 1958–1967 m. jis buvo Europos ekonominės bendrijos (EEB) viceprezidentas ekonomikos ir finansų reikalams. Maržolenas buvo glaudžiai susijęs su sinarchistų būreliais ir pagrindiniais anglo-amerikiečių finansinės oligarchijos atstovais (jis dirbo „Royal Dutch Shell“, „Chase Manhattan Bank“ ir kt. administracinėse valdybose), faktiškai kontroliuojamas Rokfelerių šeimos. Taigi jis gerai žinojo apie „pasaulio valstybės“ planus ir būtent su jo pagalba Amerikos finansiniai sluoksniai bandė perimti Europos finansų valdymą [108].

1945 m. Maržolenas Užsienio ekonominių ryšių departamento vadovu paskyrė rusų kilmės filosofą Aleksandrą Koževą, kuris buvo vienas pagrindinių Europos bendrosios rinkos ir GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) kūrėjų. Dvidešimt metų užimdamas šį strategiškai svarbų postą, jis stengėsi įgyvendinti savo viršnacionalinės statybos koncepciją, siekiančios sukurti „universalią ir homogenišką valstybę“ [109]. Susijęs su Leo Štrausu (Strossu) ir Karlu Šmitu, jis laikomas vienu iš neokonservatyviosios ideologijos įkvėpėjų. Kartu su Bernardu Klapie ir Olivje Vormseru jis veikė iš biurokratinio aparato vidaus, dažnai prieštaraudamas savo pačios vyriausybės interesams, o tai nebuvo taip sunku padaryti Ketvirtosios Respublikos metais, kai Prancūzijoje nebuvo stiprios politinės valdžios.

Būtent ši grupė žmonių ir sukūrė „Programą veiklos antram aukštui Europos ekonominės bendrijos (1962―1965)“, kurio sudaryme aktyviai dalyvavo belgų-amerikiečių ekonomistas Robertas Triffen, Tarptautinių santykių tarybos narys ir ekonomikos patarėjas veikloje Komiteto palaikymui Jungtinių Europos valstijų, kuris dar iki sudarymo EES siūlė sukurti Europos rezervų fondą, kurio 10% rezervų suformuotų centriniai bankai ir būtų skirtas Briuselio biurokratijos finansinio savarankiškumo užtikrinimui. Ši programa numatė reformuoti Romos sutartį siekiant centralizuoti šią ekonominę ir valiutų sąjungą.

103. Le Cercie and the struggle for the European continent. Private bridge between Vatican-Paneuropean and Anglo-American intelligence. https://wikispooks.com/ISGP/organisations/Le Cercle.htm

104. Mike Peters М. The Bilderberg Group and the project of European unification //bilderberg.org/bblob.rtf

105. Kauffer R. Opt. cit.

106. 12 https://wikispooks.com/ISGP/organisations/Le_CercIe.htm

107. Ibid.

108. Bierre С. L’union economique et monetaire еигорёеппе: Ces fran^ais qui ont ouvert PEurope aux finan-ciers anglo-americains. http://www.cheminade2012.ff/Ces-ffancais-qui-ont-ouvert-l-Europe-aux-financiers-angl o#nh Encadr_C 3_ A9_203

109. Būdamas Hegelio pasekėju, Kožev skaitė save dalyvaujančiu statyboje „postrevoliucinės valstybės“, kuri bus sukurta „istorijos pabaigoje“. Antrojo pasaulinio karo metais, manydamas, kad Vokietija nugalės, jis ją vertino kaip pasaulio valstybės prototipą ar embrioną ir neatmetė, kad jis privalės stoti į tarnybą šioje valstybėje, kad prisidėtų prie jos „dialektinės transformacijos“. Po nacizmo pralaimėjimo jis pradėjo sieti pasaulio likimą su Anglija-Amerika, nors vėliau nuo to pasitraukė.

Vertimo pradžia:

1d.http://lebionka.blogspot.com/2020/06/cetverikova-on-seseline-europos.html

2d.http://lebionka.blogspot.com/2020/06/pradzia-httplebionka.html

3d.http://lebionka.blogspot.com/2020/06/cetverikova-on-seseline-europos_28.html

4d.http://lebionka.blogspot.com/2020/07/cetverikova-on-seseline-europos.html

5d.http://lebionka.blogspot.com/2020/07/cetverikova-on-seseline-europos_4.html

6d.http://lebionka.blogspot.com/2020/07/rnkudenhove-kalergi-kaip-vieningos.html

7d.http://lebionka.blogspot.com/2020/07/rnkudenhove-kalergi-kaip-vieningos_11.html

8d.http://lebionka.blogspot.com/2020/07/hitleris-ir-es-seseline-europos.html

9d.http://lebionka.blogspot.com/2020/07/sionistu-ir-nacistu-bendradarbiavimas.html

10d.http://lebionka.blogspot.com/2020/07/seseline-europos-sajungos-istorija.html

Vertimo pradžia (portale www.manolietuva.com):

1d. https://manolietuva.com/?p=3037

2d. https://manolietuva.com/?p=3044

3d. https://manolietuva.com/?p=3057

4d. https://manolietuva.com/?p=3104

5d. https://manolietuva.com/?p=3114

6d. https://manolietuva.com/?p=3138

7d. https://manolietuva.com/?p=3164

8d. https://manolietuva.com/?p=3168

9d. https://manolietuva.com/?p=3184

10d.https://manolietuva.com/?p=3272
2020-08-04

Eitynės Berlyne prieš koronavelniojimą – pamoka Putinui ir ES putinams


Pasaulio finansinių elitų koronavelniojimas (rus.koronobesije) sukėlė atsakomąją pasalio tautų reakciją, rašoma rusų portale Katiuša. Savaitgalį Vokietijoje šimtai tūkstančių įprastai paklusnių vokiečių išėjo protestuoti prieš globalios oligarchijos planuojamą antrą koronavelniojimo bangą, prieš įžūlų piniguočių krūvelės bandymą primesti žmonijai naują pasaulio tvarką su visuotina vakcinacija (čipizacija?), namų areštais, antsnūkiais, totaliu sekimu ir nacionalinių ekonomikų sugriovimu koronaviruso pretekstu. MIP praktiškai tylėjo, o po renginio dešimtis kartų sumažino renginio dalyvių skaičių, demonstrantus vadino „suokalbio teorijos šalininkais“, „dešiniaisiais ekstremistais“ ir „naujo koronaviruso neigėjais“, o dienraštis Die Welt – tiesiog idiotais (covidioten).

Katiuša pažymi, kad peržiūrint renginio video tarp protestuojančių „galima pamatyti krikščionis su jų simbolika, vokiečių komunistus, leftistus ir netgi pederastus su kovotojais už negrų teises, kuriems, matomai, nusipjauti prieš ką protestuoti, kad tik pamojuoti vėliavėlėmis“.

Apie ši renginį esu rašęs ankstesnėje publikacijoje, todėl nesikartosiu.

https://manolietuva.com/?p=3339


Katiuša pažymi, kad klijuoti etiketes dabar madinga. JAV visi baltieji – „vergvaldžių palikuonys“, o Vokietijoje visi, kas prieš „europines vertybes (t. y. pirmiausiai – prieš pederastiją) – nacistai“, nesvarbu, kad renginyje buvo LGBT ir BLM vėliavos ir jų atstovai.

Katiuša nuomone, grupė oligarchų, siekiančių pralobti pasaulio gyventojų sąskaita, bando visuomenei primesti išimtinai kairiųjų liberalų, BLM tipo, protestus, kad nukreipti žmones nuo koronavelniojimo problemų. Jie nesugeba atsakyti į „nepatogius klausimus“ dėl koronaviruso, daugumai jau nepakanka „oficialiosios versijos“. „Geriausias to pavyzdys: atsiradęs šį pavasarį nedidelis judėjimas „Pasipriešinimas 2020“, kuris iš pradžių surinkdavo kelis šimtus žmonių, o šį savaitgalį išvedė dešimtis ar šimtus tūkstančių. Ir sprendžiant iš visko, tai dar toli gražu ne pabaiga.“

Focus nurodo, kad Vokietijoje dėl „pandemijos“ be darbo liko 0,5 milijono žmonių, apie 5 milijonai pervesti į nepilną darbo dieną. Atskiruose regionuose bedarbių skaičius išaugo 50%. Sunkiausiai krizė smogė stambiems miestams, tarp labiausiai nukentėjusių regionų – Heseno ir Bavarijos federalinės žemės. Be to vokiškos MIP pažymi, kad faktiškai sergamumas koronavirusu neatsiliepė į ekonominių pasekmių sunkumą – regionuose su blogais sergamumo ir mirtingumo rodikliais toli gražu ne visuomet buvo pats didžiausias ekonomikos nuosmukis, ir atvirkščiai. Todėl daroma išvada, kad krizė išprovokuota ne tiek paties susirgimo, kiek jo profilaktikos priemonių.

Vokietijos gyventojai vis dažniau kelia klausimą dėl karantino tikslingumo. Tai patvirtino ir Švedija, apie ką esu rašęs anksčiau:

https://manolietuva.com/?p=3291


Vakar apie Švediją, vienintelę ES valstybę, netaikiusią griežto karantino ir neuždariusią ekonomikos, ir jos ekonomikos pergalę rašė Bloomberg. Šios šalies ekonomikos kritimas daug mažesnis, negu kitų kitose išsivysčiusių ES valstybių.

Rusijoje tendencijos analogiškos vokiškoms – tik situacija žymiai blogesnė, rašo Katiuša ir perspėja, kad rusai nepasitiki valdžia, įkritusia į skaitmeninį autizmą ir šokančia pagal globalaus priešininko dūdelę. Tereikia menkos kibirkšties. Kai rusai išeis į gatves, jų atgal nesuvarys jokia nacionalinė gvardija,

Laikas imtis proto ir Lietuvos valdžiai. Nepaisant visų švietimo reformų Lietuva vis dar nėra beraštė, todėl melas, kiekvieną dieną centrinių MIP mums liejamas mums ant galvų, gali sukelti tik dar didesnį visuomenės nepasitenkinimą ir valdžios koronavelniojimo visuotinį sabotažą.

Nuorodos:

http://katyusha.org/view?id=14870

https://www.welt.de/wirtschaft/article212764009/Vorbehaltlose-Ausgrenzung-Covidioten-Pauschale-Veraechtlichmachung-des-Protests-ist-kontraproduktiv.html

https://www.focus.de/finanzen/news/arbeitsmarkt/arbeitslosigkeit/halbe-million-deutsche-haben-job-verloren-50-prozent-mehr-arbeitslose-diese-regionen-trifft-die-corona-krise-am-haertesten_id_12275783.html

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-03/virus-hit-to-sweden-s-economy-seen-among-least-bad-in-europe?sref=fgHqaWRV


2020-08-03

Volstritas siunčia SOS signalą. Baigiasi dolerio karaliavimo laikai
Pateikiu prof.Valentino Katasonovo rugpjūčio 2 dieną paskelbto straipsnio vertimą. Tikiuosi, kad šio žinomo finansisto įžvalgos gali būti daug kam įdomios.

Stephen Roach: „2021 metai ateina dolerio krachas.“

Apie JAV dolerio krachą kalba jau senai. Beveik visos tokios pranašystės buvo skelbiamos kitų šalių ekonomistų, finansistų ir politikų. JAV Federalinio rezervo sistemos (amerikiečių Centrinio banko, išleidžiančio dolerius) vadovai tai vertina kaip Amerikos nedraugų bandymą savo norus pateikti už realybę. Tikėjimas doleriu pačioje Amerikoje buvo tvirtas, primenantis religinį fanatizmą. Taip, žinoma, Amerika ekonomiškai silpnėja, bet tai nereiškia, kad silpnėja doleris.

Kaip pavyzdį pateikdavo britų svarą sterlingų, kuris buvo absoliučiu monopolistu valiutų pasaulyje šimtmečių bėgyje, iki pat Pirmojo pasaulinio karo. Karas susilpnino britų svarą, ir valiutų padangėje pakilo nauja žvaigždė – amerikiečių doleris. Tačiau ir tarpukaryje Britanijos svaras liko paklausus, susidarė svaro ir dolerio dvivaldystė. Po Antrojo pasaulinio karo britų svaro saulėlydis pagreitėjo, nors ir šiandien jis TVF de-jure turi rezervinės valiutos statusą (greta JAV dolerio, euro, japonų jenos ir kinų juanio). Šiuo metu britų svaro dalis visų pasaulio valstybių bendruose valiutų rezervuose sudaro apytikriai 3,8%, dalis Didžiosios Britanijos pasauliniame BVP taip pat yra 3,8% lygyje. Remiantis šiais skaičiais daroma išvada, kad privilegijuotas britų svaro statusas baigiasi tiktai dabar, praėjus šimtmečiams nuo pradžios karaliavimo anglų valiutos.

Išvesdami paralelę su britų svaru, amerikiečių ekonomistai ir finansistai ramino Ameriką: neva, doleris yra brandos fazėje, o ne senatvės ir pajėgs karaliauti dar ne vieną dešimtmetį.

Tačiau gyvenimas įneša rimtas korektyvas į tokius svarstymus. Reikšmingai pakeitė situaciją 2007-2009 m. finansų krizė. Dar radikalesnes korektyvas įnešė dabartinė virusinė-ekonominė krizė. Ji paveikė beveik visas valstybes, bet JAV ekonomikai COVID-19 smūgis tapo sunkiausiu. Daugelis šalių jau paskelbė 2020 metų II ketvirčio ekonomikos rezultatus. Ir štai koks jos paveikslas.

Europos sąjungoje BVP kritimas lyginant su pirmu ketvirčiu yra 11,9%, o lyginant su anaogiku (antru) ketvirčiu praėjusių metų – 14,4%. Tai rekordas per ketvirtį amžiaus pasiekiamų statistinių duomenų. Situacija euro zonoje kiek blogesnė. Pirmasis BVP kritimo rodiklis – 12,1%; antras – 15,0%. Europos ekonomikos lokomotyvas – Vokietija – sumažino antrame ketvirtyje BVP lyginant su pirmuoju ketvirčiu 11,7%. O pagrindiniai „herojai“ II ketvirčio (II 2020 metų ketvirtis lyginant su I tų pačių metų ketvirčiu, %): Italija – 17,3; Prancūzija – 19,0; Ispanija – 22,0. Daugumas pirmaujančių europinių valstybių nublokštos pagal BVP rodiklį į paraėjusį šimtmetį.

JAV padėtis baisi. JAV rodikliai dar labiau katastrofiški. Pagal JAV prekybos ministerijos ekonominės analizės biuro duomenis, 2020 II ketvirčio JAV BVP, lyginant su praėjusių metų II ketvirčiu, nukrito rekordiškai - 32,9%. JAV BVP kritimas II ketvirtyje skaičiuojant šiais metais, lyginant su šių metų I ketvirčių, buvo du su viršum kartų gylesnis, negu ES euro zonoje.

Tokio kritimo nebuvo per visą JAV statistikos tarnybos stebėjimo laiką nuo 1947 metų. Tam tikras Amerikos ekonomikos pagyvėjimas užfiksuotas antroje gegužės pusėje. JAV tikimasi, kas kritimo gylis III ketvirtyje, imant per metus, bus mažesnis, tačiau teigiamų augimo tempų iki metų pabaigos niekas nesitiki. Daugelis ekspertų laukia, kad 2020 metų rezultatai bus rekordiniai – maksimalūs per visą JAV BVP statistinių stebėjimų istoriją. Amerikos ekonomistai retrospektyviškai rekonstravo JAV BVP rodiklius nuo ХХ amžiaus pradžios. Šios rekonstrukcijos parodė, kad BVP didžiausias kritimas įvyko 1932 metais – 12,9%. Yra bukštaujama, kad šis rodiklis 2020 metais bus viršytas; dabatinė ekonomikos krizė Amerikoje gali būti sunkiausia per visą šį daugiau negu šimtmečio periodą.

Gelbėdami savo ekonomikas pagrindiniai pasaulio centriniai bankai įjungė pinigų spausdinimo stakles pilnu pajėgumu. Ir todėl, kad JAV ekonomikos kritimas gilesnis, negu Europos ir Japonijos, federaliniam rezervui reikia išleisti pačią didžiausią pinigų spausdinimo produkciją. Jeigu ECB, pavyzdžiui, nuo metų pradžios išliejo ant Europos ekonomikos 1,7 trilijonų eurų lietų, tai JAV FRS išliejo ant Amerikos ekonomikos 3 trilijonus dolerių. Šiomis dienomis JAV Finansų ministerija pareiškė, kad prireiks dar 1 trilijono. Suprantama, šį trilijoną atspausdins FRS. Jau iki 2020 metų pabaigos JAV FRS balanse valiuta viršijo 7 trilijonų dolerių ribą. Pagrindinis Deutsche Bank ekonomistas Mettas Luccetti prognozuoja, kad taip gelbstint ekonomiką JAV FRS balanse valiuta per artimiausius 2-3 metus gali išaugti iki iki 20 trilijonų doleriu.

FRS pagal pinigų spausdinimo apimtis lenkia visus pagrindinius centrinius bankus. Tai sukelia JAV dolerio kurso kritimą euro ir kitų pagrindinių valiutų atžvilgiu, pagal kurias skaičiuojamas JAV dolerio indeksas (viso šešios valiutos). Tiesa, dolerio atžvilgiu periferinės valiutos (kurioms priklauso ir Rusijos rublis) toliau pinga.

JAV dolerio kurso kritimas kitų rezervinių valiutų atžvilgiu kartu su veržliu aukso kainos augimu (šiandien jo kaina artėja prie 2000 dolerių už Trojos unciją) gresia Amerikos valiutai rimtomis pasekmėmis. Vieni ekspertai sako, kad gali įvyki staigi dolerio griūtis. Kiti pranašauja jo laipsnišką saulėlydį. Vienaip ar kitaip, Amerikos valiutos krizės ženklai matomi net aklam. Apie krizę kalba net tai, kad net tie, kas pagal pareigas ir statusą tradiciškai neigė dolerio krizę. Pateiksiu tris pavyzdžius.

Birželį MIP pasisakė žinomas bankų guru Stephen Roach. Tai Volstrito ir Federalinio rezervo žmogus: buvęs top-menedžeris ir pagrindinis Amerikos banko Morgan Stanley ekonomistas, buvęs JAV FRS analitinio padalinio darbuotojas, dabar vyriausias mokslinis darbuotojas tyrimo centro Jackson Institute of Global Affairs prie Jailio universiteto. Štai ką jis pasakė: „Dolerio, kaip pagrindinės rezervinės valiutos „nepamatuotų privilegijų“ epocha baigiasi. 1960 -siais tuometinis Prancūzijos finansų ministras Žiskaras Destenas sugalvojo šį terminą („nepamatuota privilegija.“ - V.K.) pagrinde dėl frustracijos, skusdamasis JAV, kurios laisvai išnaudojo likusį pasaulį, palaikydamos savo per aukštą gyvenimo lygį. 60 metų pasaulis skundėsi, bet nieko nedarė. Tos dienos praėjo“.

Roach vertinimu, 2021 metais, doleris nuvertės iki 35% atžvilgiu valiutų krepšelio šalių, su kuriomis JAV vykdo tarptautinę prekybą. O štai dar griežtesnė išvada: „2021 metais įvyks dolerio krachas“.

Antras pavyzdys liečia vertinimus banko Goldman Sachs, įeinančio į Volstrito „didįjį penketuką“. Šio banko analitikai liepos apžvalgoje taip pat prognozuoja dolerio nuvertėjimą, kas gali sukelti pabaigą jo dominavimui pasaulio valiutų rinkose. Kartu bankas prognozuoja greitą aukso kainos augimą. Jo kaina jau dabar artėja prie 2000 dolerių už Trojos unciją. Goldman Sachs tvirtina, kad iki metų pabaigos jo kaina bus ne mažesnė už 2300 dolerių. Sekančiais metais augimas tęsis. Banko rekomendacijos paprastos – iš dolerio pereiti į auksą, kol nevėlu. „Auksas yra paskutinės instancijos valiuta, ypač sąlygose, kaip dabar, kuomet vyriausybės silpnina savo fiatines valiutas ir stumia realias procentines normas į rekordinius minimumus“, - parašė Džefris Karri ir kiti Goldman Sachs strategai, skaitantys, kad dabar „egzistuoja realios grėsmės dėl JAV dolerio išlikimo rezervinės valiutos statuse.“

Trečias pavyzdys liečia tarptautinę reitingų agentūrą Fitch, kuri visada ištikimai tarnavo pinigų šeimininkams, skelbdama pastariesiems reikalingus pasaulio finansinės padėties vertinimus. Liepos 31 dieną ši agentūra paskelbė eilinį JAV kreditinio reitingo vertinimą. Reitingas, kaip visuomet, patvirtintas aukščiausiame lygyje AAA. Agentūros pranešime spaudai skaitome standartines formuluotes: neva, aukštas vertinimas sąlygotas „struktūrine Amerikos ekonomikos galia, aukštomis gyventojų pajamomis ir dinamiška verslo aplinka“, o taip pat dolerio rezerviniu statusu, kuris lieka dominuojančia pasauline valiuta.

Neįprasta spaudos pranešimo dalimi tapo išvada apie blogėjimą prognozės JAV suverenaus kreditinio reitingo iki „negatyvaus“. Tokia formuluotė vertinant JAV atsirado pirmą kartą per visą šios reitingų agentūros gyvavimo laiką. Žinovai tai sutiko kaip SOS signalą. Tai ne kvietimas gelbėti dolerį, o gelbėtis nuo jo.

https://www.fondsk.ru/news/2020/08/02/uoll-strit-podaet-signal-sos-dollaru-ostalos-carstvovat-nedolgo-51533.html


2020-08-02

Putino kagalas rusus daro bandomaisiais triušiais „vakcinos“ nuo koronaviruso bandymuose

Rugpjūčio 1 dieną Rusijos žinių agentūros pranešė, kad šioje šalyje baigti klinikiniai vakcinos nuo koronaviruso tyrimai. Sveikatos apsaugos ministras Michailas Muraško informavo, kad yra forminami dokumentai vakcinos registravimui, o spalio mėnesį prasidės masinė vakcinacija.

Prieš kelias dienas Rusijos vicepremjerė Tatjana Golikova prezidentui Vladimirui Putinui raportavo, kad aukščiau minėta Gamalėjos centro vakcina – viena iš dviejų labiausiai perspektyvių, ir po registracijos ją numatoma išbandyti ant 1600 savanorių. Pramoninė jos gamyba pradedama rugsėjo mėnesį. Kita perspektyvi vakcina sukurta valstybinio mokslinio centro „Vektorius“. Šiuo metus baigiami jos klinikiniai bandymai, kuriuos planuojama užbaigti rugsėjo mėnesį.

Stačiatikių portalo „Maskva trečioji Roma“ redakcija apie šiuos bandymus parašė, kad „Spalis – skiepijimo genocido pradžia.“

„Brangūs broliai ir seserys! Tiktai bepročiai gali sutikti su vakcinacija nežinia kuo ir neaišku nuo ko. Putino valdininkai meluoja, kad jie sukūrė vakciną nuo koronaviruso. Iš tiesų, jie pirmieji sutiko paimti ją pas Bilą Geitsą, kad atlikti eksperimentus su rusais.

Afrikos valstybių lyderiai net už milžiniškus kyšius iš Bilo Geitso atsisakė nuodyti savo tautas, pranešė apie papirkinėjimą. Bet Putino kagalas – tai net ne afrikiečiai – tai bepročiai nusikaltėliai, kurie už pinigus ir gimtą motiną parduotų ir nunuodytų...

Brangūs broliai ir seserys! Nesutikite su vakcinacija, juo labiau, kad pas Putino budelius baltais chalatais kol dar nėra jokio teisėto pagrindo versti skiepytis. Nesižudykit patys ir nežudykite savo vaikų. Turintys protą, protaukite!“ - rašoma stačiatikių portale.

Nuorodos:
https://lenta.ru/news/2020/08/01/orly/
https://3rm.info/main/81199-oktjabr-start-privivochnogo-genocida-nazvan-srok-nachala-massovoj-vakcinacii-rossijan-ot-koronavirusa.html
https://3rm.info/main/81183-putin-i-ego-kagal-sami-ne-ostanovjatsja-gotovjatsja-vtoraja-volna-i-vseobschaja-vakcinacija-jetogo-dopustit-nelzja.html


Merkel kaput! Berlyne milijoninė piliečių banga protestavo prieš melagingą koronabangą (video)

Berliner Zeitung (BZ) vakar informavo, kad protestuoti prieš melagingą koronabangą šeštadienį Berlyne iš visos Vokietijos ir kaimyninių šalių susirinko milijoninė protestuotojų banga.

„Policija sako apie 20000 dalyvių, organizatoriai apie 1,3 milijono“, – rašoma BZ. Mitingo dalyviai nedėvėjo kaukių ir tai suprantama, jie juk ir atėjo protestuoti prieš koronavirusinę isteriją, prieš melą, skleidžiamą apie „pandemiją“, prieš „antsnūkius“, koronaviruso „bangas“, kylančias Pasaulio sveikatos organizacijos korupcionierių galvose, neapkenčiamą liberalfašistinį Merkel režimą. Kiek gi susirinko žmonių į mitingą, kiek jų galėjo būti - matyti iš nuotraukų. Kas buvo Berlyne, tiems nesunku orientuotis, tas nepatikės policijos skaičiavimais, greičiau sutiks su mitingo dalyvių skaičiais.

Eitynės prasidėjo 12 valandą alėjoje Unter Der Linden, prie Brandenburgo vartų. Mitingo devizas – „Laisvės diena – pandemijos pabaiga“. „Policija nesėkmingai reikalavo laikytis higienos taisyklių“, – rašoma BZ. Pažymima, kad mitingo dalyviai iš kitų miestų atvyko autobusais, „buvo pasitelkta viešbučių ir turistinė industrija, autobusų kompanijos, fermerių technika“.


Po 16 valandos policija mėgino užkirsti kelią protesto dalyviams, į tai buvo atsakyta skanduote „Mes liksime čia“ ir sėdama ant žemės.

Mitingo organizatoriai sukritikavo policijos veiksmus, nes jie nesiėmė jokių represijų, kuomet buvo organizuojamas Black Live Matter mitingas birželio mėnesį Aleksander aikštėje. Tuomet virš 15000 demonstrantų buvo be kaukių. Mitingo organizatoriai pagrįstai piktinosi miesto valdžios taikomais dvigubais standartais.

https://youtu.be/htDrDieOgh0


https://youtu.be/x9_inV7Gy7U 

https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/anti-corona-protest-zieht-ab-11-uhr-durch-mitte-li.96329

Vakar ir šiandien turėjome progos įsitikinti, kad Lietuvoje dominuoja fake news, kurios įžūliai melavo apie dalyvių skaičių demonstracijoje, vykusioje rugpjūčio 1 d. Berlyne, abipus Brandenburgo vartų, prieš COVID-19 isteriją, ekonomikos naikinimą. Vienos mūsiškės fake-news minėjo skaičių 6 tūkstančiai, kitos 15, o „objektyviausios“ – 20000 dalyvių.

Vokiečių žurnalistas WOLFGANG HÜBNER rašo: „Kokia silpna, kokia ydinga, kokia melaginga turi būti politinė-media sistema, kuri išdrįsta platinti tokius taip lengvai paneigiamus, tūkstančius kartų fotografiškai kontrdokumentuotus sufalsifikuotus dalyvių skaičius. (Berliner Zeitung rašė, kad renginio organizatorių teigimu dalyvių buvo 1,3 milijono, o policijos, kad 20000 žmonių). HÜBNER pateikia įrodymą: dvi identiškas nuotraukas, pirmuoju atveju, nuotrauka daryta 2001 metais, tuomet MIP tvirtino, kad dalyvių buvo virš milijono, o kitoje, darytoje vakar, vos 20000žmonių.

http://www.pi-news.net/2020/08/angela-das-volk-ist-da/
2020-08-01

LRT uždavė 10 klausimų advokatui dr. Antanui Bartusevičiui ir mano bičiulis atsakė šiai neoliberaliai fake news
Laba diena,

Artėjant Seimo rinkimams portalas LRT.lt rengia publikacijų ciklą, kuriuo siekiama rinkėjams padėti geriau susipažinti su partijų, dalyvaujančių Seimo rinkimuose, nuostatomis.

Visoms partijoms (ir koaliciniams sąrašams) pateikiami tie patys klausimai, suteikiamas vienodas laikas į juos atsakyti. Prašome į juos atsakyti „taip“ arba „ne“ ir pagrįsti, kodėl Jūsų atsakymas yra toks.

Prašome Jūsų, kad į atsiųstus klausimus iki rugpjūčio 17-osios atsakytų arba partijos pirmininkas, arba sąrašo lyderis. Pabrėžiame, kad jei iki nurodytos dienos Jūsų atsakymų nesulauksime, negalėsime jų įtraukti į ruošiamas publikacijas.

Klausimus pateikiame prie laiško prisegtame faile.

Labai lauksime Jūsų atsakymų!

Pagarbiai

Modesta Gaučaitė

Portalo LRT.lt politikos žurnalistė

S. Konarskio g. 49,
LT-03123 Vilnius
Mob. +370 628 06305
lrt@lrt.lt www.lrt.lt

LRT.lt klausimai partijoms ar koaliciniams sąrašams:

Ar pritariate, kad Lietuvoje būtų įvesti progresiniai mokesčiai?

Taip. Būtinai ir kuo greičiau, tuo geriau. Šiuo metu Lietuvoje pajamų skirtumas tarp turtingųjų ir vargšų (turint omenyje Gini coeficient (Džini koeficientas – nelygybės matas, gyventojų pajamų paskirstymo statistinis rodiklis, vartojamas pajamų skirtumams apibūdinti), pagal Jungtinių Tautų organizacijos ir JAV Centrinės žvalgybos valdybos Žinyną apie pasaulio valstybes – nepateisinamai didelis. Džini koeficientas – tai skaičius tarp 0 (nulio) ir 1 (vieneto), kur nuliui atitinka pilna (absoliuti) lygybė (kada visi namų ūkiai gauna vienodas pajamas), o vienetui – (absoliuti nelygybė, kada vienas namų ūkis uždirba visas šalies pajamas), o visi likusieji – nulines pajamas. Štai skaičiai be komentarų. E.g.: Lietuva – 37,9; Latvija – 34, 5; Estija – 34,8; Belgija – 25,9; Prancūzija – 29,2; Vokietija – 27,0; Suomija – 21,5; Baltarusija – 26,5, etc.

Ar reikėtų visas sveikatos priežiūros paslaugas telkti regionų centruose, uždarant mažas rajonines ligonines?

Ne. Geresnis variantas būtų – visas sveikatos priežiūros paslaugas telkti visuose lygiuose (seniūnijos, rajono centrai, regiono centrai), kadangi dabartinė sveikatos apsaugos organizacijos sistema primena regioninių gyventojų genocidą, nes šiuo metu periferijos gyventojas negali gauti visų sveikatos priežiūros paslaugų nei pagal gyvenamąją vietą, nei rajono centruose dėl didelių eilių, kurias sudaro periferijos (kaimų, seniūnijų, rajonų) gyventojai. Pasekmė – reikšmingas Lietuvos gyventojų mirtingumo padidėjimas ir augimas.

Ar reikėtų peržiūrėti mokyklų tinklą, uždarant mažai mokinių turinčias rajonines ar kaimiškose vietose esančias mokyklas?

Ne. Nes toks procesas neviešai skausmingai liečia kaimo vietovėse esančias mokyklas – jau vien todėl )ir ne vien tik todėl) reikšmingai sumažėjo mokinių skaičius mokyklose, kadangi toli gražu ne visi gali atvykti (pasiekti) mokyklas, kurios nuo gyvenamosios vietos už 3, 5 ar 7 kilometrų.

Ar pritariate tos pačios lyties asmenų partnerystei?

Ne. Nes LGBT veikia labai kryptingai ir organizuotai turėdama latentinius žmonių populiacijos mažinimo (naikinimo) tikslus ir perverzinį modus vivendi.

Ar Lietuva turėtų pripažinti Taivaną nepriklausoma valstybe?

Ne. Lietuva neturėtų skubėti pripažinti Taivaną nepriklausoma valstybe. Nuo 1971 m., kai Kinijos Liaudies Respublika buvo paskelbta vienintele Kinijos atstove JTO – mažėja valstybių, palaikančių su Taivanu diplomatinius santykius, vis daugiau šalių užmezga ryšius su ekonomiškai ir politiškai stiprėjančia Kinijos Liaudies Respublika. Kadangi tiek Taivano, tiek Kinijos vyriausybės laikosi „Vienos Kinijos politikos“, kitos pasaulio valstybės turi pasirinkti, kurią pusę pripažins kaip „tikrąją“ Kiniją. Dėl šios priežasties, Taivano politinis statusas tarptautiniu mastu yra vertinamas nevienareikšmiškai. Tokiais atvejais Lietuva turi elgtis labai diplomatiškai. E. g., paaiškinti galima ir tuo, kad tai būtų kišimasis į kitos valstybės vidaus reikalus, o tai nėra Lietuvai naudinga geriausia praktika.

Ar Lietuva turėtų megzti glaudesnius santykius su Baltarusija?

Taip. Tai įvairiomis prasmėmis artima valstybė, mūsų kaimynė, su kuria reikia palaikyti gerus ekonominius, politinius, socialinius ir kultūrinius santykius. Lietuva turi būti diplomatiška.

Ar reikėtų panaikinti Seimo narių teisinę neliečiamybę?

Ne. Tai būtų pernelyg pavojinga dabartinėje „laukinio kapitalizmo“ principų sklidinoje Lietuvoje, kurioje specialiosios tarnybos veikia „politinių užsakymų stalo“ principais. E.g.: STT, VSD, etc.

Ar pritartumėte, kad vaikai būtų skiepijami privalomai?

Ne. Vaikus turėtų būti galima skiepyti tik tais atvejais, kai prieš skiepijant bus pilnai atlikti medicininiai vaikų tyrimai, tėvai ar globėjai supažindinti su vakcinos išbandymų protokolu, pasirašyta sutartis tarp ligoninės (gydymo įstaigos, poliklinikos) ir tėvų ar globėjų dėl pilno žalos kompensavimo pacientui nenumatytų pasekmių atveju.

Ar Lietuva turėtų turėti valstybinį banką, vaistines?

Taip. Privalėtų turėti. Nes valstybė neturinti valstybinio banko – tai ne suvereni valstybė. Tai tik jos imitacija arba kolonija, teritorija, kurią kitos valstybės toliaregiškai naudoja siekdamos tam tikrų savo interesų ir tikslų (politinių, karinių, ekonominių, socialinių, migracinių,demografinių, etc.).

Ar pritariate, kad esant ekstremaliai situacijai Lietuvoje būtų reguliuojamos kainos?

Esant ekstremaliai situacijai, visos valstybės, kurioms iš tikrųjų rūpi gyventojų gerovė, reguliuoja kainas. Ekstremalių situacijų atvejais nereguliuoja kainų tik tos valstybės, kurių valdžioje yra išskirtinės oligarchinės turčių grupuotės. LRT specialioji tyrimų tarnyba galėtų bent keletą jų įvardinti.


Reakcija į koronavirusą – valstybės suvereniteto testas. Olandija atsisakė kaukių, nes jos neefektyvios

Koronaviruso epidemija parodė, kurios iš valstybių dar išlaikė suvereniteto likučius, o kurios yra pilnai kontroliuojamos iš užsienio taip vadinamų „pinigų šeimininkų“ ir jų finansuojamos PSO. Europoje adekvačiai su koronaviruso epidemija kovojo tik dvi valstybės: Švedija ir Baltarusija. Jos neįkalino gyventojų, neapmovė jų kaukėmis, neišjungė ekonomikos. Jos laimėjo.Praėjusį trečiadienį Olandijos vyriausybė atsisakė kaukių dėvėjimo viešose vietose, nes tai, jų nuomone, yra neefektyvu. Šį nutarimą priėmė Sveikatos apsaugos ministrė Tamara Van Ark po tyrimų, kuriuos atliko šalies Nacionalinis sveikatos institutas (RIVM). 

Kadangi medicinos požiūriu nėra kaukių efektyvumo įrodymų, ministrų kabinetas nutarė, kad nebus jokių nacionalinių įpareigojimų jas dėvėti“, - pasakė Van Ark.

Tenka pripažinti, kad Lietuvos valstybė neturi jokios sveikatos apsaugos politikos, todėl kaukių dėvėjimas nuo rugpjūčio pirmos dienos uždarose patalpose įvedamas dėl apkrėstų užsieniečių vežimo iš trečiųjų šalių, tenkinant antinacionalinius kapitalistų poreikius. Ši valdžios pozicija ypač gėdinga, nes pigios darbo jėgos importas išnaudojimo tikslais kenkia valstybei, nes dirbtinai mažina atlyginimus ir išstumia lietuvius iš darbo rinkos. Tai antinacionalinė veikla ir valstybės sabotažas. Už tai turėtų būti baudžiama, o dabar Skvernelio vyriausybė baudžia Lietuvą su beprasmių kaukių dėvėjimu. Jeigu valstybė rūpintųsi savo gyventojais, ji aprūpintų P1 ir P2 respiratoriais rizikos grupių gyventojus, o ne verstų vargingiausią visuomenės dalį vaikščioti užsidėjusius ant veidų apsnarglėtus, drėgnus ir žalingus sveikatai skudurus. Mano nuomone, Skvernelio vyriausybė – nusikaltėliai, o sveikatos ministras – besimaivanti beždžionė, kurios vieta-Kauno zoologijos sodas.

Mūsų valstybė per trisdešimt postsovietinių metų pilnai prado suverenitetą, o koronaviruso „pandemija“ tai dar kartą patvirtino.

Labai ženklu tai, kad Rusijos federacija, TSRS teisių ir įsipareigojimų perėmėja, testuojama koronavirusu parodė, kad yra toks pats vasalas, o jos „suverenitetas“ tik parodomasis akių dūmimas rusų tautai (tęsinyje).

https://www.breitbart.com/health/2020/07/30/effectiveness-unproven-dutch-lawmaker-advises-against-wearing-masks/