2022-06-27

Arkivyskupas Viganò: Masonerija naudojasi PSO ir "Bergoglio bažnyčia", kad įvykdytų pasaulinį perversmą


"Mus valdo pasaulinio nusikaltėlių sąmokslininkų lobizmo nariai, kurie tiesiai mums sako, kad jų planas - mus sunaikinti, o mes visą laiką sėdime ir stebimės, kodėl turime dėvėti kaukes autobusuose, o ne restoranuose".

(LifeSiteNews) - Redaktoriaus pastaba: Toliau pateikiamas arkivyskupo Carlo Maria Viganò interviu, kurį jis davė Armando Manocchia iš "Byoblu TV", vaizdo įrašo stenograma. Vaizdo įrašas yra italų kalba, jį galima rasti iš dviejų dalių: čia ir čia.

Armando Manocchia: Jūsų Ekscelencija, [čia, Italijoje] šiuo metu išgyvename ekonominį ir finansinį bankrotą, valstybės skola viršija 2,7 trilijonų eurų. Mano nuomone, problema yra ne tik valdančiosios klasės, bet ir didelės dalies gyventojų moralinis ir etinis bankrotas. Ką galime padaryti, kad atkurtume socialinį audinį, kuriame būtų etinis ir moralinis jausmas?

Arkivyskupas Viganò: Bankrotas yra neišvengiamas daugelio veiksnių rezultatas.

Pirmasis veiksnys yra atskirų tautų monetarinio suvereniteto perdavimas viršvalstybinei institucijai, pavyzdžiui, Europos Sąjungai. Europos centrinis bankas yra privatus bankas, už palūkanas skolinantis pinigus valstybėms narėms ir verčiantis jas nuolat įsiskolinti. En passant primenu, kad Europos centrinis bankas oficialiai priklauso jam priklausančių valstybių centriniams bankams; taigi, kadangi centrinius bankus kontroliuoja privačios bendrovės, pats ECB iš esmės yra privati bendrovė ir veikia kaip tokia.

Antrasis veiksnys yra seigniorage, t. y. pajamos, kurias Centrinis bankas gauna iš pinigų emisijos valstybės vardu, kuri skolinasi iš jo ne už materialines banknotų spausdinimo išlaidas, o už jų nominalią vertę: tai yra vagystė bendruomenės nenaudai, nes pinigai priklauso piliečiams, o ne privačiam subjektui, sudarytam iš privačių bankų.

Trečiasis veiksnys yra Europos Sąjungos ekonominė ir finansinė politika, kuri primeta paskolas su palūkanomis, suteikdama lėšas, kurias anksčiau sumokėjo atskiros valstybės. Taigi Italija, kuri yra grynoji mokėtoja, turi laukti milijardų, už kuriuos ne tik negauna palūkanų, bet kurie jai grąžinami už lupikavimą, tarsi jie jai nepriklausytų.

Ketvirtasis veiksnys yra susijęs su prasta pastarųjų [Italijos] administracijų fiskaline politika, kurią imperatyviai nurodė "trejetas", t. y. Tarptautinis valiutos fondas, Europos Komisija ir Europos centrinis bankas, kurie yra oficialūs šalių narių kreditoriai. Didelės mokesčių lengvatos stambioms finansų ir verslo grupėms ir smulkaus verslo persekiojimas yra laipsniško šalies skurdinimo ir daugelio veiklos rūšių žlugimo, dėl to didėjančio nedarbo ir pigios darbo jėgos kūrimo pagrindas. Ir nepamirškime, kad vadinamąsias reformas, paremtas melagingu pasakojimu - prisiminkime visuotinį atšilimą ar gyventojų perteklių - visada primeta Europos Sąjunga, šantažuodama savo šalims narėms suteiktomis paskolomis: lyčių lygybė ir kitos baisybės buvo įtrauktos į nacionalinius teisės aktus be jokių konsultacijų su piliečiais, iš tiesų puikiai žinant, kad jie tam prieštarauja.

Galiausiai, JT darbotvarkės iki 2030 m., t. y. Pasaulio ekonomikos forumo Didžiojo persitvarkymo, subversyvaus veiksmo, kurio deklaruojamas tikslas - perduoti tautų ir asmenų turtą dideliems investiciniams fondams, valdomiems globalistų mafijos. Šią ardomąją operaciją turi pasmerkti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn teisėjai, nes ji yra tikras tylus perversmas prieš bendruomenę.

Vis dėlto norėčiau pabrėžti, kad ekonominis aspektas yra tik viena iš priemonių siekiant kur kas didesnį nerimą keliančių tikslų, pavyzdžiui, visiškos pasaulio gyventojų kontrolės ir jų pavergimo: jei iš piliečių bus atimta teisė į būsto nuosavybę; jei jiems bus užkertamas kelias į verslo laisvę; jei endeminį nedarbą sukels ir didins nekontroliuojama imigracija ir nepaprastosios situacijos sveikatos apsaugos srityje, mažinančios darbo jėgos sąnaudas; jei italai bus persekiojami pernelyg dideliais mokesčiais; jei tradicinė šeima bus baudžiama, nes praktiškai bus neįmanoma susituokti dviem jauniems žmonėms ir susilaukti vaikų; jei švietimas naikinamas pradedant pradine mokykla ir sukuriamas kultūrinis vakuumas sužlugdant atskirų asmenų talentą; jei panaikinama mūsų gimtojo krašto istorija, o šlovingas paveldas, dėl kurio Italija tapo didi, paneigiamas vardan įtraukties ir mūsų nacionalinio identiteto išsižadėjimo, ko galima tikėtis, jei ne visuomenės be ateities, be vilčių, be noro kovoti ir dalyvauti?

Norint atkurti socialinį audinį, pirmiausia būtina suvokti šiuo metu vykstantį valstybės perversmą, vykdomą bendrininkaujant valdantiesiems ir visai politinei klasei. Supratimas, kad tarptautinė nusikalstama organizacija atėmė iš mūsų neatimamas teises, yra pirmas, būtinas žingsnis, kurį reikia žengti. Kai tai supras, ypač sveikoji institucijų ir teismų pusė, bus galima teisti išdavikus, padėjusius įvykdyti šį tylų perversmą, ir visiems laikams pašalinti juos iš politinės scenos. Akivaizdu, kad Italija turės susigrąžinti savo suverenitetą, visų pirma išstodama iš Europos Sąjungos.

A Manocchia: Kokios bus pirmosios iniciatyvos, kurių imsis jūsų inicijuotas Antiglobalistų aljansas, šiame pertvarkos darbe, kuriame jūsų inicijuotas Antiglobalistų aljansas atliks lemiamą vaidmenį?

Arkivyskupas Viganò: Reikės įgyvendinti toliaregišką ir platų projektą, kurio tikslas - intelektualinis, mokslinis, kultūrinis, politinis ir net religinis būsimos valdančiosios klasės formavimas, suteikiant jai gebėjimą kritiškai vertinti ir tvirtus moralinius orientyrus. Reikės sukurti mokyklas ir fondus, iš kurių išaugs teisingų piliečių, sąžiningų valdininkų ir verslininkų, mokančių suderinti teisėtus pelno reikalavimus su darbuotojų teisėmis ir vartotojų apsauga, valdančioji klasė.

Valstybines pareigas einantys asmenys, kaip ir kiekvienas sąžiningas pilietis, turi suvokti, kad jie yra atsakingi prieš Dievą už tai, ką daro, ir kad jie turi iškelti bendrąjį gėrį aukščiau asmeninių interesų, jei nori pašventinti save vaidmenyje, kurį jiems skyrė Viešpats, ir nusipelnyti rojaus.

Turime ugdyti vaikų ir jaunuolių sąžiningumą, pareigos jausmą ir drausmę, kardinaliųjų dorybių praktikavimą kaip nuoseklią teologinių dorybių pasekmę; atsakomybę žinoti, kad egzistuoja gėris ir blogis ir kad mūsų laisvę sudaro judėjimas to, kas Gera, sferoje, nes to mums norėjo Dievas. Jūs esate mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau, - sakė mūsų Viešpats (Jn 15, 14). Tai pasakytina ir apie viešuosius reikalus, kur moralę pakeitė korupcija, asmeninės naudos siekimas, piktnaudžiavimas įstatymais, piliečių išdavystė ir bailus vergavimas priešiškoms jėgoms. Paimkime pavyzdį iš geros valdžios alegorijos, kurią Ambrogio Lorenzetti pavaizdavo Sienos Palazzo Comunale salėse: rasime tą principų paprastumą, kuris įkvėpė ir kuriuo vadovavosi penkioliktojo amžiaus Italijos savivaldybių [Comuni] viešosios valdžios institucijos.

A Manocchia: Italijoje nepolitinė kultūra per pastaruosius 50 metų sukūrė korumpuotą valdančiąją klasę, o dabar, galbūt būtent dėl to, turime totalitarinį režimą. Mūsų mylima ir nuostabi šalis patiria didžiausią neigiamą poveikį per visą savo istoriją. Atrodo, kad ji nebėra nei Europos, nei Vakarų dalis. Piliečiai, atskiri žmonės, nebėra niekam svarbūs. Pirmiausia politikai, paskui vyriausybės, o dabar ir ištisos tautos paklūsta globalistinės Naujosios pasaulio tvarkos darbotvarkės diktatui. Ar, be minėtos korupcijos, yra koks nors ryšys su tuo, kad Italija istoriškai buvo krikščionybės lopšys ir Katalikų bažnyčios centras?

Arkivyskupas Viganò: Bet juk tai akivaizdu! Globalistų siautėjimas ypač negailestingai ir žiauriai veikia katalikiškas tautas, prieš kurias šimtmečiais vis siautėjo, siekdamas ištrinti jų tikėjimą, tapatybę, kultūrą ir tradicijas. Būtent katalikiškos šalys - Italija, Ispanija, Portugalija, Airija - labiausiai nukentėjo nuo masonų elito puolimo, kuris, kita vertus, pirmenybę teikia protestantiškoms tautoms, kuriose masonerija neabejotinai valdė šimtmečius. Su Prancūzijos revoliucija buvo sunaikinta Kapetingų monarchija, su Pirmuoju pasauliniu karu - Austrijos-Vengrijos imperija, taip pat katalikiška, ir stačiatikiška Rusijos imperija. Per Antrąjį pasaulinį karą buvo sunaikinta Savojos monarchija, kuri iš pradžių buvo vadinamojo Risorgimento bendrininkė, o paskui jo auka. Režimų kaita nėra nauja naujovė, priešingai!

Yra šalių, kurios netoleruoja katalikiškų tautų klestėjimo ir konkurencingumo, nepriklausomybės ir taikos, nes tai būtų įrodymas, kad galima būti gerais krikščionimis, turėti gerus ir teisingus įstatymus, teisingus mokesčius, šeimą remiančią politiką, klestėjimą ir taiką. Negali būti jokio palyginimo termino. Štai kodėl jie nori ne tik gyventojų vargo, bet ir korupcijos, ydų šlykštumo, ciniško pelno savanaudiškumo, pavergimo žemiausioms aistroms. Sveika siela ir kūnu, laisva, nepriklausoma ir savo tapatybe besididžiuojanti tauta kelia baimę, nes ji nelengvai išsižada to, kas ji yra, ir neleidžia savęs nurungti nereaguodama. Tauta, kuri gerbia Kristų kaip savo Karalių, žino, kad jos valdovai laiko save Jo vietininkais, o ne despotais, paklūstančiais tiems, kurie juos praturtina ar įgalina.

Nepamirškime, kad Prancūzijos revoliucija atėmė iš Jėzaus Kristaus karališkąją karūną, pastatydama tariamas "žmogaus ir piliečio teises" prieš suverenias Dievo teises. Teisės, kurios, išlaisvintos iš pagarbos prigimtiniam moralės įstatymui, dabar apima abortus, eutanaziją (net vargšų, kaip šiandien yra Kanadoje), "santuokas" su tos pačios lyties asmenimis, "santuokas" su gyvūnais ir net "santuokas" su negyvaisiais daiktais (supratote teisingai: 5 Žvaigždžių [Italijos politinė partija] yra pateikusi siūlymus dėl šiuos dalykus patvirtinančių įstatymų), lyčių teoriją, LGBTQ ideologiją ir visa, kas blogiausia, ką gali pareikšti visuomenė be principų ir be tikėjimo. Valstybės sekuliarizmas nėra civilizacijos užkariavimas, o veikiau sąmoningas socialinio kūno barbarizavimo pasirinkimas, kuriam primetamas tariamas valdžios neutralumas religijos atžvilgiu, kuris iš tiesų yra religinis karingo ir antikatalikiško ateizmo pasirinkimas. O ten, kur manipuliacijomis masėmis nepavyksta priversti jų imtis tam tikrų "reformų", imamasi šantažuoti ES lėšomis, skiriamomis tik tiems, kurie paklūsta ES diktatui. Iš esmės jie iš pradžių griauna ekonomiką, atima valstybių monetarinį suverenitetą ir sprendimų priėmimo savarankiškumą fiskaliniais ir ekonominiais klausimais, o paskui pagalbą susieja su pritarimu korumpuotam ir savanaudiškam visuomenės modeliui, kuriame nenorėtų gyventi nė vienas sąžiningas žmogus.

"Europa prašo mūsų tai padaryti!" - tai yra niekieno nerinktų technokratų lobizmas, kuris vadovaujasi visiškai su prigimtiniu įstatymu ir katalikų tikėjimu nesuderinamais principais.

Tačiau jei gilioji valstybė (Deep State) siekia ištrinti katalikų religiją iš viešojo tautų ir privataus piliečių gyvenimo, turėtume pripažinti, kad gilioji Bažnyčia taip pat prisidėjo prie šios sekuliarizacijos nuo Vatikano II Susirinkimo laikų, palaikydama sekuliarizmą, nors palaimintasis Pijus IX jį pasmerkė, ir nustumdama Kristaus socialinės karalystės doktriną į simbolinę ir eschatologinę plotmę. Po šešiasdešimties metų dialogo su pasaulio mentalitetu Jėzus Kristus nebėra net Katalikų Bažnyčios Karalius, o Bergoglio taip pat atsisako savo vikaro titulo ir mieliau leidžia laiką žaisdamas su Pachamama Šventojo Petro bazilikoje.

A Manocchia: Meistriškai sukurta psichopandemija sukėlė psichozę, paniką, terorą, fizines ir psichines kančias, kurios paliko neišdildomą pėdsaką, sunkius socialinius neramumus, ko žmonijos istorijoje dar niekada nebuvo. Jie pavertė žmogų zombiu. Kokią žinią galima perduoti tokio primesto gyventojų konformizavimo ir formavimo akivaizdoje?

Arkivyskupas Viganò: Jūs teisingai pavartojote terminą "formatavimas", kuris tam tikra prasme primena būtent Didįjį perkrovimą, kurį pradėjo psichopandemija ir kuris šiandien tęsiasi dėl karo ir nepaprastosios padėties energetikos srityje. Turime savęs paklausti, kas galėjo paskatinti ištisas tautas apostazuoti savo tikėjimą, be gailesčio ištrinti savo tapatybę, pamiršti savo tradicijas, leidžiant save formuoti pagal anglosaksų lydymo katilo idėjos modelį. Šis klausimas ypač aktualus mūsų mylimai Italijai, kurią dešimtmečiais bjaurojo ideologinis pavaldumas, viena vertus, prancūzų kairiesiems ar sovietų komunizmui, kita vertus, "neokonų" amerikiečių liberalizmui. Šiandien matome, kad kinų komunizmas ir globalistinis liberalizmas susijungė Davoso pasaulio ekonomikos forume, keldami grėsmę visam pasauliui ir ypač mūsų šaliai.

Žinoma, Antrasis pasaulinis karas sudarė sąlygas kolonizuoti Italiją pagal konsoliduotą modelį, kurį, kaip matome, NATO taiko ir šiandien: sunaikinti, subombarduoti ir sulyginti su žeme tikras ar tariamas diktatūras, kad jas pakeistų marionetiniai režimai, tarnaujantys užsienio interesams. Iš naujo atrasti pasididžiavimą savo tapatybe ir suverenitetu yra esminis žingsnis siekiant atpirkti Italiją ir atstatyti viską, kas buvo sugriauta. Štai kodėl manau, kad daugiapoliškumo modelis yra įdomi perspektyva kovojant su globalistiniu Leviatanu, kuris šiandien kelia mums grėsmę visose kasdienio gyvenimo srityse.

Giluminės valstybės nugalėjimas sveikomis Jungtinėse Amerikos Valstijose esančiomis jėgomis bus prielaida taikiam tautų sambūviui, kai neliks vienos tautos, laikančios save pranašesne ir įteisinusios teisę pavergti kitas. Štai kodėl Donaldas Trumpas rinkimų apgaulės būdu buvo nušalintas nuo Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento posto, o vietoj jo - dar vienas režimo pasikeitimas - išrinktas toks korumpuotas veikėjas, kad nesugebėtų valdyti be manevrų.

A Manocchia:: Ar galima sakyti, kad Vakarai išgyvena krizę, nes atmeta Dievą ir prigimtinį įstatymą, o pirmiausia dėl to, kad neįvertina gyvybės vertės ir moraliniu, ekonominiu ir socialiniu požiūriu padarė didžiulę klaidą, lėmusią dabartinį etinį dreifą ir moralinį nuosmukį?

Arkivyskupas Viganò: Nemanau, kad galime kalbėti apie "klaidą"; tai veikiau apgaulė, išdavystė, kurią įvykdė tie, kurie, užimdami valdžios postus, kaltai nusprendė paversti Italiją iš dalies Vokietijos (ekonomikos srityje), iš dalies Prancūzijos (kultūros srityje), iš dalies Jungtinių Amerikos Valstijų (tarptautinės politikos srityje) ir iš dalies visos Europos Sąjungos (fiskalinės politikos ir vadinamųjų reformų srityje) kolonija. Visada esame kažkam pavaldūs, nors mūsų šalis ne kartą istorijoje įrodė, kad ji gali puikiai konkuruoti su didžiosiomis užsienio valstybėmis, ir tai vyko daug sunkesniais ir neramiais laikais.

Pagrindinė problema yra ta, kad nuo Savojos monarchijos laikų mūsų vyriausybes visiškai valdė masonerija, kuri priimdavo sprendimus dėl reformų, skelbdavo karus, brėždavo sienas ir sudarydavo sutartis visada ir tik pagal ložių nurodymus. Liūdnai pagarsėję masoniški parlamentarai, masoniški ministrai, masoniški universitetų profesoriai, pirminiai masonai, aukšti masonų pareigūnai, masonų leidėjai ir masonų vyskupai pakluso ištikimybės Didžiajai ložei priesaikai ir išdavė italų tautos interesus. Šiandien masonerija naudojasi savo "pasaulietine ranka" - Davoso forumu, kuris nustato Jungtinių Tautų, Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Sąjungos, įvairių "filantropinių" fondų, politinių partijų ir Bergoglio bažnyčios darbotvarkę.

Tačiau tai, kad šis valstybinis perversmas toks platus ir išsišakojęs, nereiškia, kad jis mažiau realus; iš tiesų dabartinė padėtis yra labai rimta būtent dėl to, kad ji apima šimtus valstybių, kurias iš tikrųjų valdo viena elitinė nusikaltėlių sąmokslininkų grupė. Kita vertus, nereikia kalbėti apie "sąmokslo teorijas": pakanka pasiklausyti, ką gegužės 23 d. kalbėdamas Davoso forume sakė pagrindinis Didžiojo perkrovimo architektas Klausas Švabas (Klaus Schwab): "Ateitis nekuriama savaime: ateitį kursime mes [Pasaulio ekonomikos forumas]. Turime priemonių primesti pasaulį, kokio norime. Ir tai galime padaryti veikdami kaip "suinteresuotoji šalis" bendruomenėse ir bendradarbiaudami vieni su kitais" (čia ir čia).

Ukrainos krizė taip pat yra šio plano dalis: "Turėdami tinkamą naratyvą, pasinaudosime karu, kad jūs taptumėte žali". Švabo patarėjas Juvalis Nojus Hararis (Yuval Noah Harari), apibendrinantis visus "prabudusio intelektualo", kaip izraeliečio, homoseksualo, vegano, gyvūnų teisių gynėjo, nusiteikusio prieš Putiną ir Rusiją, taip pat aršiai pasisakančio prieš Trumpą, "talentus", nuėjo taip toli, kad begėdiškai pareiškė "Google ir Microsoft nuspręs, kokią knygą turime skaityti, su kuo tuoktis, kur dirbti ir už ką balsuoti..." (čia). Harari yra įvairių esė autorius, įskaitant Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell'umanità. [Sapiens. Nuo gyvūnų iki dievų. Trumpa žmonijos istorija] (2011) ir Homo Deus. Breve storia del futuro. [Homo Deus. Trumpa ateities istorija] (2015). Tai beprasmiškas transžmogaus, manančio, kad gali nugalėti mirtį ir tapti dievu, blaškymasis.

Prieš italų tautą vykdyta apgaulė buvo ta, kad nuo XIX a. ji buvo priversta patikėti, jog jos valia buvo išsilaisvinti iš įvairių iki susivienijimo buvusių Italijos valstybių, globojamų masonerijai paklusnių Piemontezijos valdovų, tironijos jungo; kad jos valia buvo sukilti prieš teisėtų valdovų valdžią vardan "laisvės", nesuprantant, kad jai teks paklusti daug blogesniems korumpuotiems asmenims; kad jų valia buvo atsikratyti Savojos monarchijos iškart po karo, kad vietoj jos būtų įkurta Italijos Respublika; kad jų valia buvo įstoti į Europos Sąjungą su Eldorado miražu [kad ji atneš gerovę ir klestėjimą], o paskui sužinoti, kokia apgaulė visa tai buvo. Ir kas slypėjo už šių laisvės, demokratijos, pažangos reikalavimų? Visada ir tik masonerija su visur infiltruotais savo tarnais.

Galbūt atėjo laikas italams patiems pradėti spręsti savo ateitį, nediktuojant jai tikrų išdavikų, o išdavikus teisti už tai, kas jie yra - nusikalstamus sąmokslininkus, ir visiems laikams pašalinti juos iš politikos ir bet kokios galimybės kištis į šalies gyvenimą. Tegul teisėjai ir policija nepamiršta, kad labai greitai tie, kurie rėmė šį diktatorišką režimą, bus laikomi kolaborantais ir kaip tokie pasmerkti. Jų orumo ir garbės sukrėtimas dabar dar būtų patikimas.

A Manocchia: Kodėl Vakarai, tokie turtingi savo istorija ir kultūra, nesusimąsto apie tokio požiūrio, prieštaraujančio prigimtinei teisei ir ją neigiančio, padarinius? Kaip įmanoma, kad racionalus žmogus jį neigtų?

Arkivyskupas Viganò: Taip, žmogus yra racionalus. Tačiau jis taip pat yra pavaldus aistroms, įkarščiui, pasaulio gundymams. Tik antgamtinės malonės gyvenime žmogui Dievas padeda išsaugoti save draugystėje su Dievu ir gebėti veikti gėrio labui. Tačiau ko mus išmokė plačiai išgarsėjęs romantizmo sąjūdis, jei ne to, kad protas turi nusileisti jausmams ir kad valia negali valdyti aistrų, kad "širdžiai negalima įsakinėti", nors iš tikrųjų yra priešingai? Čia taip pat matome, kaip manipuliuojant palyginti banaliomis masėmis - pradedant Giuseppe Verdi, visomis operomis ir romanais - buvo ištrintas žmonių ir buržuazijos moralinės pareigos suvokimas, pakeičiant jį vergavimu iracionalumui ir akimirkos aistrai, su visa iš to išplaukiančia žala.

Prigimtinio įstatymo neigimo ištakos - reliatyvizmas, laikantis visas idėjas priimtinomis ir teisėtomis, neigiantis transcendentinio principo, Kūrėjo įrašyto žmoguje, egzistavimą. Tuomet istorija, kultūra ir menas tampa reiškiniais, kuriuos reikia analizuoti sociologiniu ar psichologiniu raktu ir kurie nebėra tai, kas sudaro civilizaciją. Tačiau būkite atsargūs: tie, kurie neigia Dievą kaip Kūrėją ir Atpirkėją, tai daro ne tam, kad leistų tiems, kurie nėra krikščionys, praktikuoti savo religiją, bet tam, kad neleistų tiems, kurie yra krikščionys, formuoti visuomenės pagal socialinės doktrinos ir bendrojo gėrio principus. Už viso to slypi žmonės, kurie nekenčia mūsų Viešpaties.

Taigi, daktare Manocchia, jūsų klausimas turėtų būti toks: "Kodėl šėtono tarnai turėtų nustoti nekęsti visko, kas bent iš tolo primena Kristų, nes jie tai darė visada? Manyti, kad galime vesti dialogą su priešu, kuris nori mus sunaikinti, yra arba neatsakinga, arba nusikalstama: yra priešų, kuriuos reikia nugalėti be jokių skrupulų, nes jie atsidavę blogiui.

Vakarų kaltė yra ta, kad jie patikėjo revoliucijos, - kuri taip pat buvo Didysis persitvarkymas, - melu ir leidosi įtraukiami į maišto ir atkritimo, smurto ir mirties sūkurį. Bet ar ne tai galiausiai nutiko Adomui ir Ievai, kai jie leidosi gundomi Gyvatės? Jau tada Šėtono pažadas buvo akivaizdžiai melagingas ir klastingas, tačiau Adomas ir Ieva pasidavė gundytojo žodžiams: - Būsite kaip dievai! - ir sužinojo, kad buvo apgauti.

Ką mes, vakariečiai, manėme galį pasiekti nukirsdami galvas karaliams, didikams ir prelatams? Ką manėme galintys pagerinti tokie personažai kaip Fušė, Dantonas, Robespjeras ir visa ta korumpuotų žudikų mišrainė, turėjusi pakeisti giljotinuotuosius? Ar kas nors iš mūsų iš tiesų manė, kad leidimas išsiskirti yra pažanga? Arba kad motinai suteikta teisė nužudyti įsčiose nešiojamą vaiką buvo laisvės užkariavimas? Arba kad senelių nuodijimas miegant, ligonių ar vargšų nuodijimas yra civilizacijos požymis? Ar kas nors yra nuoširdžiai įsitikinęs, kad šlykščiausių ydų demonstravimas yra pagrindinė teisė arba kad žmogus gali keisti lytį, groteskiškai pakeisdamas tai, ką jau nusprendė gamta? Tie, kurie sutinka su šiomis baisybėmis, tai daro tik todėl, kad jos primetamos kaip "civilizacijos" ir "pažangos" pavyzdys, o tie, kurie su jomis sutinka, nori sekti paskui mases ir niekuo neišsiskirti.

Problema ta, kad šiuolaikinis žmogus yra revoliucijos sūnus, nesąmoningai indoktrinuojamas "politinio korektiškumo", reliatyvizmo, idėjos, kad nėra objektyvios tiesos ir kad visos idėjos yra vienodai priimtinos. Ši mąstymo liga yra pirmoji priešininkų sėkmės priežastis, nes daugelis žmonių susivienija su jų principų priėmimu, nesuprasdami, kad būtent šios idėjos leido [taip destruktyviai] pertvarkyti mūsų visuomenę.

Pavergimas Europos Sąjungai ir jos pragaro ideologijai buvo tik vienas iš paskutiniųjų žingsnių, kuriais Italija patyrė perversmą. Todėl, kai girdžiu šlovinant Revoliuciją, žmogaus teisių deklaraciją, Apšvietą, Risorgimento ir Tūkstančio ekspediciją [legendinis patriotinis momentas Italijos susivienijimo istorijoje 1860 m.], šiurpstu: globalizmas yra visų šiuolaikinių klaidų metastazė, kurią tik Bažnyčia - nuo pat pradžių - mokėjo įžvalgiai pasmerkti. Ir iš tiesų, jei globalizmas patyrė pagreitį, tai už tai turime būti dėkingi būtent tam, kad po Vatikano II Susirinkimo hierarchija iš prisiekusio masonų sąmokslo priešo virto uoliu jo sąjungininku.

A Manocchia: Vakarai išgyvena nuolatinį ir nesustabdomą demografinį nuosmukį su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis. Dabartinė "Vulgata" tvirtina, kad tai žmonijai kelia nerimą, nes dėl to padidės skurdas. Ar demografinis nuosmukis gali būti pagrindinė ekonomikos nuosmukio priežastis? Atrodo, kad šis reiškinys Vakarų šalių vyriausybėms nerūpi. Kodėl, jūsų nuomone, taip yra?

Arkivyskupas Viganò: Iš aiškaus globalistų prisipažinimo žinome, kad pagrindinis jų tikslas - drastiškai sumažinti pasaulio gyventojų skaičių. Italijos ekologinių permainų ministras Roberto Cingolani, kuris atsitiktinai yra kilęs iš Leonardo [aviacijos, gynybos ir saugumo] kompanijos, teigia, kad planeta "sukurta" ne daugiau kaip trims milijardams žmonių. Jis turėtų mums maloniai paaiškinti, kaip jis siūlo panaikinti šį skirtumą, ir svarbiausia, kas jį - kartu su jo vyriausybe, Europos Sąjunga, JT, PSO ir visa globalistų mafija - kada nors įgaliojo motu proprio nuspręsti tęsti šią kryptį - abortus, eutanaziją, pandemijas, eksperimentinius serumus, karus, badą ir masinį homoseksualizmą. Kas juos paskyrė "Apokalipsės raiteliais"? Kas visuotiniu balsavimu patvirtino jų projektą, jei tik galima daryti prielaidą, kad tokiam projektui kada nors galėtų pritarti tautos piliečiai?

Todėl manęs nestebina, kad Vakarų šalių vadovai nėra susirūpinę dėl mažėjančio gimstamumo, kurio duomenis mūsų šalyje iš esmės kompensuoja daugybė ne ES piliečių, kurių gimstamumas yra daug didesnis nei italų. Gyventojų skaičiaus mažėjimas yra būtent šiam tikslui sukurtų prielaidų rezultatas, lygiai taip pat, kaip užrakinimai (lockdown) pasitarnavo siekiant sugriauti ekonomiką, kurią jau buvo sugriovusi tarptautinių korporacijų konkurencija ir nesąžiningi mokesčiai. Trumpai tariant: mus valdo pasaulinio nusikaltėlių sąmokslininkų lobizmo nariai, kurie tiesiai mums sako, kad jų planas - mus sunaikinti, o mes visą laiką sėdime ir stebimės, kodėl autobusuose turime dėvėti kaukes, o restoranuose – ne.

A Manocchia: Ar tie, kurie nepripažįsta nihilistinių ir neomaltūziškų teorijų, galbūt todėl, kad yra ištikimi krikščionybės principams, rizikuoja būti pašalinti iš valdžios postų?

Arkivyskupas Viganò: Bet tai akivaizdu: tie, kurie nepritaria psichopandeminiam naratyvui, lyčių teorijai, LGBTQ ideologijai, kolektyvistiniam liberalizmui WEF, Naujajai pasaulio tvarkai ir didžiajai visuotinei religijai, yra išstumiami, delegitimizuojami ir laikomi bepročiais arba nusikaltėliais. Bet koks nesutinkantis balsas yra nepatogus, kai valdžia grindžiama psichologiniu smurtu ir masinėmis manipuliacijomis. Taip nutinka gydytojui, kuris nesutinka su Speranza [Italijos sveikatos apsaugos ministro] protokolais, mokytojui, kuris nediskriminuoja neskiepytų asmenų, žurnalistui, kuris praneša tiesą apie Ukrainos neonacius, parapijos kunigui, kuris nenori skiepytis, ir kardinolui, kuris pasmerkia Vatikano pavergimą Kinijos diktatūrai.

A Manocchia: Kalbėti apie gyvybę ir prigimtinį įstatymą taip pat reiškia kalbėti apie visuomenės stuburą - šeimą. Be mažėjančio gimstamumo, kokie ekonominės krizės padariniai šeimai?

Arkivyskupas Viganò: Šeima neabejotinai yra globalistų puolimo centre. Šeima - tai tradicija, tapatybė, tikėjimas, savitarpio pagalba ir parama, principų ir vertybių perdavimas. Šeima reiškia tėvą ir motiną, kurių kiekvienas turi savo specifinį vaidmenį, nepakeičiamą ir nepakeičiamą tiek sutuoktinių tarpusavio santykiuose, tiek vaikų auklėjime, tiek bendruomenės atžvilgiu. Šeima - tai išgyventa religija, religija, perduodama mažais gestais, gerais įpročiais, sąžinės ir moralinio jausmo formavimu.

Galima gerai suprasti, kad smūgis šeimai neišvengiamai veda prie socialinio kūno, kuris iš prigimties nepajėgus pakeisti šeimos vaidmens, iširimo. Taigi, turime šiuos dalykus: skyrybos, abortai, tos pačios lyties asmenų "santuokos", vaikų įsivaikinimas vienišų žmonių ar nereguliarių porų, tėvų valdžios atėmimas dėl ideologinių priežasčių, senelių ir giminaičių išstūmimas iš šeimyninio gyvenimo, darbo sąlygos motinoms, neleidžiančios joms atlikti šeimos užduočių, ištekėjusių ar vaikų turinčių moterų baudimas, kai jos ieško darbo, vaikų indoktrinavimas nuo pradinės mokyklos. Šioje srityje taip pat reikia drąsių ir ryžtingų veiksmų, siekiant apginti prigimtinę šeimą ir tėvų teises auklėti savo vaikus, kurie nėra valstybės nuosavybė.

https://www.lifesitenews.com/opinion/abp-vigano-freemasonry-is-using-the-who-and-the-bergoglian-church-to-advance-its-global-coup/
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą