2021-02-26

Žmogaus teisių ir šeimų organizacijų kreipimasis dėl Raskevičiaus vykdomos diskriminacijos Žmogaus teisių komiteteLietuvos Respublikos Seimo pirmininkei Viktorijai Čmilytei – Nielsen

Lietuvos Respublikos Seimo valdybai

Lietuvos Respublikos Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijai

Kitoms Lietuvos Respublikos Seimo frakcijoms

Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisijai 

KREIPIMASIS DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ DISKRIMINAVIMO ORGANIZUOJANT KONSULTACIJAS SU VISUOMENE ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETE

Vasario 18 dieną plačiai pasklidęs Laisvės partiją atstovaujančio Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko Artūro Žukausko atsisakymas kviesti į posėdį jam nepriimtinų pažiūrų visuomenines organizacijas, atkreipė dėmesį į gerokai platesnę problemą šios kadencijos Seimo darbe. A. Žukausko partijos kolega Tomas Vytautas Raskevičius sistemingai organizuoja Žmogaus teisių komitete svarstomų klausimų svarstymą ir klausymus, į juos kviesdamas ir sudarydamas galimybę pasisakyti tik pačiam komiteto vadovui priimtinų pažiūrų organizacijų atstovus. 

Ši tendencija stebima nuo pat naujosios sudėties Seimo darbo pradžios. Dar 2020 metų gruodžio 9 dieną Žmogaus teisių komiteto posėdžio darbotvarkėje buvo numatytas klausimas – parlamentinė kontrolė „Dėl aktualiausių klausimų vaiko teisių apsaugos srityje“. Klausimo aptarimui į virtualų komiteto posėdį kviesti Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos ir NVO konfederacijos vaikams atstovai. Apie aktualų posėdžio klausimą nebuvo informuota ar kviesta pasisakyti nė viena šeimų ar tėvų organizacija, ar apskritai žmogaus teisių organizacija, kuri buvo išreiškusi kritišką požiūrį į praėjusią kadenciją vykdytą vaiko teisių apsaugos reformą. Tas pats organizavimo principas kartojasi ir šiais metais. 2021 m. vasario 4 dieną Žmogaus teisių komitetas organizavo klausymus bendra žmogaus teisių padėties Lietuvoje tema. Klausymai nebuvo iš anksto viešinami, apie juos žmogaus teisių organizacijos sužinojo iš žiniasklaidos jau po fakto. Klausymuose dalyvavo ir vienpusišką požiūrį pristatė Žmogaus teisių koalicijos nariai. Šios koalicijos nariais tapo organizacijos, pritariančios žmogaus teisių tapatinimui išimtinai su mažumų teisėmis, ir savo veikloje faktiškai ignoruojančios visiems piliečiams aktualių pilietinių, politinių ir kitų Konstitucijoje užtikrintų žmogaus teisių faktinio įgyvendinimo problemas. 

2021 m. vasario 10 d. komitete organizuoti dar vieni klausymai žmogaus teisių padėties Lietuvoje tema. Informacijos apie klausymus, jų temą, viešo organizacijų kvietimo į susitikimo taip pat nebuvo.  Dalyvauja selektyviai kviestos feministinių teisių stiprinimo organizacijos Posėdyje dalyvavo tik tos moterų teisių organizacijos, kurios palaiko Stambulo konvenciją, turi ideologizuotą požiūrį į smurto prieš  moteris priežastis ir siekia, kad į Lietuvos teisinę sistemą būtų įdiegta vyrus diskriminuojanti ir juos viktimizuojanti smurto dėl lyties sąvoka. Lietuvos Caritas, Krizinio nėštumo centrai, teikiantys realią pagalbą nuo smurto nukentėjusioms moterims, prekybos žmonėmis aukomis, nepakviestos.

Taip organizuojamas Žmogaus teisių komiteto darbas turi aiškias neigiamas pasekmes demokratijai, visuomenės informavimui ir skaidriam sprendimų priėmimui Lietuvoje. Komiteto nariai ne tik susipažįsta su vien tik komiteto vadovo atrinktomis pozicijomis, tačiau tokius posėdžius nušvietus žiniasklaidai, plačiajai visuomenei taip pat formuojamas iškreiptas padėties vaizdas, kuriamas įspūdis, jog egzistuoja ar bent vyrauja tik komiteto pirmininko T.V. Raskevičiaus atrinktų organizacijų atstovaujamas požiūris į žmogaus teises. 

Toks posėdžių ir klausymų organizavimo būdas tiesiogiai prieštarauja Seimo narių darbą reglamentuojantiems konstituciniams, Seimo statuto ir Valstybės politikos elgesio kodekso principams. Šio kodekso 4 str. įpareigoja Seimo narį laikytis teisingumo principo, kuris reikalauja, kad Seimo narys vienodai tarnautų visiems žmonėms, nepaisant jų politinių pažiūrų ar kitų skirtumų, o taip pat nešališkumo principo, kuris įpareigoja būti objektyviu priimant sprendimus ir vengti išankstinio nusistatymo. LR Seimo statutas neleidžia į klausymus selektyviai atrinkti suinteresuotų asmenų: statuto 54 str. gramatinė struktūra aiškiai sako, kad jei komitete yra organizuojami klausymai, jame turi teisę dalyvauti visi suinteresuotų visuomenės grupių atstovai (Statuto 54 str. 2 d.), taigi jie turi būti ir informuojami apie būsimus klausymus, o pareiškę norą dalyvauti - privalomai kviečiami. Tuo tikslu Statutas numato pareigą viešai paskelbti būsimų klausymų rengimo planą (54 str. 4 d.), kad suinteresuotos organizacijos galėtų pasinaudoti Statuto joms suteikta teise.

Todėl prašome LR Seimo valdybą:

1. Svarstyti klausimą dėl LR Seimo nario Tomo Vytauto Raskevičiaus tinkamumo eiti Žmogaus teisių komiteto pirmininko pareigas

2. Užtikrinti, kad tiek į Žmogaus teisių komiteto, tiek ir į kitų LR Seimo komitetų posėdžius ir organizuojamus klausimus būtų kviečiamos visos suinteresuotos organizacijos

LR Seimo etikos ir procedūrų komisiją:

3. Inicijuoti tyrimą dėl Žmogaus teisių komiteto pirmininko Tomo Vytauto Raskevičiaus galimai padarytų  Seimo statuto, kitų teisės aktų bei etikos pažeidimų.

Pasirašo: 

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija Romualdas Povilaitis

Lietuvos Helsinkio grupė         Aurelija Kuzmaitė 

Lietuvos žmogaus teisių asociacija Vytautas Budnikas

Nepartinis demokratinis judėjimas         Krescencijus Stoškus

Lietuvos nacionalinė vartotojų teisių federacija Alvita Armanavičienė

Piliečių gynybos paramos fondas          Stasys Kaušinis

Lietuvos tėvų forumas         Darius Trečiakauskas

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija  Violeta Vasiliauskienė

Laisvos visuomenės institutas          Kristina Zamarytė-Sakavičienė


Kreipimasis priimtas nurodytų organizacijų bendru sutarimu
2021-02-25

Signatarui Vaišvilai mylėti Lietuvą sutrukdė beždžionės uodega?

 


2020 m. vasario 28 d. rašiau, kad patriotų susiskaldymas mūsų tautai blogiau už bet kokį koronavirusą, o mylėti Lietuvą kai kuriems Tautos šaukliams trukdo iš kelnių kyšančios beždžionių uodegos ir beždžionių instinktai: griebti, kaupti, dominuoti, daugintis. Ypač liūdna matyti tas beždžionių uodegas kabančias iš Lietuvos valstybės visaip pamylėtų ir išlepintų „signatarų“ sėdynių.

2020 metų vasario 27 dieną tautiečiai ėmė teistis Vilniaus apylinkės teisme „civilinėje byloje dėl „Lietuvos visuomenės tarybos“ narių visuotinio susirinkimo pripažinimo neteisėtu ir jo priimtų nutarimų panaikinimo“.Esmę priminsiu koncentruotai, kaip ją supratau. Dalyvaudamas įvairioje finansinėje veikloje, signataras Zigmas Vaišvila gerokai išsipurvino, o, pasinaudojęs Seimo suteikiama tribūna, ėmė telkti organizaciją, kuri pasivadino „Lietuvos visuomenės taryba“. Ilgainiui paaiškėjo, kad ši organizacija turėjo „Zigmukui“, kaip jį liaudiškai vadina, pasitarnauti buferiu, savotišku „muilu“, padėsiančiu atsiplauti prilipusį ankstesnės veiklos purvą, o ne kovai už lietuvių tautos gerovę, lietuvių laimę. Prie šios organizacijos prisidėjo vienas anksčiau už narkotikus teistas artistas A.Nakas („Ekspertai.eu“ leidėjas). Šis artistas atsivedė kitą artistą-aferistą, teisininką Stanislovą Tomą, dirbusį vieno EP deputato-suvirintojo padėjėju ir rengusį EŽTT skundus prieš Lietuvą dėl per mažų pensijų, minimalios algos. Šie keli minimi veikėjai ėmė dalintis planuojamus per aferą iš skurdžių surinkti pinigus, iš kiekvieno po 50 eurų. Viso buvo planuojama iš ubagų pavogti 50000 eurų. Šiai Vaišvilos aferai pasipriešino didžioji dalis „Lietuvos visuomenės tarybos“, todėl pastarasis neteisėtai, jų nuomone, pašalino juos iš šios organizacijos.

Štai tokia liūdna istorija. Žmonės norėjo veikti tautos labui, o signatarui Lietuvą mylėti sutrukdė beždžionės uodega.

Ką aš ten veikiau? To teismo koridoriuje manęs paklausė ir Z.Vaišvila. Paaiškinu. 2019 metais balandžio mėnesį aš kreipiausi į prokuratūrą dėl aferisto Stanislovo Tomo veiklos, dėl pensininkų apvogimo. Po pusmečio tyrimo, kai šitas feikinis profesorius ir advokatas, su kūju sudaužęs Tautos didvyrio Jono Noreikos atminimo lentą (minėtam artistui talkinant), pabėgo iš Lietuvos, byla buvo nutraukta. Tai aš apskundžiau ir tuo metu mano skundas buvo nukeliavęs iki Apygardos Teismo. Būčiau prašęs Teisėjo mano parodymus prijungti prie minėtos bylos, bet byla buvo atidėta... Prasidėjo karantinas, o aš nenorėjau toliau tepliotis po visą tą purvą ir atsisakiau būti liudininku „Lietuvos visuomenės tarybos“ byloje.Šių metų sausio 28 dieną aš pasirašiau po Lietuvos piliečių reikalavimu pašalinti Seimo narį Vytautą Tomą Raskevičių iš „Žmogaus teisių komiteto“ pirmininko pareigų. Kreipimosi tekstą paskelbiau savo bloge.

Vasario 23 d. Raskevičiaus atstatydinimo akcijos iniciatoriui Raimondui Grinevičiui ir visuomenininkui Viktorui Jašinskui pavyko, po daugelio nesėkmingų bandymų, lapus su 340000 Lietuvos piliečių parašų įteikti nuo visuomenės besislapstančiai Seimo pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nilsen.

Kaip minėjau, esu vienas iš 340000 šios Lietuvą sudrebinusios akcijos dalyvių. Laukiau, kad „sorososai“, ir kitos globalistinės mano mylimos Tėvynės utėlės, surengs ataką prieš bundančią visuomenę, akcijos iniciatorių Grinevičių, artimiausius jo bendražygius. Labiausiai nustebau, kad aršiausiai visuomenininkus puola Zigmas Vaišvila.

„Bjaurūs dalykai vyksta. Planuoti, numatyti, bet vis tiek bjaurūs. Save antisisteminias vadinantys „karžygiai“ ir kiti tokio tipo veikėjai, pasireiškę vakar, iškeikė Raimondą pačiais bjauriausiais žodžiais, matyt manydami, jog per monitorių jie nepasiekiami ir jausdamiesi tikrais „Karžygiais““ (...), - FB parašė publicistas Arvydas Daunys.

Vasario 25 dieną KiTaipTV „Sąmokslo Teorija“ laidoje „KARAS TARP SAVŲ - NAUDA VALDŽIAI ?“ ARTŪRAS ORLAUSKAS - pilietiškas jumoristas ir PETRAS GRAŽULIS - Seimo narys, išsamiai papasakojo apie besivienijančios Tautos skaldytojus, tarp kurių ir ponas Vaišvila.https://youtu.be/d5u4Bo-0R8s


Aš manau, kad pastarasis Zigmo Vaišvilos išpuolis galutinai visuomenei atskleidė šio žmogaus esmę, pavertė jį absoliučiu politiniu nuliu. O gal jis tuo nuliu ir buvo, nuo Sąjūdžio laikų, tiesiog geri dėdės kažkada jį pasodino reikiamu laiku į reikiamą vietą tarp Sąjūdžio iniciatorių, o mes nepastebėjome iš jo pasturgalio kyšančios beždžionės uodegos?

P.S.: Šiandien "Respublika" skelbia interviu su Raimondu Grinevičiumi: 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/tautos_parasus_rinkes_rgrinevicius__valdantieji_jau_pralaimejo/


JAV nustatytas grėsmingas kraujo krešėjimo padidėjimas po vakcinacijos. Prof. Sucharit Bhakdi (video)

 

Profesorius Sucharit Bhakdi nurodė į galimybę pavojingo gyvybei pašalinio efekto po skiepijimo BioNTech / Pfizer ir Moderna vakcinomis. Tai poveikis į kraujo krešėjimą.

Bhakdi paaiškina tokio poveikio mechanizmą: minėtose vakcinose mRNR supakuotos į lipidines nano daleles. Jos įvedamos, ir milijardai tokių paketų patenka į kraujotakos sistemą. Dalis absorbuojama kraujo indų epitelio ląstelių, būtent ten, kur kraujas teka lėčiausiai: smulkiausiose kraujagyslėse, kapiliaruose. Visų pirma, smegenys, plaučiai, nugaros smegenys, skeleto raumenys ir širdis turi daugybe šių smulkiausių kraujo indų.https://youtu.be/pk7F-kPx3u8

Kraujo krešėjimo padidėjimas dėl kraujagyslių sienelių pažeidimų.

Limfocitai kileriai identifikuoja baltymų „šiukšles“, produkuojamas vakcinos paketų, kaip koronaviruso šiukšles ir žudo ląsteles, produkuojančias virusą. Šiuo atveju tai kraujo indų sienelės, kurios pažeidžiamos daugelyje vietų. Kaip remonto mechanizmas suveikia kraujo krešėjimas. Tai gali sukelti, kad kraujas krešės kapiliaruose. Pasekmė: oksigenizacija pažeisto organo, sutrikdyta kraujo krešulių.

Profesorius Bhakdi sako:

„Dėl to jūs galite sunkiai susirgti, labai sunkiai susirgti! Jūs galite būti paralyžiuotas, galite apakti, gali ištikti infarktas, gali atsitikti viskas, ko norite.“

JAV atlikti klinikiniai tyrimai patvirtino šią Bhakdi hipotezę.

Dabar jau nepavyks priskirti šią profesoriaus Bhakdi hipotezę suokalbio teorijoms. JAV gydytojas įvertino kraujo analizės duomenis amžiaus grupėje iki 40 metų, kurie turėjo patekti į ligoninę dėl rimtų pašalinių efektų po koronaviruso vakcinacijos. Rezultatas: pas 50% buvo aptiktas ženklus kraujo krešėjimo padidėjimas. Todėl profesorius Bhakdi kviečia savo kolegas-medikus užsiimti šiuo klausimu ir kontroliuoti kraujo krešėjimo lygį pas vakcinuotus žmones. Be to, žmonės, mirę vakcinavimo nuo koronaviruso metu turi būti po mirties skrodžiami, kad nustatyti, ar yra organuose kraujo krešuliai.

Pateikiamas YouTube video, be profesoriaus Bhakdi, dalyvauja Andreas Sönnichsen ir profesorius Martin Haditsch, trunka valandą ir 25 minutes. Profesoriaus Bhakdi pasisakymas dėl kraujo krešėjimo prasideda 9: 30 min.

Imunitetas ir skiepai nuo COVID-19. Prof.Sucharit Bhakdi pranešimo vertimas į lietuvių kalbą. 1 ir 2 d.

https://lebionka.blogspot.com/2020/10/imunitetas-ir-skiepai-nuo-covid-19.html

https://lebionka.blogspot.com/2020/10/imunitetas-ir-skiepai-nuo-covid-19_7.htmlhttps://youtu.be/-eR1j9vqKi8

Ukrainos virusologė dr.N.Žolobak apie koronavirusą, vakcinavimą, trečią bangą. Interviu ir video

 


Ukrainiečių portale Vesti.ru vasario 24 d. paskelbtas interviu su Ukrainos mokslininke virusologe dr. Nadežda Žolobak, dirbančia vyriausiu mokslo bendradarbiu Ukrainos MA D.Zabolotno vardo mikrobiologijos ir virusologijos institute.

https://vesti-ua.turbopages.org/vesti.ua/s/lite/health/v-marte-budet-tretya-volna-koronavirusa-nadezhda-zholobak


Mokslininkė pasakė: 

„Yra tam tikras susirgimų respiratorinėmis infekcijomis, kurias sukelia ir koronavirusas, cikliškumas. Rugsėjį-spalį registravome pirmąją susirgimo bangą, po to spalį buvo nuosmukis. Po to įvyko pakilimas pabaigoje lapkričio - gruodžio pradžioje. Ir štai dabar mes vėl matome nuosmukį. Trečioji susirgimo banga, laukiama, turi vykti vasario pabaigoje ir kovą. Tuomet mes vėl galėsime matyti didelį skaičių teigiamai testuotų. Tokia eiga – dėsningumas, kurį mokslininkai pažymi visą laiką su respiratorinėmis infekcijomis. Daugumai jų, tame skaičiuje gripo, charakteringos trys epidemijos bangos. Koronavirusas ne išimtis.“ (…) „... pavasarį ir vasarą viskas bus santykinai ramu. O po to sergamumas respiratorinėmis ligomis auga“.


Į klausimą, ar virusas SARS–CoV-2 gali visai išnykti, kaip tai buvo su jo pirmtaku SARS–CоV, Dr. Žalobak atsakė:

„Nemanau, kad SARS-CоV visiškai dingo: kažkur gamtinėje ekologinėje nišoje jis gali išlikti, o mes jo tiesiog nenustatom. Virusai buvo, yra ir bus. Jie neatsiranda ir nedingsta, o keičiasi. Atsiranda nauji kamienai, kurie gali užimti naujas ekologines nišas. Kai mes susitinkame su virusais, prie kurių neprisitaikę, pas mus prasideda uždegiminis procesas – susirgimas. Į kontaktą su virusais, kuriems pas mus susiformavęs adekvatus imunitetas, mes galime tiesiog nereaguoti, todėl gali atsirasti regimybė, kad jie išnyko. Bet tai ne taip.“Mokslininkė atsakė klausimą dėl susirgimo gripo virusu sumažėjimo:

O kodėl jūs manote, kad jo sumažėjo? Gripo tiesiog dabar niekas nediagnozuoja. Visiems rašo diagnozę COVID-19. Buvo tyrimas, kuris parodė, kad koronavirusas ir gripas gali cirkuliuoti drauge. Mokslininkai 8 metus tyrė plazmą kelių tūkstančių žmonių PGR metodu, kokiu būtent virusu jie serga. Šio darbo dėka, ir gautų rezultatų pagrindu, buvo prieita išvadų dėl dėsningumo cirkuliavimo įvairių virusų ir ryšių tarp jų, kas patvirtino galimybę cirkuliacijos koronaviruso ir gripo kartu.“


Dėl koinfekcijų ji pasakė:

„Dažniau būna koinfekcijos ne virusinės, o virusų su bakterijomis. Kodėl jos atsiranda? Kada vyksta hiperaktyvacija imuninio atsako prieš virusą, nusilpsta antibakterinė apsauga. Ir tada „pakelia galvą“ tokie mikroorganizmai, kurie pas mus būna nuolatos, o įprastinėmis sąlygomis nepasireiškia. Štai kodėl, jei virusinė infekcija prasideda sunkiai, tai reikia laukti, kad prie jos prisijungs tracheitas, bronchitas, pneumonija. Bet jei mes neleisime virusui paleisti pilnos apimties uždegimo proceso, sustabdę pradiniame etape, tai bakterinių komplikacijų nebus.“

„Mūsų imuninė sistema sugeba duoti adekvatų imuninį atsaką viruso agresijai, o problemos kyla tuomet, kada yra chroniški susirgimai, antsvoris, diabetas, žemas fizinis aktyvumas, neadekvati mityba, streso būklė, kuri, kaip jau įrodyta, silpnina organizmo imunitetą“, - pasakė Dr.Žolobak.


Vakcinavimo rizikos:

„Pagrindinė rizika bet kokių vakcinų nuo koronaviruso, ir ne tik, surišta su specifine reakcija mūsų organizmo į respiratorines infekcijas (žiūr. 1 video). Ji sukelia nuo antikūnų priklausomą infekcijos sustiprinimą. Amtikūnai, kurie pasigamina vakcinos pasekmėje, neužtikrina pilnavertės viruso neutralizacijos po kurio tai laiko nuo vakcinavimo. Virusas „aplipęs“ antikūnais, tampa apsaugotas nuo imuninės sistemos poveikio. Tai yra tokie antikūnai dirba prieš imunine apsaugą, atlikdami „trojos arklio“ vaidmenį, užtikrinant prasiskverbimą ir paplitimą viruso organizme. Be to, virusas nuolatos mutuoja. Sukėlėjas, su kuriuo žmogus, pavyzdžiui, kontaktavo rudenį vakcinavimo metu, skirsis nuo sukėlėjo, su kuriuo kuriuo jis kontaktuos pavasarį. Todėl žmonės, kurie buvo skiepyti nuo gripo rugsėjį, nesirgo epideminio sezono metu. O kada jis ėmė silpti, trečiosios bangos metu, susirgo. Be to žymiai sunkiau, negu tie, kurie nebuvo vakcinuoti. Na ir, žinoma, ilgalaikiai efektai šiuolaikinių, siūlomų vakcinų nuo koronaviruso nėra ištirti. Gamintojai žada, kad po metų jie pajėgs duoti atsakymą.“ Paklausta, ar vakcinuosis, Žolobak atsakė:

„Aš anksčiau niekada nesiskiepijau nuo gripo, nesiskiepysiu ir nuo koronaviruso, ypač todėl, kad jau persirgau. Bet yra aplinkybės, kada klausimas dėl vakcinavimo yra svarbus. Pavyzdžiui, jeigu vykstate į gamtinius susirgimo židinius. Klasikiniu pavyzdžiu yra erkinis encefalitas – pavojingas virusinis susirgimas, perduodamas erkių ir pasireiškiantis sunkiu encefalitu. Tomis sąlygomis, kada medicinos pagalba nepasiekiama, išmintinga suformuoti adekvatų imuninį atsaką, kuris apsaugos jus nuo ligos. Respiratorinių susirgimų atveju vakcinavimo rizikos nežinomos, o nauda abejotina.

Mano nuomonė – geriau natūraliai suformuoti imuninį atsaką prieš pilnavertį virusą, suformuoti kokybiškus antikūnus, kurie velesnio kontakto su sukėlėju metu neutralizuos virusą, o ne sukels antikūnų priklausomą infekcijos sustiprinimą."


1 video: Nadežda Žolobak: kada vakcinacija gali paleisti mechanizmą susinaikinimo savo ląstelių?https://youtu.be/ipHa6vbXgfE


2 video: Vakcina nuo koronaviruso: ar ji iš viso reikalinga? - virusologas Nadežda Žolobak.

2021-02-24

Virusai mutuoja, o Šimonytės idiotų vyriausybė – ne!


Evoliucija - normaliems žmonėms nesunkiai suprantamas procesas. Virusai mutuoja, ypač RNR virusai. Tai aksioma.

Kaip jūs manote, kodėl mus puola vis nauji peršalimo virusai? Tai vyksta todėl, kad pernykščius virusus pakeičia mutantai, kuriems mūsų imuninė sistema dar neturi atsako. Taip vyksta pvz. su gripo virusu. Virusų mutacija vyksta nuo pat gyvybės žemėje atsiradimo. Vykta atranka tų mutacijų, kurios virusui suteikia pranašumą, kurios padeda jam geriau sąveikauti su šeimininko ląstelėmis, sugeba pagreitinti viruso replikacijos ciklą, bet nėra letalios šeimininkui.

Tačiau Šimonytės vyriausybė ir jos suburti „ekspertai“ nemutuoja. Jie ir toliau mums meluoja, nes gauna nurodymus tęsti „karantiną“ ne priklausomai nuo epidemiologinės padėties šalyje, bet šią apgaulę pridengia netinkamu PGR testu.Šimonytė prieš kurį laiką atvirai prisipažino laukianti direktyvų („kada gausime užduotį“)!

Šiandien Šimonytės, matyt, gavo naują nurodymą tęsti „karantiną“ ir jį pratęsė iki kovo 15 dienos.

Su kiekviena diena Lietuvos valstybė ritasi bankroto link. Šimonytės vyriausybė griebiasi bet kokio šiaudo, kad pratęsti ekonomikos blokadą ir žaloti visuomenės sveikatą. Toliau mums „ekspertai“ bubnija, pasiremdami melagingais PGR testai, apie naujus susirgimus, „blogėjančią statistiką“. Matyt, net ant kiekvieno namo užrašius PSO išvadas apie šio testo netinkamumą, šio testo išradėjo Kary Mullis žodžius, kad PGR testas SARS-CoV-2 diagnostikai netinka, šiems „ekspertams“ idiotams to nepakaktų. Kad išpūsti naują susirgimų statistikos burbulą, iš savivaldybių reikalaujama testuoti po 1-4% savivaldybių gyventojų. Kuriama dirbtinė „pandemija“.

Apie tai rašiau daugybę kartų, paskutinį kartą šį melą apžvelgiau straipsnyje „SAM melagiai sugalvojo naują statistikos falsifikavimo būdą, bet faktai jį demaskuoja (video)“.

P.S.: Tanzanija, kurioje gyvena 58 milijonai žmonių, puikiai gyvena be PGR testų ir vakcinų.

„Diktatorius“ Lukašenkaį „pandemiją“ reagavo demokratiškiausiai. Baltarusijos futbolas vyko kaip įprasta ir sirgaliams buvo leista toliau dalyvauti žaidynėse. Teatrai, kavinės ir kiti socialiniai renginiai tęsėsi ir ekonomika nebuvo sustabdyta. Pergalės dienos paradai taip pat vyko gegužės 9 d.

Vakarų ir Rusijos žiniasklaida visaip tyčiojosi iš Lukašenkos. Britų skaičiavimais, Baltarusijoje turėjo mirti nuo 54 090 iki 71 616 žmonių. Bet nemirė! Pagrindinė priežastis - Baltarusijoje yra daug didesnis lovų skaičius ligoninėse vienam gyventojui: 11 lovų tūkstančiui gyventojų Baltarusijoje, ir, pavyzdžiui, 2,5 lovos tūkstančiui gyventojų DB.

P.P.S: Idiotas graikiškai reiškia visuomenės reikalais nesirūpinantį, o tik sprendžiantį savo asmenines problemas žmogų.

Nuorodos:

http://lebionka.blogspot.com/2021/02/isimonytes-ekspertai-protingesni-net-uz.html

https://lebionka.blogspot.com/2021/02/sam-melagiai-sugalvojo-nauja.html

https://lebionka.blogspot.com/2021/01/tanzanijos-prezidentas-magufuli.html

https://lebionka.blogspot.com/2020/12/kaip-baltarusija-demaskavo-lockdown-mela.html
2021-02-23

LTSR 2.0 skiepų propagandai surado ir sovietinės epochos propagandistą

 


Medikų bendruomenė labiausiai nukentėjo nuo koronaviruso. Ji apsimelavo ir neteko autoriteto. Kalbu ne apie gydytojus-darbo biteles, prakaituojančias skafandruose ant liberastų sunaikintos sveikatos apsaugos sistemos griuvėsių. Kalbu ne apie prof. Eduardą Vaitkų, Prof. A. Kirkutį, kitus sąžinigus gydytojus. Aš kalbu apie save diskreditavusią profesūrą, kurią besmegenė kompradorinė valdžia pasitelkė politinei „pandemijai“ paremti.  

Pastaruoju metu plandemijos skliaute sublizgo sovietinės epochos komunistų partijos pirmojo sekretoriaus Algirdo Brazausko žentas, kurį bakalaurų „sorošososų“ valdžia pasitelkė plauti smegenis dėl vakcinų ir vakcinacijos. Melagio epidemiologo ar virusologo ši besmegenė valdžia nesurado, todėl jiems tiko ir kompetencijos neturintis vaikų ligų gydytojas V.Usonis.

LRT šitas vaikų ligų gydytojas apie vakcinas papasakojo štai kokią "tiesą":Kiekviena vakcina turi savo tikslą ir uždavinius. Turime tris registruotas vakcinas. Bendra išvada – nėra esminių skirtumų tarp šių vakcinų. Visos trys vakcinos yra gana saugios, gana veiksmingos“, – sakė medicinos mokslų daktaras“.

Ne, ponas vaikų daktare, tarp šių vakcinų, kitų COVID-19 vakcinų, yra milžiniški skirtumai.

Yra tradicinės COVID-19 vakcinos: kinų Sinovac” ir rusų „Covivac“. Jos yra viso inaktyvuoto SARS-CoV-2 viruso vakcinos. Sinovac jau naudojama. Šia vakcina pasiskiepijo Turkijos premjeras R.Erdoganas. Rusų „Covivak“ užregistruota vasario 20 dieną. Jokių pašalinių reakcijų šios vakcinos praktiškai neduoda ir apsaugo nuo absoliučiai visų galimų koronaviruso mutantų. Gaila, bet ES užpirko ne šio tipo, tikrai patikimas, tradicines vakcinas, o kažką tai naujo, nepatikrinto, „gana saugaus“, kaip ir pridera plandemijai, PB suplanuotai iki 2025 metų!

Lietuvoje naudojamos vakcinos Moderna ir Pfizer — mRNR vakcinos. Tai reiškia, kad dalis viruso genetinio kodo įvedama į žmogaus ląstelių branduolio DNR, žmogus tampa genetiškai modifikuotu organizmu ir ima sintetinti viruso baltymus, bet ne visą virusą. To pakanka tam, kad paruošti žmogaus imuninę sistemą SARS-CoV-2 atakai. Pagrindiniai šių vakcinų trukumai – viruso DNR (jo RNR kopija) gali integruotis į bet kurias žmogaus ląsteles: nervines, lytines, ir t.t. Nežinoma, kaip tai veikia į lytinių, nervinių ir pan. ląstelių funkciją. Nežinoma, ar integruota virusinė DNR pasišalina vėliau iš žmogaus organizmo, ar ne. Šios vakcinos neapsaugo nuo visų galimų viruso mutantų. Todėl reikėtų gaminti vis naujas vakcinas, o tai absurdas. Apie problemas su Pfizer vakciną yra papasakojęs šios firmos buvęs viceprezidentas Dr. Mike Yeadon. Jo nuomone, pandemija pasibaigė, o vakcinos nuo SARS-CoV-2 yra nereikalingos.

Daugiausiai nusiskundimų ir kritikos sulaukusi Lietuvoje naudojama vakcina yra AstraZeneca, kurios atsisakė PAR ir Šveicarija. Ji pagaminta Adenoviruso vektoriaus pagrindu, kurio pagalba į žmogaus genomą integruojama ir ekspresuojasi koronaviruso fragmento kopija. Rusiškas AstraZeneca vakcinos analogas – SputnikV. Rusų vakcina sukurta tuo pačiu principu, bet efektyvesnė, naudojama 27 pasaulio valstybėse.

Kaip sakė profesorius, statistika rodo, kad, skiepijant „Pfizer“ arba „Moderna“ vakcina, reakcijos „piktesnės“ po antrosios dozės. „AstraZeneca“ atveju yra atvirkščiai: pirma dozė „piktesnė“, į antrą reaguojama lengviau.“

Gydytojas-propagandistas Usonis išranda lig šiol negirdėtą vakcinologijoje sąvoka „piktesnė vakcina“.

Pasaulyje jau šimtais milijonų skaičiuojami vakcinavimo atvejai. Nėra užregistruota nė vienos mirties, susijusios su vakcina. Antra, nėra oficialiosiose struktūrose užregistruota ilgalaikių šalutinių reiškinių. Taip, nemalonu, kad dvi dienas laužo kaulus, būna temperatūros. Tačiau tai trumpalaikiai dalykai“, – sakė profesorius V. Usonis.

Profesorius aiškiai paskubėjo. Iki tarptautinės melagių dienos dar visas mėnuo.

Iš pradžių aš dar fiksavau mirtis po vakcinacijos, bet vėliau lioviausi, joms surašyti nepakaktų jaučio odos:

https://lebionka.blogspot.com/2020/12/sveicaras-ir-izraelietis-mire-po.html

https://lebionka.blogspot.com/2021/01/vokieciu-gydytojo-ir-statistiko.html

https://lebionka.blogspot.com/2021/01/du-norvegijos-seneliu-namu-gyventojai.html

https://lebionka.blogspot.com/2021/01/talija-medicinos-sesuo-hospitalizuota.html

https://lebionka.blogspot.com/2021/01/po-vakcinacijos-nuo-koronaviruso-numire.html

https://lebionka.blogspot.com/2021/01/55-amerikieciai-mire-po-vakcinacijos-13.html

https://www.naturalnews.com/2021-01-25-elderly-people-dead-after-coronavirus-vaccine.html

https://www.theepochtimes.com/deaths-of-elderly-who-recovered-from-covid-19-but-died-after-vaccine-raise-questions_3692259.html

https://humansarefree.com/2021/01/24-dead-and-137-infected-in-nursing-home-after-covid-19-vaccination-previously-they-had-zero-deaths-from-covid.html

https://www.youtube.com/watch?v=x6aGOxgBh5Q

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-18/what-to-know-about-vaccine-related-deaths-allergies-quicktake

P.S.: Man, beveik 40 metų gyvenusiam TSRS, dažnai vadintoje „melo imperija“, yra akivaizdu, kad šių dienų Lietuva tapo anos sovietinės LTSR 2.0 versija.
Nuorodos:

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1349753/profesorius-usonis-pfizer-ir-moderna-vakcinu-piktesne-antra-doze-o-astrazeneca-atveju-pirma

https://www.kp.ru/daily/27243/4370861/

https://cursorinfo.co.il/coronavirus/sinovac-chto-my-znaem-o-kitajskoj-antikovidnoj-vaktsine/

https://lebionka.blogspot.com/2020/11/pasaulio-bankas-apie-pandemija-pranese.html

https://lebionka.blogspot.com/2021/02/blog-post_20.html

https://lebionka.blogspot.com/2020/12/buves-pfizer-viceprezidentas-reikalauja.html

https://lebionka.blogspot.com/2021/01/buves-pfizer-viceprezidentas-vakcinos.html
2021-02-22

Hamburgo universiteto prof. R. Wiesendanger koronaviruso kilmės tyrimas ir diskusija (video)

 

Hamburgo universiteto profesorius, fizikas Roland Wiesendanger pareiškė, kad koronavirusas galėjo „pabėgti“ iš laboratorijos Uhane. Jo žodžiais, tokia tikimybė yra 99,9 procentai. Profesorius su kolegomis ištyrė visus 2020 metais paskelbtus straipsnius, skirtus SARS-CoV-2 kilmei.

Wiesendanger pasakė: „Aš 99,9 procentus įsitikinęs, kad koronavirusas atsirado laboratorijoje“. Tai ginčija PSO teiginį, kad SARS-CoV-2 yra gamtinės kilmės.

100 puslapių studijoje buvo surinkti šaltiniai ir jų pagrindu prieita prie išvados, kuri nesutampa su PSO viruso gamtinės kilmės teorija. Vos pasirodžius šiam tyrimui, vokiečių mainstriminė spauda pradėjo autoriaus puolimą. Vokiečių dienraštis Špigel parašė apie „kreivą tyrimą“.Epidemiologas prof. Igoris Gundarovas (žiūr.video) sako, PSO meluoja apie „COVID-19“. Jis papasakojo, kodėl iš tikrųjų miršta žmonės. Jis taip pat įsitikinęs, kad SARS-CoV-2 yra laboratorinės kilmės, tik buvo pagamintas JAV, iš kur po pasaulį išplito dar 2019 metais.https://youtu.be/lelTfXDW8Q0

Papildoma informacija:

Luc Antoine Montagnier, 2008 metais apdovanotas Nobelio premija už ŽIV atradimą, mano, kad SARS-CoV-2 yra laboratorinės kilmės. Jis kartu su matematiku Jean-Claude Perez ištyrė SARS-CoV-2 genomą ir jame atrado ŽIV sekas. Jo hipotezė, kad SARS pagrindu buvo bandoma kurti vakciną prieš ŽIV. Montagnier pažymėjo, kad jie nebuvo pirmi, tokius duomenis gavo ir Indijos mokslininkai, bet jiems buvo užčiauptos burnos.
Ankstesnės mano publikacijos, skirtos SARS-CoV-2 kilmei:


http://lebionka.blogspot.com/2020/03/kas-is-megintuvelio-paleido.html

https://lebionka.blogspot.com/2020/04/covid-19-laisveje-aplaidumas-ar.html

https://lebionka.blogspot.com/2020/04/covid-19-laisveje-aplaidumas-ar_15.html

https://lebionka.blogspot.com/2020/05/covid-19-ir-fort-detrick-karine.html

https://lebionka.blogspot.com/2020/12/didziausias-xxi-amziaus-nusikaltimas.html

https://lebionka.blogspot.com/2020/12/didziausias-xxi-amziaus-nusikaltimas_17.html
Graikija ir nelegali imigracija. NVO tiekia vaikus pedofilams

 


Žinoma graikų žurnalistė Elena Akrita parašė Facebook apie nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklą. Šios NVO, jos teigimu, tiekė pabėgėlius vaikus į pedofilų namus.

Šis pranešimas FB tapo tęsiniu Elena Akrita publikacijų, kuriose žurnalistė kaltino žinomą Graikijos aktorių Dititrį Lignadisą pedofilija. Žurnalistė anonsavo FB savo tyrimą apie nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą šioje nusikalstamoje veikloje. Žurnalistė tvirtina, kad NVO tiekia pabėgėlių vaikus pedofilams, kurių namuose vaikai seksualiai prievartaujami.

Niki Kitsantonis dienraštyje The NewYork Times vasario 16 d. paskelbė straipsnį, skirtą pedofilijai tarp Graikijos meno žmonių. Dešimtys žymiausių graikų aktorių ir režisierių buvo apkaltinti seksualiniais priekabiavimais. Atsistatydino Nacionalinio Graikijos teatro vadovas po to, kai buvo apkaltintas priekabiavimu prie jaunų aktorių, kaip vyrų, taip ir moterų. Vasario 20 d. buvo pranešta, kad teatralų bylą papildė pareiškimas nukentėjusio, kuris 14 metų buvo menininkų 2010 metais išprievartautas. Šioms byloms Graikijoje netaikomas senaties terminas.
Operacija „Alkmini 2“: kaip NVO veža į Graikiją nelegalius imigrantus ir pabėgėlius 

Vasario 3 dieną buvo pranešta apie pabaigą bendros operacijos „Alkmini 2“, kurią vykdė Graikijos policija ir EYO (Graikijos nacionalinės žvalgybos tarnyba).

Paskelbtoje pasienio policijos BorderNews tinklapyje sakoma, kad NVO dalyvauja pervežant migrantus, slepia juos Graikijos salų pakrantės olose ir miškuose. Toliau nelegalai pervežami į registracijos punktus, o, esant galimybei, transportuojami į kontinentą, kad palengvinti neteisėtą atvykimą į ES. Dažnai šie žmonės yra užsikrėtę COVID-19. Turkijos stovyklose nėra vykdoma ligų profilaktika.

Operacijos metu Graikijos valdžia „verbavo“ užsieniečius-migrantus ir prekeivius žmonėmis Turkijoje, kad užfiksuoti NVO metodus, kurių pagalba įvežami imigrantai, kas apsunkina padėtį šalyje. Vienas iš kaltinimų NVO – šnipinėjimas prieš Graikiją.

Žinoma (dar iš pirmosios operacijos „Alkmini“), kad NVO bendradarbiai sukūrė specialią platformą tiesioginei transliacijai apie atvykimą valčių į Lesbo ir kitas Graikijos salas Egėjo jūros rytinėje dalyje, kad apsunkinti pakrančių apsaugos galimybę priešintis jų atvykimui į Graikiją.


Priedėlis „Alarm Phone.“ Pirmosios operacijos „Alkmini“ tyrimai parodė, kad 35 NVO nariai padėjo atvykti nelegaliems imigrantams iš Turkijos į Lesbo salą, naudodami „neteisėtus metodus ir procedūras“. Jie buvo Graikijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Austrijos, Norvegijos ir Bulgarijos piliečiai, o dvi NVO, prieš kurias vyksta tyrimas, yra registruotos Berlyne tuo pačius adresu. Paaiškėjo, kad keturios NVO sukūrė priedėlį pavadintą „AlarmPhone“.„AlarmPhone“ leidžia panaudoti skubios pagalbos telefoną migrantams, kertantiems jūros rajoną nuo Turkijos pakrantės iki Graikijos salų. Gavę migrantų signalą, NVO darbuotojai susisiekdavo su pasienio apsauga ir reikalavo nedelsiant gelbėti „patirusius katastrofą jūroje pabėgėlius“. Priešingu atveju jie šantažavo pasienio tarnybos jūreivius, grasindami paskelbti faktą katastrofos signalo ignoravimo. Be to kai kuriais atvejais jie skelbė fotografijas ir elektroninius žemėlapius, rodančius tikslią padėtį Graikijos karinių pajėgų laivų, kurie tuo metu plaukiojo Rytinėje Egėjo jūros dalyje.

Operacija „Alkmini 2“ parodė, kad priedėlis „AlarmPhone“ buvo skelbiamos fotografijos ir elektroniniai žemėlapiai, rodantys tikslią padėtį pasienio apsaugos ir karo laivų, kurie tuo metu patruliavo pasienį.

Sprendžiant iš įžūlaus NVO darbuotojų elgesio, jie buvo specialiai apmokyti ir turėjo labai galingus globėjus, jiems garantavusius, kad jų veiksmai liks nebaudžiami. Ir iš tiesų, už jų nugaros yra Sorošas ir Klintonų fondas.

Šie iš Azijos ir Afrikos atvykstantys milijonai nelegalų yra jėga, kuri reikiamu momentu gali destabilizuoti situaciją ES. Nors JAV šiandien ir yra „draugiškos“ ES, tačiau, žinia, nėra sąjungininkų, o tik amžini interesai.2021-02-21

LAIŠKAS PREZIDENTUI. Kapelionas majoras Alfonsas Bulotas

 1918 metais, po Rusijos imperijos žlugimo, ėmė kurtis Lietuvos kariuomenė. Savanoriams, einantiems į tarnybą, tekdavo neštis iš namų kėdes, taburetes, maisto. Tokį palikimą gavo Lietuva. Ilgi carinės priespaudos metai nepalaužė lietuvių vilties gyventi laisvoje Lietuvoje. Tėvų pasakojimai, istorijos, knygnešių ar močiutės „vargo mokyklos“, slepiamos maldaknygės, padėjo išsaugoti lietuvybę jaunimo širdyse.

Bažnyčios veikla buvo neatsiejama nuo išsivaduojamosios kovos. Svarbus vaidmuo saugant lietuvybę teko to meto žemaičių vyskupui. Vietiniai cariniai gubernatoriai tikrindavo bažnyčiose sakomų pamokslų turinį. Jie turėjo būti sakomi rusų kalba. Drąsūs kunigai kalbėjo lietuviškai, o kai reikėjo sukilti, ėmė vadovauti sukilimui. Toks sukilėlių vadas buvo kunigas K. Kalinauskas.

Vadžgirio (Jurbarko rajonas) parapijos dokumentuose radau dokumentą rusų kalba, rašytą gražia raštvedžio rašysena, kad laidotuvėms reikėjo gauti vietinės carinės valdžios leidimą.

Jauna kaimo mergaitė Stefutė, baigusi siuvėjų kursus pas kaimo siuvėjus, atvyko ieškoti darbo į Kauną. Darbo ilgai negalėjo susirasti. 1918 m. ji parašė laišką laisvos Lietuvos prezidentui A. Smetonai, prašydama, kad jai padėtų surasti siuvėjos darbą Kaune. Jaunuolė Stefanija sulaukė prezidento laiško su atsakymu, kad jei bus pranešta, kai tik susidarys galimybė.

Laukė. Ištekėjo. Per tą laiką siuvo privačiai namuose su dar ir dabar saugoma „SINGER“ siuvimo mašina. Klientų netrūko. Tikėjosi, kad Prezidentas padės jai įsidarbinti kokioje nors valstybinėje įmonėje.Vokiečių okupacija. Keičiasi dienomis žmonių likimai. Jos namas, kaip ir daugelio gretimų namų gyventojų namai, pateko į žydų geto teritoriją. Rizikuodama savo ir vyro gyvybe, Stefanija slėpė ir globojo žydų šeimų paliktus vaikus, nuo jaunų dienų nesiskirdama su malda.

Potvyniai Kaune sunaikino turtą. Lietuvą okupavo Rusija. Lietuviai vyrai buvo gaudomi į tarybinę kariuomenę. Vyrą savo paprastumu (staigiai nustumdama į kampą vyrą ir užmesdama skudurais, o pati užstojusi vyrą ) nuo tarybinės kariuomenės išsaugojo melsdamasi. Kai įsiveržę enkavedistai rėkdami paklausė: „kur tavo vyras“? Stefanija skubiai atsakė: „kad tikriausiai pas mergas, nes jau kelinta diena kaip jis negrįžta. Suraskite jį man.“ Rusai atsakė, kad suras. Maldose prašė, kad tik kaimynai nepaskustų.

Ji viena stovėdavo prie savo sodybos vartų, nes vyras negalėjo rodytis. Augino rožes. Prekiavo visada savo augintomis, ką tik skintomis rožėmis. Vakarėjant, kai likdavo neparduotų rožių, jų nepalikdavo kitai dienai, bet išdalindavo papuošimui Kauno bažnyčioms, taip įgydama „rožių karalienės“ titulą, kurią prisimena dar ir dabar atvykę pirkti rožių. Pati skiepijo rožes, jas gydė nuo ligų, daugino, keitėsi daigais su rožių augintojais, mokė kitus auginti rožes ir taip įgyjo Kauno mieste ir rajone geriausiai tvarkomos sodybos diplomus, padėkas.

Gretimais jos gyvenamos vietovės atsidarė siuvimo ir mezgimo fabrikas „Gegužės 1-ji“, fabriko filialai Kauno rajone. Naujai įmonei reikėjo darbuotojų. Uoli siuvėja Stefanija aukštinama pareigose, apdovanojama, tęsia ir individualią veiklą, savo sklype augina rožes. Vyras, uolus talkininkas, dėkingas žmonai, sugebėjusiai išsaugoti jį nuo tarybinės kariuomenės.

Atgavus nepriklausomybę, viena iš pirmųjų prisidėjo parama prie atgautų bažnytinių pastatų iš valstybės išpirkimo, bažnyčių remonto. Storas pluoštelis padėkos paveikslėlių su parapijų kunigų parašais, liudija, kad ji prie Lietuvos dvasinio atgimimo iš savo santaupų prisidėjusi ne mažiau, kaip dabartiniai rėmėjai, kuriems už tai, nereikia sumokėti valstybei mokesčių. Mačiau jos aukomis remiamų bažnyčių remontus, bet niekur neradau jose marmuro plytelėje užrašo su Stefanijos S. vardu. Juto tai Stefanija ir nusprendė ne dėl puikybės savo sklype už jos dar neišpasakotą, dievišką mistiką ir stebuklais paženklintą gyvenimą, iš savo sąžiningo gyvenimo, kaip liudijančią auką, nusprendė įprasminti į Lietuvos dvasinį atgimimą – įprasminant „Švenčiausios Mergelės Marijos Lietuvos laisvės“ titulo koplyčioje.

Šitą jos dvasinį įprasminimą ir dvasinę dovaną į kitokią Lietuvą, šventinant koplyčią, matė to meto žiūrovai pamėgtoje sekmadienio televizijos laidoje „Svetimo skausmo nebūna.“ Ji, 80-metė Stefanija, rūpinosi kitokia Lietuva visa savo esybe ir darbu, iš savo santaupų, vilėsi, kad bus kitokia Lietuva. Ruošiant laidą, žurnalistei Aurelijai Stefanija su džiaugsmu rodė saugomą Prezidento A. Smetonos laišką ir braukė ašaras, po daugelio metų prisiminusi, kad tada rūpesčiuose buvo paskendusi Lietuva, o prezidentas vis tiek surado laiko ir atkreipė dėmesį į ją, jauną mergaitę, atsiuntė laišką. Kalbėjo žurnalistei, rodydama ir raštus, ir kiek paaukota Caritas organizacijai, bažnyčioms. Rodė valstybinius apdovanojimus ir guodėsi patyrusi nepritarimo nuoskaudą, ir abejonių iš dvasininkijos, kad ji 80 - metė ryžtasi pastatyti koplyčią.
Getas, Holokaustas, koplyčia
Okupacijos metais Stefanija glaudė savo namuose iš lagerių grįžusius neregistruojamus tautiečius. Jos patalpose rinkosi religiniam auklėjimui susibūręs pogrindžio jaunimas, vienuolės, kunigai. Skubėjo Stefanija, nes vyras palaidotas, o laikas, kaip paridentas nuo kalno akmuo, kuo tolyn tuo greičiau rieda. Norėjo iki mirties suspėti padaryti savo dvasinius įsipareigojimus, svarbius Lietuvos laisvei, atsidėkodama Dievui už laimingai nugyventus metus ir laimingai išgyventus sunkumus. Nieko neprašė aukoti, netgi prašyme bažnyčios vadovams buvo parašyta, kad jokios aukos nebus renkamos, tik kad jai netrukdytų įgyvendinti savo noro. Tie, į kuriuos ji, kaip parapijietė kreipėsi patarimo savo planams, prašė iš Stefanijos tik pinigų, ir nestatyti koplyčios. Kiti sakė: „kvaila boba“. Stefanija atsakė: „raskite daugiau Lietuvoje tokių „kvailų“ bobų, kad statytų koplyčias, o ne pakelės karčiamas“. Jos planus suprato ir įvertino jo eminencija kardinolas V. Sladkevičius. Jis sakė, kad Lietuva atgims tik iš koplyčių ir kaimo bažnyčių, matė, kaip užėjus liberalizmo bangai, Lietuvoje buvo griaunami bažnyčių altoriai, kad netgi tekdavo įsikišto policijai (Šito Vatikanas tikrai neįsakė daryti). Ką šiandieną matome karantino metu iš didesnio paklusnumo politikams nei Dievui uždarant katedras.

Iš vakaro, aplankęs kardinolas V.Sladkevičius jau paruoštą šventinimui koplyčią, ir padėkojęs Stefanijai, paprašė savo padėjėją, kaip ilgametį Stefanijos S. parapijos buvusį kunigą vyskupą V.Michelevičių, pašventinti ponios Stefanijos privačią koplyčią, kaip jos vilties įsikūnijimą – laisvai Lietuvai. Koplyčia iškilo toje vietoje, kur daugelį metų buvo auginamos rožės ir padėjo Stefanijai sukaupti dalį lėšų koplyčios statybai. Tad iškastos iš Stefanijos sklypo kardinolui patinkančios rožės, pačios Stefanijos buvo pasodintos kukliame kardinolo kiemo skverelyje. Keletą rožių krūmelių, vėliau padovanojo ir kardinolą daugelį metų rėmusį tremtyje kunigas A. Blynas.

Koplyčia yra buvusio žydų geto teritorijoje, mena dvasingą krikščionybės praeitį okupacijos metais ir jos atgimimą, nauja Lietuvos katalikų bažnyčios laisvę atgavus nepriklausomybę.

Vasarą čia gausu žydų turistų. Kartą pamačiau, kaip vienas žydas, nutolęs nuo grupės, vaikštinėjo prie namo, vis dairydamasis į kiemą. Pakviečiau vidun. Jis turėjo laišką, gautą iš ponios Stefanijos, ir teiravosi, ar ji dar čia gyvena?

Stefanija vaišino svečią ir ilgai kalbėjosi. Atsisveikindama su svečiu, prie vartelių, Stefanija padavė jam dėžutę. Svečias atsiklaupė prieš ją.

Išėjus svečiui, Stefanija papasakojo, kad „Gegužės 1-sios“ fabrike, kur ji dirbo, dauguma viršininkų buvo žydai. Vienas žydas, emigruodamas (buvo tokia žydų emigracijos banga iš komunizmo rojaus) iš komunistinės TSRS, ir negalėdamas pervežti į Izraelį daugiau nei leidžiama aukso, auksinę grandinėlę padovanojo Stefanijai, sakydamas, kad laukia neaiški kelionė, prašė pasimelsti ir dėvint grandinėlę jį prisiminti. Būtent šią auksine grandinėlę, su žydo ir jo žmonos inicialais, Stefanija ir sugrąžino. Atgavęs šeimos relikviją, svečias iš dėkingumo atsiklaupė. Jis pasakė, kad tai šeimos vestuvinė dovana, ji bus didžiausia dovana žmonai.

Seno žydo nusižeminimas ir atsiklaupimas prieš Stefaniją, manau, buvo ilgo gyvenimo tikrovės subrandintas pripažinimas, kad lietuviai yra labai dori žmonės.

Kada mes, trisdešimt metų klajoję, panašiai kaip Mozė ir žydų tauta, tik ne po Sinajaus dykumą, bet po dykumą globalizmo, prisirinkę galvose neoliberalizmo smėlio, baigsime triūbyti apie „gerovės Lietuvą“? Kada mes, pagaliau, pamatysime paprastą žmogų, kaip tai padarė Antanas Smetona. Kada mes imsime rūpintis ne visu pasauliu, o Lietuvos žmonėmis, atsiklaupsime prieš šiuos teisuolius, gelbėjusius artimą, auginančius rožes ir statančius koplyčias?

Kada mes nubrauksime Lietuvos piliečių džiaugsmo, vilties, pasitikėjimo vieni kitais ašaras, kaip šis mano paminėtas žydas, suklupdamas prieš krikščionę, kito tikėjimo pensininkę, lietuvę močiutę, parodantis, koks investavimas daro dorais Lietuvos piliečiais, nuo kurių tampa kitokia Lietuva.


P.S. Atsikvošėkite Sveikatos ministrai, patarėjai bent jau po karantino įtampos, ir viešai pasakykite, kokiomis lėtinėmis ligomis sergantiems ligoniams negalima vartoti COVID 19 vakcinos? Nėra universalios vakcinos. Kai perskaičiau seseriai konkrečiai ligai skirtų vaistų (visi vaistai turi savo paskirtį) gamintojų išaiškinimą ir paskutinė, ilgame aiškinimo lapelyje pastaba – gali ištikti ir mirtis! Dievo įsakymas: NEŽUDYK ! 
2021-02-20

Izraelio skruzdėlynas ir Lietuvos išnykimo perspektyvos

 


Stebėdamas įvykius Izraelyje, pasaulyje, įsiklausydamas į protingų žmonių išsakytas mintis, aš mėginu suprasti, kas atsiras dabartinės Lietuvos vietoje, kai valdžioje pasodintiems mameliukams pavyks galutinai pribaigti lietuvių Tautą ir išparduoti jos žemę?

Reikia pripažinti, kad į Lietuvos valdžią sorošistinių NVO atvesti mameliukai, jų marionetės, yra tokie kvaili, nematantys toliau savo pilvo, kad nepajėgia suprasti savo padėties laikinumo. Jie – alyva, kad lietuvių Tautos genocidas gerai „slystų“, po to šie žmonės taps „otrabotke“ (garažų mechanikų žargonu), kurią periodiškai nuleidžia ir utilizuoja.Savo pasvarstymo iliustracijai aš pasirinkau koliažą iš nuotraukos skruzdėlyno ir nuotraukos Menachemo Mendel Schneersono, Lubavičių Rebės, paskelbto Mošiachu.

Kodėl?

Šių dienų Izraelis man primena skruzdėlyną.

Skruzdėlyne gyvena įvairios skruzdėlės. Vienos dirba, o kitos vengia darbo ir tinginiauja, skruzdės-motinėlės deda kiaušinėlius. Šiandieninis Izraelis primena skruzdėlyną. Vieni žydai dirba, tarnauja kariuomenėje, o kiti, ultraortodoksai, nedirba, yra valstybės išlaikomi, meldžiasi, netarnauja kariuomenėje ir dauginasi, kaip jiems liepė jų Dievas. Dievas paliepimu ortodoksai turi po 8 ir daugiau vaikų. Jų dėka Izraelio gimstamumo koeficientas siekia 3,2 vienai moteriai, t. y. dvigubai-trigubai didesnis negu europiečių gimstamumas ES.

Prasidėjus politinei „pandemijai“, Izraelio „skruzdėlės darbininkės“ vakcinuojamos, karantinuojamos, saviizoliuojamos, gi nedirbančios, „pamaldžios skruzdėlės“ - vengia skiepytis ir gyvena įprastą gyvenimą, ignoruoja visus karantinus.

Bulgarų politikas Plamen Paskov savo video irgi kalba apie tai, be to, abejoja, kad žydai, kuriems priklauso Pfizer koncernas, vakcinuojami tomis pačiomis vakcinomis, kaip likęs pasaulis (žiūr.video 12:20 min.).https://youtu.be/yOpKs8Csw5s

Vasario 18 dieną Izraelio portale News buvo paskelbtas interviu su Kneseto deputatu, ultraortadoksų rabinu Jakovu Ašeru.

Rabino buvo paklausta: „Bet jūs suprantate jausmus žmonių, kurių vaikai sėdi namuose ir mato, kaip vaikai iš ultraortodoksų šeimų vaikšto į mokyklą? Tai ne mokslinė fantastika, tai ne išsigalvojimas, ne meninis filmas. Tai realybė, kurią mes matome diena po dienos“.

Paskovas video dar pasakoja apie Izraelio visuomenės susiskaldymą į jau mano minėto „skruzdėlyno“ grupes, galimą žydų migraciją iš Izraelio į Krymą ir Ukrainą.


Kas gi tie Izraelio ultraortodoksai? Visų pirma, tai Chabad Liubavič sekta, kurios rabiną Menachemą Mendelį Schneersoną jie paskelbė Mošiachu (krikščionims jis yra antikristas). Apie šią fašistinę žydų sektą, jos šventraštį Tanija, rašė Kirilas Giliarovas knygoje „Tanija paslaptys“ ir Eduardas Hodos „Žydiškas fašizmas. Chabadas kelias į pragarą“.Eduardas Hodos prognozuoja, kad ilgainiui V.Putiną ištiks toks pats likimas, kaip ir Josifą Staliną 1953 metais, kuris neleido steigti žydų valstybės Kryme, pradėjo „gydytojų bylą“ (video 46:30). Chabadui nereikalinga stipri Rusija, todėl jis pašalins Putiną, mano Hodos.

Aleksejaus Navalno judėjimo, siekiančio nuversti V.Putiną, koordinatoriumi ir neramumų Rusijoje organizatoriumi yra žydas Leonidas Volkovas. Jis sako (video 48:00): „aš ne rusų, o greičiau žydų nacionalistas“. Šiuo metu jis slapstosi Lietuvoje ir kursto Rusijoje neramumus.

Postsovietinėje erdvėje Chabado invazija, Hodoso nuomone, vykdoma per „Tolerancijos centrus“ (čia gojai, kuriuos šie skaito besieliais galvijais, pratinami atgailauti už vokiečių vykdytą „holokaustą“ (1, 2, 3), izoliuotų žydų gyvenviečių statybą. Lietuvos ambasadoriaus Izraelyje Edmino Bagdono žodžiais, šiuo metu Lietuvoje veikia virš 100 tolerancijos centrų.

Žydų gyvenvietės pavyzdžiu gali būti Anetevkos gyvenvietė netoli Kijevo. 2019 metų lapkričio mėnesį JAV prezidento Donaldo Trampo advokatas Rudolfas Džulianis tapo Anatevkos garbės meru.
Bloomberg žiniomis, čia gyvena 20 žydų ir 45 jų tarnų. Čia dar veikia trys mokyklos į kurias žydai savo vaikus atveža iš Kijevo. Čia mokosi 200 vaikų. Vienas iš Anatevkos projekto sponsorių yra trečias turtingiausias Sankt-Peterburgo gyventojas Michailas Mirilašvili, kurio ofise kabo jo nuotrauka su Vladimiru Putinu.

Aš manau, kad tik laiko klausimas kada ir Lietuvoje žydai ims statyti savo gyvenvietes Neringos, Palangos ir Druskininkų pušynuose, Vilniuje, Kaune... Tai įvyks po žydų bankininkų ir oligarchų organizuotos koronaviruso „plandemijos“, kada bankruotuos Lietuvos ekonomika, o jos miškai, ežerai, žemė ir miestai bus įkeisti žydų bankams ir investiciniams fondams.
Atsitiktinumas, ar ne tiesa, kad visi pagrindiniai šios „plandemijos“ veikiantys asmenys yra žydai?

Į valdžią Lietuvoje pasodinti lietuvių tautos genocido vykdytojai yra tokios pačios veislės degeneratai, kaip tie, kurie hitlerinės okupacijos metu šaudė žydus, kolaboravo sovietiniams okupantams. Visi šie buvę okupantų kolaborantai, jų vaikai ir anūkai, po 1991 metų persidažė ir tapo globalizmo šaukliais, kaip Marksizmo-leninismo instituto mokslinė sekretorė Dalia Grybauskaitė.

Štai šita publika šiandien pribaiginėja Lietuvą. Geriausias nūdienos pavyzdys – KGB-isto duktė ir Seimo pirmininkė V.Čmilytė-Nilsen, besislapstanti nuo visuomenininkų, surinkusių virš 300000 piliečių parašų, reikalaujančių iš Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko pareigų šalinti LGBT ideologą T.V.Raskevičių.