2021-12-26

Arkivyskupas Vigano prieš Kalėdas kreipėsi į Amerikos žmones: „Pranešimas Amerikos žmonėms“


Brangūs Amerikos žmonės, brangūs draugai, jau dvejus metus visame pasaulyje vykdomas globalinis perversmas, kurį jau kurį laiką planuoja elitinė sąmokslininkų grupė, pavergta tarptautinių aukštųjų finansų interesų. Šis perversmas tapo įmanomas dėl nepaprastosios pandemijos, pagrįstos prielaida, kad virusas, kurio mirtingumas beveik toks pat kaip bet kurio kito sezoninio gripo viruso, veiksmingų gydymo būdų delegitimizavimas ir draudimas, taip pat eksperimentinio genų serumo, kuris yra akivaizdžiai neveiksmingas ir kuris taip pat kelia rimto ir net mirtino šalutinio poveikio pavojų, platinimas. Visi žinome, kiek prie beprotiško pandemijos naratyvo palaikymo prisidėjo didžioji žiniasklaida, kokie interesai yra ant kortos ir kokie yra šių galios grupių tikslai: sumažinti pasaulio gyventojų skaičių, padaryti tuos, kurie išgyvens, chroniškais ligoniais ir įvesti kontrolės formas, pažeidžiančias pagrindines piliečių teises ir prigimtines laisves. Ir vis dėlto, praėjus dvejiems metams nuo šio groteskiško farso pradžios, kuris pareikalavo daugiau aukų nei karas ir sugriovė socialinę struktūrą, šalių ekonomiką ir pačius teisinės valstybės pagrindus, valstybių politika ir jų atsakas į vadinamąją pandemiją niekaip nepasikeitė.


Praėjusiais metais, kai daugelis dar nesuprato gresiančios grėsmės rimtumo, aš vienas pirmųjų pasmerkiau šį perversmą ir buvau iškart išvadintas sąmokslo teoretiku. Šiandien vis daugiau žmonių atveria akis ir pradeda suprasti, kad pandemija ir "ekologinė krizė" yra dalis nusikalstamo plano, kurį parengė Pasaulio ekonomikos forumas, JT, PSO ir daugybė organizacijų bei fondų, ideologiškai apibūdinamų kaip aiškiai antihumaniški ir, reikia pasakyti, aiškiai antikrikščioniški.

Vienas iš elementų, vienareikšmiškai patvirtinančių nusikalstamą Didžiojo persitvarkymo pobūdį, yra puikus visų skirtingų tautų veiksmų sinchroniškumas, rodantis, kad egzistuoja vieningas scenarijus, kuriam vadovauja vienas režisierius. Ir nerimą kelia tai, kad gydymo trūkumas, sąmoningai neteisingas gydymas, kuris buvo taikomas siekiant sukelti daugiau mirčių, sprendimas įvesti uždarymus ir kaukes, sąmokslinė tyla apie neigiamą vadinamųjų "vakcinų"  kurios iš tikrųjų yra genų serumai, ir nuolatinis didžiulių klaidų kartojimas - visa tai tapo įmanoma dėl valdančiųjų ir institucijų bendrininkavimo. Politiniai ir religiniai lyderiai, žmonių atstovai, mokslininkai ir gydytojai, žurnalistai ir žiniasklaidos atstovai tiesiogine prasme išdavė savo tautą, įstatymus, konstitucijas ir svarbiausius etikos principus.

2020 m. prezidento rinkimų sukčiavimas prieš prezidentą D. Trumpą pasirodė esąs organiška šios globalios operacijos dalis, nes norint įvesti neteisėtus apribojimus pažeidžiant teisės principus, reikėjo turėti galimybę pasinaudoti Amerikos prezidentu, kuris palaikytų psichopandemiją ir palaikytų jos naratyvą. Demokratų partija, dalis giluminės valstybės, vykdo savo užduotį kaip sistemos bendrininkė, lygiai taip pat, kaip giluminė bažnyčia Bergoglio asmenyje randa savo propagandistą. Naujausi Aukščiausiojo Teismo sprendimai ir kai kurių Amerikos valstijų autonomija - kuriose prievolė skiepytis buvo pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai - suteikia mums vilties, kad šis nusikalstamas planas gali žlugti, o atsakingi asmenys bus nustatyti ir teisiami: tiek Amerikoje, tiek visame pasaulyje.

Kaip pavyko pasiekti tokią išdavystę? Kaip tie, kurie mus valdo ne dėl bendrojo gėrio, o tam, kad maitintų pragaro mirties ir vergijos mašiną, ėmė mus laikyti priešais?

Atsakymas dabar aiškus: visame pasaulyje vardan iškreiptos laisvės sampratos mes palaipsniui išbraukėme Dievą iš visuomenės ir įstatymų. Mes paneigėme, kad yra amžinas ir transcendentinis principas, galiojantis visiems žmonėms visais laikais, kurio turi laikytis valstybių įstatymai. Šį absoliutų principą pakeitėme individų savivale, principu, kad kiekvienas yra savo paties įstatymų leidėjas. Vardan šios beprotiškos laisvės - kuri yra licencija ir laisvamanybė - mes leidome pažeisti Dievo įstatymą ir prigimties įstatymą, įteisindami vaikų žudymą motinos įsčiose, net iki pat gimimo; ligonių ir senelių žudymą ligoninių palatose; natūralios šeimos ir santuokos naikinimą; pripažindami teisę į ydas ir nuodėmę, iškeldami individų iškrypimus aukščiau už visuomenės gerovę. Trumpai tariant, mes sugriovėme visą moralinę tvarką, kuri yra būtinas žmonių įstatymų ir socialinio gyvenimo pagrindas. Jau IV a. pr. m. e. Platonas apie tai rašė savo paskutiniame veikale Įstatymai ir Atėnų politinės krizės priežastį įvardijo būtent dieviškosios tvarkos - kosmoso - pažeidime tarp šių amžinųjų principų ir žmogiškųjų įstatymų.


Šie natūralūs graikų-romėnų pasaulio moralės principai rado savo išsipildymą krikščionybėje, kuri sukūrė Vakarų civilizaciją, suteikdama jiems antgamtinę prasmę. Krikščionybė yra stipriausia gynyba nuo neteisingumo, stipriausia apsauga nuo galingųjų priespaudos prieš silpnuosius, smurtautojų - prieš taikius ir nedorėlių - prieš geruosius, nes krikščioniškoji moralė daro kiekvieną iš mūsų atsakingą Dievui ir artimui už savo veiksmus tiek kaip pilietį, tiek kaip valdovą. Dievo Sūnus, kurio gimimą švęsime po kelių dienų, įsikūnijo laike ir istorijoje, kad užgydytų senovinę žaizdą ir Malone atkurtų nepaklusnumo sugriautą tvarką. Jo socialinė karalystė buvo ordo Christianus principas, prieš kurį jau du šimtmečius įnirtingai kovoja masonerija, nes jos skatinama revoliucija yra chaosas, netvarka, velniškas maištas prieš dieviškąją tvarką, siekiant įvesti šėtono tironiją.

Dabar, matydami, kas vyksta aplink mus, suprantame, kokie melagingi buvo pažangos ir laisvės pažadai tų, kurie sunaikino krikščioniškąją visuomenę, ir kokia apgaulinga buvo naujo Babelio bokšto, pastatyto ne tik neatsižvelgiant į Dievą, bet netgi tiesiogiai Jam prieštaraujant, perspektyva. Velniškas priešo iššūkis kartojamas šimtmečiais be pokyčių, bet jis pasmerktas neišvengiamai nesėkmei. Už šio tūkstantmečio sąmokslo visada stovi tas pats priešininkas, o vienintelis dalykas, kuris keičiasi, yra konkretūs su juo bendradarbiaujantys asmenys.

Brangūs broliai ir seserys amerikiečiai! Brangūs patriotai! tai lemiamas momentas Jungtinių Amerikos Valstijų ir visos žmonijos ateičiai. Tačiau nepaprastoji padėtis dėl pandemijos, visuotinio atšilimo ir žaliosios ekonomikos farsas ir ekonominė krizė, kurią sąmoningai sukėlė Didysis persitvarkymas, bendrininkaujant giluminei valstybei, yra tik daug rimtesnės problemos pasekmė, ir jei norime ją įveikti, būtina ją nuodugniai suprasti. Ši problema iš esmės yra moralinė; iš tiesų ji yra religinė. Turime sugrąžinti Dievą į pirmą vietą ne tik savo asmeniniame gyvenime, bet ir visuomenės gyvenime. Turime sugrąžinti mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui karūną, kurią revoliucija nuo Jo atplėšė, o kad tai įvyktų, būtinas tikras ir gilus atskirų žmonių ir visuomenės atsivertimas.Nes visiškai neįmanoma tikėtis šios pasaulinės tironijos pabaigos, jei ir toliau šalinsime iš Kristaus Karalystės tautas, kurios Jam priklauso ir turi priklausyti. Dėl šios priežasties judėjimas, kuriuo siekiama panaikinti sprendimą byloje Roe prieš Wade, taip pat įgyja labai svarbią reikšmę, nes pagarba negimusios gyvybės šventumui turi būti sankcionuota pozityviąja teise, jei norima, kad ji būtų Amžinojo įstatymo veidrodis.


Jūs trokštate teisingumo, ir tai yra teisėtas ir geras troškimas. "Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės", - sako Viešpats (Mt 5, 6).Tačiau šis teisingumas turi būti grindžiamas suvokimu, kad tai yra dvasinė kova, kurioje būtina be dvejonių ir kompromisų stoti į vieną ar kitą pusę, laikantis transcendentinių ir amžinųjų nuorodų, kurias įžvelgė net pagonių filosofai ir kurios išsipildė Dievo Sūnaus, Dieviškojo Mokytojo, Apreiškime.

Mano kvietimu į Antiglobalistų aljansą, kurį šiandien atnaujinu, būtent ir siekiama sukurti moralinio ir dvasinio atgimimo judėjimą, kuris įkvėptų pilietinius, socialinius ir politinius veiksmus tų, kurie nenori būti pavergti kaip Naujosios pasaulio tvarkos vergai. Judėjimą, kuris nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu sugebės rasti būdą pasipriešinti Didžiajam persitvarkymui ir koordinuos šiuo metu vykstančio perversmo pasmerkimą. Nes žinodami, kas yra mūsų priešininkas ir kokie yra jo tikslai bei uždaviniai, mes galime sužlugdyti nusikalstamus veiksmus, kurių jis ketina imtis, ir priversti jį atsitraukti. Todėl priešintis pandemijos farsui ir skiepijimo prievolei turi ryžtingai ir drąsiai kiekvienas iš jūsų.

Todėl jūsų darbas turi būti tiesos darbas, atskleidžiantis Naujosios pasaulio tvarkos melą ir apgaulę bei jos antihumanišką ir antikristinę matricą. Ir čia pirmiausia pasauliečiai ir visi geros valios žmonės - kiekvienas pagal savo profesinį ir pilietinį vaidmenį - turi koordinuoti ir organizuotis kartu, kad kartu pareikštų tvirtą, bet taikų pasipriešinimą, kad neįteisintų smurtinių represijų iš tų, kurie šiandien turi valdžią.

Didžiuokitės savo, kaip Amerikos patriotų, tapatybe ir tikėjimu, kuris turi gaivinti jūsų gyvenimą. Neleiskite, kad kas nors verstų jus jaustis menkesniais vien dėl to, kad mylite savo tėvynę, kad sąžiningai dirbate, kad norite apsaugoti savo šeimą ir auklėti vaikus sveikomis vertybėmis, kad gerbiate pagyvenusius žmones, kad saugote gyvybę nuo prasidėjimo iki jos natūralios pabaigos. Nesileiskite įbauginti ar pamokyti tų, kurie propaguoja distopinį pasaulį, kuriame beveidė valdžia verčia jus niekinti Dievo įstatymą, nuodėmę ir ydas pateikia kaip leistinas ir pageidautinas, niekina teisingumą ir moralę, naikina prigimtinę šeimą ir skatina baisiausius iškrypimus, planuoja bejėgių ir silpnų būtybių mirtį ir išnaudoja žmoniją siekdama naudos sau ar valdžios išsaugojimo.

Būkite verti didžiojo arkivyskupo Fultono Sheeno įpėdiniai ir nesekite tais savo ganytojais, kurie išdavė mandatą, gautą iš mūsų Viešpaties, kurie jums primeta neteisingus įsakymus arba tyli prieš negirdėto nusikaltimo Dievui ir žmonijai įrodymus.Tegul šios šventos Kalėdos apšviečia jūsų protus ir uždega jūsų širdis prieš Kūdikėlį Karalių, kuris guli ėdžiose. Ir kaip angelų chorai ir išminčių pagarbinimas susivienijo su paprastu piemenų garbinimu, taip ir šiandien jūsų įsipareigojimas morališkai atgimti Jungtinėms Amerikos Valstijoms - vienai tautai po Dievu - sulauks mūsų Viešpaties palaiminimo ir suburs aplink jus tuos, kurie jus valdo. Amen.

Tegul Dievas laimina jus ir tegul Dievas laimina Jungtines Amerikos Valstijas.


+ Carlo Maria Viganò,

Archbishop

18 December 2021


https://theamericanreport.org/2021/12/19/his-excellency-archbishop-carlo-maria-vigano-message-to-the-american-people/
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą