2017-10-27

Geroji R.Vanagaitė žinia Lietuvai: žydai grįžta!


„Taigi aš turiu gerą žinią Lietuvai ir blogą žinią Lietuvos antisemitams: žydai grįžta!“, – DELFI pareiškė R. Vanagaitė.

Vanagaitė pavėlavo, „antisemitus" „grįžtančiais žydais“ jau „spėjo išgąsdinti“ mūsų prezidentė dar pernai, kai pranešė, kad „išimties kelių“ Lietuvos pasą žydai galės įgyti, nesvarbu kelintas jis bus: penktas ar dešimtas.Konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis tuomet paskaičiavo, kad tokių „išimčių“ gali būti keli šimtai tūkstančių vien iš Pietų Afrikos respublikos.

Aš manau, kad tai teisingai, jei tauta yra „išrinktoji“, tai ir išimtys turi būti „išrinktos“. Lietuviai nėra "išrinktieji", todėl iš jų galima atiminėti ir turimą Lietuvos pilietybę. Nekošeriniai!

Lietuva stengiasi, tokių „išimtinių“ Lietuvos pasų "išrinktiesiems" išdalinta jau keli tūkstančiai.Dar prieš Vanagaitę „antisemitus išgąsdino“ ir Vilniaus mero patarėjas iš Izraelio, ginkluotas automatu, kuris tikriausiai skirtas semitams arabams šaudyti? Išeitų, kad jis irgi "antisemitas"? Žydas-antisemitas, kas gali būti baisiau „antisemitams“ Lietuvoje, kaip žydas „antisemitas?“

Pernai, per Hanuką, visus „antisemitus išgąsdino“ ir pats Vilniaus meras, įsidarbinęs, matomai, Habad-Liubavič sinagogoje zakristijonu ir degiojantis Hanukos žvakidę kartu su Habad-Liubavič rabinu. Net „antisemito“ Vinco Kudirkos paminklas kažkaip susigūžė, „išsigandęs“ ten šėlstančio ortodoksų habadnikų jaunimo.

O dabar apie Vanagaitės „gerą žinią Lietuvai“

Kokia tai žinia, tegul kalba žydų išminčiai:2012 metų lapkričio 28 dieną laikraštyje The Jarusalem Post Toros išminčių Tarybos vadovas rabinas Ovadia Yosef (Youssef) pasakė, kad vienintelis ne žydų tikslas yra tarnauti žydams.

Gojai gimsta tiktai tam, kad tarnauti mums. Kitaip jiems nėra vietos pasaulyje – tik tarnauti Izraelio tautai“, - pasakė jis.

O kaip dabar man tiems žydams reikės tarnauti, kuriuos Vanagaitė, it Mozė, „atsiveda“, jei aš jau pensininkas, nelabai darbingas? Tai gal Vanagaitė, su Zurofu poroje, mane nugins į Panerius ir sušaudys. Kas ten ją žino? Jei jau ji ranką prieš lietuvių tautos didvyrį Ramanauską-Vanagą pakėlė, tai kas jai kažkoks nekošerinis A.Lebionka (Lebedzinskis), dar ketvirčiu su kažkokiais iš Žlobino neaiškiais „baltarusiais“ sumaišytas ir su jo žmona Mackevičiūte, kurios žydiškumo tėra senelis iš tėvo pusės. Patikrins mano „pasą“, neapipjaustytas, ir marš į Panerius.

Na, tariau sau, jei meras išvien su Habadu, tai reikia habadnikų šventraštį „Tanija“ pastudijuoti. Ką jie į Lietuvą atėję su manim „goju“ darys.

Imu skaityti ir randu Konstantino Giliarovo knygelėjeTanija paslaptys”parašyta:

Pagal Chabado kanonus, Dievas sukūrė pasaulį tik žydams. “Jo karalystė – tiktai Izraelio tauta” (sk.41, psl. 241). Sielos žydų, kurių realiai priskaičiuojama tiktai 600 tūkstančių (!), yra paties Dievo dalelės.

Pagal „Tanija“, egzistuoja dvi sielų rūšys: Dieviškoji ir gyvūniškoji. Dieviškąją sielą, neva, turi tik žydai. Žydai taip pat turi pirmos kategorijos gyvūnišką sielą. Ji yra nematoma gyvenimo jėga, esanti kraujyje ir palaiko kūno gyvastį. Ši siela kyla iš tam tikro dvasinio šaltinio, vadinamo “klipat noga” (spindintys nešvarumai), kuriame dalinai yra gėrio, ir kuri susijusi su gėrio ir blogio pažinimo medžiu. Nuo jos gauna gyvenimo jėgą visi košeriniai (leidžiami naudoti maistui) gyvūnai, o taip pat augalai.

Tačiau yra ir kita gyvūniška siela, žemesniojo lygio, kurią turi tik ne žydai. “Bet sielos ne žydų kyla iš kitų, visiškai nešvarių klipot, kuriose visiškai nėra gėrio…”
Tanija – Dalis 1 (sk.1.) (autoriaus versijoje nuoroda į sk.2, psl.41)

Rabinas Schneur Zalmanas buvo įsitikinęs, kad ne žydai neturi Dieviškosios sielos, ir, reiškia, neturi dvasinio gyvenimo!

Jų sielos, jo tvirtinimu, kilusios iš tam tikros nematerialios esybės, vadinamos “sitra achara” (kita pusė), kurių vaidmuo yra identiškas velnio vaidmeniui arba blogio dvasiai krikščioniškoje teologijoje. Ši triada, atstovauja klipą stabmeldystės, klipą žmogžudystės ir klipą neištikimybės.
“Tačiau klipot skirstomos į dvi pakopas, ir vienas iš jų yra aukščiau, o kita žemiau pirmosios.

Apatinė pakopa – tai trys visiško blogio ir nešvaros klipot, kuriose visiškai nėra gėrio … Jų poveikį patiria ir iš jų kyla visų pasaulio tautų sielos ir jų fizinis egzistavimas, sielos visų nešvarių ir draudžiamų valgyti gyvūnų (ir jų fizinis egzistavimas), o taip pat egzistuoja ir dvasia visų draudžiamų augalinių maisto rūšių, kaip erelis, klaey gakerem ir pan. (graikinių riešutų lukštai, išaižos, ir t.t.)“” (6 skyrius, 61 psl.).

Kartais į poveikius šių kenkėjiškų klipot įsijungia ir žydų sielos, ir tada jos pradeda daryti piktą. Tačiau rabinas Schneur-Zalmanas mano, kad tarp žydų ir ne žydų blogio, yra didelis skirtumas. “Žydas pagal savo prigimtį negali norėti draudžiamo” - tvirtina chabado rabinas, tai yra žydas negali norėti melstis stabams, žudyti, plėšti ir t.t. Jis gali tiktai siekti piktnaudžiauti leidžiamu (girtauti, apsivalgyti ir t.t.).

Gojai, gi, pagal pačią savo prigimtį trokšta draudžiamo. Jei žydas pažeidžia Torą, jis tai daro dėl gojų kaltės, per kuriuos veikia per sitra achara, bet ne pats savaime. Tokiu būdu, išeina: viskas, ką daro žydas, – gėris, viskas, ką daro gojus, – blogis.

Juk žydo poelgiai visada sąlygoti gerais kėslais, o poelgiai gojo – piktais! Būtent tai Chabado rabinai įtaigoja sinagogose. “Nėra blogų žydų. Visi žydai – geri”, – pareiškė Liubavičių Rebe bibliotekininkas, rabinas Baruch Levin, komentuodamas žydų vaidmenį 1917 spalio perversmo istorijoje.

Jo nuomone, žydai-bolševikai vadovavosi gerais savo žydiškos sielos ketinimais. Juos, neva, motyvavo socialinio teisingumo troškimas, be to ne vien tik žydų tautai, bet visoms pasaulio tautoms. Jie tiesiog suklydo pasirinkdami priemones.

Tačiau aukščiau aprašyta pasaulio būklė, pagal “Tanija”, tęsis ne amžinai. “Sitra achara”, – bjauru visagaliui, ko jis nekenčia “(psl. 127) t.y. Dievas nekenčia pasaulio tautų, kaip ir visų nešvarių gyvūnų, kuriuos palaiko klipot. Ateityje, kai ateis Mašiachas (Mesijas) “Visi klipot sunaikinami prieš Dievą, tarsi jų niekada ir nebuvo, kaip pasakyta:” Visos tautos kaip niekas prieš Jį (Sk. 19, psl.117).

Tai štai broliai lietuviai, „gyvuliai“ su „gyvuliškomis“ sielomis, jūs galvojote, kad nacizmas sunaikintas, jūs giliai klydote. Ponia Vanagaitė jums nurodys vietą tvarte, kur gojams vieta.
Skaičiai

Nuo sunaikinimo okupacijos metu lietuviai išgelbėjo 70 000 žydų. Nacisto A. Eichmano sąrašuose nurodytas 134 000 pasmerktų žydų. Savo skunde Niurnbergo tribunolui, žydų suvažiavimas Miunchene teikė 150 000 žydų skaičių. Ir kasmet šis skaičius buvo didinamas iki šiandien išaugusio 220 000. Net ir tokiu atveju lietuviai išgelbėjo 1/3 litvakų.

Nėra žinomas nei vienas lietuvis, kurį nuo mirties būtų išgelbėjęs žydas, rašė signatarė Rūta Gajauskaitė.

Signatarės nuomone, "mes privalome ginti savo tautos ir Lietuvos garbę:

1. Aiškindami pasauliui tikrąją Lietuvos valstybės istoriją;
2. Demaskuodami istorijos falsifikatorius bei jų tikslus;
3. Smerkdami piktybiškai kenkiančius lietuvių tautai ir valstybei bei pažeidžiančius nekaltumo prezumpciją;
4. Reikalaudami iš Lietuvos žydų bendruomenės bent lojalumo Lietuvai, jeigu jos nariai nesupranta, kiek gero lietuvių tauta jiems padarė ir nesusipranta būti bent dėkingais už 600 metų gyvenimo, kūrybos ir klestėjimo mūsų žemėje, už lietuvių tautos atjauta žydams, suteiktą prieglobstį ir gelbėjimą;
5. Vesdami tolygų bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Izraelio teisėsaugos institucijų, Lietuvos Genocido ir Rezistencijos tyrimo centro ir Vizentalio centro dėl tikrųjų lietuvių ir žydų Genocido vykdytojų išaiškinimo, jų patraukimo atsakomybėn."

Visas Rūtos Gajauskaitės straipsnis "Ar už šią nuomonę buvo nužudyta Rūta Gajauskaitė?"

Nuorodos:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą