2021-06-11

Šį kartą antilietuviška Holokausto industrijos plokštelė užgrojo JAV Beverli Hilse

 


Izraelio dienraštis „The Jerusalem Post“ gegužės 20 dieną informavo skaitytojus, kad išvakarėse JAV Beverli Hilso miesto taryba priėmė rezoliuciją, „kuria pasmerkė bet kokius Lietuvos vyriausybės bandymus neigti dalyvavimą Holokauste“.

Laikraštyje sakoma, kad „Beverli Hilsas smerkia lietuvių bandymą neigti dalyvavimą Holokauste, o rezoliucija buvo pateikta po to, kai Lietuvos parlamento komitetas pradėjo rengti teisės akto projektą, kuriuo siekiama paskelbti, kad nei Lietuva, nei jos vadovai nedalyvavo Holokauste“."Lietuvos valstybė nedalyvavo Holokauste, nes buvo okupuota, kaip ir lietuvių tauta negalėjo dalyvauti Holokauste, nes buvo pavergta, tačiau akivaizdu, kad dalyvauja atskiri atstovai, ir tai turi nuspręsti teismas", - Beverli Hilso rezoliucijoje cituojamas Arūnas Gumuliauskas, vienas iš Lietuvos įstatymų leidėjų, dirbusių prie šio teisės akto parlamente.

J.Post sakoma:

Apie 95 proc. iš maždaug 250 tūkst. žydų, gyvenusių Lietuvoje 1945 m., buvo nužudyti per Holokaustą. Lietuvos žydų bendruomenė ir Lietuvos žydų bendruomenės išeivijoje Izraelyje nariai išreiškė rimtą susirūpinimą dėl galimo teisės akto, kuriuo būtų paskelbta, kad Lietuvos valstybė ir žmonės nebendradarbiavo žudant žydus per Holokaustą. Sausio mėnesį Beverli Hilso miesto taryba patvirtino Tarptautinio holokausto atminimo aljanso darbinį antisemitizmo apibrėžimą. Tarybos priimtoje rezoliucijoje teigiama, kad "Lietuvos vyriausybė vykdo aktyvią kampaniją, kuria siekiama paneigti lietuvių kaltę dėl žydų žudymo per Holokaustą, peržiūrėti istoriją, nusikaltėlius paverčiant nacionaliniais didvyriais".

Rezoliucijoje taip pat minimas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vykdomas "Holokausto iškraipymas" ir bauginimo taktika, naudojama prieš tuos, kurie šalyje pasisako prieš tokius iškraipymus. Holokausto vykdytojų vardais pavadinta daugybė valstybinių apdovanojimų, paminklų ir gatvių. Lietuvos valdančioji partija yra viešai iškėlusi idėją parengti teisės akto projektą, kuriame būtų skelbiama, kad Lietuva ir jos vadovai nėra atsakingi už Holokaustą ir buvo "tik auka". Beverli Hilso miesto taryba smerkia "bet kokius Lietuvos valdžios bandymus neigti savo istorinius valstybinius ir kitus oficialius veiksmus, padėjusius žudyti žydus ir kitus asmenis Holokausto metu". Rezoliucijoje taip pat reikalaujama, kad Lietuva nutrauktų bet kokias pastangas, kad būtų priimti siūlomi teisės aktai, kuriais šalis būtų paskelbta nekalta dėl visų nusikaltimų, kuriais buvo prisidėta prie Holokausto, ir raginama Lietuvos vadovus atgrasyti nuo būsimų bandymų priimti tokius teisės aktus bei pripažinti savo Laikinosios vyriausybės, vadovybės ir gyventojų kaltę dėl Holokausto. Miesto taryba paragino Lietuvos vyriausybę panaikinti nacionalinius apdovanojimus Holokausto dalyviams ir patraukti atsakomybėn Holokausto revizionizme dalyvaujančius Lietuvos pareigūnus. Beverli Hilso miesto taryba priėmė keletą rezoliucijų prieš antisemitizmą ir sudarė deklaraciją su Izraelio valstybe, kuria siekiama "skatinti ir stiprinti dvišalį bendradarbiavimą, ekonominę plėtrą, stiprinti kultūrinius ryšius ir švietimo galimybes".

Ką gi čia bepridursi. Tai atviras fašizmas, daugiau nieko. Amerikiečiai, kurių net prezidentai (Bušas jaunesnysis) neskyrė Austrijos nuo Australijos, o Švedijos nuo Šveicarijos, reikia galvoti, net nežino kur yra Lietuva, nežino jos istorijos, o gyvena savo sukurtoje realybėje. Jie atvirai tyčiojasi iš lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės, mano nuomone vien todėl, kad mus neskaito žmonėmis, o Lietuvą traktuoja kaip JAV-Izraelio koloniją, kuri vykdo visus jų paliepimus ir reikalavimus, net pačius absurdiškiausius. Lietuvos valdžia privalėjo šiam šmeižtui užkirsti kelią, kad visiems laikams baigti mūsų tautos ir valstybės žeminimą ir nesibaigiantį turto reketą, kaip tai padarė kaimyninė Lenkija.

Ar LGGRTC direktoriaus Ado Jakubausko pašalinimas nebuvo bandro ir gerai organizuoto puolimo prieš Lietuvą epizodas?

Balandžio 12 d. Prof. Adas Jakubauskas dienraščiui „Respublika“ papasakojo  jo atleidimo iš LGGRTC direktoriaus posto aplinkybes. Jakubauskui atėjus dirbti į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą, pas jį iš karto su vizitu atvyko Izraelio ir JAV ambasadoriai, kurie bandė spausti bei diktuoti, kaip Lietuva turi traktuoti savo istoriją.

„Buvo didžiulis spaudimas ir daugybė priekaištų dėl įvairių paminklinių ženklų, tarp jų - ir generolui Jonui Noreikai-Vėtrai. Man labai keista, kai užsienio valstybių ambasadoriai bando kištis į kitos suverenios valstybės reikalus, ypač - į istorinę atmintį. Izraelio ambasadoriui pasakiau žodžius, kurie jį privertė paraudonuoti: „Gerbiamas ambasadoriau, jūs atėjote spausti. Paspausti nepavyks, tačiau turite įsisąmoninti, kad Lietuvos ypatingajame archyve saugoma 17,5 kilometro bylų. Sutarkime, kad istorija yra mokslas, istorija turi būti tiriama nešališkai, nepolitizuotai. Jei tarp tų 17,5 kilometro bylų atsiras jums nepalanki informacija, mes ją turėsime analizuoti." Po šių žodžių buvo kelių sekundžių pauzė, diplomatas paraudo, pakėlė galvą ir pasakė: „Suprantu."Negali svetimos valstybės diktuoti, kokią Lietuva turi turėti istoriją,“ - pasakojo Jakubauskas.

Jis pažymėjo, kad „pokario pasipriešinimas yra labai sudėtingas reiškinys, negalima demonizuoti arba, atvirkščiai, išbalinti kai kurių įvykių ar veikėjų, neatsižvelgiant į visus turimus faktus“.

Prof.A.Jaukubauskas apgailestavo, kad, „kalbant apie generolą Vėtrą, nebuvo atsižvelgta į kunigo Borevičiaus liudijimus, nebuvo nuvažiuota į Vokietijos archyvus“, o „neatsižvelgus į visus faktus, priimamas sprendimas, kad tas žmogus - juodas. Taip negalima. Negalima prisidengiant kilniais tikslais perrašyti istoriją. Ir perrašyti neteisingai, politizuotai“.

„Abiem ambasadoriams sakiau: „Labai gaila, kad KGB karininkų veikalais remiamasi iki šiol, nors jų alkūnės yra kraujyje. Karininkų knygos apie partizaninį judėjimą, žiūrint iš KGB taško..." Keista, kad kai kurios JAV ir Izraelio institucijos remiasi šitais veikalais,“ - aiškino profesorius. Jis priminė, kad prof.Valdas Rakutis „turėjo pasitraukti iš Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininko pareigų vien todėl, kad priminė istorinį faktą - „holokausto vykdytojų netrūko ir tarp pačių žydų, ypač getų savivaldos struktūrose".

Prof.A.Jakubauskas nurodė, kad Lietuvoje yra kelios draudžiamos diskusijai temos: žydų istorija, Stambulo konvencijos kritika, LGBT...

Ką reiškia tokie draudimai? Aš manau, kad tai reiškia vieną: Lietuvą yra Izraelio ir JAV kolonija de facto, nors de jure priklauso ES.

Prieš kurį laiką premjerė Ingrida Šimonytė prasitarė, kad dėl svarbių valstybei nutarimų ji laukia komandų iš šalies. Dabar mes žinome, kieno komandų ji laukia.

Laisvai traktuojami aukų skaičiai ir faktai

Apie 95 proc. iš maždaug 250 tūkst. žydų, gyvenusių Lietuvoje 1945 m., buvo nužudyti per Holokaustą“, - teigia Beverli Hilso miesto taryba. 2019 m. gruodžio mėn. LRT laidoje „Panorama“ buvo aptariamas Seimo ketinimas priimti deklaraciją, kad Lietuvių tauta nedalyvavo Holokaustehttps://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000088945

Žemiau pateikiu šios temos pokalbių stenogramą:

9:31. Seime nauja iniciatyva. Norima pripažinti, kad Lietuva ir lietuvių tauta nedalyvavo Holokauste. Tokios idėjos autorius Valstiečių ir žaliųjų frakcijos narys Arūnas Gumuliauskas sako, kad Lietuvos valstybė tuo metu buvo okupuota, todėl Holokauste nedalyvavo.

Žydų bendruomenės pirmininkė teigė, kad už tokį žingsnį Lietuva gali sulaukti tarptautinės bendruomenės kritikos. 70000 žydų per Holokaustą išžudyta čia Peneriuose. Iš viso nacistinės Vokietijos okupacijos metais Lietuvoje išžudyta 90 procentų iš 200000 Lietuvos žydų. Seimo laisvės kovų ir istorinės atminties komisijos pirmininkas Arūnas Gumuliauskas siūlo priimti nutarimą, kad okupuota Lietuvos valstybė ir lietuvių tauta žydų žudynėse nedalyvavo.

Arūnas Gumuliauskas: „Savaime aišku, kad visa lietuvių tauta negalėjo dalyvauti holokauste, nes ji taip pat buvo okupuota. Tokios atakos jos turi tikslą. Jos turi tikslą mus apjuodinti prieš sąjungininkus, mus apjuodinti kaip žydšaudžių tautą, kaip valstybę, kuri dalyvavo holokauste.“ Anot Gumuliausko holokausto prisidėjo tik atskiri asmenys, o dėl jų padarytų nusikaltimų turi spręsti teismas.

Žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky sako, kad su tokiais užmojais Lietuva greitai bus ne valstybė, o pavienių asmenų sambūris.

Faina Kukliansky: „Ne tik ponui Gumuliauskui yra labai aišku, kad Lietuva ir Lietuvos žmonės nedalyvavo holokauste, o tiktai paskiri žmonės. Tai mums irgi aišku, kad ne visi žydai buvo išžudyti, o tiktai paskiri žydai, iš kurių paskirų tik žydų, sudėjus vieną paskirą prie kito, paskiro žydo, išeina virš dviejų šimtų tūkstančių.“

Istorikas Arvydas Nikžentaitis sako, kad visos tautos dėl žydų genocido niekas ir nekaltina, todėl siūlymas perteklinis:„Aš esu prieš bet kokios kolektyvinės kaltės suvertimą kažkokiai tai tautai. Nusikaltimus daro, kaip taisyklė, individai ir jokios abejonės lietuvių tauta, kaip tokia, holokauste nedalyvavo. Kitas dalykas, jeigu dėl šito dalyko sutariam, tai kam dar reikalingas toks įstatymas.“ (kaip matome, Beverli Hilso miesto taryba kaltina būtent visą Lietuvių tautą, A.L.)

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius teigia, kad istorinės tiesos paieškos svarbios: „Aš nemanau, kad kas nors kaltina visą tautą, kažkaip nepastebėjau tokių kaltinimų. Bet priekaištauja kartais, kad neprincipingai kartais iki galo išsiaiškinam tiesas, tai tokių priekaištų yra buvę. Ir jie, matyt, ne be pagrindo.“ (Kaip ir istorikas Nikžentaitia, Linkevičius klydo, A.L.)

Seimo nutarimas parodo parlamento poziciją, jis neturi įstatymo galios.

Kukliansky: „Mes nežinom, kaip tas nutarimas galutiniame etape atrodys, į ką jis pavirs, ar nepavirs baudžiamuoju įstatymu.“

Anot Kukliansky, priimdama tokį nutarimą Lietuva rizikuoja būti pasmerkti tarptautinės bendruomenės. Pernai Lenkijoje buvo priimtas įstatymas, kuriame numatyta baudžiamojo atsakomybė asmenims, kaltinantiems lenkų tautą holokaustu. Dėl to pasipiktino Izraelis, JAV. Vėliau Lenkijos politikai panaikino baudžiamąją atsakomybę už nacių nusikaltimų priskyrimą lenkams. 2020-sius Seimas paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais.

Lietuvos tautos siekis vieną kartą pabaigti nesibaigiančius kaltinimus prieš lietuvių tautą, nesibaigiantį šmeižtą, yra pagrįstas ir teisėtas. Lietuva buvo okupuota Sovietinės Rusijos, po to Hitlerinės Vokietijos, o po to ir vėl Sovietinės Rusijos (TSRS). Nepaisant to, tarptautinis sionizmas, stengiasi visą mūsų tautą padaryti „žydšaudžių tauta“, o po to iš mūsų atimti turtą, kurį žydai (kaip beje ir lietuviai, lenkai ir kitų tautų atstovai) prarado sovietinės ir hitlerinės okupacijos metais Lietuvoje (JAV įstatymas 447 Just).

Kaip sakė F.Kukliansky, 2018 metais „Lenkijoje buvo priimtas įstatymas, kuriame numatyta baudžiamojo atsakomybė asmenims, kaltinantiems lenkų tautą holokaustu.“ Ko mes dar laukiame, kad JAV kolonijinės administracijos būtų priimtas „antisemitizmo įstatymas“, kuris mums uždraus net diskusijas šiuo Tautos šmeižto klausimu?

Ukrainoje, kur valdžioje prezidentas ir premjeras yra žydai, jau antras žydų sąstatas nuo 2014 metų,  yra priimtas „Antisemitizmo įstatymas“. 

Nors, kaip tvirtina vyriausias Ukrainos Chabado rabinas Kameneckis, Ukrainoje nėra antisemitizmo, šios šalies parlamentas, paskatintas Izraelio ambasadoriaus, priėmė "Antisemitizmo įstatymą". Apie tai video pasakoja buvęs Charkovo liberalios žydų bendruomenės pirmininkas Eduardas Hodos.

https://youtu.be/zdPp1QnL-9k


Nuorodos:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą