2017-06-28

„Pabėgėlių“ nusikaltimai prieš vaikus iki 12 metų Vokietijoje


Portale worlpress aprašomi 75 nusikaltimai, kuriuos pastaruoju metu padarė „pabėgėliai“ Vokietijoje prieš vaikus iki 12 metų. Nusikaltimų prieš suaugusius – sunkiai nesuskaičiuojami.

Tarp nusikaltimų prieš vaikus dominuoja lytiniai nusikaltimai, už kuriuos „pabėgėliai“ baudžiami labai švelniai, dažnai lygtinėmis bausmėmis.

Tarptautinės nusikaltėlės Angelos Merkel pastangomis į Europą 2015 metais buvo įsileista ne mažiau 2 milijonų imigrantų iš trečiųjų šalių, be jų asmenybių patikrinimo, su nežinoma jų kriminaline praeitimi, jų atvykimo į Europą kėslais.

2016 ir 2017 metais Europa ir toliau išlieka „pereinamu kiemu“ į kurį laisvai įleidžiamas bet koks nusikaltėlis. Vien šių metų birželio 26 ir 27 dienomis nusikaltėlių sindikatas Merkel ir Co. į Italiją atitempė 13,5 tūkstančio nelegalų iš Afrikos. Nuo metų pradžios jau atgabenta daugiau nei 74 tūkstančiai. Nei vieno iš jų praeitis nėra žinoma. 

Vokiečiai, matyt, jaučia malonumą, kai prievartaujami jų vaikai, dukterys, žmonas, jie patys. Kitaip neįmanoma šito idiotizmo vertinti. Save gerbiantys žmonės taip nesielgia.

Šios scenos laukia ir mūsų


Atbėgėliai (tarp afrikiečių tėra 2% pabėgėlių) iš Afrikos nesupranta, kad keleiviai, važiuojantys be bilietų, turi paklusti transporto kontrolieriams.

Kai juodas žmogus kabinasi už turėklo, kaip beždžionė, ir iš visų jėgų priešinasi, tai nėra mūsų gyvenimo būdo dalis. Jis turi laikytis taisyklių, arba turi išvykti ten, iš kur atvažiavo.“

Toks portalo Pi-news atsakymas visiems tolerastams, kurie šioje scenoje įžvelgė „rasizmą“.
ES ir Babilono griovimo procesas turi esminį panašumą – tą pačią griaunančią jėgą


Teisūs buvo sionizmo išminčiai, liberalizmo nuodai suveikė, panašiai, kaip encefalito virusas: Europa suparalyžiuota ir išprotėjusi, jai jau niekas nepadės. Ją pribaigs dešimtys milijonų „hunų“, pakviestų vienos neadekvačios vokiečių frau. Jie jau kelyje: ateinantys išsidalinti mirštančios Europos kūno. Kaip grifai, hienos.

Protokolas Nr.10. Liberalizmo nuodai. Kada mes į valstybės organizmą įvedėme liberalizmo nuodus, visa jos politinė kompleksija pasikeitė: valstybės susirgo mirtina liga – kraujo suirimu. Lieka laukti jų agonijos pabaigos.“

Geri buvo liberalizmo nuodai, pamažu žudantys, todėl nepastebimai ir labai efektyviai.

Dalis ES valdančiųjų nuo šių nuodų neišprotėję, jie įgyvendina savo tautos 2500 metų senumo idėją, strateginį planą – valdyti pasaulį.

Mes stebime, kaip žūsta dar vienas Babilonas. O jų, žuvusių „Babilonų“ istorijoje, pasirodo, buvo daugiau.

Europos, baltosios, tos kuri nešė visam Pasauliui kultūrą ir mokslą, krikščioniškos Europos, sunaikinimas, kurį stebime dabar, sukelia daugybę istorinių paralelių. Mintis, kad šis Europos naikinimas yra pasekmė kažko paviršiuje nematomo, bet labai gerai organizuoto, valdančio Pasaulio kapitalus, žiniasklaidą, politikus, neapleidžia.

Juk negali protaujantis, sveikas žmogus natūraliai, niekieno neįtakojamas taip elgtis, kaip jie, tenai Briuselyje, Berlyne, Paryžiuje… Ar gali sveikas žmogus nusižudyti? Nužudyti savo tauta? Negali. Tik protiškai nesveikas, apnuodytas, arba terorizuojamas nusižudo.

Daug paralelių su šia diena, ypač paūmėjus ES žuvimo procesui, kyla skaitant žymaus praeito šimtmečio rašytojo, žurnalisto, istoriko Duglo Rydo (Doglas Reed) knygą "Ginčas apie Sioną" („Contraversity of Zion“).

Duglas Rydas savo knygoje „Ginčas apie Sioną“ rašo:

«…» 458 metais iki Kristaus Gimimo «…» maža Palestinos judėjų gentis paskelbė rasinę doktriną, kurios poveikis į žmonijos likimus pasirodė labiau žudantis negu sprogmenų ir epidemijų. Viešpataujančios rasės teorija buvo paskelbta judėjų „Įstatymu“. Judėjai tuo metu buvo nežymi gentis tarp tautų, pavaldžių persų karaliui, o tai, ką šiandien vadiname „Vakarais“, neegzistavo net vaizduotėje. Po dviejų tūkstantmečių krikščionių eros, vakarų kultūra, išaugusiai iš jos, dabar gresia suirimas ir žūtis. Pagrindine priežastimi šito autorius skaito minimą doktriną, gimusią Judėjoje 2500 metų atgal. «…» Fanatikų sekta sukūrė mokymą, sugebėjusį pajungti sau protus visos tautos per dvidešimt penkis šimtmečius; iš čia jo griaunamosios pasekmės. Niekas nepajėgia paaiškinti, kodėl būtent tuo metu ir iš viso kaip atsirado ši doktrina. Tai – viena iš mūsų pasaulio paslapčių. «…»

Jie gali džiaugtis – tikslas pasiektas. Keturios Rotšildų strėlės, paleistos prieš du šimtus metų, suskilo į daugybę strėlių ir pervėrė daugumos Europos valstybių širdis ir stuburus.

«…» Gyvenęs Romos klestėjimo laikais,- rašo Rydas, – Ciceronas, matyt suprato žydų rolę graikiškos civilizacijos žuvime, kurią pažymėjo Kasteinas (žydų istorikas, vert. pastaba) po dvidešimties amžių: kalbėdamas Flako procese, Ciceronas, minėdamas žydus, būtinai apsižvalgydavo: jam žinoma, pasakė jis, kad jie visi laikosi vienas kito ir geba pražudyti jį už pasisakymus prieš juos; Ciceronas patarė būti atsargiems, turint su jais reikalų. Fuscijus, Ovidijus ir Persijus išdėstė analogiškus įspėjimus, o gyvenęs Jėzaus Kristaus epochoje Seneka rašė: „Papročiai šios nusikaltėlių tautos plinta taip greitai, kad pas juos jau yra šalininkai visose šalyse ir, kad tokiu būdu nugalėtieji primeta savo įstatymą nugalėtojams“. Tuo metu Romos geografas Strabonas, tyrinėdamas paplitimą ir žydų jų skaitlingumą (o jis mūsų laikais daug didesnis, negu leidžiama parodyti statistikoje), rašė, kad nėra vietos žemėje, kur jų nebūtų.«…»

«…»Po to atėjo Mahometo ir islamo eilė. Mahometas vertino žydus ne kitaip, negu Ciceronas ir kiti, anktesnieji autoriai. Korane pasakyta: „Tu žinoma atrasi, kad pačiais žiauriausiais priešais visų tikratikių visada buvo žydai ir stabmeldžiai.«…»

«…»Purimo šventė patvirtina pagrindinius bruožus Siono istorijos, pasikartojančius nenutrūkstamai nuo senovės iki mūsų dienų: nežydų valdovų panaudojimas, sunaikinant nežydų tautas ir įgyvendinant žydų kerštą«…»

«…»Lieka paslaptimi, kaip sekta sugebėjo įpiršti savo valią karaliui Artakserksui. Po Kiro tai buvo antras monarchas marionetės rolėje, mūsų laikais vaidinti šią rolę tapo būtinybe ir visuomeninio veikėjo politinės karjeros prielaida bet kurioje apsišvietusioje Vakarų šalyje «…»

Niekas nesupranta, kaip Ester pavyko įkalbėti Persų karalių, kad tas išžudytų beveik 70 tūkstančių geriausių Persijos sūnų, niekas nesupras, po kelių tūkstančių metų, kaip pavyko sionistams įkalbėti Europos vadovus sunaikinti Europą.

Kokia nuostabi režisūra, koks puikus spektaklis, kokie stiprūs aktoriai, kokia šachmatų partija, kokie ėjimai!

Tikslas – Didysis Izraelis – nuo Nilo iki Eufrato, arabai vejami lauk iš šios teritorijos į Europą, o iš Europos į Izraelį bėgs žydai, būtinai bėgs, nes gaujos migrantų ir migrantais pasivertusių banditų, greitai nualins, sugrauš kaip skėriai Europą, sukels terorizmo bangą Europoje, o tada, nukentės paprasti žydai, ne tie, kurie valdo pasaulio bankus ir politikus, kaip visada, bus kalti paprasti žydai ir jie bėgs į Izraelį. To būtent ir norima.

Prasideda Šventyklos atstatymo parengiamieji darbai. Nuolatiniai neramumai Al Aksos mečetėje, ant Šventyklos kalno. Ir raudona aukojimo Jahvei karvė jau rabinų-genetikų išveista. Viskas ruošiama Mošiacho atėjimui. Kas nenori viso to matyti, nemato…

«…»Babilonas žlugo 536 metais prieš Kristų. „Babilono žlugimas ir įvykiai mūsų dienų po dviejų Pasaulinių karų, šį panašumą neįmanoma paaiškinti paprastu atsitiktinumu ir, atvirkščiai, nesunku parodyti, kad šitie įvykiai buvo nukreipti sąmoningai. Dvidešimtame amžiuje Vakarų tautos, sąmoningai ar nesąmoningai paklūsta ne savo įstatymui, o judėjų, valdomi jėgos, kuri valdė jų vyriausybes“, – rašo Rydas.«…»


Mano paskelbta likviduotame portale "Šauksmas" 2015-09-18


2017-06-27

Apnuoginta feminizmo idėja – baltosios rasės genocidas


Amerikoje leidžiamame feminisčių žurnale „Medusa Magazine“ pasirodė Nicole Valentine straipsnis „Beyond Pro-Choice: The Solution to White Supremacy is White Abortion“ (Be pasirinkimo: Pagrindinis baltųjų pasirinkimas yra baltųjų abortai).

Šis straipsnis – elementarus liberastinis rasizmas, baltųjų genocido apologetika, kurio autorė pakvietė sunaikinti baltųjų šeimas ir įpareigoti baltąsias moteris daryti abortus. Savo rasizmą ji pateisina jau ne „moterų pasirinkimu“, o jų pareiga, kad „engėjai“ nesidaugintų.

Šita išsigimėlė rasistė iš Baltimorės, žydaujančiųjų „alternatyvios krikščionybės“ šalininkė, teigia, kad „... baltoji šeima eina ranka rankon su istoriniu baltųjų pranašumo paplitimu... Būtent todėl baltosios šeimos turi būti sunaikintos“.

„Baltas moteris reikia maksimaliai skatinti, kad nutraukti nėštumą, ir panaudoti jų išsilaisvinusį laiką ir resursus teikti pagalbą spalvotosioms moterims, kurios neturi kito pasirinkimo, kaip auklėti savo vaikus, kuriems reikia finansinės ir humanitarinės pagalbos“.

„Žinoma, geriausias variantas – tai veikti preventiškai, kad garantuoti, kad balti vaikai negalėtų gimti. Bet aplinkybėse, kuriose nutrūksta kartos yra variantai, tai geriausiai pasinaudoti jūsų pasirinkimo teise ir nutraukti nėštumą pagalbos spalvotosioms moterims teikimo naudai“.

Įdomu, ar ne?

O kodėl niekas Amerikoje nekelia bilos šitai atvirai rasistei?

Nesodina šitos išsigimėlės į kalėjimą?

Neuždaro šitos rasistų tribūnos Medūzos, kuri skatina genocidą, rasizmą?

Bet ne, šita „visuomenės aktyvistė“ = nusikaltėlė recidyvistė iš kovinio amerikiečių feminisčių sparno ne tik nėra areštuota ar teisiama, bet paskelbė dar vieną straipsnį, kuriame pakvietė spalvotuosius kovoti su JAV prezidentu Donaldu Trampu, nes jis „baltasis“.


Staipsnis pavadintas „A Message to Christians: The Gospel Calls Us to Resist Donald Trump“ (Pranešimas krikščionims: Evangelija ragina mus priešintis Donaldui Trumpui).

Šiame straipsnyje išprotėjusi rasistė, kovotoju prieš baltųjų rasę padaro net Jėzų Kristų, o JAV prezidentą atpirkimo ožiu Azazeliu.

Žydaujanti rasistė Valentine žydus šiame straipsnyje pavaizduoja didžiausiaiы spalvotųjų draugais, kartu su jais kentėjusias nuo baltųjų, visai pamiršdama, kad negrų vergų vežimą iš Afrikos į Ameriką padrindinai vykdė žydų pirkliai, kurie šiuo vergų prekybos verslu užsiiminėjo dar Antikos laikais, o vėliau, pirmame tūkstantmetyje, Chazarų kaganate, tai buvo judėjų pagrindinis verslas.
Griūvantis simbolis


Gedimino pilies kalnas griūva, o griūvančio kalno papėdėje laksto du idiotai: pamišusi boba – su kardu rankoje, ir apsisnargliojęs nuo iš visų galų varvančio liberalizmo imbicilas. Jiems iš paskos bėga dar keli idiotai ir rėkia, kad „ekonomika auga, BVP auga, saugumas auga...

Ir iš tiesų, pagrindiniai ekonomikos rodikliai "auga": emigracija auga, alkoholizmas auga, narkomanija auga, skurdas auga, susirgimai džiova auga, savižudybės auga...

Vilnius lietuviams, kaip žydams Jaruzalė – simbolis. Taip sakydavo man senelė.

Šiandien nyksta mūsų simbolis. Griūna Gedimino kalnas, skyla pilies kuorai, miestas su nesenai pastatytais ir toliau statomais išsigimusiais namais-antkapiais netenka savo žavesio, savo žalio rūbo.

Vilnius tampa miestu-vaiduokliu, be stadionų, be baseinų, išraustomis gatvėmis, aikštėmis, su kiklopiškais šimtą metų statomo stadiono griaučiais ant Ozo kalno.

Gedimino kalno, Gedimino pilies, Vilniaus miesto neišgelbės jokie geologijos, geodezijos ar dar kokie nors žemėtvarkos specialistai pakviesti iš Lenkijos.

Iš Lenkijos reikia pasikviesti Lenkijos politikus, kurie mūsiškius idiotus išmokytų patriotizmo ir meilės savo Tėvynei.

Štai kokius specialistus reikia kviesti.

Be meilės Tėvynei, be patriotizmo, mums išsigelbėti neįmanoma.2017-06-26

Du „vyrai“ su peiliais užpuolė dvi moteris vokietes kino teatre Berlyne


Nors tolerantiškoji ir sistemingai meluojanti Vokietijos spauda pranešė, kad praeitą sekmadienį Berlyno kino teatre dvi vokietes sumušė ir grasino papjauti du "vyrai“, bet eiliniai vokiečiai net neabejoja, kad šie vyrai yra arabai.

Kino teatre šie banditai seanso metu rūkė, o įspėti užpakalyje jų sėdėjusių moterų jas sumušė ir grasino papjauti. Iš kino teatro jie išvyko taksi. Moterys įsiminė taksi numerį ir pranešė policijai. Nusikaltėliai buvo sulaikyti. Nukentėjusios moterys buvo gydomos ambulatoriškai.

Visi žino, rašo pi-news, kad vokiečiai vyrai nerūko kine, nemuša moterų ir negrasina joms su peiliais. Tai leidžia manyti, kad tie „vyrai“ priklauso vienai laukinei žmonių veislei kuri: vaikšto bandomis, nes tik taip jaučiasi stiprūs; jaučiasi stiprūs tik prieš moteris; nuo lopšio jaučia neapykantą moterims; jaučiasi Mačo tik tada, kai turi pistoletą.

Visi požymiai vokiečius verčia galvoti, kad šitos dvi padugnės, pavadintos „vyrais“, buvo du arabai.
Globalistai nori panaikinti žmogaus rasių sąvoką, kai visi faktai kalba apie skirtingų biologinių rūšių egzistavimą (biologo pastabos)


Švedija iš galiojančių įstatymų nori pašalinti žodį „rasė“. Kanados premjeras Justin Trudeau pareiškė: „Mes norime atsiriboti nuo sąvokos „rasė“, kurių, žinoma, nepatvirtina jokie moksliniai įrodymai, kad žmoniją galima suskirstyti į rases.“

Mano nuomone, globalizmas yra psichikos liga. Kaip Australijos žmogėdros, ėsdami vienas kito smegenis, užsikrėsdavo kempinlige, ardančia žmogaus smegenis, taip ir globalistai ėsdami žmoniją kapitalo kaupimo tikslu suserga sunkia beprotybės formą.

Po lyčių genetinės determinacijos neigimo, beprotiško teigimo lyčių pasirinkimo galimybės, globalizmas užsiėmė antropologija.

Hitlerininkai buvo pasiskelbę „arijais“, nors tarp vokiečių arijų kilmės žmonių buvo tik nedidelė dalis, tai globalistai, jų įpėdiniai, nori paskelbti, kad neegzistuoja žmonių „rasės“.

Globalizmo kreivų veidrodžių karalystė

Mėgiamiausias į Europą globalistų vežamų „pabėgėlių“ žodis – „rasistas.“ Taip jie kiekviena pasitaikiusia proga įžeidinėja europiečius.

Aš stebiu gausėjančių juodų it smala veidų daugėjimą mano gimtąjame mieste. Aš visai tuo nesidžiaugiu, nes neturiu jokio pagrindo, jokių įrodymų, kad šie besišlaistantys po miestą juodi puslaukiniai dykaduoniai yra „pabėgėliai“, kuriuos mes turime penėti lietuvių vaikų, lietuvių jaunimo ir senelių sąskaita. Aš jų nemėgstu ne dėl jų didelių mandibulių, ar anglies spalvos odos, garbanotų plaukų. Aš jų nemėgčiau net jei jie būtų raudoni ar mėlyni, o jų galvos būtų keturkampės. Aš jų nemėgstu, nes jie yra nekviesti svečiai, o socialine prasme – jie yra socialiniai mūsų parazitai, kurie neša su savim terorą, chaosą, ligas, narkotikus, No-go zonas, protinį atsilikimą ir visuomenės eroziją. Mano reakcija – kiekvieno protiškai sveiko žmogaus reakciją į kylantį pavojų. Visai kita reakcija į juodaodį muzikantą ar kino aktorių, nes jis nekelia grėsmės. Izraelis, kaip esu rašęs anksčiau, visomis išgalėmis stengiasi afrikiečius deportuoti iš savo šalies. Koks tai rasizmas, tai natūrali visuomenės sąvigynos reakcija į nepageidaujamus asmenis.

Šitia „pabėgėliai“ yra mano šalies okupantai, kurie, kaip parodė kaimynės Suomijos pavyzdys, pateiktas Lenkijos valdančiosios partijos pirmininko Jaroslavo Kačinskio, gausėja nepaprastai greitai: „Suomija priėmė 100 migrantų iš Afrikos, o šiandien jų jau 180000.“

Jis pasakė: „Jeigu mes norėsime sustabdyti šitą agresijos bangą iš migrantų pusės — nors ir moterų atžvilgiu — teks imtis kokių nors represijų. Jeigu mes imsimės represijų, tai tuojau pat paaiškėtų, kad mes jiems — nacistai. Uždaras ratas. Mes tiesiog negalim į tai įsivelti“, - pasakė Jaroslavas Kačinskis.“ Jis pažymėjo: „Mums tektų tuomet pilnai pakeisti mūsų kultūrą, radikaliai sumažinti saugumo lygį mūsų šalyje, kalba eina ne tik apie terorizmą, šie pavojai žinoma didesni ir reiškia tam tikrą socialinę katastrofą“

Europiečiai, priėmę į savo šalis šituos „pabėgėlius“- užkariautojus dabar jau savo namuose jų padaryti ir „nacistais“, ir „rasistais“.

Europoje vykdomas baltųjų žmonių genocidas, kuri vykdo transnacionalinė bankinė oligarchija, yra akivaizdus faktas. Žinomi baltosios rasės žmonių genocido organizatoriai, vykdytojai, tikslai. 

http://www.slfrontas.lt/olga-cetverikova-„migracijos-krizė“-europoje-ir-jos-uzsakovai.html

Galutinį baltosios Europos naikinimo tikslą suformulavo „Europos tėvas“ masonas Kudenchovė Kalergi beveik prieš šimta metų. Jo projekte Europos europiečių ateitis atrodė tokiu būdu: europiečiai susimaišo su kitomis rasėmis ir tautomis ir išnyksta kaip skirtingos nacijos, o jų elitas pakeičiamos žydų dvasine vadų kasta.

„Pabėgėliai“, kurie yra europiečių naikinimo įrankiai globalistų rankose, kiekviena pasitaikiusią proga etninius europiečius įžeidžiamai vadina „rasistais.“ Tuo tarpu europietis vadinti juodą žmogų juodu žmogumi (niger – lotyniškai juodas ir neturi jokios kitos prasmės. Pvz. Aspergillus niger – juodas pelėsis) jau „netolerantiška“, gali „kažką įžeisti.“

Prieita iki tokio absurdo, kad „rasistu“ paskelbtas vienas iš didžiausių mokslininkų žmonijos istorijoje, DNR dvigubos spiralės atradėjas ir Nobelio premijos laureatas Džeimsas Vatsonas.

2007 metų spalio 14 d. metais buvusi Vatsono darbuotoja Šarlota Xant-Grubbe britų žurnale „Sunday Times“ parašė, neva privačiame pokalbyje Vatsonas jai yra sakęs, kad jis „giliai prislėgtas dėl Afrikos perspektyvų“, nes „visa mūsų socialinė politika remiasi tuo, kad jų intelektas nesiskiria nuo mūsiškio, tuo tarpu visi tyrimai rodo, kad iš tikrųjų tai yra ne taip“. „tie, kam teko turėti reikalų su juodaodžiais darbuotojais, įsitikina, kad tai neteisybė“. „Mes neturime tvirto pagrindo laukti, kad paaiškėtų, kad intelektualiniai žmonių gabumai, geografiškai atskirtų evoliucijos procese, vystytųsi visiškai vienodai. Mūsų noro suteikti visiems lygius proto gebėjimus, kaip kažkokį tai žmonijos paveldą, nepakanka tam, kad taip ir būtų“.

2015 metų gegužės 18 d. Vatsonas skaitė paskaitą Maskvos Universitete ir į kameras žurnalistams pasakė, kad „skirtingų rasių atstovai turi skirtingas intelekto galimybes, kad tai apsprendžia genetiniai skirtumai ir, kad juodosios ir baltosios rasės žmonės skiriasi savo vystymosi keliais“.

Už savo mokslinių tyrimų rezultatų apie žmonių rasių genetinius skirtumus Džeimsas Vatsonas yra globalistų persekiojamas.

Šių metų gegužės mėnesį JAV spauda pranešė, kad Ilinojaus universitetas dėl skundų kapituliavo ir atšaukė kvietimą šiam Nobelio premijos laureatui perskaityti čia paskaitą.

Globalistų užsakymu buvo net sukurta jokio mokslinio pagrindimo neturinti teorija apie žmogaus „išėjimą iš Afrikos.“ Apie šią iš piršto išlaužtą teoriją Harvardo (JAV) prof. V.Kliosovas sako, kad ji kaip prielaida buvo paskelbtą 1987 metais žurnale „Nature“, siekiant kažkaip pateisinti negrų vežimą į europiečių apgyvendintas žemes. „Išsipildė liberalų svajonė, pasirodo juodaodžiai mūsų „tėvai“. Jo žodžiais, įrodymų, kad anatomiškai šiuolaikinis žmogus kilo iš Afrikos nebuvo ir nėra.“ „Mes neturime afrikietiškos DNR“.


Aš nesiimu vertinti, kaip globalistai prievartauja visą mokslo sričių spektrą, neturiu tam kompetencijos. Aš esu biologas ir noriu kalbėti apie tai, ką išmanau – apie globalistų išprievartautą biologiją.

Globalistų antimokslinio idiotizmo viršūnė biologijoje – naujų žmogaus lyčių išgalvojimas ir homoseksualizmo emancipacija iš patologijos į normą.

Rasizmas?

Rasė biologui tai gyvūnų sistematikos vienetas. Binarinės gyvūnų nomenklatūros sukūrėjas Karlas Linėjus (1707-1778) savo „Sistema Naturae“(1758) šeimą „Homo“ suskirstė į tris rūšis“: Homo sapiens - europietis, Homo ferus ir Homo monstrous. Rūšį Homo sapiens Linėjus suskirstė į: Americanus rufus – amerikieitis; Europaeus albus – europietis; Asiaticus luridus – aziatas; Afer niger – afrikietis.

Kaip minėta aukščiau, jokių įrodymų kad baltųjų žmonių protėviai kilo iš Afrikos šiuo metu nėra. Baltieji žmonės neturi „afrikietiškos DNR“. Seniausias šiuolaikinio žmogaus protėvis yra atrastas pietų Kinijoje. Jis gyveno prieš 80-120 tūkstančių metų.

Šiandien nėra jokių duomenų įrodančių, kad negrai ir baltieji būtų turėję vieną protėvį.

Tarp europiečių ir afrikiečių daugybė požymių, pagal kurių visumą tai yra skirtingos Homo genties rūšys, o ne rasės, jei žmogui taikyti zoologijos sistematikos kriterijus.

Tarpusavio kryžminimasis nėra esminė rūšies charakteristika. Tarprūšinis kryžminimasis yra stebimas gamtoje ir nėra pakankamas rūšies kriterijus. Vieni tarprūšiniai hibridai yra nevislūs, asilo ir arklio kiti yra vislūs: triušio ir kiškio, šuns ir vilko, šakalo ir lapės, dviejų rūšių kupranugarių, arklio ir zebro, bizono ir jaučio, daugelio katininių šeimos atstovų. 

Afrikoje gyvenantys juodaodžiai labai skiriasi tarpusavyje. Daug įtakos jiems turėjo iš išorės atkeliavusios populiacijos.

Tipiški afrikiečiai, kurie nekontaktavo su ne Afrikos gyventojais yra pietinėje Afrikos dalyje gyvenantys bušmenai. Skirtumai tarp europiečių ir bušmenų yra nepaprastai dideli.

Pas bušmenų moteris nepaprastai ilgos mažosios lytinės lūpos (LABIORUM MINORUM), kurios dažnai pasiekia 15-18 centimetrų ilgio, ir nukara iki kelių, ryšium su kuo anksčiau prieš ištekant šias lūpas nupjaudavo. Skiriasi jų dubens anatominė sandara. Bušmėnų vyrams būdinga tai, kad sėklidės jiems bėgant įtraukiamos į pilvo ertmę, o penis yra nuolatinėje dalinės erekcijos būklėje.


Lieka nesuprantama, kodėl dauguma liberalinės MIP mėgstančios erotines ir pornografiją neskiria dėmesio šiam bušmenų moterų antropologiniam fenomenui?

Skirtumai: Negrų mažesnis IQ (70%), mažesnės 8-12 % smegenys, plonesnė smegenų žievė, smegenų augimas sustoja jauname amžiuje, mažesnė pusrutulių priekinė dalis.

Kaukolės ir smegenų išsivystymu negrai atsilieka nuo europiečio evoliucijos maždaug 200000 metų.

Negro storesnė kaukolė, žemesnis veidas, labiau isišovusi apatinė veido dalis, ilgesnis žandikaulis, storesnė oda, melaninas (juodas pigmentas) sudaro juodą spalvą paplitęs visuose odos sluoksniuse, aptiktas raumenyse ir smegenyse. Skiriasi dantų forma, plaukai plokšti, be centrinio kanalo, ilgesnės rankos, būdinga eritrocitų pjautuvinė anemija ir t. t.

Žymus antropologas V.Bunaka (1984) rašė: „Įvairių kontinentų gyventojai savo tipine forma skiriasi tarpusavyje pagal odos spalvą, plaukų forma, antriniais lyties požymiais, kaukole, veido forma, nosies, lūpų, skeleto juosmens sritimi, dubens padėtimi, lytinių organų forma ir kitais požymiais labiau, negu kai kurios rūšys – maralai ir elniai, daugelis graužikų rūšių.

Žymiausias rusų šiuolaikinis antropologas A.Zubov rašė: „Dantų morfologija neprieštarauja galimybei vystymosi paralelinio rasių vystymosi iš skirtingų vietinių pleotropų grupių“. Homo genčiai padaryta išimtis, jos sistematika neprisilaiko kitiems gyvūnams taikomų normų. Todėl tai, kas neabejotinai yra atskiros žmonių rūšys vadinama rasėmis. Žmonių evoliuciniai skirtumai tai objektyvi realybė, kuri egzistuoja nepriklausomai nuo liberalų įgeidžių.

Rasizmas – tai nėra europinis reiškinys ir atsirado už Europos ribų. Juo labiau Lietuvoje niekada nebuvo nei rasizmo, nei nacizmo. Pastarasis yra buvusio komunistinio režimo išsigalvojimas, o rasizmo čia niekada ir būti negalėjo, nes Lietuviai neturėjo kolonijų, dažniausiai patys buvo ponų užsieniečių vergais, o dabar tapo vergais užsienio bankų ir monopolijų.Vengrijos užsienio reikalų ministras: ES turi veidmainišką požiūrį į migrantų problemą


Vengrijos URM vadovas Peter Sijarto mano, kad Europos sąjunga turi iš esmės spręsti nelegalios migracijos problemą, kad išsaugoti saugumą Europoje. Apie tai jis pranešė praėjusį sekmadienį televizijos "Baltarusija-1" laidoje, informuoja žinių agentūra TASS.

Baltarusijoje praeitą savaitę įvyko Siarto susitikimas su Baltarusijos vadovais, kuriame buvo aptarti šalių tarpusavio santykiai ir ekonominis šalių bendradarbiavimas.

Vengrijos URM vadovas „Baltarusija-1“ laidoje pasakė:

„Europos sąjungos požiūris į migrantų problemą yra veidmainiškas. Mes leidome 1,5 milijonui nelegalių migrantų patekti į Europos teritoriją be jokios kontrolės ir reguliavimo, niekas nieko netikrino, ir mes nežinom, kas tie žmonės, ko jie atėjo, kokie jų planai“. Jo žodžiais, akivaizdu, kad „tai milžiniška rizika“. „Mes jau matome, kad Europa susidūrė su pačia rimčiausia terorizmo banga, dabar teroro aktai vyksta beveik kiekvieną dieną, tai tiesiog nepriimtina“, - pasakė jis.

Sijarto pabrėžė, kad vietoj to, kad spręsti problemą, „Europos komisija pasirenka Lenkiją, Vengriją , Čekiją, Centrinės Europos valstybes, jas šantažuoja, grasindama bausti“. „Kodėl jie neužsiima realiais klausimais? Todėl, kad jų nejaudina tai, kaip išsaugoti Europoje saugumą, - pažymėjo diplomatas. - Vietoj to jie surengia demonstratyvią egzekuciją toms valstybėms, kurios atvirai sako apie iššūkius ir grėsmes“.


2015 metų rudenį ES priėmė sprendimą paskirstyti po visą bendrijos teritoriją 160 tūkstančių iš tuo metu buvusių Graikijoje ir Italijoje pabėgėlių iš Afrikos ir Azijos. Kvotos buvo paskirstytos proporcingai ES valstybių gyventojų skaičiui (ir priimančių valstybių vadovų kvailumui, Lietuvos atveju). Vengrija pasisakė prieš šį sprendimą, bet EK įpareigojo priimti 1,3 tūkstančius žmonių. Šiuo metu prieš migracijos kvotas kategoriškai pasisako visos „Višegrado grupės“ valstybės – Vengrija, Slovakija, Čekija ir Lenkija.
Kova prieš žmoniją


-Švedijos premjeras Stefan Leven (Stefan Lofven) pareiškė, kad jis ketina priversti visus švedų bažnyčios kunigus tuokti vienalytes poras.

-Švedijos justicijos ministrė Morgan Johansson pareiškė, kad vyriausybė planuoja įtraukti „genderinės saviraiškos ir identitetą“ į kovos su nusikalstamumu neapykantos pagrindu įstatymus.

-Kanados Ontario provincijoje, kuriai vadovauja vieša lesbietė priėmė „vaikų, jaunimo ir šeimos palaikymo įstatymą Nr.89, kuris leis paimti vaikus iš šeimų, kurios atsisako priimti savo vaiko „genderinį pasirinkimą“.

-Švedijoje vaikų skaičius, kurie tvirtina, kad nori pakeisti lytį padidėja per metus 100% procentų. Psichiatrės Luiza Frisen žodžiais, vaikai pareiškę apie tai kas metai tampa vis jaunesni.

Gamtoje homoseksualizmas ar „lyčių pasirinkimas“ neegzistuoja. Y ir X chromosomos, nulemiančios vaiko lytį, atkeliauja į kiaušialąstę su spermatozoidu ir pasiskirsto santykiu 1:1. Suprantama, kad vyro anusas nėra ta vieta, kurioje užsimezga vaisius, juo labiau, ir dvi moterys negali produkuoti spermatozoidų, nepaisant, kaip jos „pasirinktų lytį“. Biologijos prasme, „lyties pasirinkimas“ yra absoliutus idiotizmas. Šitą idiotizą teigiantys ir propaguojantys žmonės, kurie šiuo idiotizmu prievartauja vaikus ir nesubrendusią vaikų psichiką, yra siaubingi nusikaltėliai žmogiškumui ir žmonijai. Tai daroma farmacijos koncernų pasipelnymo ir baltosios rasės žmonių sunaikinimo tikslu.Rusijos atsakymas homoseksualiam Europos nuosprendžiui

Europos žmogaus teisių teismas, kuris nagrinėjo LGBT aktyvistų iš Rusijos Federacijos skundą, nutarė, kad Rusijos įstatymas dėl homoseksualizmo propagandos pažeidžia du Europos žmogaus teisių gynimo konvencijos straipsnius. Dar daugiau: kiekvienam ieškovui EŽTT priteisė kelis tūkstančius eurų kompensacijos.

Anatolijus Vasermanas pakomentavo šį EŽTT akibrokštą:„Kompensacijų ieškovai negavo ir, tikiuosi, niekada negaus, ir štai kodėl.

Jeigu kvalifikuoti homoseksualaus gyvenimo būdo propagandą tarp nepilnamečių kaip žodžio laisvės draudimą, tai tokiu pačiu būdų persekiojimais reikia pripažinti reklamuoti mokyklose ekshibicionizmą ar girtuoklystę.

Žinoma, išeinant iš dabartinės europinės ideologijos homoseksualumas yra normos rūšis. Nėra abejonės, galima priimti įstatymus, skelbiančius norma, kad ir homoseksualizmą, kad ir ekshibicionizmą, kad ir girtuoklystę. Bet pats faktas, kad homoseksualistinis ryšys techniškai negali pasibaigti vaikų gimimu, kalba apie tai, kad tai nėra biologinė norma. […] Ir jeigu EŽTT kada nors paskelbs homoseksualų sugyvenimą ne tai kad leidžiamu, o privalomu — nuo to jis netaps norma ir nebus reklamuojamas. Jeigu EŽTT iš tikrųjų bando paskelbti normą tai, kas visai akivaizdžiai kenkia žmogui ir žmonijai — tada, mano požiūriu, jo veikimą reikia kvalifikuoti kaip nusikaltimą prieš žmoniją. O tokie nusikaltimai, kaip žinoma, neturi senaties termino ir turi būti baudžiami visų valstybių, skaitančių, kad gali būti bendrijos dalimi. [...]

Tai štai: bet kokiu atveju žinoma, kad nepilnamečiai visame pasaulyje sudaro kažkuria prasme išimtį bendros teisės normų. Priminsiu, kad sueitis su nepilnamečiais baudžiama – ir pakankamai griežtai, nors vertinamas kaip elgesio norma. Nepilnamečiams negalioja paplitę žodžio laisvės reikalavimai. Todėl EŽTT verdiktas nepagrįstas kokiomis nors visuotinai priimtomis normomis.“

„Jeigu Europos žmogaus teisių teismas toliau priiminės sprendimus, tiesiogiai prieštaraujančios Rusijos įstatymams, – jis pasieks tik tai, kad Rusijos Federacija išeis iš tarptautinių susitarimų, užtikrinančių šio teismo veiklą.“

Man homoseksualizmo reiškinys primena autoimuninę reakciją, kuomet žmogaus imuninės ląstelės ima naikinti to paties žmogaus ląsteles.2017-06-25

Europos močiutės pamilo jaunus afrikiečius. Mama Vokietija


Mūsų seimas dėl laisvo darbo grafiko ir gerų uždarbių tapo įvairiausių lytinių ir moralinių iškrypėlių traukos centru. To nepaneigsi. Prieš kelis metus viena sena šios įstaigos iškrypėlė per televiziją viešai aiškino, kaip jį Hurgados kurorte Egipte įsitaisė butą, kuriame savo zoologinius poreikius tenkina su vietiniu arabu.

Pasirodo, kad toks zoologinių poreikių tenkinimas ypač suklestėjo dėl migracijos krizės Vakarų Europoje. Daugumas beraščių ateivių iš Afrikos temoka vieną darbą, kuri moka visi mūsų planetos gyvūnų rūšių patinai, o ypač triušiai. Afrikiečių patinams, tiek ilgai neišvargusiems žmogaus evoliucijos kelyje ir nenukeliavuskiems taip toli nuo motušės gamtos, šis triušių amatas sekasi nepalyginamai geriau.Vokietijos televizija įrodė, kad negrų patinams šis darbas sekasi net labai puikiai ir leidžia Vokietijoje gyventi labai komfortiškai ir dar Afrikoje išlaikyti kelias paliktas žmonas ir būrį vaikučių. Reikalavimas vienintelis - tenkinti pensijinio amžiaus bobučių poreikius, ko dažniausiai nebegali ar nenori žilagalviai vokiečių seneliai.

Nesenai vokiečiams buvo parodytas televizijos filmas, apie vokišką močiutę ir jos afrikietišką triušį.

Filmas „Cool mama“, kurį parodė Vokietijos televizija

Gegužės 29 dieną Vokietijos televizija parodė filmą „Cool mama“, o portale „Der Kleine Akif“ pasirodė  straipsnis „Mama Vokietija“ apie šį filmą.

Filmo viduryje afrikietis Akin sako, kad „Europiečiai visada norėjo didelės meilės, bet tik afrikiečiai galėjo ją jiems suteikti.“

Ši istorija apie nusenusią mados dizainerę Enn iš Miuncheno ir jauną nigerietį Akin. Ji ne apie „jauną juodą gaidį mėgstantį baltas tarpvietes, tai žymiai daugiau, negu tai“. Filmo režisierius visada vienu žingsniu žengia pirma rasisto žiūrovo, kuriam susidaro kvailo „Bimbos“ įvaizdis, kuris gali pisti beprotiškai ir betvarkiškai, kaip tarnas“. Šitie netradiciniai santykiai turi žiūrovui pademonstrioti „kaip kenčia Afrika“, kur be jokio darbo gatvėse šoka juodi vyrai ir juodos moterys, kurių vienintelis gyvenimo tikslas duoti savo Otelams tiek, kiek jie nori.
Tačiau filmas „Cool mama“ yra dokumentas, atspindintis šiandieninį buržuazijos supratimą apie migracijos naudą, kuriuo norima parodyti, kad migracijos antplūdis niekuo negresia, kad tai kažkoks privatus reikalas apmokamas iš privačios kišenės.

Vokiška senelė Enn – pasiturinti mados dizianerė, kuri nutarė, kad jos „bimbas“ negali dirbti juodus darbus ir jam sukūrė mados verslą.

Ši „One-World-Love-Story“ pasibaigia tuo, kad afrikietiškas Bimbas susiveža visą savo gausią afrikietišką šeimą į Miuncheną ir pergyvena, kad 90% jo giminės ir toliau vargsta toje Afrikoje. Ann dabar atlieka to "bimbos" juodų it smala vaikučių senelės vaidmenį ir su jų tėvų toliau tenkina savo zoologinius poreikius.
Nenustebkime, jei iškrypėlių ir liberalų mitinge, reikalaujančiame priimti į Lietuvą šimtus tūkstančių afrikietiškų "bimbų", pamatysime buvusią parlamentarę. Ši moteris iš praktikos žino apie zoologinę afrikietiškų "bimbų" naudą lietuviškų bobučių sveikatai.   2017-06-24

61 „No-Go“ zona Švedijoje. Švedijos policija prašo pagalbosŠvedija skęsta prievartoje ir nusikalstamume, rašoma vokiečių portale Pi-news. Po kelių dešimtmečių nekontroliuojamos imigracijos, krizė stiprėja. Švedijos karalystės policijos viršininkas Dan Eliasson paeikė praėjusį trečiadienį savo pranešimą apie „No-Go“ zonas Švedijoje, kurių skaičius padidėjo iki 61 tokių „uždraustų zonų“, kurių valstybė nebekontroliuoja. Yra per daug nusikaltėlių iš paralelinės visuomenės su savo įstatymais, nuosava bankų sistema ir savo jurisdikcija.

„Situacija aštri“ - pasakė policijos viršininkas. Padėtis tokia bloga, kad policija prašo viršininko pagalbos. Dan Eliasson kreipiasi maldaudamas visuomenę: „Kiti visuomenės nariai, padėkite mums, padėkite mums!“

Šias iš švedų atimtas valstybės teritorijas tarpusavyje pasidalino arabai su afrikiečiais (pagrinde somaliečiais). Policija nuo čia viešpataujančių jaunų banditų gaujų tegali apsiginti šaudydama į orą įspėjamuosius šūvius. Šiais metais Švedijos policija neteko 400 darbuotojų. To priežastis – ypač sunkios darbo sąlygos ir maži uždarbiai.

Švedijos policijai 2015 metais buvo uždrausta kaupti informaciją apie nusikaltimus ir kriminalines bylas, kuriose dalyvavo „pabėgėliai“. Šioms byloms buvo suteiktas kodas 291– „niekas negali patekti į viešumą“ - skelbė vidinė policijos instrukcija. Ši instrukcija nėra anuliuota lyg šiol.

Švedija, kaip žinoma, yra antroje vietoje pasaulyje pagal išprievartavimus, Šias metais išprievartavimų padaugėjo 16 procentų, iki 2224 išprievartavimų. Tuo pačiu dar daugiau išprievartavimų neužfiksuojama. Per dieną 13 išprievartavimo atvejų yra nuslepiami arba netiriami ir tiktai 8 iš 100 užregistruotų išprievartavimų yra ištiriama.

O ką veikia atsakingi Švedijos politikai? Švedijos vyriausybės vadovas Stefan Löfven vyksta į Lenkiją, kad ten grasinti Lenkijai sankcijomis, jeigu neims pagaliau vežti į šalį Merkel svečių „pabėgėlių“.

Ar Grybauskaitė  su Skverneliu supranta, kokį nusikaltimą jie daro veždami "pabėgėlius" į Lietuvą? Ateinančios kartos jiems neatleis už šį nusikaltimą!

Lenkijos premjerė Briuselyje: Lenkija atmeta migrantų paskirstymą


Lenkijos premjerė Beata Šidlo pasibaigusiame ES Tarybos susitikime Briuselyje pareiškė, kad Lenkija yra prieš migrantų paskirstymą. Apie tai pranešė Lenkijos radijas.

Tai reiškia, kad ES valstybėms-narėms nepavyko pasiekti kompromiso šiuo klausimu. Kalbama apie naują ES prieglobsčio suteikimo užsieniečiams įstatymą, kuris numato privalomą migrantų paskirstymą ir baudas atsisakius juos priimti. Tokio sprendimo reikalauja pietinės ES valstybės ir Vokietija. Centrinės ir Rytų Europos valstybės, savo ruožtu, jį atmeta. Beata Šidlo eilinį kartą pabrėžė, kad Varšuva pasisako prieš siūlomus mechanizmus. „Europos Taryba sutiko su Lenkijos pasiūlymu įnešti pakeitimus į esamus pasiūlymus, kad pasiekti susitarimą.

„Mano siūlymu Europos Taryba sugrįš prie šios temos artimiausiu metu. Lenkijos vyriausybės pozicija lieka nepakitusi, mes atmetame priverstinio migrantų paskirstymo mechanizmą, kuris neatsižvelgia į atskirų valstybių migracinę politiką“,- pažymėjo Beata Šidlo.


Šiuo metu nėra žinoma, kada ES lyderiai sugrįš prie naujo prieglobsčio suteikimo įstatymo projekto. Pranešama, kad tai gali įvykti šių metų rudens pradžioje.

2017-06-23

Į Izraelį atvyko 79000 pabėgėlių iš Gruzijos ir Ukrainos. Gal laikas vykti į Šventą žemę ir lietuviams?


Izraelyje yra 79 tūkstančiai nelegalių migrantų iš Gruzijos ir Ukrainos. Apie tai Kneseto komisijai, svarsčiusiai nelegalios migracijos klausimus, pranešė Izraelio VRM ministras Arje Deri. Šie imigrantai atvyksta į šalį daugiausiai su turistinėmis grupėmis ar poilsiui ir lieka šalyje.

„Autobusais šie „turistai“ pasieka Salame gatvę, ten jie paduoda prašymą dėl prieglobsčio suteikimo“, pasakė Deri, pažymėjęs, kad jų „negalima deportuoti, kol neišnagrinėtas prašymas“.

Ministro žodžiais, Izraelyje veika visas tinklas nesąžiningų juristų, kurie savo skelbimais vilioja į šalį nelegalus, žadėdami pagalbą legalizuotis.

„Nenaudėliai apgauna Gruzijos piliečius. Ima po 5 tūkstančius dolerių, žada darbą ir leidimą gyventi Izraelyje, o po to jų vardu paduoda prašymą prieglobsčiui. Mes vykdome aiškinamąjį darbą Gruzijoje, aiškiname žmonėms, kad juos apgaudinėja“, — papasakojo ministras.

Jis nurodė, kad šiuo metu Izraelyje yra 39 tūkstančiai pabėgėlių iš Afrikos valstybių, o taip pat 18 tūkstančių užsienio darbininkų, kurių yra pasibaigęs vizos galiojimo laikas.

Vieno iš konsultantų dėl prieglobsčio gavimo Izraelyje puslapis:Ankstesnis autoriaus straipsnis apie nelegalios migracijos problemas Izraelyje:

http://lebionka.blogspot.lt/2017/06/kvaili-lietuviai-veza-negrus-i-lietuva.html

P.S.: O ko netapus pabėgėliais Lietuvos skurstantiems pensininkams? Aplink Šventos vietos, bažnyčios, 500 šekelių rankpinigių per mėnesį, košerinis maistas ir pastogė!


Prancūzijoje imigrantai jau ėmė prievarauti policininkes!


Parisien pranešė, kad Paryžiaus priemiestyje, apgyvendintame imigrantų, buvo išprievartauta policininkė. Ketvirtadienį vakare jauna policininkė grįždama iš tarnybos sustojo kelkraštyje, kad perskaityti SMS žinutę. Tada prie jos ant motorolerio privažiavo du prievartautojai ir grasindami kanceliariniu peiliu moterį ištempė iš mašinos į šalikėlę, kur ją išprievartavo vienas iš užpuolikų. Nukentėjusioji kreipėsi medikų pagalbos.

Kas toliau? Gal tas Rotšildų makaronas?

Ankstesni straipsniai apie naikinamą Prancūziją:Kvaili lietuviai veža negrus į Lietuvą, o protingi žydai juos deportuoja namo


Vilniuje gyvenu nuo pat gimimo, štai jau 65 metai, bet tik šiemet neprotingos Lietuvos valdžios dėka savo gimtajame mieste kasdien matau dykinėjančius ir šmirinėjančius negrus „pabėgėlius“, vokiečių vadinamus „juoduoju auksu“ už jų „naudą“ visuomenei ir šalies ekonomikai.

Mums nachališkai meluojama, kad ekonominiai migrantai, kurie yra beraščiai, bemoksliai, nekvalifikuoti, nežinia kokios kriminalinės praeities ir kupini nežinia kokių ligų, yra „pabėgėliai“. SNO duomenimis, iš Afrikos atvykėlių tarpe tėra 2 procentai tikrų pabėgėlių, bet nepaisant to, Italija juos padaro „pabėgėliais“ ir siunčia Lietuvos bepročiams.

Šio „juodojo aukso“ vežimas į Lietuvą yra bjaurus mūsų moraliai ir protiškai degradavusios S.Skvernelio vyriausybės nusikaltimas lietuvių tautai ir Lietuvos valstybei. Nors ko benorėti iš valdančių „žaliųjų“, kurių frakcija Europos parlamente siekia, kad į Lietuvą būtų vežami „ištisi kaimai“ musulmonų ir „kuo didesnis jų skaičius.“

Negrų ir arabų vežimas į Lietuvą yra mūsų tautos genocidas, nes šis globalistų suplanuotas, reguliuojamas ir finansuojamas kitų rasių ir tautybių žmonių gabenimas į Europą atitinka SNO duotą genocido apibrėžimą.

Mūsų kaimynė Lenkija, Čekija ir Vengrija atsisakė paklusti niekieno nerinktos Europos komisijos reikalavimui priimti migrantus iš trečiųjų šalių pagal kvotas. Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas pasakė: „tai, ko mes norime – tai vengriškos Vengrijos ir Europinės Europos“.

Ne visas pasaulio šalis valdo idiotai, kaip Lietuvą. Tikrai yra išimčių. Viena iš jų yra Izraelio valstybė. Ji „juodojo aukso“ problemą išsprendė taip: lagaminas, stotis, Afrika.Kaip Izraelis sutvarkė afrikiečių imigracijos problemą

Afrikos nelegalai ėmė veržtis į Izraelį 2006 metais, kai į šalį atvyko 200 sudaniečių. Greitai jiems iš paskui atvyko jų giminės, o taip pat dezertyrai iš Eritrėjos kariuomenės. 2007 metais kas mėnesį Izraelio sieną jau kirsdavo po 600 migrantų, tarp kurių tik ketvirtadalis buvo tikri pabėgėliai iš Darfuro. 2007 metų gale šalyje jau buvo 8000 afrikiečių.

Imigrantų srautas augo. Nuo 2008 iki 2011 metų į Izraelį prasiskverbė 45000 nelegalių migrantų, pagrinde iš Eritrėjos. Ėmė protestuoti Telavivo gyventojai ir protingų žmonių šalies vyriausybė ėmėsi griežtų priemonių. Per rekordiškai trumpą laiką buvo pastatyta 140 kilometrų siena, kuri kainavo 400 milijonus dolerių, Ši investicija atsipirko su kaupu, nes nuostoliai dėl imigrantų būtų daug didesni.


Jeigu 2012 metais į Izraelį atvyko 6357 nelegalių imigrantų, tai po metų — viso 36.

Naujai atvykstantiems skyrė griežtai saugomą kompleksą Sachnorim Negev dykumoje. 2012 pradžioje beveik visus šio komplekso įkalintus „pabėgėlius“ pervedė į Cholot — naują nelegalių migrantų laikymo centrą. Tuometinė Vidaus reikalų ministro pavaduotoja Faina Kiršenbaum pasakė, kad bus „tęsiama humaniško elgesio politika su nelegalais, prasiskverbusiais į Izraelį ieškant darbo, tuo pačiu metu daroma viskas, kad jie išvyktų iš šalies“.


Išstūmimo kursas

2012 metais Izraelyje jau buvo 54 tūkstančiai imigrantų, priemiesčiuose ėmė formuotis jų geto.
Esminė problema — migrantų statusas: beveik visi pateikė prašymus dėl politinio prieglobsčio, bet vyriausybė vengia juos pripažinti politiniais pabėgėliais, ir linkusi kalbėti apie „ekonominius infiltrantus“, „darbo“ migrantus. Tai daroma, kad jiems negaliotų Izraelio 1951 metais pasirašyta Konvencija dėl pabėgėlių, pagal kurią tokiems žmonėms turėtų būti suteikiamas prieglobstis.

Nesant galimybės deportuoti šiuos „pabėgėlius“ Izraelio valdžia maksimaliai apsunkina jų gyvenimą Izraelyje, kad šie laisvanoriškai išvyktų namo. Migrantams yra duodamas laikinas leidimas gyventi šalyje, kurį reikia atnaujinti kas trys mėnesius. Tai jiems leidžia likti šalyje, bet nesuteikia juridinės teisės dirbti ir gauti socialinių tarnybų teikiamas paslaugas.

Migrantai ne kartą rengė protesto akcijas, bet šalies valdžia į tai reaguoja griežtai. Policija gavo teisę sulaikyti bet kurį afrikietį, kurį įtaria nusikaltus, metams laiko be kaltinimo pateikimo.

Premjeras Benjaminas Netanyahu pasakė: „Tai ne pabėgėliai, o žmonės, pažeidžiantys įstatymus, ir su jais elgiasi pagal įstatymus“.

Vienas iš naudojamų būdų išstūmimo migrantų iš šalies yra delsimas nagrinėti prašymą dėl politinio prieglobsčio. Izraelyje prieglobstis suteikiamas tik 0,2 procentams Eritrėjos piliečių. („Durnių laivo“ šalyje Lietuvoje - 100%)


Yra papildoma problema su deportavimu į Sudaną ir Eritrėją. Eritrėjoje repatriantų laukia persekiojimai, o su Sudanu Izraelis neturi diplomatinių santykių. Izraelis aktyviai padėjo Sudano sukilėliams, kurie Sudano pietuose  2011 metais įkūrė nepriklausomą valstybę Pietų Sudaną ir nedelsiant su juo užmezgė diplomatinius santykius.

Tenai ir buvo išsiųsta apie tūkstantis migrantų iš Sudano išimtinai laisvanoriškai, kaip tvirtino Izraelis. Jiems buvo nupirkti lėktuvo bilietai ir išmokėta po 1000 dolerių grynais. Po to Izraelyje liko ne daugiau 60 išeivių iš Pietų Sudano.

Šią deportacijos schemą Izraelis ėmė taikyti ir „pabėgėliams“ iš kitų Afrikos valstybių. Jiems siūloma po 3500 dolerių grynais ir lėktuvo bilietas namo arba į trečiąją Afrikos šalį: Ruandą arba Ugandą, kurios gavo materialinę paramą iš Izraelio.

Atvykę į šias šalis afrikiečiai dažniausiai bando bėgti dar kartą, tik jau dabar į Europą.

Izraelio migracijos tarnybų duomenimis į trečiasias šalis nuo 2014 metų buvo deportuota 7000 afrikiečių. Nepaisant to 2015 metais jų Izraelyje vis dar jų buvo 42 tūkstančiai.


2016 metais iš Izraelio savo noru išvyko 2700 migrantų iš Afrikos. Tai 700 žmonių daugiau negu 2015 metais. Per tą patį laiką į šalį prasiskverbė 18 nelegalų iš Afrikos.

Buvo pranešta, kad Izraelis artėja prie susitarimo su trečia Afrikos valstybe, kuri sutinka priimti imigrantus iš Sudano ir Eritrėjos. Pagal šią sutartį bus galima išsiųsti ne tik pačius nelegalus, bet ir jų šeimas.

Einu aš Vilniaus Gedimino prospektu ir galvoju:

- Teisus buvo rašytojas Vytautas Petkevičius pavadinęs Lietuvą „Durnių laivu."

Tai ne šiaip koks laivas, tai tikras durnių „Titanikas“, kuris visu greičiu skuba į susinaikinimą.Paskutinės autoriaus publikacijos nelegalios migracijos ir europiečių genocido tema: