2018-01-14

Vyksta totali žmogaus pertvarka, arba kas slypi už „Globalaus švietimo“ projekto


Į šį klausimą glaustai atsakė garsi Rusijos mokslininkė-religiotyrininkė dr. Olga Četverikova.„Globalaus švietimo“ programa buvo sukurta 1970 -jų metų pabaigoje. Jos sukūrime pagrindinį vaidmenį suvaidino JTO generalinio sekretoriaus pavaduotojas Robertas Miuleris (Robert Mueller).
Jis su kolegomis iš JAV kūrė programas, kurios numatė perėjimą prie naujos vertybių sistemos, kurios centre yra „tolerancija“. Tai tokia panteistinė pasaulėžiūra, jeigu kalbėti visai atvirai, tai šios sistemos šaknys yra okultinėje pasaulėžiūroje New age (Nauja era).

New age – totali okultinė struktūra, okultinis branduolys, nuo kurio, kaip voratinklyje, išeina visos kitos sektos, kurios aktyviai platinamos vakaruose ir pas mus (Konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis, pavyzdžiui, yra sektos Jahovos liudytojai narys. A.L.). Ir, tarp kitko, šie sodomo reikalai – jie irgi vyksta šios okultinės pasaulėžiūros rėmuose. Globalus tikslas ne tiktai žmogaus kontrolė, bet ir, pavyzdžiui, kontroliuoti gimstamumą tam tikrose šalyse.


Naujausios metodikos – tai, visų pirma, lytinis švietimas. Tai įdiegimas įvairių iškrypimo modelių per jį. Propaganda vyksta per kiną, per animacinius filmus, per renginius, serialus – tai bendrai esminis momentas. Įjunkite televizorių – vyksta laukinis suprimityvinimas žmogaus sąmonės, o svarbiausia – nepastebimas įdiegimas jo tolerancijos iškrypimams. Kultūros lygyje – taip vadinama pop-kultūra – tai vyksta senai. Bet švietimas dar išlaikė savo kanoniškumą. Todėl šiandien pagrindinis smūgis tenka būtent šiai žmogaus gyvenimo sričiai.

Švietimas dar buvo stabdančiu faktoriu. Čia labai daug kas priklauso nuo mokytojų, nuo dėstytojų, tai yra nuo konkrečių asmenybių. Kad šį faktorių pašalinti, dabar numatytas kadrų perkvalifikavimas, ir tiktai „inovatyvūs pedagogai“ galės pasilikti.

Vyksta totali žmogaus pertvarka. Tai vadinama transhumanistiniu projektu, kada žmogus traktuojamas kaip tam tikra pakopa – perėjimas į naują būseną nuo žmogaus į post-žmogaus būklę. Šiais projektais užsiima NASA, DARPA, pagrindiniai amerikiečių žvalgybos centrai. Transhumanizmas – tai ne marginali, tai naujausia strateginė žmogaus pertvarkos koncepcijos kryptis.

Tikslas – paties žmogaus pertvarka, tai yra, kalbant paprasčiau, iš žmogaus atėmimas asmenybės, dvasinės esmės. Žmogų galima totaliai kontroliuoti tiktai tada, kai kontroliuoji ne tik jo sąmonę, bet ir valią. Reikia pavergti žmogų šiame lygyje – valios lygyje, paversti jį post-žmogumi, gyvūnu, prikimštu įvairių čipų, padaryti žmogumi-kiborgu, kurio sąmonė integruota į vieningą informacinį tinklą, prijungiama prie šio tinklo, per jį valdoma. Bet tam, kad tai įvykdyti, reikia stipriai nužeminti žmogaus dvasinio išsivystymo lygį, paversti jį į patį primityviausią vartotoją, pas kurį yra paprastas poreikių rinkinys – viskas. Pas mus švietimas visada buvo nutaikytas ne tiktai į profesinį orientavimą, bet ir į žmogaus atskleidimą, auklėjimą žmogaus-asmenybės. Ir iki šiol dar kai kur mokyklose iš inercijos būtent taip ir moko.

Bet švietimo griovimas šiandien vyksta labai raštingai. Iš pradžių sugriovė bendrojo švietimo mokyklas, po to aukštąją mokyklą – integravo į „globalinį švietimą“, po to nuėmė „stogą“ – mūsų Mokslų Akademiją, o dabar – kai viskas paruošta, visas antstatas yra, – ėmėsi giluminių lygių, laužo ikimokyklinį švietimą.

Vienas iš naujų metodikos principų – tradicinės mokymo sistemos draudimas, perėjimas prie naujos, įdiegiant užsienio kalbą, užsienio metodikų ir viso kito. Išdavoje – mūsų vaikai jau mokomi ne rusų pasakų, ne rusų dainų, ne rusų literatūros, o „Garių Poterių“ ir panašiai.

Korporacijoms dabar reikalingos ne asmenybės, o žmonės-kompiuteriai, ir mokytojai reikalingi, kad jiems įgyti kompetencijas. Mokytojui draudžiama kaip nors auklėti, daryti poveikį į asmenybės formavimą (nėra idealų, nėra autoritetų, nėra vienatinės tiesos, negalima kam nors skirti daugiau dėmesio), mokytojas turi žiūrėti iš šalies ir padėti įgyti kompetencijas.

Baisiausi tai, kad tai diegiama nuo pat ankstyvos vaikystės, o pas mus dabar net iki mokyklinis auklėjimas jau traktuojama jau kaip nepertraukiamo švietimo pakopa. Tai dabar ne auklėjimas, tai ikimokyklinis švietimas, o tarp auklėjimo ir švietimo yra esminis skirtumas. 2012 metais pas mus sukurti ikimokyklinio švietimo standartai, ir pagal juos, vaikas vaidina svarbų vaidmenį pasirinkdamas savo švietimą. O ikimokyklinis švietimas – tai vaikai nuo trijų mėnesių iki septynių metų. Tai yra vaikas nuo trijų mėnesių vaidina svarbų vaidmenį pasirinkdamas savo švietimo turinį, tai parašyta standarte!

„Švietimas visiems“ – tai programa, sukurta, kaip jau minėta, Miulerio ir diegiama Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO). Iš tikrųjų UNESCO – tai taip pat struktūra, turinti okultinį branduolį, ten puikiai žino, ką jie daro. Kitas reikalas, kad labai didelė dalis vidutinės grandies valdininkų nežino jų tikslų, ir po „Globalaus švietimo“ iškaba jiems atrodo viskas puikiai, kad primetama tokia visuotinė meilė, visuotinė draugystė. Iš tikrųjų, tai politinė segregacija, kuri su šia globalizacija, komercializacija žmonija pažeminamas žmonijos išsivystymo lygis, prieš ją taikomos gyventojų skaičiaus mažinimo metodikos. Šie metodai ir būdai aprašyti, jie sudaro elitoms sąlygas kontroliuoti žmoniją ir realizuoti savo nežmoniškus projektus.Tarp trijų medžių pasiklydę. „Globalaus švietimo“ nostradamai Lietuvoje

Mane kamavo klausimas, iš kur atsiranda renegatai sugalvojantys Sausio 13 dieną segtis masoniškas neužmirštuoles, projektuojantys Lukiškių aikštėje „raudų sienas“? Pasirodo, kad „neužmirštuolės“ ir „raudų sienos“ dygsta Lietuvos švietimo ministerijoje, VDU ir kitose globalizmo oranžerijose.

Globalus švietimas skatina pilietiškumą, sakoma VDU portale. Čia, pavyzdžiui, 2016 balandžio 27 dieną įvyko diskusija skirta „Globaliam švietimui“, pavadinta „Darnus vystymasis aukštojoje mokykloje“, kurią organizavo Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) kartu su Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO).

Konstatuota, kad „Globalus švietimas skatina pilietiškumą“! Konferencijos metu buvo aptariamos dėstytojų kompetencijos ir jų vaidmens kaita aukštųjų mokyklų ugdyme ir globalaus švietimo strategijos.

Tradicinė švietimo sistema ir dėstytojų taikomi metodai šiuolaikiniams studentams nebėra priimtini”, – sako VDU Tarptautinių ryšių prorektorė prof. dr. Ineta Dabašinskienė.

Kitas globalizmo Nostradamas - Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Asta Junevičienė porina, kad „UNESCO nutarimu, per transformuojančias studijas ir tyrimus, per suinteresuotų partnerysčių stiprinimą, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo bei universiteto bendruomenių aktyvumo skatinimą universitetas turi ugdyti darnią visuomenę.“

Niekam šioje konferencijoje nekilo noras paklausti, o kas gi suteikė UNESCO teisę kištis į Lietuvos švietimo reikalus? Ši organizacija turi tik patariamąją teisę.

VDU Socialinių mokslų fakulteto (SMF) Edukologijos katedros vedėja prof. Natalija Mažeikienė savo pranešime – „Globalus švietimas: dėstytojų kompetencijos ir jų ugdymo strategijos“ nurodė, kad kuomet Lietuva priklausė Sovietų Sąjungos blokui – švietimas buvo suvokiamas, kaip internacionalinis, nuo 1990 m. pradžios – nacionalinis, 2000 m., kaip tarptautinis, vėliau – daugiakultūrinis, o pastaruoju laikotarpiu šalyje taikomi globalaus švietimo metodai. Itin greita sampratos kaita neleidžia susiformuoti metodiniams ir vertybiniams švietimo sistemos pagrindams.

„Didžiausi globalaus švietimo iššūkiai yra skurdas, smurtiniai ir kariniai konfliktai, žmogaus teisių problematika bei klimato kaita“, – pasakoja VDU prof. Natalija Mažeikienė.

Diskusijos dalyviai pabrėžė, kad globalus švietimas skatina globalų pilietiškumą. Vis daugiau dėmesio skiriama lyčių, tautinės, rasinės, kultūrinės tolerancijos skatinimui ir moralinių vertybių ugdymui. Nauja skatinama ideologija – „aš esu už tai atsakingas.“

Aš nevardinsiu visų šioje konferencijoje pasakytų protiškai sveikam žmogui nesveikai skambančių tuščių frazių, kurias čia išsakė globalistų samdomi nostradamai, kam įdomu, gali susipažinti savistoviai.

Mane šokiravo tai, kad mes net nežinojome, kad kažkas mus dar kartą okupavo ir už mus nutarė, kad Lietuvos mokykla jau nebus nacionalinė, kaip svajojo ir kūrė prof. Meilė Lukšienė ir visi mes, kad nuo 2000 m. ji jau net ne tarptautinė, o jau – daugiakultūrinė!

Liepto galą jau priėjome!

Nuorodos:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą