2017-08-17

Lenkija – dvigubų istorijos standartų valstybė: Armija krajova, kuri vykdė lietuvių genocidą, jiems – didvyriai


Karo laikus prisiminti privertė Lenkijos keliama isterija dėl Ukrainos „banderininkų“. Keista, nes Armija krajova, kuri lygiai taip pat naikino lietuvius karo metais, jiems – didvyriai.

Taip jau likimo buvo lemta, kad mano draugas verslininkas Edvardas Ambrulevičius, šiuo metu gyvenantis Alytuje, atrado Armijos krajovos Vilniaus apygardos archyvą, o man tarpininkaujant, jį perdavė mano tėvui dr. Juozui Lebionkai.

„Vilnijos“ draugijos pirmininko Dr. Kazimiero Garšvos žodžiais, būtent šis archyvas paskatino parengti knygą „Armija krajova Lietuvoje“ 2 dalį (1999).


Šiame archyve buvo aptikti lietuvių „juodieji sąrašai“, kuriuos lenkai planavo sunaikinti. Šie ir kiti įrodymai patvirtino, kad Armija krajova dabartinės Lietuvos teritorijoje vykdė planinį lietuvių genocidą, kolaboravo su fašistine administracija, buvo vokiečių ginkluojami ir materialiai aprūpinami. Tam buvo skirtas ir mano tėvo straipsnis, atspausdintas aukščiau minėtoje knygoje, kurį
čia ir pateikiu.


Dr. Juozas Lebionka

AR VILNIŠKĖ AK TIKRAI KOVOJO ANTIHITLERINĖS KOALICIJOS PUSĖJE?

Dabar lenkų istorikai vos ne vienbalsiai tvirtina, jog vilniškė AK, kaip ir kiti šios pogrindinės organizacijos daliniai, veikę Lietuvos teritorijoje, kovojusi antihitlerinės koalicijos pusėje. Būtina pastebėti ir tai, kad ne vienas iš tų istorikų anksčiau, komunistų valdžios metais, teigė, kad AK (ypač Vilniaus krašte) kolaboravo su vokiečiais, veikė prieš antihitlerinės koalicijos interesus, Norint sužinoti teisybę, reikia remtis ne propagandiniais pareiškimais, o faktais.

Taigi, kurioje pusėje kovojo vilniškė AK? Visų pirma reikia išsiaiškinti kas ją apginklavo: Lenkijos emigracinė vyriausybė ar Vakarų sąjungininkai, Sovietų Sąjunga ar lietuvių administracija, o gal kas nors kitas? Šiuo klausimu, atrodo, objektyvus liudytojas yra AK Naugarduko apygardos V bataliono vadas kpt. (vėliau pplk.) Stalislawas Truszkowskis-Sztremer, artimas Vilniaus apygardos vadui Wilkui žmogus. Jis taip rašo:

„[...] nuo pradžios iki galo neturėjome nė vieno šautuvo, nė vieno šovinio ar sprogstamosios medžiagos gramo, numesto iš lėktuvo ar gauto pagal paskirstymą. Taip pat niekuomet negavome ne tik auksinio dolerio ar rublio, bet ir menko okupacinio pfenigo“(1).

Panašiai, gal tik ne taip ryškiai šį klausimą nušviečia ir kiti atsiminimų autoriai bei lenkų istorikai.

Kaip matome, vilniškė AK neapginklavo nei Lenkijos emigracinė vyriausybė, nei Vakarų sąjungininkai, neperdavė jiems ginklų ir lietuvių administracija, kuri pati jų turėjo labai ribotą kiekį, nei sovietų partizanai, veikę Vilniaus krašte. Be to, apginkluoti tiek žmonių, kiek jų susitelkė vilniškėje AK, buvo ne taip lengva. Juk 1944m. Vasaros pradžioje Vilniaus ir Naugarduko apygardose, sujungtose į vieną apygardą, vadovaujamą Wilko, buvo net apie 16 tūkst. ginkluotų akovcų. Tai beveik 15-16 prieškarinių pėstininkų pulkų arba 4-5 pėstininkų divizijos, kitaip sakant, tikra armija! Kadangi iki operacijos “Ostra Brama” pradžios ji buvo pilnai apginkluota, tiesa, daugiausia lengvaisiais ginklais, aprūpinta šaudmenimis, lauko ligoninėmis ir ryšių priemonėmis, o jos vadas Aleksandras Krzyžanovskis-Wilkas, kaip ir Vilniaus srities komisaras Horstas Vulffas, važinėjo po Vilniaus kraštą automobiliu, kyla klausimas: jeigu visa tai nebuvo gauta iš Vakarų sąjungininkų, tai iš kur visa tai atsirado?

Lenkų istorikai aiškina, kad visą ginkluotę ir kitą karinį turtą vilniškė AK įgijo kovodama. Bet dabar jau yra pakankamai įrodymų, kad 1944 m. pradžioje, kai sovietų armija buvo jau netoli nuo Lietuvos, vietinė vokiečių administracija ir abveras (karinė žvalgyba) susitarė su vilniškės AK vadovybe. Vokiečiai paskubomis apginklavo akovcų brigadas, tikėdamiesi, kad šios jiems padės kovoti su besiveržiančia sovietų armija. AK sandėriai su vokiečiais plačiai nušviesti lenkų istoriko Zdislawo A. Siemaszkos bei istoriko Michaelio Foedrowitzo straipsniuose.

Vokiečių okupacinė valdžia Lietuvoje ne tik apginklavo vilniškę AK, bet ir užtikrino jai maisto tiekimą bei žmonių rezervų komplektavimą. Tai buvo daroma per Vilniaus srities valstybinius dvarus, buvusius okupacinio „Rytų krašto“ (Ostlando) „Landbewirtschaftungsgesellschaft“ („Krašto
ūkio tvarkymo susivienijimas“), sutrumpintai vadinto „LO“, Vilniaus skyriaus žinioje. Organizavus šią žinybą, kurį laiką jos vadovo vokiečio Kobės pavaduotoju buvo AK įgaliotinis Vladislavas Komaras-Malutki, kuris visų dvarų valdytojais paskyrė akovcus. Tokiu būdu Vilniaus srities komisaro Horsto Vulfo iniciatyva ir aukštesnių okupacinių organų sutikimu visi Vilniaus krašto darai faktiškai buvo atiduoti į AK rankas. Jos vado Krzyžanovskio-Wilko patikėtinis V.Komaras dvaruose sukauptomis atsargomis aprūpindavo AK dalinius. Kad tai buvo daroma susitarus su srities vadovaujančiais vokiečių pareigūnais, įrodo vilniškės AK apygardos vado Wilko 1944 m. balandžio mėn. 12 d. įsakymas Nr.5, kuriame AK daliniams nurodyta imti produktus iš valstybinių dvarų, paliekant jiems atitinkamus pakvitavimus, kurie buvo reikalingi ūkių valdytojams atsiskaityti su LO vadovybe. Įdomu ir tai, kad dvarų ūkiniai pastatai tų pačių akovcų buvo saugomi tik nuo sovietų partizanų, o AK daliniai bet kuriuo paros metu galėjo nekliudomai iš jų pasiimti produktus, arklius bei kitus gyvulius, transporto priemones ir kita. Nežinomi atvejai, kad vokiečiai kada nors būtų persekioję akovcus po jų įvykdytų valstybinių ūkių „grobstymų“. Tai neginčijamas įrodymas, kad Vilniaus srities komisaras H.Vulfas ir vilniškės AK vadas A.Krzyžanovskis veikė išvien.

Valstybiniai dvarai Vilnijoje buvo ir žmonių rezervu AK gretoms papildyti telkimo punktai. „Pasinaudodamas jo užimama vieta (V.Komaras – J.L.), įdarbino valstybinių žemės ūkių administratoriais ir valdytojais lenkus, o šie fiktyviai įdarbindavo lenkų jaunimą, apsaugodami jį nuo išvežimo priverstiniams darbams į Vokietiją. Lenkų valdomuose dvaruose buvo kaupiamas maistas planuojamo sukilimo veiksmams, aprūpinami AK daliniai maistu ir vykdoma produktų rinkliava papildomam Vilniaus gyventojų (suprask: visų pirma nelegaliai gyvenančių akovcų ir juos slepiančių šeimų narių – J.L.) maitinimui. Akcijas organizuodavo Komaras […] (2)“.

Valstybiniuose dvaruose „įdarbinti“ jaunuoliai tapdavo akovcais, kurie juos pašaukus, privalėjo vykti į AK brigadas, o jų vieton būdavo „įdarbinami“ nauji vilniškės AK rekrūtai.

Vermachto ir vokiečių okupacinės administracijos Vilniaus krašte bendradarbiavimą su AK įrodo ir tas faktas, kad Vilnijos dalyje, įėjusioje į Gudijos teritoriją, ir pačioje Gudijoje Armijai krajovai buvo perduotos ištisos sritys, kurias ji faktiškai administravo ir net vykdė viešą jaunuolių mobilizaciją į AK gretas (3).Per visą egzistavimo laiką vilniškė AK Vilniaus krašte pagrindiniu priešu laikė lietuvius, jų administraciją ir karines formuotes. Tai aiškiausiai matyti iš jos žvalgybos agentų sudaryto „juodojo sąrašo“ rasto 1995 m. remontuojant Vilniaus Bernardinų bažnyčią (minimas dokumentas skelbiamas šiame leidinyje). AK tiesiog žudė lietuvius, siekdama Vilnijoje juos išnaikinti, kad po karo galima vėl būtų ją prijungti prie Lenkijos. 1944 m. pradžioje, kai vokiečiai galutinai įsitikino, kad lietuviai iš tikrųjų siekia nepriklausomybės ir todėl nesirengia kovoti jų pusėje su antihitlerine koalicija, jie nukreipė vilniškės AK brigadas kovai su ką tik suformuotos Lietuvos nacionalinės užuomazga - gen. P.Plechavičiaus vadovaujamos Vietinės rinktinės batalionais, dislokuotais Vilnijoje. Pažymėtina tai, kad kai kurie šios Rinktinės daliniai, siunčiami į Vilniaus kraštą tvarkos palaikyti, buvo vokiečių apginkluoti trofėjiniais prancūziškais šautuvais, o kariai gavo tik po kelis tiems šautuvams tinkančius šovinius... Tuo metu akovcai, kurie taip dabar giriasi savo laimėjimais prieš Lietuvos vietinę rinktinę, gavo paties Vermachto vartojamus lengvuosius ginklus bei pakankamą šaudmenų kiekį. Lietuvos VR likvidavimas – tai irgi AK glaudaus bendradarbiavimo su vokiečių okupacine administracija ir Vermachtu įrodymas. Padėdama vokiečiams slopinti lietuvių tautos siekimą išsivaduoti iš okupacijos ir atstatyti savo valstybingumą, vilniškė AK dar kartą pademonstravo, kad ji tik žodžiais kovoja su vokiečiais ir stovi antihitlerinės koalicijos pusėje.

Suprantama, jog negalima kategoriškai smerkti AK vadovybės dėl to, kad ji, darydama sandėrį su vokiečiais, vadovavosi jų pačių taktikos pagrindine nuostata - „tikslas pateisina priemones“. Reikia turėti galvoje ir tai, kad po Katynės lenkų karininkų žūties atskleidimo vokiečių autoritetas buvo žymiai pakilęs, ypač Vilniaus krašto lenkų visuomenėje.

Nepaisant viso to, dabar tvirtinti, jog Vilniškė AK yra tikrai kovojusi okupacijos metu su vokiečiais, nėra jokio rimto pagrindo. Jeigu AK Vilniaus krašte iš tikrųjų būtų kovojusi su vokiečiais, tai pastarieji nebūtų jos ginklavę, atvirkščiai – būtų kovoję su ja. Juk, pavyzdžiui, žinoma, kad sovietų partizanai Gudijoje ir Lietuvoje kovojo su vokiečiais, todėl ir pastarieji kovojo su jais. Be to, nežinomas nei vienas faktas, kad vokiečiai būtų ginklavę sovietų partizanus ar teikę jiems šaudmenis. Taip pat nežinoma nei vienų sovietų partizanų vadovybės derybų su vokiečių administracijos pareigūnais ar abveru. Vilniškės AK istorijoje negalima nurodyti nė vienos vokiečių prieš ją vykdytos akcijos, bent kiek panašios į tas, kurias vokiečiai įvykdė prieš sovietų partizanus (pavyzdžiui, Kazėnų miškų „šukavimas“). Šis faktas irgi įrodo, kad AK „kova“ su vokiečiais buvo daugiau propagandinio pobūdžio.

Kad AK nekovojo antihitlerinės koalicijos pusėje, įrodo ir jos taktika vieno svarbiausių šios koalicijos narių – Sovietų Sąjungos – atžvilgiu. Sovietų Sąjungos ginkluotosioms pajėgoms Vilniaus krašte atstovavo sovietų diversantai, su kuriais akovcai tikrai kariavo, o jeigu kartais ir nekariaudavo, tai tik todėl, kad tie buvo geriau organizuoti ir apginkluoti negu akovcai. AK taktika sovietų diversantų atžvilgiu keitė ir artėjantis Rytų frontas.

Be to, pabėgę iš Vilniaus geto buvę Lenkijos piliečiai žydai stojo ne į AK brigadas, o į sovietų partizanų būrius. Tai byloja apie jų įsitikinimą, jog akovcai Lietuvoje nekovojo su vokiečiais.

„Ostra Brama“ akcija ir tuoj po jos įvykęs akovcų susidūrimas su vokiečiais prie Kriaučiūnų ir Naujasodės kaimų nekeičia dalyko esmės ir neįrodo, kad AK vokiečių okupacijos metu būtų tikrai kovojusi su okupantais. O kaip kitaip AK galėjo elgtis, jei 1944 m. liepos pradžioje Sovietų armija veržėsi į Vilnių? Vienintelė išeitis, nenorint žūti nuo Sovietų armijos – ginklus, gautus iš vokiečių, atsukti prieš juos pačius. Kito varianto, ypač prisimenant santykius su sovietų partizanais, AK nebuvo. Panašūs jos veiksmų motyvai buvo ir susidūrus su Vermachto daliniais prie Kriaučiūnų ir Naujasodės kaimų. Nereikia pamiršti ir to fakto, kad nemaža akovcų dalis, nenorėdama kovoti su vokiečiais, „Aušros Vartų“ akcijoje iš viso nedalyvavo, o Z.Szendzielarzas-Lupaszka, bene daugiausia bendradarbiavęs su vokiečiais, su savo 5-osios „mirties brigados“ daliniais iš karto pabėgo į vokiečių okupuotos Lenkijos teritoriją.
Nepavykusi „Aušros Vartų“ akcija, kautynės su vokiečiais prie anksčiau minėtų kaimų Vilniaus rajone ir Mieczyslawo Potockio-Węgielno vadovaujamo akovcų junginio kelių dienų kovos sovietų armijos 277-os pėstininkų divizijos, vadovaujamos gen.S.Gladyševo, sudėtyje – tai ir visi AK mūšiai su vokiečiais. Šie trumpi mūšiai nepakeičia vilniškės AK pagrindinės strategijos ir taktikos vokiečių atžvilgiu 1942-1944 m. ir ypač paskutiniųjų metų pirmajame pusmetyje. O toji strategija ir taktika leidžia daryti išvadą, jog lenkų istorikų tvirtinimas, kad AK kovojo antihitlerinės koalicijos pusėje, yra faktais nepagrįstas ir todėl istoriškai neobjektyvus. Gal būtų galima tik teigti, jog vilniškė AK savo propagandinėje veikloje, palaikydama jos pergalės reikalą, formaliai buvo tos koalicijos pusėje.

  1. Truszkowski S. Partyzanskie wspomnienia. Warszawa 1968. S.81.
  2. Tomaszewski L. Kronika wilenska 1941-1945. Warszawa 1992. S.68.
  3. Siemaszko Z.A. Wilenska AK a Niemcy// Zeszyty Historyczne. Paryž 1994. Nr. 110. S.218-219.Valkirijos atskrenda: apie Vokietijos islamizaciją. Kaip Vokietija tapo kita šalimi. Gai Behor (sutrumpinta).


Manote, kad Vokietija savo pareiškimais ar finansavimu antiizraelietiškų organizacijų sukuria mums problemas? Ne, tai problemos dabar sukuria pačią Vokietiją. Valkirijos jau atskrido. Jūs žinote, kiek milijonų musulmonų jau gyvena Vokietijoje? O kas vyksta su pabėgėlių srautu dabar? Manote, Vokietija tokia pati? Ponia Merkel – tai ji pakeitė savo šalį visiems laikams. Bet Vokietijoje jūs apie tai neperskaitysite... (...)

Kiek musulmonų piliečių šiandien gyvena šalyje? Oficialių duomenų tarytum pakanka, tik jie visi tarytum specialiai skirti supainioti situaciją. Nejau ten yra ką slėpti?

Mes Izraelyje įpratome kritikuoti mūsų demokratiją, bet, kaip aiškėja, ji kur kas skaidresnė už tą, kuri dabar susiklostė Vakaruose. Mūsų statistikos biuras skaičiuoja ir skelbia kiekį žydų ir musulmonų vieno naujagimio tikslumu. Vokietijoje reikalai kur kas blogesni. (...)

Pagal pilnai protingus vertinimus 2016 metais kiekis musulmonų Vokietijoje viršijo 6 milijonus. (...)

2016 metais į Vokietiją atvyko 300 tūkstančių imigrantų, 2015 jų buvo virš milijono (2014 – apie 400 tūkst.). Maždaug 80% iš jų – musulmonai. Rew duomenimis, Vokietijoje 2015 metų gale jau gyveno 5,1 vietinių musulmonų. Pridėkim 800 tūkst. 2015 metais, 240 tūkstančių 2016 metais. Dar reikia įskaityti natūralų prieauglį - 1,6% per metus, tai yra 77 tūkst. musulmonų. Viso gauname 6,26 milijonus musulmonų 2016 metų pabaigoje, maždaug 7,5% visų Vokietijos gyventojų.

Yra ir kitas tyrimas, bandantis skaičiuoti ir šeimų susijungimą, pagal kurį musulmonų skaičius pasiekė jau 8-10 milijonus žmonių, tai yra, 10-12% šalies gyventojų.

Tai, kad Vokietijoje iki šiol nėra paskelbtų oficialių duomenų apie esamą musulmonų skaičių, stebina ir kelia nerimą. Vokietija priprato prie naujų politinių standartų...

Paimkime 800 tūkstančius musulmonų imigrantų, priimtų 2015 metais. Galima pasakyti, kad kalbama viso labo apie vieną procentą gyventojų, visai ne taip daug. Būtent taip tvirtina Merkel administracijoje. Bet realybėje situacija visai kitokia. Iš 80 milijonų vokiečių 16 milijonų – seniai ir dar 11 milijonų žmonės vyresni negu 55metai. Dauguma gi musulmonų pabėgėlių – jauni vyrai 15-24 metų amžiaus. O šioje amžiaus kategorijoje Vokietijoje viso 8,5 milijonai žmonių, ir tik 4,3 milijonai iš jų – vyrai. (...)

Kanclerė Angela Merkel, valdanti šalį jau 12 metų paeiliui, visiems laikams pakeitė Vokietiją. Tai jau visai kita, nauja šalis. Beveik pusė Vokietijoje gyvenančių musulmonų atvyko jos valdymo metu. Ši vokiečių dama, kūrusi iš pradžių pasitikinčią, šeimyninę, džiaugsmingą Vokietiją, bėgant metams ji virto ultraradikalios dienotvarkės „pasaulio be sienų“ ir masinės imigracijos lobistu. Jai suprantama, kad siekiant valdyti Europos Sąjungą šaliai reikia gyventojų, o tai kaip tik ir užtikrina imigracija. Taip, Vokietija šiandien valdo visą Europos Sąjungą. Ir vargas tiems, kas išdrįs jai prieštarauti. Paklauskite graikų, kurių nelaimingą šalį Vokietija tiesiog pamynė, realizuodama savo teises, gautas mainais į paskolas. Būtent taip, pavyzdžiui, įvyko perėjimas oro uosto kontrolės vokiečiams Rodo saloje...

O musulmonai imigrantai pakeitė pačią Vokietiją. Šimtai mečečių pakeitė Vokietijos miestų veidą. Šalyje plečiasi šariato teismų tikslas. Klesti daugpatystė ir santuokos su nepilnametėmis. Staigiai išaugo skaičius rajonų, kur policija negrįsta kištis. Natūralu, auga ir skaičius išprievartavimų ir kitų nusikaltimų iš imigrantų pusės. Vis dažnesni teroro aktai, daugiau nusikalstamumo. Ir, kaip pasekmė, prekyba ginklais. O to pasekoje, vis daugiau vokiečių, suvokusių, kur viskas eina, išvyksta iš šalies.
Vokietijos isteblišmentas trumparegiškai žiūri į savo valstybės žlugimą, bet mato viską atvirkščiai - šalies išgelbėjimą. O vienintelis išgelbėjimas, tai yra imigracijos apribojimas, ir toliau skaitomas nepriimtinu savo nesėkmės variantu. Tai išvirkščias pasaulis, lekiantis į Valchallą, virš kurio dar karčiai pasijuoks istorija. (...)

Ir štai, viena iš pačių sunkiausių Vokietijos problemų, kuri paverčia ją į trečiojo pasaulio šalį: melo ir nuslėpimo kultūra. MIP turi aiškius nurodymus, nuleistus iš viršaus, neįvardinti teroristo ar nusikaltėlio vardo, nerodyti jo portreto ir nepranešti apie jo musulmonišką kilmę. Izraelyje viskas atvirkščiai, Internete nedelsiant skelbiamas teroristo vardas ir rodomas jo portretas, išaukštinat jį, tuo pačiu, jo šalininkų akyse. Vokietijoje kitas kraštutinumas. Ten valdžia priverčia MIP slėpti bet kokią informaciją apie dalyvavimą musulmonų kokiuose nors problemiškuose veiksmuose. Bet ne kas kita kaip visuomenės apgaulė (…).

Štai pavyzdys, Der Spiegel papasakojo iššaukiančią istoriją. Vyriausybė pranešė apie tai, kad virš 33 tūkstančių imigrantų buvo deportuota iš Vokietijos atgal į kilmės šalis. Bet, iš tikrųjų jie, atvirkščiai, liko Vokietijoje. Deportuojami imigrantai sunaikino savo dokumentus. O po to jie apsimetė pabėgėliais iš Sirijos ir Irako, o kiti gavo fiktyvius medicinos pažymėjimus, po ko gydytojai uždraudė juos deportuoti. Baisiausia čia tai, kad valdžios atsiskaitė apie įvykdytą deportaciją, nors aiškiai žinojo, kad tai netiesa. Štai tokia melo kultūra, tiksliau, kultūros saulėlydis. (...)

Šaltinis:


P.S. Globalistų medaliai už Lietuvos naikinimą:

Kudenchove-Kalergi - V.Landsbergiui, Karolio didžiojo - D.Grybauskaitei...


2017-08-16

Grybauskaitė ir Merkel: dvi moterys, kurios sunaikino savo valstybes


Dalia Grybauskaitė, kuri valdo Lietuvą 8 metus, ir Angela Merkel, kuri valdo Vokietiją 12 metų, daro viską, kad jų šalių titulinės nacijos išnyktų amžiams nuo žemės paviršiaus, apie ką kalba vokiečių ir lietuvių demografinė padėtis.Šios dvi moterys panašios ne tik savo kompleksija, ūgiu, dažytų plaukų spalva, amžiumi, geneologija, komunistiniam režimui tarnavusių tėvų biografijomis, bet ir išsilavinimo cenzu, komunistine jaunyste, darbu komunistinėse-KGB organizacijose, karjera komunistų partijos gretose, žaibišku persimetimu į liberalų-globalistų stovyklą, pasikeitus politinei konjunktūrai.

Aš ne kartą rašiau apie Angelos Merkel biografiją, tarnybą prosovietiniam-komunistiniam VDR režimui (nuotraukoje Angela Merkel ir Vokietijos Demokratinės Respublikos komunistų partijos vadovas (1971-1989) Erikas Honekeris). Dalios Grybauskaitės biografijos mes, gali būti, pilnai niekada nesužinosime (aukštų KGB pareigūnų bylos buvo išvežtos į Maskvą, Vilniuje buvo paliktos tik smulkios KGB agentūros bylos, o dirbti Marksizmo-Leninizmo instituto mokslo sekretore, ne KGB darbuotojas negalėjo. Tai aksioma.), bet ir to ką žinome, pakanka aptikti šių dviejų moterų biografijų stulbinantį panašumą.


Tiesiog stebina pasaulį valdančių finansinių globalistų, siekiančių sunaikinti nacionalines valstybes ir sukurti buką žmogų-vartotoją, marksistinė kadrų politika. Kaip sakė J.Stalinas – viską lemia kadrai. Taigi, kadrai buvo parinkti puikiai. Kaip tai vyksta praktiškai, kieno čia plaukuotos letenos, parodė šių dienų Austrijoje kilęs skandalas, kurio metu paaiškėjo, kad šios šalies kanclerio ir prezidento rinkimų štabams vadovavo finansinis machinatorius iš Izraelio.

Valdant Grybauskaitei, buvo galutinai sunaikinta Lietuvos ekonomika, o tai, ką skelbia bankų melagiai, tėra aukščiausia melo forma – statistika, pagal Otto fon Bismarką, o ne realią ekonomikos padėtį atspindintys rodikliai, pvz. pramonės sunaudojama elektros energija ir pan.

Lietuva emigracijos tempais lenkia karo apimtas Siriją ir Jemeną, pagal skurdą – Afrikos valstybes, pagal alkoholizmą ir savižudybes pirmauja - pasaulyje ir t.t. Visa tai žlugusios ekonomikos, korupcijos ir begalinio žmonių nuskurdimo rodikliai, kaip ir pirmavimas Europoje pagal parduodamus Mazerati ir Porše automobilius.

Gera Vokietijos ekonomikos būklė, kurią palaiko globalistų dirbtinai sukurtas prekybos balanso proficitas su JAV (+ 65 milijardų, bendras proficitas yra +253 milijardai per metus), ką kritikuoja D.Trampas, kolonijinė Vokietijos pozicija kitų ES valstybių atžvilgiu. Po šia klestinčios valstybės įvaizdžio širma slepiasi vokiečių tautos genocidas, jos pakeitimas kitomis tautomis.

Žemiau aš pacituosiu Izraelio autoriaus straipsnį, pasakojantį apie vokiečių tautos demografinę padėtį. Labai įdomu sužinoti nuomonę iš šalies.


Mano ankstesni straipsniai europiečių genocido tema:

http://lebionka.blogspot.lt/2017/04/vokieciu-tautos-sunaikinimas-kaip-kitu.htmlSirijoje surasti JAV ir Didžiosios Britanijos gamybos cheminiai ginklai


Rusijos URM atstovės spaudai Marijos Zacharovos nuomone, tai kalba apie tai, kad Vakarų valstybės remia teroristus Sirijoje.


Diplomatės žodžiais, yra šalys, kurios tiktai „žodžiais remia demokratijos principus, tarptautinę teisę, o realybėje tiekia smogikams viską, kas jiems būtinas karinei kovai“.

Sirijoje surasti JAV ir Didžiosios Britanijos cheminiai ginklai ir tai patvirtina, kad vakarų valstybės tiesiogiai ar per tarpininkus palaiko teroristus. 

Trečiadienį Sirijos užsienio reikalų ministras Faisalas Mikladas pranešė, kad užimtuose teroristų sandėliuose buvo aptikti cheminiai ginklai, pagaminti Didžiojoje Britanijoje ir JAV. Tai rankinės granatos ir rankinių granatasvaidžių sviediniai, kurie užtaisyti dirginančiomis ir nuodingomis medžiagomis CS ir CN.


Jo žodžiais, cheminiai ginklai ir medžiagos buvo pagamintos kompanijų Federal Laboratories (JAV), Cherming Defence UK (Didžioji Britanija) ir NonLethal Technologies (JAV).

„Dabar atėjo tas momentas, kada ant žemės tiriant priežastis karo, kuris vyksta jau daugelį metų Sirijos teritorijoje, atsiranda daiktiniai įrodymai to, apie ką ne kartą buvo kalbama visais lygiais. kad „ vakarų šalys ir regioninės valstybės tiesiogiai ar per tarpininkus tiekė smogikams, teroristams ir ekstremistams, kurie veikė Sirijos teritorijoje, uždraustas nuodingas medžiagas“, - pasakė jis ir pažymėjo, kad smogikams buvo tiekiama ir kita pagalba, įskaitant ginklus, pinigus ir informacinį palaikymą. 


Zacharova priminė apie egzistuojančius įrodymus ir faktinius duomenis, kad teroristai Sirijos teritorijoje naudoja ginklus, pinigus ir resursus iš šalių, kurios „žodžiais atsidavusios demokratijos principams, tarptautinei teisei, o reliai tiekia smogikams viską, ko reikia jų kovai suverenios valstybės Sirijos teritorijoje“, ir apie tai ne kartą kalbėjo Sirijos, Rusijos atstovai ir tarptautiniai ekspertai.

„Eilė šių duomenų buvo perduota Suvienytųjų Nacijų Organizacijai ir buvo pagarsinta dvišalių derybų metu, pavyzdžiui, Rusijos-JAV“, - pabrėžė Rusijos URM atstovė.
Lietuvoje finansuojama savižudybių propaganda


Pamatę kiaulių bandą, šokančią į Nerį, nesustebkite, tai Lietuvos „elitas“ eina žudytis, nes Evangelijoje pasakyta: „Tenai kalne ganėsi didelė kaimenė kiaulių. Demonai prašė leisti sueiti į jas. Jėzus leido. Tuomet demonai, išėję iš žmogaus, apniko kiaules. Kaimenė tuojau metėsi nuo skardžio į ežerą ir prigėrė.“ Evangelija pagal Luką VIII, 32-33. Šiuo epigrafu Fiodoras Dostojevskis pradeda romaną „Šetonai“.  „Respublika“ konstatuoja: „Pasaulyje esame pirmoje vietoje pagal savižudybių skaičių. O štai Klaipėdoje buvo surengtas koncertas „Flesh&Bones - gyvųjų numirėlių puota!“ Vaikams pakankamai prieinamas. Vienos grupės pavadinimas, išvertus iš anglų kalbos, reiškia „Smaugėjas“. Dainų tekstuose skambėjo tokie žodžiai: ar išsirinkai stiprią šaką. Yra toks „Išlikimo vadovas“, kur raginama paremti senąsias savižudybių tradicijas“. Demonstruojami marškinėliai su užrašais „Nepakartojamas mirties ritualas“. Dekoracijose manekenai išvirtusiais viduriais. Politikai kuria strategijas prieš savižudybes, o gyvenime yra kitaip. Kodėl tai - ne skandalas?“

Apie supuvusio grybo valstybės esamą padėtį, savižudybių skatinimo kontekste, pasisakė ŽALGIRIO NACIONALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo diskusijos dalyviai.

Pacituosiu kai kurias, mano manymu vertas išgirsti, jų mintis:

N.PUTEIKIS: Pinigai, skirti šitai grupei, šitam koncertui, išverstiems viduriams ir savižudybių propagandai, pateko per liberalų rankas. Klaipėdoje absoliučią daugumą turi liberalai kartu su Rusų aljansu. Jų žmonės skirsto pinigus kultūrai ir priima tokius sprendimus.

Konkrečiai šis sprendimas buvo priimtas Klaipėdos kultūros ir meno tarybos. Beje, Kultūros ir meno tarybos narys yra tas pats žmogus, kuris organizuoja šitą festivalį. Klaipėdos liberalai visiškai neliberalūs. Jie leidžia pinigų skirstytojams patiems sau paskirti pinigų.

Savivaldybės ir valstybės pinigai patenka savižudybių propagandai.

Savižudybių kankinamoje Lietuvoje kaip grupės logotipas feisbuke vaizduojama pasikorimo virvė. Grupės pavadinimas („Stranguliatorius“ - red. past.), išvertus iš anglų kalbos, reiškia ne vien smaugimą, bet ir pasismaugimą, tai yra nusižudymą.

Esu sukrėstas ir Kultūros komiteto pirmininkui pranešiu šituos dalykus. Prašysiu, kad Kultūros ministerija svarstytų.

Ir aš per Jūros šventę nuėjau į tą vietą. Iš tikrųjų „nuostabus“ renginys. Stovi konteineris, jame manekenai prapjautais pilvais, išvirtusiom žarnom, aprengti karinėm uniformom.

Atsimenu, dukrai buvo 11 metų, ėjome į kiną pasižiūrėti „Žiedų valdovo“. Mūsų neįleido, nes tokie įstatymai. Negali iki 12 metų matyti „Žiedų valdovo“, nes ten yra daug smurto. Ten vieni prieš kitus smurtauja pasakų personažai.

Tame konteineryje, kurį aš mačiau, yra 100 kartų daugiau smurto. Zona neatitverta, vaikai vaikšto, jiems tikrai patinka.

Jeigu mes leisime propaguoti savižudybes už valdiškus pinigus, tai ir toliau tvirtai pirmausime pagal savižudybių skaičių.

N.PUTEIKIS: Estijos paskutinio ketvirčio balansas teigiamas, daugiau žmonių grįžta, nei išvažiuoja. Ir apžvalgininko išvada - algų ir kainų santykis pasiekė Anglijos, Vokietijos lygį. Kitaip tariant, estui nėra reikalo bėgti iš savo gimtosios šalies. Atsirado reikalas grįžti, nes jis vis tiek estas, jis jaučia gimtosios žemės trauką.

Mano galva, tai ne sąmokslo teorija, o supuvęs Lietuvos elitas. Emigracijos, savižudybių kaltė tenka mūsų supuvusiam elitui, nes jis joks ne elitas. Jis susigrobė valdžią ir pinigus ir vaizduoja elitą, bet toks nėra. Tuo mes skiriamės nuo estų ir nuo lenkų. Išeitis tokia: kai bus taip kaip Lenkijoje ir kaip Estijoje, tai emigracija sustos.V.BUDNIKAS: Didžiausia problema, kad mūsų finansinis politinis elitas yra susitaikęs su mūsų valstybės nebuvimu. Visi veiksniai rodo, kad valstybės kaip tokios realiai ir nėra. Jau Gedimino kalnas daug ką pasako. Save gerbianti, tvirta nacionalinė valstybė neleistų, kad vyktų tokie dalykai. Jie būtų greitai likviduoti, ir be jokių debatų.

Kodėl Estijoje yra kitaip? Turbūt reikia pasakyti, kad mūsų vadinamajam elitui stinga nacionalinės savigarbos. Nereikia manyti, kad gali būti nepriklausomas koks nors elitas. Visų šalių, bent jau mažesnių, yra priklausomi nuo tam tikros konjunktūros. Ir, manau, vykdo tam tikrus reikalavimus. Tačiau nemanau, kad jie neturi jokios teisės pareikalauti ginti nacionalinius interesus. Jie turi galimybę.

Bet koks pageidavimas, ateinantis iš centro, matyt, vykdomas be jokių išlygų, be derybų. Kai buvo derybos dėl stojimo į Europos Sąjungą, niekas nesiderėjo nieko. Mes pirmieji su viskuo sutinkame be jokių išlygų. Sako, blogi derybininkai. Galbūt blogi derybininkai, blogi politikai. O kodėl jie blogi? O todėl, kad savigarbos neturi. Smurto propagandai suvaldyti reikia politinės valios.2017-08-15

Išrinktosios tautos atstovai tyčiojasi iš rusų: Stačiatikių šventąjį Nikolajų II suvaidino aktorius, viešai kaišiojantis sau į užpakalį dešrą ir koliojantis Rusiją!

Migrantų antplūdį iš Afrikos finansavo Amerikos milijardieriai


KP speciali korespondentė Darja Aslamova pabuvojo Italijoje, kur šimtais tūkstančių suveža migrantus iš Afrikos kontinento.

Kastel-Umberto – miestelis santykinai jaunas, XIX amžiaus. Bet žmonės čia kėlėsi nuo senų laikų dėl saugumo. Sicilijos sala, skanus kasnelis, visada buvo užkariautojų auka. Tik kalnai galėjo apginti nuo įsiveržimo ordų, kurios grobė žmones, išvesdavo gyvulius, trypė pasėlius. Ir viskas ėjo gerai šiose idiliškose vietose, kol svetimšalius nepradėjo paslapčia vežti autobusais naktį, kaip „branduolines atliekas“, vietos mero žodžiais.Komunos merą informavo iš ryto telefonu, kad į miestelį naktį atvežė penkiasdešimt jaunų negrų be dokumentų ir apgyvendino tuščiame viešbutyje.

-Tai tikras įsiveržimas! - piktinasi meras Lionetto Čiva. - Niekas nepaklausė komunos gyventojų, ar jie nori gyventi greta svetimtaučių? Mus pastatė prieš faktą. Mes nežinome, kas tie žmonės, iš kokių šalių. Visi 50 užsieniečių iš karto „pamiršo“ dokumentus. Mes taip pat nežinome nieko apie savanorius, kurie su jais užsiima. Mes bendrai nieko nežinom! Ir tai vadinama integracija?! Kastel-Umberto mieste baisi bedarbystė. Kažkada mes gaminome puikius pieno produktus, bet dėl krizės ir globalizacijos visos įmonės užsidarė. Mes net priversti pirkti pieną iš kitų šalių! Absurdas! Ir ką mums daryti su šitais juodais vaikinais?

Bet juk valstybė turi mokėti už jų išlaikymą, - pastebiu aš. - Gal komunai iš jų uždirbti?

Tai jau ne! - šnarpščia meras. - Valstybė neduoda pinigus savivaldybėms, užtai dosniai moka privačioms asocijacijoms, NVO, savanoriams. Mums nieko nenukrenta. (...)


GELBĖK EUROPĄ

Katanija. Sicilijos miestas-uostas. Pagrindinė pabėgėlių atvykimo vieta. Saulė kepina negailestingai. Aš vokiečių aktyvistas Simonas Kauperl, kovotojas su nelegalia migracija, kantriai prakaituojame po tentais pabėgėliams.

- Dabar šie tentai tušti, - aiškina Simonas. - Pabėgėlius paprastai pristato naktį. Čia juos registruoja, maitina, suteikia pirmą medicinos pagalbą. Italų kariškiai atvažiuoja čia į uostą ir blokuoja kelią žurnalistams. Naktį atvažiuoja autobusai ir išvežioja pabėgėlius po visą Siciliją autobusais į specialius centrus.
Dėka tyrimų, mes aktyvistai, žinome apie visą industriją migrantų vežimo į Italiją. Daugumas iš jų net ne libiai, kaip 2015 metais Balkanų maršrutu ėjo, pagrindinai, ne sirai. Migrantai iš visos Afrikos atvyksta į Libiją. Dalis iš jų visai ne neturtingi žmonės. Perkėlimas į Europą kainuoja ne mažiau dešimties tūkstančių dolerių. Dažnai visas kaimas susimeta, kad nusiųsti du-tris vaikinus su tuo skaičiavimu, kad nors vienas iš jų nuvyks iki Vokietijos, Austrijos arba Prancūzijos. Jis atlygins gentainiams su kaupu, o tuo pačiu, dėka šeimų susijungimo įstatymo, galės iškviesti pas save motiną, tėvą, brolius ir seseris, žodžiu, visą klaną. Vokietijoje politinis pabėgėlis gauna 837 eurus per mėnesį, nemokamą būstą ir maistą.

Kaip veikia nelegalus žmonių trafikas? Iki Libijos toli, ir anksčiau tiktai patys narsiausi rizikavo sėsti į menką valtelę, kad nusigauti iki artimiausios Italijos Lampedūzos salos. Daugelis užtrokšdavo triumuose dėl ankštumo, skendo jūroje. Dabar trafikas veikia plačiu mastu.

Tarptautinių nevyriausybinių organizacijų (NVO) laivai laukia 12 mylių nuo Libijos pakrantės. Jie dirba ranka rankos su kontrabandininkais. Tarytum netiesiogiai, bet kas žino. Jie duoda šviesos ir radiosignalus. Suprask, mes čia. Ir kontrabandistai žino, kad guminės valtys su migrantais pasieks laivus be problemų. Duoda signalą SOS, ir pagal jūros įstatymus dėl skęstančiųjų gelbėjimo juos paims. 80 procentai „išgelbėtų“ buvo priimti į laivus netoli Libijos miesto Zuvara (į vakarus nuo Tripolio). NVO argumentuoja savo veiksmus tuo, kad Libija – neįvykusi valstybė. Tai tiesa. Bet kas ją padarė neįvykusia? Amerikos ir Europos interventai sulygino Libiją su žeme, kaip Iraką. Taip, Libija – pavojinga šalis, bet ne migrantams iš visos Afrikos.

2016 metais Europos sąjunga susitarė su Turkija, ir Erdoganas už 3 milijardus dolerių uždarė Balkanų maršrutą. Ispanija irgi uždarė pabėgėliams praėjimą per Gibraltarą. Bet tarptautinės NVO rado naują kelią – Viduržemio jūrą. Visuomenės akyse Balkanų migracijos krizė 2015 metais ir Viduržemio 2017 – tai du skirtingi įvykiai. Iš tikrųjų tai vienas procesas. Pas mus yra įrodymai, kad dvi NVO, kurios anksčiau užsiėmė žmonių trafiku iš Turkijos į Lesbo salą, tiesiog pervažiavo į Italiją. Jų biudžetai daro įspūdį.

NVO „Sea Watch“ - pusantro milijono eurų. MOAS (pati didžiausia ir aktyviausia NVO) - 6 mlijonai eurų. Du laivai ir dronai. SEA EYE – pusė milijono eurų. Kartu su kitomis NVO turi du laivus. PROACTIVA OPEN ARMS - 2,5 milijonai eurų. YOUTH SAVES - 480 000 eurų. SOS MEDITERRANEE – minimum 4 milijonai eurų. Ir tai tik aisbergo viršūnė.

- O tai milžiniški pinigai! Kas už to stovi? - klausiu aš.

- Vienas iš pagrindinių sponsorių – Sorošas. Jis to ir neslepia. Bet ne tik jis. Amerikos finansinė elita, stambūs verslininkai, kurių tikslas – Europos nusilpninimas, destabilizavimas ir chaosas. O taip pat tarptautinė politinė elita, pas kurią yra aukščiausias ideologinis tikslas – sukūrimas universalios žmonijos. Nėra sienų – nėra nacijų. Padaryti kontinentą vientisą – kultūra, kalba (suprantama anglų), odos spalva, vartojimu. Valdančios klasės neapkenčia žmonių, kurie gina savo identitetą. Nėra vokiečių, švedų, graikų, vengrų. Yra globalus žmogus, kuris valgo hamburgerius, perka pomidorus iš Olandijos ir pieną iš Prancūzijos, drabužius iš Kinijos. Štai tam ir reikalingas migrantų srautas, kad padaryti Europą „multikultūrine“. Vokietijos universitetuose jau ėmė rengti specialistus, kuria dirbs su pabėgėliais. Įsivaizduok, tai tampa profesija! Štai kodėl mes, aktyvistai iš įvairių šalių, surinkome pinigus nuosavam laivui.

Vokiečių, austrų, italų ir prancūzų vaikinai sukūrė organizaciją su garbingu pavadinimu Defend Europe („Apginti Europą“) ir per internetą surinkome 75 tūkstančius eurų arendai mongolų (!) laivo su tikslu tirti veiklą NVO viduržemio jūroje. Juos nedelsiant paskelbė fašistais ir rasistais. Pakeliui laivą blokavo visuose uostuose, kaltino pervežant ginklus ir net piratavimu, o Katanijos meras iš viso uždraudė įplaukti laivui į uostą. Tačiau, prieš savaitę aš gavau iš vaikinų džiaugsmingą pranešimą, kad jie prasiveržė pro kliūtis ir dabar prie Libijos krantų. Mūsų tikslas – surinkti įrodymus NVO nusikaltimų, jų dalyvavimo nelegaliame žmonių pervežime, - paaiškino gražuolė-italė Eleonora. -Mes nepajėgsime jų sustabdyti pavieniui, bet jiems teks teisintis ir gintis.


KAIP UŽKIMŠTI BURNĄ PROKURORUI?

Sicilija lieka Sicilija. Gaidys, kuris pirmas ima giedoti, vis vien pateks į sriubą. Vasario šių metų mėnesį narsus Katanijos prokuroras Karmello Zuccaro pareiškė, kad jis turi įrodymus tiesioginių kontaktų tarptautinių NVO ir libijos kontrabandistų. Dar daugiau, jis kalbėjo apie perėmimą telefono pokalbių tarp IGIL atstovų ir „gelbėtojų“. Prokurorą palaikė užsienio reikalų ministras Andželino Alfano, pareiškęs, kad jis „šimtu procentų“ sutinka su prokuroro pozicija. Italija tiesiog dūsta nuo migrantų antplūdžio. Tiktai kovo mėnesį atvyko 85 tūkstančiai žmonių. O viso laukiama atvykstant 250000, tai 20 procentų daugiau, negu praėjusiais metais.

Tarptautinės NVO sukėlė laukinį triukšmą, ir paaiškėjo, kad jos kur kas stipresnės už Italijos vyriausybę. Į teisingumo ministeriją politikos patarėjo pareigoms priėmė Konstancą Chermanin, užėmusią aukštą poziciją Sorošo „Atviros visuomenės“ fonde. Ponia tuojau pat paskelbė straipsnį The Huffington Post, pareiškusi, kad veikla NVO Viduržemio jūroje pervežant migrantus – klastotė, išrasta užsienio. Prokurorui Zuccaro patarė užsičiaupti. Šiomis dienomis jis padarė pareiškimą, kad jis neturi įrodymų NVO ryšių su kontrabandistais. Su jo karjera baigta.Choleros epidemija Jemene: Kada atkeliaus į Lietuvą?


Didžiausia šiuo metu choleros epidemija siaučia Jemene, pirmadienį pranešė Pasaulio sveikatos organizacija (PSO). Organizacijos duomenimis, šiuo metu Jemene cholera serga virš pusės milijono žmonių. „Choleros epidemija Jemene dabar yra didžiausia pasaulyje, ir ji greitai plečiasi dėl blogėjančios sanitarinės-higienos situacijos ir nepastovaus vandens tiekimo šalyje“, - sakoma PSO pareiškime. Nuo epidemijos pradžios balandžio mėnesį Jemene jau mirė maždaug du tūkstančiai gyventojų. To priežastis yra sugriuvusi sveikatos apsaugos sistema, švaraus vandens trūkumas ir kalnai šiukšlių, kurių nerenka stambiausiuose miestuose.


Jemene jau dešimtmetį vyksta pilietinis karas, kuriame nuo 2014 metų dalyvauja kaimyninės valstybės.

PSO pirmininkas Wolfgang Jamann pareiškė, kad Jemenas atsidūrė „ant humanitarinės katastrofos slenksčio“.

Pilietinio karo draskomas Jemenas pats yra vienas didžiausių migracijos šaltinių, be to per jį vyksta migracija iš Afrikos.

2017 metais 55000 migrantų iš Afrikos Rago persikėlė jūra į Jemeną, kad per jį pasiekti Persijos įlanką. Virš 30000 jų jaunesni negu 18 metų, trečdalis – moterys. 2016 metai Jemene buvo 2,5 milijonai vidinių migrantų, 250000 paliko šalį.


SNO duomenimis, 7 milijonams Jemeno gyventojų gresia badas, 70 procentų – reikia pagalbos.

Šiuo metu valdančių globalistų pastangų dėka ES tapo nekontroliuojamos migracijos zona, į kurią atvyksta kas tik nori, nešdamas visus įmanomus infekcinius susirgimus.

Jokios ES sienų kontrolės nėra: į pliažą, pilną poilsiautojų atplaukia valtis ir migrantai išsibėgioja kas sau – tai Europos realybė.


Ne nuostabu, kad valstybės, į kurias atvyko daugiausiai migrantų, tapo tymų ir atsparios antibiotikams džiovos formos židiniais. Pirmauja A.Merkel valdoma Vokietija: „Ji tai gali”!

Mano ankstesnės publikacijos apie „pabėgėlių“ į Europą nešamas ligas:
2017-08-14

Politinis skandalas Austrijoje: šiandien Izraelyje areštuotas finansinis aferistas Tal Silberstein, vadovavęs Austrijos kanclerio ir prezidento rinkimų štabams


„Sprogusios bombos efektas“, šiandien parašė Austijos dienraštis Krone. Austrijos kanclerio Kristiano Kerno rinkimų kompanijos patarėjas Tal Silberstein pirmadienį anksti ryte areštuotas Izraelio policijos. Jis įtariamas ypač stambiomis aferomis plaunant nelegaliai įgytus pinigus. Jis vadovavo Austrijos kanclerio ir prezidento rinkiminiams štabams.

Kartu su Silbersteinu buvo suimti dar penki jo aferų bendrininkai. Tarp jų ir vienas iš pačių turtingiausių Izraelio žmonių - milijardierius Beny Steinmetz. 2016 metais jis buvo areštuotas įtariant aukštų Gvinėjos pareigūnų papirkimu, tam kad gauti licencijas išgauti geležies rūdą stambiausioje pasaulio kasykloje – Simandu. Šio skandalo tyrime dalyvavo JAV, Šveicarijos, Izraelio ir Gvinėjos teisėsaugos organai. Už 26 milijonų užstatą jam buvo skirtas dviejų mėnesių namų areštas, kuris buvo vėliau pakeistas į pasižadėjimą neišvykti iš Izraelio pusę metų.

Tyrime dalyvauja JAV FTB ir Šveicarijos policija. Bylos figurantams inkriminuojamas sudarymas fiktyvių sutarčių su nekilnojamu turtu, su tikslu nuslėpti pajamas. „Kaip visada tokiais atvejais, paraleliais įtarimais yra pinigų plovimas, finansinių dokumentų falsifikavimas ir pajamų nuslėpimas nuo mokesčių administratorių“. Policija pažymi, kad galimi nusikalstami veiksmai milijardieriaus ir su juo susijusių asmenų buvo vykdomi ilgą laiką. 


Šaltiniai: Tautų lydymo katilo operatoriai laikinai užsuko juodą kraną. Dabar jie į Europą atveš milijoną arabų


Po laivo Iuventa, priklausančio NVO Jugend Rettet, arešto Lampedūzos uoste, Europos Sąjungos komisaras Dimitris Avramopulos pasakė: „Man gaila, kad kai kurios visuomeninės organizacijos nusprendė nepasirašyti elgesio Kodekso. Mes privalome dirbti kartu tam, kad išardyti prekeivių žmonėmis verslo modelį ir išvengti migrantų mirčių. Tam prašau visas visuomenines organizacijas prisijungti prie iniciatyvos. Kuo bus didesne mūsų bendro darbo apimtis, bus geresni rezultatai“ (1).


Šią savaitę tapome liudininkais, kaip operatyviai globalistai reguliuoją savo migracijos kranus, kaip operatyviai jie stabdo „migrantų taksi“ per Viduržemio jūrą veiklą. Po Briuselio nurodymo, suaktyvino savo veiklą Italijos prokurorai, pasienio apsauga, į „afrikiečių taksi“ ėmė šaudyti Libijos pakrančių apsaugos patruliniai kateriai, kuriuos apginklavo Italija. Viena po kitos sustabdė savo veiklą globalistų finansuojamos ir afrikiečius į Europą vežančios NVO (2, 3, 4): vokiečių Sea-Eye ir SeaFox (pervežė 2016 metais 12000 nelegalų), NVO Save the Children, ikurta Britanijoje, Prancūzijos globalistų įkurta NVO „Gydytojai be sienų“(MSF), prieš dvi savaites, Italijos valdžia konfiskavo laivą Iuventa, priklausantį Vokietijos NVO Jugend Rettet, įtarimu vykdant nelegalią migraciją ir bendradarbiavimu su žmonių kontrabandistais. Italija sugriežtino NVO patekimą į jos uostus vežančias migrantus po Elgesio kodekso, kas nepasirašė negali išlaipinti migrantų Italijoje (5). Šiame kodekse iš 12 punktų yra draudimas įplaukti į Libijos teritorinius vandenis, skaidrus šių NVO finansavimas, draudimas persodinti migrantus į kitus laivus, laivuose turi būti Italijos policijos atstovai.

Praėjusią savaitę Libijos pakrančių apsauga perėmė virš 1000 nelegalių migrantų netoli laivo priklausančio NVO Proactiva, paleido į jų laivą įspėjamą salvę ir palydėjo žodžiais „niekada negrįžkite į mūsų vandenis, nes pašausime“.

SNO Tarptautinės migracijos organizacijos (IOM) duomenimis į Europą per Viduržemio jūrą šiais metai jau atvežta 111000 nelegalių migrantų iš Afrikos, 85% atvyko į Italiją, 2360 paskendo jūroje.

Migracijos srautų kranų sukinėjimo prasmė

Šią savaitę mes tapome liudininkais, kaip globalistai apgalvotai ir labai profesionaliai vykdo Europos tautų genocidą (6 - 7), veždami čia Afrikos ir Azijos gyventojus. Galutinis tikslas „Europos tėvo“ Kudenchovė Kalergi „eurazijos-negroidinės rasės“ kiekybės žmogus, „kiekybės žmogaus“ – žydo tarnas (8). Ar sveiko proto lietuvis, sužinojęs apie šiuos planus, gali būti ne euroskeptikas? Net gyvulių tarpe nėra tokių, kurie savo noru eina į skerdyklą. Tačiau realybė kitokia. Jei žmonėms nuo ryto iki vakaro į galvą kalti melą, jie tampa avių banda, tada ne tik atskirą žmogų, bet ir daršsčiausią, didžiausią ir talentingiausią tautą, pavyzdžiui vokiečių, galima varyti į skerdyklą. Ką mes šiandien ir matome.

Prieš metus rašiau (9): Europos tautų lydymo katilas turi du pagrindinius kranus: kiek pajuodusį – arabišką ir visai juodą – afrikietišką. Jais globalistai modeliuoja, kokios spalvos europietį rasių kryžminimo būdu jie nori sukurti. Kai jie mano, kad būsimas europietis nuo atvykusių arabų netaps pakankamai juodu, tuomet jie atsuka juodą kraną. Rugpjūčio 29 (2016) dieną į Italiją jie atplukdė 6500 afrikiečių, o 30 dieną – 3500, viso tik per dvi dienas – 10000. Tai bent srovė! Nors tyrimai parodė, kad imigracija – labiausiai europiečius jaudinanti problema, bet jų nuomonė ES valdymą uzurpavusiems globalistams nesvarbi, su šia nuomone jie pasišluosto savo antrą galą.


Atvežtiems naujos rasės reproduktoriams ES globalistai leidžia nevaržomai prievartauti europietes, be to juos specialistai treniruoja, kaip šiems per socialinius tinklus geriau prisigretinti prie baltųjų moterų, kurios nuo juodų prievartautojų slapstosi savo butuose, ir atlikti savo paskirtį, reprodukuoti "kiekybės žmogų", antrarūšį vergą, kurio paskirtis tarnauti „kokybės žmogui“ – žydiškam elitui. Tai ne fantazija, tai Europos Sąjungos „tėvo“ Kudenchove Kalergi kūrinio „Praktinis idealizmas“ (1925) esminė idėja.“

Tai, kad nelegalių migrantų vežimas į Europą yra gerai organizuota ir globalistų remiama operacija, kalba tai, kad, pavyzdžiui, migracija į Kanarų salas buvo sėkmingai sustabdyta: visi migrantų laivai buvo tempiami atgal prie Afrikos krantų, o į Kanarų salas prasibrovę afrikiečiai buvo nedelsiant deportuojami. Jau vien šis palyginimas akivaizdžiai parodo, kad migracija iš Afrikos į Italiją yra gerai organizuota operacija. Šio straipsnio autorius ne kartą publikavo duomenis apie organizacijas ir asmenis finansuojančius migrantų perkėlimą į Europą. Viena iš žymiausių personų yra Dž.Sorošas, Rotšildų klano tarnas, minimi ir kiti SNO ir ES veikėjai dirbę Rotšildų Goldmas Sachs banko atsakingais darbuotojais.“

Globalistiniai rasių kryžminimo eksperimentai

Vokietijos finansų ministras Volfgangas Scheuble yra tiesiai pasakęs, kad reikia „pagerinti baltąją rasę“. Todėl nei kiek nenuostabu, kad įvyko masinis moterų išprievartavimas Naujųjų metų naktį Kiolne, kad moterys sistemingai prievartaujamos Vakarų Europoje, o ES valdžia tai slepia nuo visuomenės ir toleruoja, kad į Europą vežamiems imigrantams rengiami specialūs kursai, kaip geriau poruotis su europietėmis.


Renegatas - Europos komisaras Vytenis Andriukaitis 2016 metų vasarą irgi prašneko apie lietuvių tautos vietą užimsiančius „įvairių genetiškų kompozicijų žmones“, apie „didžiulį uždavinį suklijuoti lietuvybę iš įvairių kompozicijų“ (10).


ES „tėvas“ masonas Kudenchove Kalergi, savo veikale „Praktinis idealizmas“ rašė: „Tolimos ateities žmogus bus sumaišyto kraujo. Rasės ir klasės išnyks pasekoje įveikimo erdvės, laiko, prietarų. Būsima eurazijinė-negroidinė rasė, išoriškai panaši į senovės egiptiečių, pakeis tautų įvairovę asmenybių įvairove“. T.y. Europos vystymasis Kudenchove-Kalergi atrodė tokiu būdu: europiečiai susimaišo su kitomis rasėmis ir tautomis ir išnyksta kaip skirtingos nacijos, o jų elitas bus pakeičiamos žydų dvasine vadų kasta.

2016 metais, 176,554 migrantų iš Afrikos išsilaipino Italijoje – aštuonis kartus daugiau negu 2014 metais. 2015 metais buvo 103,792. 2014 metais buvo 66,066. 2013 metais buvo 22,118. Per paskutinius keturis metus 427,000 migrantų atvyko į Italiją. 2017 metais iš Afrikos nuo metų pradžios jau atvyko apie 80000 nelegalių migrantų. Kaip jau buvo minėta, į Europą per Viduržemio jūrą šiais metai jau atvežta 111000 nelegalių migrantų iš Afrikos.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas pasakė, kad tarptautinis mafijozis Džordžas Sorošas yra pareiškęs, kad šiais metai į ES atveš 1 milijoną nelegalių migrantų iš Afrikos. ES nieko nedaro, kad sustabdyti šį procesą, užkardyti tarptautinį nusikaltėlį Sorošą ir jo sponsorius.

Dabar mes jau tvirtai galime tvirtinti apie juodosios migracijos organizaciją:

-Už kiekvieną juodą migrantą tarptautinio mafijozio Sorošo NVO moka kontabandininkams po 500 eurų.
-Globalistų finansuojamos NVO bendradarbiauja su prekeiviais žmonėmis.
-Nelegalius migrantus NVO veža iš Libijos teritorinių vandenų ir juos veža ne į artimiausią uostą, kaip numato Tarptautinė jūrų teisė, bet į už 250 kilometrų esančią Italiją.
-ES pasienio tarnyba „Fronteks“ tapo nemokamu nelegalių migrantų taksi į Europą.

Nigerijos diplomato pateikti migracijos skaičiai rodo, kad globalistų skelbiama statistika yra melas. Jis pranešė, kad 2016 metais į Europą atvyko 602000 nigeriečiai (11).

Afrikos kardinolas Vatikane Peter Turkson pasakė (12), kad senai laikas „uždaryti kraną“ Afrikos migracijos į Europą. Turkson pasakė žurnalistams, atėjo laikas „Išjungti kraną“ Afrikos migracijos ir vietoj to susikoncentruoti į migrantų kilmės šalis. „Tai kaip vanduo teka iš atviro krano“, - pasakė jis. „To nepakanka, kad išdžiovinti jį, jūs turite išjungti jį“, - papildė jis, pažymėjęs, kad dauguma Afrikos valstybių nėra karo veiksmų zonomis, iš kurių gyventojai turi būtinai bėgti. „Mano požiūriu, mes galime tai pakeisti, kad išlaikyti jaunus žmones ten, kur jie gyvena“. Jo nuomone reikia kovoti su migracijos priežastimis, vystyti Afrikos valstybes. Štai šito ES ir nenori.Tiesiog stebina, kaip operatyviai globalistai vykdo niger krano išjungimą

Šią savaitę tapome liudininkais, kaip operatyviai globalistai reguliuoją savo migracijos kranus, kaip operatyviai jie stabdo „migrantų taksi“ per Viduržemio jūrą veiklą. Po Briuselio nurodymo, apie ką minėjau aukščiau, suaktyvino savo veiklą Italijos prokurorai, pasienio apsauga, į „afrikiečių taksi“ ėmė šaudyti Libijos pakrančių apsaugos patruliniai kateriai, kuriuos apginklavo Italija. Šiam šaudymui pritarė Austrija, bet Europos tarptautinį jaunimo judėjimą „Identitarian“, kuris kovoja už Europos identiteto išsaugojimą ir trukdo vykdyti žmonių kontrabandą iš Afrikos, vidaus reikalų ministras Volfgangas Sobotka išvadino „ultranacionalistais“ (13). Savo tautos ir šalies patriotas globalistams yra pats baisiausias priešas, baisesnis už bet kokius teroristus ir prekeivius žmonėmis!

Tuojau globalistai atsuks arabišką kraną

ES-Turkijos readmisijos sutartis numato, kad į ES lėktuvais iš Turkijos bus pervežta 0,5 milijono arabų iš Sirijos ir Irako, kurie yra pabėgėlių stovyklose Turkijoje. Už tai Turkijai bus dar sumokėta 6 milijardai eurų. Tuo tarpu, iš Europos iškraustyti nelegalius migrantus nėra jokių šansų, apie tai šią savaitę pasakė Bavarijos premjeras Horstas Zeehoferis (14). Taigi, 0,5 milijonai yra planinis atvežimas, o kiek dar bus įsileista talkinant Dž. Sorošo NVO, žino tik pats Sorošas - „kokybės žmogaus“ etalonas, o jis teigia, kad atveš milijoną afrikiečių. Jis žino ką kalba ir žino, kokį planą vykdo: iš europiečių padaryti afro-eurazijinės rasės hibridą-“kiekybės žmogų“, „kokybės“ žmonių tarną.Ctuojami šaltiniai: