2020-03-31

COVID-19 gydytoju man bus kunigas Alfonsas Bulotas, o vaistu – jo aukojamos mišios
Aurelijus Veryga, apgailėtinas klounas iš Skverno cirko, pasakė, kad galima konsultuotis su psichologu. Tik na...i (lietuvių kalboje nerandau tinkamo žodžio) man psichologas, jei aš neaprūpintas kauke, antiseptiku, o susirgus nėra šansų būti prijungtam prie intubavimo aparato.

Prisipažinsiu, kad žinios iš Olandijos, kad tenykščiai tolerastai siūlo seneliams nusižudyti, mane nepradžiugino. Jei turtinga Olandija yra bejėgė prieš COVID-19 pandemiją, tai ką kalbėti apie išvogtą ir nugyventą Lietuvą.

Pamenu, kažkada aš gyvenau „baisioje“ Sovietų Sąjungoje, kuri mokėjo įveikti bet kokias pandemijas. Tais „baisiais“ laikais net gydytojai ateidavo pas temperatūrą turintį ligonį į namus, greitojoje dirbo gydytojas arba felčeris su dviem sanitarais, ne paramedikas su vairuotoju, kaip dabar. Pas bet kokį specialistą galima buvo užsirašyti tai pačiai dienai, ne po dviejų mėnesių, kaip dabar. Mokyklose buvo savo felčerinis punktas ir stomatologas, o ligoninėje buvo kuklus, bet valgomas maistas. Dar pamiršau, buvo sistemingai vykdomas plaučių rentgenas ir visi kiti gydytojai atvykdavo į mokyklas ir darbovietes mobiliomis brigadomis, tokiuose dideliuose vengriškuose autobusuose įsitaisę. Todėl džiovos nebuvo, o dabar Europoje pirmaujame.

Realybė tokia: kuo Lietuvoje daugiau „gerovės“ ir milijonierių, tuo mažiau medicinos? Sako, kad ES yra demokratija, žmogaus teisės, vertybės! Aš suprantu, kad demokratija tai visuotiniai rinkimai, o kas renka Europos Komisiją, komisarus, Komisijos pirmininką, kas renka Strasbūro žmogaus teisų Teismo teisėjus?

O kokia svarbesnė ir didesnė žmogaus teisė už teisę gyventi? Jos dabar neliko, jei siūloma autonazija.

Dar buvo kalbama apie „europines vertybes! Visai pamiršau apie jas. Bet tai įvyko todėl, kad tų vertybių nėra. Kokios vertybės pas vagis? Juk dabar viena iš kitos ES valstybės vagia medicinos įrangą, kaukes, testavimo rinkinius.

Bloomberg Ispanijos mediciną 2019 metais pastatė į pirmą vietą pasaulyje, o Italiją į antrą!!!

Atslinkus pandemijai, paaiškėjo, kad Bloomberg yra melagis, o Ispanijos ir Italijos medicina yra neįgali. Tik ką tuomet kalbėti apie praktiškai sunaikintą veryginę mediciną. Aš ne apie daktarus, jie puikus, aš apie valstybės politiką, o ji, mano nuomone, pastaruosius 30 metų yra... lietuvių tautos genocidas. Lygia greta vyko ir sveikatos priežiūros naikinimas.

Kiek liks lietuvių po šios COVID-19 epidemijos? Milijonas, pusantro? Jei ne nuo viruso, tai dėl žlugusios ekonomikos. Bet juk to ir siekiama.

Gerb. kunigas, buvęs vyriausias kariuomenės kapelionas majoras Alfonsas Bulotas man vakar papasakojo, kad keli sunkiai sergantys ligoniai prašė jo pasimelsti už juos garsioje jo koplytėlėje Vilijampolėje. Tokias personalines mišias kunigas keliems sergantiems transliavo per telefoną. Padėjo. Pasveiko. Žadėjo apie tai pats papasakoti. Ar tai ne geriau už Verygos psichologus ir autonazinę mediciną be reikiamos aparatūros, o dabar ir su jo susargdintais ir karantinuotais gydytojais?

Gerbiamas kunigas Bulotas mišių už COVID-19 sergančius ligonius dar nelaikė, bet, manau, jos bus daug veiksmingesnės už veryginę mediciną.

Nuotraukoje kunigas Alfonsas Bulotas ir straipsnio autorius.
Vytautas Radžvilas. Kokia solidarumo samprata remsimės pandemijos akivaizdoje?


Visi praktiniai klausimai savo giliausia esme yra filosofiniai ir teologiniai klausimai. Ši krizė tik dar kartą patvirtina, kad praktinių klausimų sprendimai visiškai priklauso nuo iš pažiūros su kasdieniais žmonių reikalais niekaip nesusijusių teorinių sampratų. Lietuvos verslo elitas (jokiu būdu ne visi verslininkai, nes daugelis šio sluoksnio atstovų yra artimo meilės, žmogiškumo ir dosnumo pavyzdžiai) savo oficialių atstovų žodžiais aiškiai ir atvirai sako: ant krizės altoriaus turi būti aukojami silpniausi. Tik šitaip galima suprasti ir vertinti jų siūlomas Darbo kodekso pataisas.

Šių siūlymų pagrindas – filosofinis. Jie atspindi jų teikėjų požiūrį į žmogų, visuomenę ir visiškai atitinka jų vaizdinius apie solidarumą ir atsakomybę savo tautai ir valstybei. Krikščioniška šių dalykų samprata jiems visiškai svetima. 

Krikščioniškoji bendruomenės kaip politinio kūno teorija, kurią jau XIII a. visapusiškai išplėtojo šv. Tomas Akvinietis, teigė, kad teisinga valstybė privalo laiduoti savo piliečiams tris pamatines gėrybes – vidaus ir išorės taiką bei jos laiduojamą saugumą, gerą, tai yra dorą, gyvenimą, kurį reikia ginti ir skleisti tarp piliečių jų dorybingumą skatinančiais įstatymais, ir galiausiai užtikrinti kiekvienam asmeniui būtiną išgyventi medžiaginių gėrybių kiekį. 

Ši teorija grindžiama Dievo ir artimo meilės vizija, įkvėpusia bendruomenės kaip politinio kūno sampratą – be šios vizijos ji paprasčiausiai būtų neatsiradusi. Mąstyti ir suvokti bendruomenę kaip politinį kūną, reiškia pirmiausia vadovautis nuostata, kad kiekvienas, net mažiausias, jos narys yra gerbtinas ir saugotinas kaip asmuo, kurio negalima palikti likimo valiai.

Įtvirtinusi klasių kovos principą komunistinė ideologija paneigė artimo meilės ir žmonijos vienybės idėją paskelbdama, kad egzistuoja pažangiausia klasė – siekiantis išsilaisvinti iš priespaudos ir išnaudojimo tarptautinis proletariatas. Jo išsivaduojamosios kovos tikslas esąs komunizmas  – visuotinės laisvės, lygybės ir brolybės karalystė. Maža to, šiai pažangiausios klasės kovai turįs vadovauti kažkoks ypatingai sąmoningas ir pažangus avangardas – komunistų partija. Vis dėlto būtent ši lygybės vėliavneše pasivadinusi partija nutarė, kad kova už lygybę vyks sėkmingiau, jeigu, dar net nesukūrus komunizmo ir neįgyvendinus pažadėtos visuotinės žmonijos lygybės, tuojau pat atsiras tos būsimosios lygybės provaizdis ir įkūnijimas – lygesnių už lygius kasta. Ši filosofija sukūrė sovietmečio specprivilegijų sistemą su jos specparduotuvėmis, specbufetais, specligoninėmis ir visu kitu, ką dar prisimena šios lygybės laikais gyvenę žmonės.

Lietuvos verslo organizacijų raginimai ir reikalavimai valdžiai skubiai keisti Darbo kodeksą rodo, kad ši lygesnių už lygius filosofija niekur nedingo. Ji tik mutavo išversdama kailį. Nesvarbu, kad ją skelbia komunizmu besibjaurinčio ir jį koneveikiančio sluoksnio atstovai. Reikalo esmė ta, kad išliko kertinė – ypatingą misiją vykdančios klasės ar visuomenės grupės idėja. Išganomasis proletariato vaidmuo dabar priskirtas verslui, jo oficialieji atstovai faktiškai veikia kaip buvusios kompartijos bosai, pasijutę visuomenės gelbėtojais, vedliais, mokytojais ir pranašais. Ir niekada kaip tiesiog vienodas teises ir pareigas su kitais turintys valstybės piliečiai.

Joks sveiko proto žmogus nesuabejos, kad ūkis ir verslas yra labai svarbios žmogaus ir visuomenės gyvenimo bei veiklos sritys. Lygiai taip pat akivaizdu, kad verslas pernelyg svarbus, kad būtų galima jam leisti skęsti šiuo sunkmečiu ir neištiesti valstybės (beje, geresniais laikais entuziastingai karikatūrinamos ir menkinamos) pagalbos rankos. Tačiau galbūt įmanoma gelbėtis neskandinant kitų, būtent ekonomiškai silpniausios visuomenės dalies? Klausimas retorinis. 

Reikalo esmė – visuomenės savivoka ir to sluoksnio atstovų savimonė. Verslas yra gamybos ir paskirstymo organizavimas – šitaip galima itin glaustai, bet pakankamai tiksliai apibūdinti jo paskirtį. Tai sunki, atsakinga, rizikinga, bet, išskyrus atvejus, kai verslus įsteigia novatoriški mokslininkai ir išradėjai arba, iliustruojant pavyzdžiais, S. Jobso ar B. Gateso lygio genijai, antžmogiškų intelektualinių gebėjimų ir fenomenalaus kūrybiškumo nereikalaujanti veikla. 

Būtų kur kas geriau, jeigu Lietuvos verslo elitas pamėgintų atsikratyti iš komunizmo epochos paveldėtos išrinktosios klasės savimonės ir laisvalaikiu pagalvotų, ar nebūtų geriau priminti ir apmąstyti bendruomenės kaip politinio kūno idėją. Jeigu šitaip įvyktų, gal anksčiau ar vėliau būtų suprasta, kad neverta toliau kliautis ir puikautis savimeilę džiuginančiu, bet iliuziniu ir pavojingu visuomenės geradarių, maitintojų ir mokytoju įvaizdžiu. Tiesiog užtektų suprasti, kad jeigu nebūtų tų praktinės naudos neduodančių ir todėl jau tris dešimtmečius be paliovos „optimizuojamų“ vadinamųjų dykaduonių – darželių auklėtojų, mokytojų, dėstytojų, mokslininkų, gydytojų, rašytojų ir kitų menininkų – verslas nepražūtų. Jis tikrai gyvuotų ir išliktų – akmeninių kirvukų ir titnaginių antgalių ir adatų gamybos apimtis sėkmingai augtų, o globali prekyba jais neabejotinai klestėtų.

Juo greičiau „maitintojų ir išlaikytinių“ filosofiją ir jos kuriamą priešpriešą pakeis lygiaverčių ir solidarių šalies piliečių filosofija, juo lengviau bus grumiamasi su šia krize ir sėkmingiau įveikiami jos padariniai. Perfrazuojant ir apverčiant seniai žinomą posakį, galima būtų tarti: filosofiją, kad „kas gerai verslui, yra gerai Lietuvai“ verta pakeisti filosofija „kas gerai Lietuvai, yra gerai verslui“. 

Kad ir kokia sunki ir slegianti ši krizė, ji sukūrė unikalią progą iš pagrindų pakeisti požiūrį į daugelį savaime akivaizdžiomis laikytų tiesų. Įvykdžius tokį mąstysenos perversmą, Lietuvoje daug kas stotų į savo vietas. Laimėtų visi, o ypač daug – verslas. O svarbiausia – prasikaltų tikri žmogiškos ir solidarios Lietuvos daigai.


Švedija valdžia nuo COVID-19 gelbės Afrikos ir Azijos atėjūnus, bet marins senelius švedus
Švedijos kovos su COVID-19 instrukcijos numato, kad pirmumo teisę gydant turės jauni atėjūnai. Tai reiškia, kad pagyvenę švedai, kurie šią valstybę kūrė, visą gyvenimą mokėjo jai siaubingus mokesčius, pasmerkiami mirti. COVID-19 specifika tokia, kad sunkiai sergant, būtinas plaučių ventiliavimo aparatas, o tokių aparatų pakankamai neturi nei viena ES valstybė, ir Švedija, todėl tenką rinktis, ką gelbėti.

Švedijos nacionalinė sveikatos ir socialinio aprūpinimo taryba paskelbė instrukciją medikams, kurioje konkrečiai kalbama, kad pacientai turi būti gydomi priklausomai nuo jų sveikatos būklės, nuo jų šansų pasveikti, o ne remiantis tuo, ar jie yra Švedijos piliečiai, ar turi kitokį teisinį statusą, rašoma švedų Nyheter Idag. Praktikoje tai reiškia, kad pagyvenusiems ar turėjusiems kitokių sveikatos problemų Švedijos piliečiams bus skiriamas mažesnis dėmesys, negu nelegaliems imigrantams.

Švedija-vienintelė ES valstybė, kuri neįvedė COVID-19 karantino ir yra daigiausiai, skaičiuojant 1000 gyventojų, priėmusi atėjūnų iš Afrikos ir Azijos. Šie atėjūnai kuriasi „No-Go“ zonose, į kurias negali atvykti nei policija, nei gaisrinė, nei kitos švedų tarnybos. Tokių zonų Švedijos miestuose yra 61. Tai reiškia, kad Švedijos valdžia negali kontroliuoti savo teritorijos, todėl apie kokį karantiną gali būti kalba? Šias iš švedų atimtas valstybės teritorijas tarpusavyje pasidalino arabai su afrikiečiais (pagrinde somaliečiais). Policija nuo čia viešpataujančių jaunų banditų gaujų tegali apsiginti šaudydama į orą įspėjamuosius šūvius. Apie 61 „No-Go“ zoną dar 2017 metais viešai papasakojo Švedijos karalystės policijos viršininkas Dan Eliasson.

Epidemiologas Staffan Sylvan dienraščiui Expressen pasakė, kad Švedijos medicinos sistema visiškai nepasiruošusi COVID-19 epidemijai.

Labiausiai nuo epidemijos jau nukentėjo „No-Go“ zonos ir jų gyventojai. Švedijos valdžia, vykdanti švedų tautos genocidą, dabar nutarė gelbėti šį neįkainojamą globalistinį turtą, o švedus senelius pasmerkė mirti.

Aš įsitikinęs, kad mūsų protiškai ir moraliai degradavusi valdžia elgsis lygiai taip pat. Kodėl aš taip manau? O todėl, kad Lietuvos senelių diskriminavimas tų atėjūnų arabų ir afrikiečių atžvilgiu Lietuvoje vadinamas „pozityvia diskriminacija“. Taip sakoma Socialinių reikalų ir darbo ministerijos atsakyme man į skundą dėl vykdomos lietuvių diskriminacijos tų „pabėgėlių“ atžvilgiu (pateikiu šio atsakymo tekstą).

Nuorodos:
2020-03-30

Kas iš mėgintuvėlio paleido koronavirusą? Įrodymai, kad jis buvo pagamintas karinėse laboratorijose (video)


Video pasakojama: Iki šiol oficiali versija skelbia, kad COVID-19 yra gamtoje atsiradusi koronaviruso mutacija. Tačiau jo laboratorinė kilmė jau nekelia abejonių. Daugelis pasaulio mokslininkų yra šios nuomonės.

O dabar įrodymai. Pateikiama 5 metų senumo publikacija: „Mokslininkai atrado naują mirtiną gripo virusą.“ Biologai sukūrė virusą, sugebantį tiesiogiai apkrėsti žmogų ir sukelti jo mirtį. Tyrėjai eksperimentavo kurdami hibridą koronaviruso iš Kinijoje gyvenančio šikšnosparnio. Jie sukryžmino jo paviršiaus baltymo SHC-014 geną su SARS viruso genomu, kurį paėmė iš šikšnosparnių plaučių. Buvo gautas virusas-mutantas. Daugelis nepatikėjo šia naujiena. Tačiau straipsnyje yra nuoroda į originalią publikaciją žurnale „Nature“ „Engineered bat virus stirs debate over risky research. Lab-made coronavirus related to SARS can infect human cells“. Ir nepaisant to, kad įžangoje redakcija atsiriboja nuo šio fakto, iš šio straipsnio galima pasisemti daug informacijos ryšium su dabartiniais įvykiais. Straipsnio autoriai yra penkiolika mokslininkų, 13 iš kurių yra iš Šiaurės Karolinos universiteto, o du jų – bendradarbiai iš laboratorijos specialių patogenų ir biosaugumo iš Uhanio virusologijos instituto. Žurnale mokslininkai detaliai išdėstė darbo metodus sukūrimo dirbtinio patogeninio viruso ir jo sugebėjimą užkrėsti peles ir žmogaus plaučių epitelio ląsteles. Kaip nurodoma straipsnyje, šio darbo tikslas buvo SARS grupės virusų patogeniškumo tyrimas.Chimeriniai SARS virusai tai dirbtinai sukurti koronavirusai, SARS pagrindu ir su skirtingu patogeniškumu. Juos augino ant Vero E6 ląstelių, gautų iš JAV armijos infekcinių susirgimų instituto.

Akivaizdu, kad tyrimai buvo susieti su šia karine JAV struktūra. Žmogaus plaučių ląstelių kultūra buvo gauta pagal Šiaurės Karolinos universiteto protokolą. Šis virusas buvo auginamas ant kultūros diferencijuotų žmogaus kvėpavimo takų epitelio ląstelių. Tai reiškia, kad mokslininkai tyrė galimybę užkrėsti būtent žmogų.

Buvo sukurti du dirbtiniai koronavirusai: chimerinis mutantas ir SHCO14-CoV. Abi šias konstrukcijas patvirtino Šiaurės Karolinos universiteto ir Dual Use Of Concern Committea. Buvo stebimas ir pačių tyrinėtojų saugumas.

Kurių valdžia durnesnė? Italijos valdžia nežinojo, kad šalyje beveik 50 metų gaminami plaučių ventiliavimo aparatai


Il Giornale rašoma, kad šalyje beveik 50 metų gaminami plaučių ventiliavimo aparatai, kurių katastrofiškai trūksta Italijos ir visos ES ligoninėms, jie buvo eksportuojami į Aziją ir Ameriką, bet šalies valdžia apie tai nežinojo.

Galime džiaugtis, kad ES yra valstybių, kurias valdo dar didesni durniai už lietuviškus skvernelius ir nausėdas. Tokia šalis yra Italija. Šios valstybės valdžia štai jau du mėnesiai nežinojo, kad dar nuo 1974 metų Bolonijos provincijoje veikia gamykla, kuri gamina plaučių ventiliavimo aparatus. Šios gamyklos pavadinimas yra „Siare Engineering“.

Kaip jei ne valdžios idiotizmu tai vadinti? Žmonės Italijoje tūkstančiais miršta nuo COVID-19, nes ligoninėse nėra pakankamai plaučių ventiliavimo aparatų, o netoliese nuo mirštančių palatų veikia gamykla, gamina šiuos plaučių ventiliavimo aparatus, juos eksportuoja, o valdžia apie tai nieko nežino, šių aparatų neužsako, o savo ligonius skraidina į Vokietiją, kad prijungti prie analogiškų ventiliatorių!

Italijoje ši situacija sukėlė diskusiją apie valdžios įgalumą kontroliuoti situaciją. Il Giornale rašoma, kad Italijos sveikatos ministerija dar sausio ir vasario mėnesį paskelbė, kad bus pandemija. Pasaulio Sveikatos organizacija sausio pradžioje skelbia pavojų dėl koronaviruso. Civilinės gynybos komitetas renkasi, bet net neužsimena apie ligoninių būklę, kiek lovų jose, neužsakinėja kaukių, pirštinių, kitų priemonių ir įrangos. Nedaroma nieko. Tik vasario 17 duodamas nurodymas nupirkti respiratorius, tačiau daugiau taip niekas ir nevyksta. Kada nutarta veikti, buvo jau per vėlu.

Tuo metu, kai Italijos valdžia miegojo, plaučių ventiliatorių gamykla savo produkciją tiekė į Aziją, Pietų Ameriką ir t.t. Apie „Siare Engineering“ Italijos premjeras sužinojo tik kovo 6 dieną. Skubiai buvo sustabdyta eksportui ruošiama šios gamyklos produkcija. Gamyklos pajėgumas yra 500 ventiliatorių per mėnesį. Italijai jų reikia mažiausiai 3500 vienetų.

Ar ne tas pats vyko Lietuvoje? Premjeras rūpinosi savo asmeninio kelio asfaltavimu, atostogavo. Kai 20 Europos valstybių užsakinėjo respiratorius ir kitas priemones, mūsų valdžiai tai buvo ne motais. Jai buvo ne motais, kad Lietuvoje gaminami fermentai, reikalingi COVID-19 viruso PGR testavimui, kad čia yra net kelios įmonės, kurios pajėgios tiekti testavimo reagentų rinkinius, vykdyti testavimą. Valdžiai buvo ne motais, kad Lietuvoje pilna spirito ir galima prigaminti aibę dezinfekavimo skysčio, prigaminti kaukių ir respiratorių ir dar galai žino ko. Tačiau svarbiausia „auksinių šaukštų“ valstybėje yra „otkatai“, o mūsų valdžia yra tapusi parazitu, savo ir partinės vagių gaujos interesų tenkintoju.

Ramina nebent tai, kad ir kitose ES valstybėse valdžioje sėdi idiotai ir diletantai. Yra išimčių, žinoma. Pavyzdžiui, Voktoras Orbanas, Vengrijos premjeras. Todėl Briuselio idiotai ir vagys jo nekenčia.
2020-03-29

Nyderlanduose COVID-19 sergančius senelius nutarė „savanoriškai“ žudyti


COVID-19 užsikrėtimo atvejų skaičius Nyderlanduose kovo 29 dieną pasiekė 10,8 tūkstančius, per dieną užkrėstų nustatyta 1104. Mirė 771 žmogus. Apie tai pranešė Nyderlandų nacionalinis sveikatos institutas (RIVM).

Seneliams, sergantiems COVID-19, šeimos gydytojai siūlo pasirašyti „gydymo atsisakymo sutartį“. Užsikrėtus „Covid-19“ Olandijoje dabar yra dvi galimybės: ilga plaučių intubacija, kuri eiliniam olandui tampa nepasiekiama, arba eutanazija.

Nyderlandų ligoninėse, ypač intensyvios terapijos skyriuose, susidarė minios ligonių, kurių šios sveikatos sistema nesugeba gydyti. Pastaruoju metu vis daugiau Olandijos senjorų sulaukia telefono skambučių, kviečiančių priimti tvirtą sprendimą – nusižudyti.

Laisvės partijos vadovas Gerdas Wildersas paprašė nedelsiant įsikišti sveikatos ministro ir ministro pirmininko pavaduotojo Hugo de Jonge, tačiau Olandijos valdžia tyli.

Siūlymas žudytis tai visiškos ES moralinės ir protinės degradacijos ženklas. Tai net ne natūrali atranka, tai džiunglės „civilizuotoje“ Europoje. Turtingiausiems – medicina, likusiems – autonazija, arba lėta mirtis namuose ir ligoninėje negydomiems.

Ši zoologinė Nyderlandų valdžios moralė parodo iki kokio nuosmukio ir protinės degradacijos priveda kapitalizmas, liberalizmas ir globalizmas, kokia degradavusi yra ES. Ši situacija rodo, kad žmogaus gerovė ES yra fikcija.

Berlyno medikė: medicina negali būti privati. Ji medikus siūlo remti realiai, o plojimus - susikišti į užpakalį


Vokietijoje plačiai išplito medicinos sesutės iš Berlyno Nina Magdalena Böhmer publikacija Facebook, kurioje ji skundžiasi baisia situacija ligoninėse ir kviečia visuomenę raliai remti medikus, o „savo aplodismentus jūs galite susikišti į užpakalį (kur nors kitur)“.

Tai medikės reakcija į pasaulyje paplitusį visuomenės atsidėkojimo jos kolegoms būdą: aštuntą valandą rinktis prie langų ir ploti.

Nina Magdalena Böhmer, 28 metų, yra medicinos sesuo iš Berlyno ligoninės. Ji aprašė savo darbo dieną ir paaiškino, kodėl negali užmigti naktį. Jos pasakojimą paskelbė „Tagesspiegel“.

Jos žodžiais, plojimas yra malonus gestas, bet „patikėkite man: tai absoliučiai nieko nekeičia“. Ji Berlyno klinikoje dirba nuo 16 metų, o apie savo „nenoriu kalbėti, nes darbdavys nieko negali padaryti su mūsų sveikatos sistema“.


Straipsnio autorei nepavyko išeiti atostogų „nuo kitos savaitės“, ji tęsė darbą, nes klinika ruošėsi pacientų antplūdžiui.

Žinoma, mano palatoje jau buvo įtariami koronos pacientai. Anksčiau šią savaitę skaičiau, kad Roberto Kocho institutas rekomenduoja sušvelninti medicinos personalo karantino režimą. Taigi, kad turėtume dirbti net turėdami kontaktą su užkrėstu asmeniu. Manome, kad dabar esame didvyriai ir ar su mumis elgiamasi kaip su didvyriais?“ - klausia Nina Magdalena Böhmer ir pažymi, kad medikai nėra „kitos rūšies žmonės“ ir gali užsikrėsti, kaip ir visi kiti. „Mane tai siutina!“

Ji klausia, kaip ji turėtų išlaikyti rekomenduojamą „pusantro metro atstumą, kai plauna žmogų ar ima jo kraują?“

Aš iš tikrųjų turiu tokį mėgiamą darbą. Aš dažnai einu namo laiminga, nes galėjau padėti žmonėms pasijusti geriau. Tačiau dažnai jaučiu sąžinės graužimą, nes išėjau iš darbo, tiesiog negalėjau visko padaryti. Man beveik visada skauda nugarą ir negaliu naktį užmigti. Kartais aš jaudinuosi dėl atskirų pacientų“, - pasakoja autorė. Ji teigia:

Aš manau, kad sveikatos apsauga neturi būti privatizuota. Aš skaitau absurdu, kai ligoninės priima daugiau pacientų, negu turi galimybių, nes priešingu atveju jie neuždirba pinigų. Būtų puiku, jei aš turėčiau dešimt, ar penkis ligonius, už kuriuos aš būčiau atsakinga. Tuomet man darbas neštų pasitenkinimą.“ (…) „Bet kuo aš skundžiuosi - mano draugai, geriatrijos slaugytojai, dažnai dirba vieni su 80 pacientų“ (...)

Pas mus klinikoje vėl yra kaukės, o taip pat dezinfekuojančios priemonės. Bet pastarąsias dvi savaites man dažnai tekdavo naudoti kaukes ir apsauginius chalatus keliams pacientams. Jos sudrėgsta, kai mes kvėpuojame ir kalbame. Tai nelabai higieniška nei vienai šaliai.“ (...)

Kaip ir beveik visose ligoninėse, pas mus pavogė medžiagas. Bet kokiu atveju filtruojančias kaukės FFP-2 buvo skirtos tik felčeriams. Iš draugų aš ir dabar girdžiu, kad kai kuriose ligoninėse ėmė siūti sau kaukes. Kai kuriose ligoninėse nebėra pirštinių.“

Nina Magdalena Böhmer skundžiasi, kad medicinos darbuotojų užmokestis yra 15-20 procentų mažesnis, kaip kitose profesijose. Mes irgi norime keliauti, truputi užsidirbti.
Autorės nuomone, būtent dabar medicinos seserys turėtų liuosuotis iš darbo! Bet, žinoma, jos to nedarys, nes kalbama apie pacientų gyvybės ir mirties klausimą.

Berlyno medikė sako: „Jeigu jūs norite mums padėti, tai ne pletkinkite, o pasirašykite on-line peticiją ir išrinkite partijas, kurios mus gins. Apie kritinę slaugos būklę buvo žinoma daug metų. Buvo pranešimų, pokalbių laidų, diskusijų, bet nieko neįvyko“.

2020-03-28

Graikijos pasienyje supleškėjo Skvernelio parama „pabėgėliams“


Kovo 10 dieną buvo pranešta, kad Lietuva teiks paramą Graikijai kovojant su pabėgėlių humanitarine krize. Į Graikiją „numatyta siųsti materialinių išteklių atsargų (palapinių, lovų, miegmaišių, pagalvių ir avalynės), kurių bendra įsigijimo vertė – 79 639,39 euro, taip pat skirta 50 000 eurų finansinė parama iš Vyriausybės rezervo lėšų pabėgėlių humanitarinei krizei Graikijoje spręsti,“ - sakė premjeras Saulius Skvernelis.

LRT.LT priminė, kad „Turkija vasario pabaigoje pareiškė, kad šalis daugiau nemėgins užkirsti kelio žmonėms, bandantiems patekti į ES. Dešimtys tūkstančių pabėgėlių ir migrantų susirinko Turkijos pasienyje su Graikija ir bandė prasiveržti pro sausumos sieną į Graikiją“.

Mūsų vyriausybė neatrado lėšų laiku aprūpinti Lietuvos ligoninių nei kaukėmis, nei COVID-19 testais, nei intubavimo aparatais, bet nepagailėjo pinigų svieto perėjūnams, kurie jėga veržėsi į Graikiją, neturėdami jokio juridinio pagrindo pažeidinėti Graikijos sienos, nes ši šalis išėjo iš Ženevos pabėgėlių konvencijos. Graikijos vyriausybė kovo 3 dieną anuliavo ratifikavimą Ženevos pabėgėlių konvencijos, kuri nuo 1967 metų suteikė teisę kiekvienam atvykstančiam prašyti prieglobsčio.Kodėl aš visa tai prisiminiau? O todėl, kad visos šios „palapinės, lovos, miegmaišiai, pagalvės“ buvo turkų sudegintos.

Vakar graikų spauda pranešė, kad visus „pabėgėlius“ turkų valdžia išvežė iš Graikijos pasienio, o visas su Skvernelio dovanotas antklodes, palapines ir kitą mantą sudegino.

Viso iš pasienio turkų valdžia evakuavo 1500 migrantų, kurie kelias pastarąsias savaites autobusais iš Turkijos buvo atvežti.


Graikai rašo, kad prie jų sienos buvo suvežti ne „pabėgėliai“, o paramilitarinė grupuotė „Pilkieji vilkai“. Juos Turkijos valdžia atvežė tam, kad imituoti prasiveržimą per Graikijos sieną. Turkijos prezidentas Erdoganas bandė išmušti papidomus pinigus iš ES, kurie, turkų nuomone, „turi išlaikyti pabėgėlius“.

Jei tikėti Turkijos vidaus reikalų ministro pareiškimu, 5800 migrantų, ir prieglobsčio prašytojų, buvo pašalinti iš Graikijos-Turkijos pasienio dėl kovos su koronavirusu.

Graikijos valdžia buvo paskelbusi tautinę sudėtį žmonių, nuo vasario 28 iki kovo 5 dienos banžiusių neteisėtai kirsti Graikijos sieną, Afganai sudarė 64 %, pakistaniečiai -19%, turkai - 5%, sirai - 4%, somaliečiai - 2,6 %. Dar 5,4% tenka migrantams iš Irako, Irano, Maroko, Etiopijos, Bangladešo ir Egipto.

Nuorodos:
SAM epidemiologė Daiva Razmuvienė aukštyn kojom apvertė virusologijos mokslą: COVID-19 „dauginasi ant medikų aprangos maišeliuose“!!!


Prisipažinsiu, pavargau nuo SAM ministro Aurelijaus Verygos nesąmonių, bet šiandien paaiškėjo, kad jo vadovaujamoje ministerijoje dirba ir daugiau idiotų. Viena iš jų - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologė ir vyriausioji specialistė Daiva Razmuvienė.

LRT RADIJUI Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologė Daiva Razmuvienė pasakė:

„Kauno klinikinės ligoninės sprendimas pakartotinai naudoti vienkartines medikų apsaugos priemones „sutaupė“ nebent koronavirusą, kuriam buvo sudaryta palanki terpė daugintis“.

„Jeigu tai yra vienkartinė priemonė – apskritai kalbant apie vienkartinę – ji negali būti naudojama antrą kartą. Jeigu yra pandemija, yra situacija tikrai labai rimta, ne tiktai Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, ir sugalvoti tokius taupymo... net nežinau, kaip pasakyti – tokius metodus kažką sutaupyti... Taip, sutaupė, tikriausiai, koronavirusą.“

„Tikrai sutaupė ir ten, tose aprangose, maišeliuose, šiltoje patalpoje, tikrai tam virusui buvo palankios sąlygos sudarytos daugintis, – kalbėjo epidemiologė.

Šis SAM „specialistės“ pasisakymas rodo, kad ji nieko nesupranta apie virusų biologiją. Bet kuris Lietuvos aukštesniųjų klasių moksleivis žino, kad virusai gali daugintis tik šeimininko ląstelėse, bet jokiu būdu ne ant chalato ar kaukės. Verygos "specialistams" tai terra incognita.


COVID-19 pas mūsų valdžią kitokie simptomaiCOVID-19 pas valdžią pasireiškia visai kitaip, negu pas visus kitus normalius piliečius. Paveikta viruso, pradinėje ligos stadijoje, valdžia praranda adekvatumą. Ji ima neigti PSO pripažintas apsaugos priemones (pvz. kaukių ir ligos testavimo reikalingumą), piktybiškai jų neužsakinėja, nekaupia rezervo, ima lankytis didžiausio gyventojų susikaupimo vietose (krepšinio rungtynėse), ir net pati stengiasi organizuotis visokius masinius renginius (muges, eitynes, mitingus).

Progresuojant ligai, valdžia ima piktybiškai neapkęsti tų, kurie kalba tiesą apie savisaugos priemonių būtinybę. Tokius ji ima šalinti iš valdymo aparato (Malnauskas), o žmonėms dar aršiau aiškinti, kad net tiesiogiai kontaktuojantiems su galimai užsikrėtusiais (gydytojams, pardavėjams ir pan.) nereikia kaukių ir pirštinių, o pakanka tik nuolatos plautis rankas ir dar sudainuoti kokią dainą (kaip užsikrėtęs Anglijos premjeras Džonsonas).

Valdžios melo priepuoliai laipsniškai pereina į visišką paranoją. Skirtingai nuo visų piliečių, pas kuriuos COVID-19 virusai prisitvirtina prie receptorių plaučiuose, pas valdžią silpniausia vieta yra smegenys, todėl virusų dalelės prisirišimo raceptorius atranda būtent valdžios smegenyse.

Valdžia viruso poveikyje neleidžia pramonei gaminti dezinfekcijos priemones, o baisiausia tai, kad ją apima šnipų ir diversantų manija. Ji labai bijo, kad iš valstybių, kurios moka kovoti su COVID-19 epidemija, gink Die, neateitų kovos su epidemija geroji praktika, todėl net iš tokių šalių gautoje labdaroje įžvelgia „nacionalines grėsmes“. Geriausias pavyzdys – Kinija. Nepamirštama ir tradicinė chroniška paranoja „Rusija puola“.

Nuolatos kliedima apie „europines vertybes“ (tarp kurių, priminsiu, yra homoseksualizmas, globalizmas, šeimos naikinimas, konformizmas, degeneracija, bukaprotystė, Stokholmo sindromas, judo, islamo ir afrofilija, ir pan.). Tai vyksta todėl, kad valdžios atstovų smegenys būna jau stipriai pažeistos virusų, smegenų neuronai suyra, o tarpus tarp jų užpildo ne glija, o limfa. Nervinių impulsų sklidimas tampa chaotiškas, ima reikštis ūmios šizofrenijos ir kempinligės požymiai.

COVID-19 epidemijai išplitus, suserga net parlamento opozicija, jai ima vaidentis, kad Kinijos labdara yra priešų kėslai, kurių pagalba norima sugriauti jų pačių sugriautą ir išvogtą, ankstesnėse kadencijose, valstybę. Jie ima choru šaukti „Kinija puola“. Šiuos ponus reikia kuo skubiau uždaryti į beprotnamį, bent jau užkalti langus, kad jie neiššoktų per juos ir neužsimuštų. Nuo jų patartina slėpti karštus ir šaltus ginklus, šakutes, kitokius aštrius daiktus.

Nebesuprasdama, kas aplink juos vyksta, kai jų smegenys galutinai pažeistos COVID-19, valdžia ima imituoti veiklą ir užsiima savireklama. Ji savo „nuopelnais“ paverčia net tai, kuo turi pagal savo pareigas ir už gaunamą atlyginimą užsiimti kiekvieną dieną: pvz. savaitę pasakoja, kad telefonu kalbės su kokios COVID-19 epidemiją patyrusios valstybės prezidentu (P.Korėjos). Visiškai pažeista COVID-19 valdžią iniciatyvą perleidžia privatiems asmenims, kelis kartus per dieną keičia nutarimus. Savo neįgalumą ir nekompetenciją COVID-19 poveikyje ima demonstruoti net CB valdytojas, tesugebėjęs palyginti epidemijos poveikį ekonomikai su automobilio rankiniu stabdžiu ir „iš lubų“ pažėręs kelis neadekvačius skaičius. Tai jau kolapsas.

O kas bus po to?

Aš tikiu, kad po COVID-19 epidemijos neliks tautų kalėjimo ir beprotnamio Europos Sąjungos, kuriame Lietuva traukiasi it Šagrenės oda, neliks vagių, išvogusių mūsų bendrą turtą, o visa, kas jų buvo pavogta, bus nacionalizuota ir sugrąžinta vieninteliam šios žemės šeimininkui – lietuvių tautai. Aš tikiu, kad po šios epidemijos iš mūsų leksikono išnyks žodžiai „pabėgėliai“, LGBT, globalizmas, Sorošas, NVO ir pan. Aš tikiu, nes, matyt, nuo šitos išprotėjusios kompradorinės valdžios užsikrėčiau COVID-19, tik ligos simptomai pas mane yra kitokie...2020-03-27

COVID-19. Italų profesorius Luciano Gattinoni: jeigu virusas prisitvirtina plaučiuose, tai mirtina


Profesorius Luciano Gattinoni, 75 metų, pasaulinio garso gydytojas reanimatologas, Pasaulio intensyvios terapijos draugijos prezidentas.

Profesorius interviu Italijos laikraščiui „LaStampa“ pasakė: „Jeigu virusas prisitvirtina plaučiuose, tai mirtina. Be intensyvios terapijos išgydyti neįmanoma.“

„Koronavirusas? Tai mikroorganizmas, kuris daugeliu atvejų neatneša žalos, bet kai kuriais atvejais prisiklijuoja plaučiuose ir tai tampa mirtina. Infekcija, sukelia hipotoksiją, toliau vyksta skirtingai...“

Profesoriaus žodžiais, „koronaviruso sukeliama pneumonija yra intersticialinė, pažeidžia kraujo kapiliarus. Tokiu būdu plaučių kraujo indai netenka pajėgumo ir tai sukelia hipoksiją, t. y. deguonies kraujyje trūkumą“. Hipoksiją reikia kompensuoti, nes „pas ligonius, atvykstančius į ligoninę, yra per žemas kraujo prisotinimas deguonimi. Tam, kad padidinti jūsų kvėpavimą padidinamas spaudimas, vyksta plaučių uždegimas ir plazma prasiskverbia į įtrūkimus. Šis procesas nutrūksta, kuomet intubuojama dešimčiai-penkiolikai dienų“. „Štai intubacija, beveik visada būtina, kad užtikrinti išgyvenimą. Būtina rasti lovą ir intensyvios medicinos terapijos įrangą: reikia ją rasti, nes šalmas ir pronacija, aš pasakysiu, ką aš nustačiau, yra paliatyvinės priemonės. Intubacija leidžia pacientui likti ramybės būsenoje iki tada, kol imunitetas įveiks koronavirusą. Šiuo momentu tai vienintelis vaistas.“

Profesorius Luciano Gattinoni tvirtina, kad dabar „ligoninės neturi per daug laiko, ir jūs sprendžiate, kaip per karą, ir tai teisybė, kad pasirenkate net priklausomai nuo pacientų amžiaus: tie, kas sako priešingai, meluoja, bet visiškai natūralu, esant šiuo metu tokiam srautui. Jis (gydytojas) įvertina tikimybę to, ar pagyvenęs pacientas gali išgyventi dvi intubacijos savaites. Aš visada mokiau, kad visas intensyvus gydymas taikomas 24 valandas, bet dabar tai nepavyks...“

Profesoriaus nuomone, „šiuo metu neegzistuoja iš tikrųjų veiksmingų vaistų“.

Italijoje kovo 26 dieną nuo COVID-19 mirė 712 žmonių, viso 8215, užsikrėtė 80538.

Nuorodos:
„COVID-19“- dokumentais patvirtinta pinigų šeimininkų operacija. Prof.V.Katasonovas
Pateikiu žinomo Rusijos finansisto prof.Valentino Katasonovo straipsnio „Koronavirusas gimė ne Kinijoje, o galvose velnio apsėstų pinigų šeimininkų. Dokumentais patvirtinta teroristinė operacija „COVID-19“ vertimą.

Pažymėsiu, kad šiuo metu turimi duomenys apie COVID-19 struktūrą neleidžia teigti, kad jis negalėjo būti „patobulintas“ laboratorijoje, tačiau, lygiai taip pat negalima atmesti, kad jo negalėjo sukonstruoti gamta, kurią intensyviai keičia žmogus. Žmonių koncentracija, nuolatinis sąlytis su gyvūnais, beprotiškas blaškymasis po pasaulį, visa tai sudaro idealias sąlygas patogeninių mikroorganizmų rekombinacijai, mutagenezei ir plitimui.Atrodytų, neįmanoma atsakyti į klausimą, kas sukūrė ir išleido į laisvę koronavirusą. Tačiau ieškantys atsakymo nemato, kas guli matomoje vietoje. Aš ir noriu pasiūlyti tai, kas guli matomiausioje vietoje – Internete. Tai dešimties metų senumo dokumentas: Scenarios for the Future of Technology and International Development. The Rockefeller Foundation, Global Business Network. May 2010.

Kaip man atrodo, pirmasis šią medžiagą iškapstė žinomas antiglobalistas, amerikiečių ekonomistas ir politologas, politikos mokslų daktaras iš Prinstono universiteto F. William Engdahl. Kovo 10 dieną jis paskelbė straipsnį „Lock Step, This Is No Futuristic Scenario: Panic and the Post-Pandemic Future?

Engdahl padarė sensacingą pareiškimą: dar prieš dešimt metų (!) buvo parengtas scenarijus „Pandeminė panika“, kuri šiandien vyksta mums prieš akis.


Dokumentas kilo iš gelmių dviejų organizacijų – Rokfelerio fondo ir Globalaus verslo tinklo. Dauguma projektų šios organizacijos vienaip ar kitaip nukreipti į sprendimą tokių uždavinių, kaip optimizavimas Rokfelerių klano mokesčių (labdaros fondas atleidžiamas nuo mokesčių), gimstamumo kontrolė, planetos gyventojų skaičiaus sumažinimas, deindustrializacija (po vėliava perėjimo į „postindustrinę visuomenę“) ir kt. Šių užduočių rinkinį numatė Romos klubas, įkurtas 1968 metais Deivido Rokfelerio, ir skirtas atvesti pinigų šeimininkus prie jų tikslo – jie turėjo tapti pasaulio šeimininkais (pasaulio vyriausybės idėja).

Kas liečia Globalaus verslo tinklą, jį įsteigė Peter Schwartz, kurį skaitė vienu iš pačių autoritetingiausių amerikiečių futurologų. Schwartz bendradarbiavo su Pentagonu, parengė Amerikos kariškiams pranešimą apie globalius klimato pakitimus „2004 Pentagon Climate Change Report.“

Trumpai išdėstysiu pagrindines idėjas dokumento, į kurį dėmesį atkreipė William Engdahl. Čia pateikti keturi pasaulio vystymosi scenarijai po globalios 2007-2009 metų finansų ir ekonomikos krizės. Pirmasis iš jų bendrai sutampa su tuo, ką mes šiandien stebime, šis scenarijus pranešime pavadintas Lock Step. Likę trys šiuo atveju nenusipelno dėmesio.

Štai pranešimo fragmentas: „2012 metais kils didžiausia pandemija, kurios pasaulis laukė daug metų. Skirtingai nuo H1№1 2009 [2009 metais kilusios kiaulių gripo pandemijos virusas. - V.K.], šis naujas gripo štamas, platinamas laukinių žąsų, pasirodė ypač pavojingas. Net kai kurios šalys, kurios pasirengė tokios pandemijos atsiradimui, buvo pažeistos šio susirgimo, o planetos mastu virusas pažeidė apie 20% gyventojų. 8 milijonai mirė per pirmuosius 7 mėnesius po pasirodymo naujo štamo. Ir dauguma žuvusių – sveiki jauni žmonės...“

Pirmiausiai apie sutapimus. Pirma, pandemija prasidėjo 8 metais vėliau. Antra, ją priskyrė ne laukinėms žąsims, o šikšnosparniams. Trečia, COVID-19 žudo pirmiausiai ne jaunus ir sveikus, o pagyvenusius ir silpnos sveikatos.

Po pranešimo paskelbimo 2010 metais jis be abejo buvo tobulinamas. Matyt, buvo nuspręsta, kad jauni ir sveiki dar gali praversti kaip pigi ir naši darbo jėga. O atsikratyti reikia pirmiausiai nuo „balasto“ - silpnų, ligotų, pagyvenusių, nusenusių. Tai šiandieninė užkulisių politikos šiandieninė versija, kuri bet kokia kaina veržiasi „optimizuoti“ Žemės gyventojų skaičių iki 1 milijardo.

Kas liečia kiekybinius rodiklius, esančius pranešime (užkrėstų procentas ir absoliutus mirusių skaičius), tai čia mums lieka laukti liepos pabaigos (jeigu pandemiją skaičiuoti nuo metų pradžios). Tarp kitko, Donaldas Trampas taip ir sako (be to labai įsitikinęs): pandemija pasibaigs liepą-rugpjūtį. Praėjus septyniems mėnesiams ir „skaičiuosime viščiukus“. Kai kurie PSO ekspertai prognozavo, kad Covid-19 gali apimti du trečdalius planetos gyventojų. Vokietijos kanclerė Angela Merkel pasakė, kad koronavirusu užsikrės 70% Vokietijos gyventojų. Manau, ji naudojasi tais pačiais vykdomos operacijos grafikais, kaip ir Trampas (Merkel naudojosi Kocho instituto mokslininkų prognozėmis, A.L.)

Pranešime kalbama apie viruso įtaką visoms visuomenės gyvenimo pusėms. Tarp jų ir ekonomikai: „Pandemija taip pat pažeidė ekonomiką: tarptautinis žmonių ir prekių judėjimas sustojo, kas susilpnino tokias šakas, kaip turizmas, ir nutrūko tiekimo grandinės. Net vietos, kur triukšmingos krautuvės ir ofisų pastatai mėnesius buvo tušti be darbuotojų ir klientų“.

Toliau kalbama apie tai, kad įprastai snaudžianti valstybė atsibus ir ims aktyviai kovoti su pandemija. Ir darys tai kietai, pažeidžiant įprastinį demokratijos ir žmogaus teisių supratimą: „Pandemijos metu nacionaliniai lyderiai visame pasaulyje sustiprino savo įgaliojimus ir nustatė griežčiausias taisykles ir apribojimus – nuo privalomo kaukių nešiojimo ant veido gatvėje iki kūno temperatūros patikrinimo viešose vietose, tokiose kaip stotys ir supermarketai. Net po to kai pandemija praėjo, ši labiau autoritarinė kontrolė, piliečių ir jų veiklos stebėjimas liko ir net sustiprėjo. Kad apsisaugoti nuo plitimo vis globalesnių problemų – nuo pandemijų ir tarptautinio terorizmo iki ekologinių krizių ir augančio skurdo, – lyderiai visame pasaulyje ėmė valdyti daug griežčiau“.

Šiame aprašyme, padarytame prieš 10 metų, mes, pirmiausiai, matome tai, kas vyksta beveik visose šalyse be išimties: įvedimą totalios kontrolės, kai kur lydimos formaliu skelbimu ypatingos padėties (kaip JAV), o kažkur ir be tokių formalumų. Antra, gali atrodyti, kad po kelių mėnesių pandemija pasibaigs ir viskas bus kaip anksčiau. Iš dokumento, tačiau, seka, kad grįžimo prie buvusio gyvenimo nebus. Bus paskelbta, kad pasaulis įžengia į siaubingų pavojų ruožą (klimato kaita, tarptautinis terorizmas, virusų pandemijos, aplinkos užterštumas...), todėl reikia pamiršti apie demokratiją, laisvę, žmogaus teises, prie kurių pratino dešimtmečius, pamiršti ankstesnį gyvenimo lygį. Saugumas reikalauja aukų.

Pranešime Rokfelerio Fondo ir Globalaus verslo tinklo pabrėžta, kad kovoje su pandemija pirmaus Kinija: „Operatyvus įsakymas ir užtikrinimas privalomo karantino kiniečių vyriausybės visiems piliečiams, o taip pat greitas ir hermetiškas uždarymas visų sienų išgelbėjo milijonus gyvybių, sustabdęs plitimą viruso daug anksčiau, negu kitose šalyse, ir padaręs daug greitesniu atsistatymą po pandemijos“.

Pilnai sutampa su tuo, ką matome šiandien!

Kinija jau pareiškė, kad likvidavo pandemijos plitimą, kad karantinai pamažu stabdomi ir iki metų vidurio šalies ekonomikos gyvenimas pilnai bus atstatytas. JTO, PSO ir kitos tarptautinės organizacijos labai rekomenduoja vyriausybėms kitų šalių išstudijuoti kinų patirtį, pabrėždamos, kad šioje patirtyje svarbiausia – griežta drausmė, tvirta valdžia ir aukšta kiekvieno atsakomybė. Tai pat užsimenama, kad „kiniečių skruzdėlynas“, vadovaujamas Kinijos Komunistų partijos, - gyvybingiausias modelis globalių iššūkių sąlygomis. Jau šiandien supratimas „idealaus modelio“ valstybės, kokią mes matome Džordo Orvelo romane „1984“, diegiamas plačiai, nuo pačio viršaus. Oldos Haksli pavadino tokią visuomenę „puikiu naujuoju pasauliu“.

„Puikiame naujame pasaulyje“ teks pamiršti ne tiktai apie demokratiją ir žmogaus teises, bet ir apie įprastinį „rinkos ekonomikos“ supratimą. Bus įvesta griežta priežiūra ne tiktai žmonėms, bet ir įmonėms: „Išvystytose valstybėse ši sustiprinta priežiūra įgavo skirtingas formas: pavyzdžiui, biometriniai identifikatoriai visiems piliečiams ir griežtesnis reguliavimas pagrindinių sričių, kurių stabilumas skaitomas gyvybiškai svarbiu nacionaliniams interesams. Daugelyje išvystytų šalių priverstinis bendradarbiavimas su rinkiniu naujų taisyklių ir sutarčių lėtai, bet sistemingai atstatinėjo kaip tvarką, taip ir, kas svarbu, ekonomikos augimą“.

Pranešimo, apie kurį pasakojau, autoriai mano, kad ypatingų problemų pas valdžią nebus: „Iš pradžių sąvoka labiau valdomo pasaulio įgavo platų pripažinimą ir pritarimą. Piliečiai noriai atidavė dalį savo suvereniteto – ir savo privatų gyvenimą – labiau paternalistinėms valstybėms mainais į didesnį saugumą ir stabilumą“. Negalima atmesti, kad toks autorių įsitikinimas išplaukia iš patirties JAV kovos su „tarptautiniu terorizmu“. Po 2001 metų rugsėjo 11 Amerikoje buvo priimtas Patriot Act, atėmęs iš amerikiečių daug teisių ir laisvių. Piliečiai „su supratimu“ pritarė šioms priemonėms.

Tačiau prabėgs kiek laiko ir piliečiams pabos griežta Didžiojo Brolio kontrolė. Žmonės vėl nori teisių, laisvių, gerovės. Pranešimo autoriai perspėja, kad artėjimas prie naujo visuomenės modelio iššauks dideles įtampas ir apačioms, ir viršūnėms. Užuomina į tai yra pačiame scenarijaus pavadinime - LOCK STEP. Naujo modelio diegimas, pažymima pranešime, reiškia „griežtesnę valstybės kontrolę iš viršaus į apačią ir labiau autoritarinis valdymas, su apribotomis inovacijomis ir augančiu piliečių pasipriešinimu“.

Baigdamas atkreipiu dėmesį į tai, kad pranešimas ir scenarijus LOCK STEP pasirodė, kada dar nenusėdo dulkės 2007-2009 metų finansinės-ekonominės krizės. Pinigų šeimininkai suprato, kad pasaulinis kapitalizmas naujų tokių krizių nepergyvens. Ir todėl reikia pradėti forsuotą pasaulio pertvarkymą pagal postkapitalistinį modelį. Taip ir atsirado šis scenarijus sunkaus, rizikingo, bet gelbėjimo pinigų šeimininkams perėjimo į naują vergovinę santvarką. Pasirengimas tokiam perėjimui užsitęsė, be praėjusių metų pabaigoje atsirado požymiai to, kad nauja pasaulinė finansų ir ekonomikos krizė gali tuojau prasidėti. Nebuvo galima delsti. Ir nuo pirmųjų 2020 metų dienų operacija LOCK STEP (ji gi COVID-19) prasidėjo.2020-03-26

500 vampyrų išgertas tautiečių kraujas Lietuvai atsirūgsta tūkstančiais koronaviruso pernešėjųGiriamasi, kad Lietuvoje yra virš 500 milijonierių. Bet juk jie pagal vienintelį man žinomą ekonomistą-mokslininką Karlą Marksą, kuris suformulavo pridėtinės vertės dėsnį, o mokslas, žinia, numato dėsnių buvimą, yra vampyrai, nes jų iš darbo žmonių išgertas kraujas ir materializuojasi į kapitalą, į tuos milijonus.

Niekam gi ne paslaptis, kad visi šitie „neemigrantai“, kurie dabar pasipuošę karonavirusais grįžta į Lietuvą, yra tie, kurie ir buvo iščiulpti savo tėvynėje tų mūsų 500 nepasotinamų vampyrų. Visai pamiršau didžiausią vampyrą – Maksimos „numinuką“, dabar visą milijardą barelių lietuvių išgerto kraujo saugantį Londone. Bet ne apie šitą besotį kraugerį šiandien noriu pakalbėti, kuris kur nors netoli karalienės karantinuojasi pasislėpęs nuo vergų Londone, o apie mus, iščiulptus, apvogtus, bet spėjusius pasenti ir ypač pažeidžius tam koronavirusui, nes iš valstybės mes negalime tikėtis nei kaukių, nei apsaugos priemonių, nei plaučių ventiliacijos ligoninės palatoje, nei trupinių nuo tų 5 ar daugiau milijardų skolinamų eurų ir dolerių, kuriuos šitie 500 + 1 vampyrų ėmė dalintis jau antrą „karantino“ dieną. Mes, Lietuvos pensininkai, esame pasmerkti visų šitų vampyrų mirti, uždaryti daugiabučio butuose, atskirtuose nuo pasaulio nedezinfekuojamomis laiptinėmis ir koridoriais.Dabar į Lietuvą sugrįžo iš gimtųjų namų išvaryti „vargdieniai“, kuriems nesišviečia joks gydymas vakaruose, kur jie buvo reikalingi tam, kad atlikti juodžiausius vergų darbus. Būtent jie, na ir dar etiketo specialistai „lydekos“, po pasaulį epidemijos metu besiblaškantys dėl savo įgimto kvailumo, dabar sugįžta nešini mirtino užkrato. Mūsų valdžia, kiek atitokusi nuo iš dangaus ant jų kvailų bet suktų galvų nukritusių milijardų, nebežino ką daryti. Kovo 25 jau buvo 4 mirę ir 255 užkrėsti. Procentaliai tai yra: užsikrėtę virš 0,0091% gyventojų, mirusių – 0,00014% nuo viso gyventojų skaičiaus, arba 1,5686% nuo užkrėstų skaičiaus, pavyzdžiai paimti pas 3471 žmogų (0,1244%). Jei tendencija išliks, tai esant blogiausiam scenarijui gali mirti kas šimtasis lietuvis, t. y. 27900 žmonių!

Kokia ekonomija! Vidutinę socialinio draudimo senatvės 376,42 eurų pensiją padauginę iš 27900 gauname 126 milijonų eurų ekonomiją per metus, arba dar būrelį naujų milijonierių. Kažkam pasisekė!

Valdžia pasimetusi. Jei karantinuoti grįžtančius vargdienius ir kvailas lydekas, kaip vakar buvo nutarta, maitinti, bus mažiau ką išvogti ir pasidalinti, todėl jau vakare prieš kelias valandas skelbto plano atsisakyta ir „karantinas“ pasibaigė. Čia gi ne Kinija, kur visus atvykstančius karantinuoja viešbučiuose, už kuriuos karantinuojamieji patys susimoka. Pas mus kitaip, pas mus „demokratija“. Tik ta mūsų „demokratija“ labai jau keista, ta kur 501 gali šikti visuomenei ant galvų ir nuodyti mus savo išgerto kraujo virškinimo produktu - koronavirusu.


2020-03-25

Biomedicinos dr.Zenonas Jančys siūlo apsisaugojimo nuo COVID-19 būdus


Šita mano savamokslinė receptūra nuo visų virusų padeda, kiek tik gali padėti, išbandykit savanoriai ir prieš COVID-19.

Jei nors vieną gyvybę išgelbės ši receptūra – ir tai bus gerai – vadinasi ne veltui stengiausi.
Iš karto pradedu nuo sudėties, paskui paaiškinsiu iš esmės, kuriems nenusibos skaityti:

Vario sulfatas 0.1proc, Cinko sulfatas 0.2 proc. Čia apsipurkšt rankoms.

Vario sulfatas 0.02 proc, Cinko sulfatas 0.04 proc. Nosies gleivinėms, dantenoms ir gerklei pasipurkšt. (ne skalaut, o tik pasipurkšt).

Kaip: Kadangi smulkių svarstyklių nelabai kas turi, atsveriam didelį kiekį 6g Zn ir 3g Vario sulfatų. Skiedžiam iki 300ml, turim 1proc išeitinį tirpalą, kurį galima skiesti iki norimos koncentracijos.


Dėmesio: skiesti tik distiliuotu vandeniu, kitaip išsės į nuosėdas vario karbonatai ir jūs tirpale turėsit tik 0.0001proc.

Purškiklių 5-15 ml būna kažkur pirkti tuščių, bet galima neišmesti skirtų nuo slogos – kai pasibaigia, atidaryt, išplaut spiritu ir valio.

Jau gal 20 metų bandau prieš slogą, prieš gripą, nuo dantų skausmo, dantenų uždegimų. Ir net gana didelėmis koncentracijas išbandžiau, nėra kenksmingas mišinukas.

Aiškinimai:

Apie 1974-75m žurnale „Химия и Жизнь“ buvo straipsnis – maždaug: “kaip veikia vitaminas C prieš virusus”. Mokslininkai su elektroniniu mikroskopu bandė nustatyt veikimo mechanizmą.
Mokslininkai aptiko, kad vitaminas C (Askorbo rūgštis, arba askorbinas) oksiduojasi fermentais ir susidaro vandenilio peroksidas. O nanoskopiniai kiekiai vario yra apkibę viruso paviršių (vario tokia savybė – kibti prie baltymų) , reaguoja su peroksidu. Susidaro OH radikalai ir superoksido ionai, kurie sunaikina, pažeidžia viruso nukleo rūgštis, ne tik baltymus. Be to, organizmas generuoja peroksidą kovai ne tik prieš virusus, bet ir prieš bakterijas. Esu dirbęs apie 2008-9m su superoksiddismutazėmis, peroksidazėmis, katalazėmis, augaliniais antioksidantais, modeliavęs šių reakcijų eigą, todėl šiek-tiek išmanau. Visi kintamo valentingumo metalų ionai generuoja aktyvius deguonies radikalus, bet visų jų skirtingas patekimo kelias per membranas – nebesileisiu giliau.

Sidabras irgi puikus sterilinantis agentas, bet jis brangus, neprasiskverbia giliau, tik iš paviršiaus. Senovėje išmirdavo nuo maro “prastuomenė”, o ponų, kurie turėjo sidabrinius indus – likdavo net per daug. (Čia toks pakaruoklio jumoras, anot  prof. K.Daukšo). Ne taip seniai gal prieš 50 metų dar būdavo vaistinėse galima nusipirkti berods už 35 kap. Gramą-kitą Lapis’o, tai – sidabro nitratas. Jis skirtas gimdymo skyriuose apsaugoti kūdikių akims nuo infekcijų.

Grįžtu prie vario:

Neberandu vikipeduose apie vėmimo sukėlimą, bet jis prieš keliasdešimt metų buvo naudojamas apsinuodijus maistu ir didelėmis konc – gal apie 3-5 proc, taigi, nėra jau mirtinai toksiškas, net nenurodomas jo toksiškumas netgi angliškoje wikipedijoje.

Vario biologinė reikšmė

Varis yra būtinas daugelio organizmų, tarp jų ir žmonių, gyvybinėms funkcijoms. Kaip ir geležis, varis prisideda prie raudonųjų kraujo kūnelių gamybos ir kraujotakos sistemos, nervų, imuninės sistemos ir kaulų formavimosi. Augalai ima jį iš dirvožemio, žmogus ir gyvūnai gauna su maistu.
Žmogui per parą reikia ~0,9-2 mg vario. Daug vario turi ankštinių šeimos augalai, burokėliai, lapinės daržovės, jūros gėrybės, riešutai. Ląstelėse varis jungiasi su baltymais, kai kuriomis organinėmis rūgštimis, yra kai kurių fermentų, hemocianino, hemokupreino, nukleoproteidų komponentas, svarbus oksidacijai ir redukcijai, deguonies apykaitai, skatina kraujodarą kaulų čiulpuose. Dėl vario stokos varpiniai augalai serga chloroze, džiūsta vaismedžių šakų viršūnės, mažėja augalų atsparumas šalčiui, žmogaus ir gyvūnų organizme sutrinka geležies apykaita, kai kurios kitos fiziologinės funkcijos. Didelės vario dozės stuburiniams gyvūnams sukelia viduriavimą, sutrikdo kvėpavimą, širdies, kepenų darbą, sukelia anemiją.

Čia wikipedia nepaminėjo, kad vario ionai ypatingai svarbūs pernešant signalą per sinapses tarp neuronų. Taigi – atminčiai ir geram intelektui reikalingas varis. 
Cinkas:  Visgi, kai kurie žmonės yra variui jautrūs, anas kaupiasi akių rainelėje (rudi žiedai atsiranda) ir  kepenyse ir gal dar inkstuose. Bet lengvai gydomas (iš kepenų išvaromas) Cinko pagalba. Be to cinkas stiprina imunitetą. Todėl dėl visa ko dvigubai pridedu cinko sulfato. Gal reikėtų patrigubinti, bet nesinori persūdyt. 

Cinko biologinė reikšmė

Cinkas yra būtinas žmogui ir augalijai. Cinkas būtinas visų žmogaus organizmo ląstelių funkcionavimui. Jo trūkumas gali tapti epilepsijos, šizofrenijos ir kitų psichinių ligų, bendro organizmo nuovargio, alergijos, diabeto, prostatos adenomos, kataraktos, kurtumo, širdies, virškinimo sistemos, odos ir akių ligų, pakitimų burnos gleivinėje priežastimi. Cinkas dalyvauja daugiau kaip 200 organizmo fermentų aktyvavime, nukleorūgščių (DNR ir RNR), baltymų sintezėje ir hormonų apykaitoje (ypač lytinių hormonų), tiesiogiai veikia audinių ir skeleto kolagenus, gerina regą.

Cinkas kaupiasi dantyse, kepenyse, kraujyje, centrinėje nervų sistemoje. Nemaža cinko turi kai kurie grybai (voveraitės, kazlėkai). Kai dirvoje trūksta cinko, augalai skursta: menkai šakojasi, susmulkėja lapai, sulėtėja augimas. Ypač jautrūs cinko trūkumui vaismedžiai, daržovės, ankštiniai augalai, todėl juos būtina tręšti mikroelementų trąšomis, kuriose yra cinko. Cinkas ir jo junginiai yra nuodingi. Cinkuotame kibire negalima laikyti rūgščių maisto produktų ir gėrimų, nes jie tirpdo cinką. Apsinuodijimo požymiai: erzina gleivinę, pykina.

Vitaminas C:

Bet vien tik varis blogai veiks, jei neturėsim organizme askorbino - vitamino C. 
Jis ne tik antioksidantas, kaip mėgstama madingai triūbyti, bet ir oksidacinių procesų sukėlėjas ir reguliuotojas. Taigi – špinatai ne be pagrindo taip išaukštinti – ir varis ir vitaminas C,  viskas “viename už tą pačią kainą” - “apie viską pagalvota”.

Vartojimas: Vos pasigaunu slogą, ar peršąlu - išsipurkščiu 0.02 proc variu nosį, klaikiai čiaudėju gal pusvalandį ir viskas baigta. Arba pakartoju – bet tada sunku suprasti , ar nuo slogos ar nuo chemikalų peršti nosį. Jautresniems gal vertėtų dar 2 kart sumažinti koncentraciją, nes labai erzina gleivinę. Dantenos ir gerklė daug mažiau jautri.

O dabar dar ir rankas stipresne koncentracija reiktų papurkšt, pamozot. Galima ir veidą – nuo visokių spuogų. Turėtų veikti iki kol nusiplausit. Na, ūkinis muilas vario lengvai nenuima, nes susidaro netirpios stearino-vario druskos.

Gal daugiau kaip 20 metų žaidžiu su variu, nuo didžiausių dozių - ir neprisimenu, kada turėjau gripą ar vartojau antibiotikus. Apie 1980-82 metus turėjau gripą 39.6 CoT, bet tada dar nežaidžiau su variu.

Ir dar - rankas galima purkšti kasdien po porą kartų, bet gleivinėms - tik retkarčiais, pagal įtarimą. Aš tai kasdien, bet kitiems nerekomenduočiau - kas žino kokio jautrumo Jūsų organizmas.

Šaltinis: https://docs.google.com/document/d/1XOtVH2QzJNvvZsFI_vBGhZpfOt2jMXHuvD9aRcKraJ8/edit