2018-04-13

Iš LRT jie padarė liberastinį info-porno klubą. Patriotinių jėgų kreipimasis


Mane nenustoja stebinti LRT. Be perstojo transliuojamos feikinės žinios, žemiausios prabės pramoginės laidos, skirtos imbicilams, kažkokios neaiškios tapinų viktorinos, išpuoštos masonų simboliais, tautą idiotais vaizduojanti laida „Klausimėlis“, emigracijos skatinimui skirta laida „Emigrantai“ it taip toliau. Nevardinsiu viso to šlamšto, kurio LRT transliacijose yra 90%. Visa tai iš kažkada solidžios LRT padarė elektra trenktas alkoholikas „Siauras“, aplink LRT aplipusi kraujasiurbių šeškų-jakelaičių mafija, už karališkas algas nupirkta LRT pilvašliaužių taryba.Neturiu vilties, kad sorošinio portalo buvusi šefė yra pajėgi pakeisti ką nors šitame Lietuvą parazituojančiame pseudovalstybiniame darinyje. Manau, kad tai negali toliau tęstis.

Visa širdimi prisijungiu prie Lietuvos patriotinių jėgų kreipimosi, kuri pateikiu žemiau. Aš, tačiau manau, kad jis yra ne tuo adresu. Negali liberastine cholera sergantys žmonės gydyti nuo liberastinės choleros. Tikuosi, kad tai pirmas žingsnis, skirtas išlaisvinti LRT iš liberastinės okupacijos.LRT Tarybos pirmininkui Žygintui Pečiuliui
LRT Generalinei direktorei Monikai Garbačiauskaitei-Budrienei


KREIPIMASIS
dėl Nacionalinio transliuotojo misijos

2018 m. balandžio 3 d.
Lietuvos mokslų akademija
Vilnius

Sovietinio režimo krizės sąlygomis gimusiam Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui sukanka 30 metų. Jo Steigiamajame suvažiavime priimtoje Bendrojoje programoje įtvirtinti svarbiausi tautos išlikimo uždaviniai – viešumas, demokratija, lietuvių kalbos pripažinimas valstybine, pasaulėžiūros, įsitikinimų, žodžio ir sąžinės laisvės, socialinio teisingumo siekis.
Paradoksalu, tačiau Sąjūdžio kelti tikslai vėl tapo aktualūs. Iš viešojo gyvenimo stumiama lietuvių kalba, valstybingumo simboliai, slopinamas tautos tapatumas, naikinami kultūros ir paveldo paminklai, varžoma pamatinė piliečių teisė turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.
Žiniasklaidoje įsivyravo antitautinė ir antivalstybinė globalizmo ideologija, pasireiškianti ekonominio neoliberalizmo ir kultūrinio neomarksizmo formomis. Skleidžiant šią ideologiją, vėl iškilo, išplito ir įsitvirtino atgrasiausi sovietinės žiniasklaidos bruožai: „vienintelių teisingų“ pažiūrų propaganda, patyčios iš kitaminčių, teisinis nihilizmas, nekaltumo prezumpcijos nepaisymas, viešas žmonių ir atskirų visuomenės grupių smerkimas bei žeminimas.

Konstatuojame, jog prie šių neigiamų dalykų plitimo prisideda mokesčių mokėtojų lėšomis išlaikomas Nacionalinis transliuotojas – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT), kurio priedermė stiprinti visuomenės moralę ir pilietiškumą yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatyme.
LRT vadovaujanti Taryba yra aukščiausias visuomenės interesams atstovaujantis organas, privalantis užtikrinti, kad Nacionalinio transliuotojo rengiamos laidos būtų nešališkos ir objektyvios, sudarančios galimybę savo pažiūras ir įsitikinimus reikšti įvairioms visuomenės grupėms.

Pareiškiame, jog pastaruoju metu Nacionalinio transliuotojo veikla akivaizdžiai neatitinka LRT misijos ir LRT įstatymo nuostatų:
−         ignoruojant piliečių daugumos pastangas išsaugoti lietuvių kalbą, tautos kultūrą ir Nepriklausomos Lietuvos valstybės tęstinumą, LRT laidose propaguojama lietuvių tautos ir valstybės istorinę ir politinę būtį neigianti ,,globalios Lietuvos“ idėja, idiliškai vaizduojamas laimingas lietuvių gyvenimas svetur, šitaip skatinant tautos išsivaikščiojimą spartinančią masinę Lietuvos gyventojų emigraciją ir gilinant valstybės demografinę krizę;
−         rengdami debatus, programų ir laidų vedėjai (pirmiausia minėtinos Edmundo Jakilaičio, Ritos Miliūtės laidos) akivaizdžiai vengia dalyvių, nepritariančių vykdomai Lietuvos ištautinimo ir išvalstybinimo politikai, šeimos ir santuokos ardymui, nepageidauja mokslininkų ir kultūros darbuotojų, skleidžiančių nacionalines vertybes ir oponuojančių globalizmo idėjoms, neigiančioms ir griaunančioms tautas ir nacionalines valstybes;
−         tarptautiniai įvykiai, išskyrus retas išimtis, LRT nušviečiami (visų pirma apžvalgininko Vykinto Pugačiausko laidose) pirmiausia orientuojantis į globalių galios centrų, o ne Lietuvos valstybės saugumo ir išlikimo interesus; informacija pateikiama ideologizuotai, neprofesionaliai, vienpusiškai ir šališkai; žiūrovams bei klausytojams sunku objektyviai vertinti Europos Sąjungos ir pasaulio įvykius; nutylimi arba šališkai ir iškreiptai nušviečiami kaimyninėse šalyse – Baltarusijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje – vykstantys visuomeniniai procesai, visuomenės nuostatų kismas ir slinktys, tautinio ir valstybinio sąmonėjimo tendencijos;
−         programų ir laidų rengėjai retai sudaro vienodai pagarbias sąlygas skirtingų įsitikinimų žmonėms – politinei pozicijai ir opozicijai, politinio korektiškumo gynėjams ir jo kritikams, nacionalinės kultūros gynėjams ir kosmopolitams; ekonominio ir socialinio gyvenimo klausimus daugiausia analizuoja ir komentuoja neoliberalią ,,laisvosios rinkos“ ideologiją išpažįstantys ir stambiojo bei užsienio verslo interesus ginantys Lietuvos laisvosios rinkos instituto ir bankų propagandininkai, o ne objektyviai ir dalykiškai juos gebantys svarstyti akademinio mokslo atstovai; šviečiamosiose kultūrinėse laidose dominuoja tautinės kultūros svarbos ir vertės nesuvokiantys ir ją sugriauti siekiantys neomarksistinio multikultūralizmo ideologijos diegėjai, o ne lietuvių kultūros tradiciją išsaugoti siekiantys sąmoningi jos sergėtojai ir puoselėtojai. 

Reikalaujame LRT veikloje:
1. Stiprinti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, saugoti nacionalinės kultūros vertybes, ugdyti mąstymo ir kalbos kultūrą, užtikrinti programų ir laidų nešališkumą ir objektyvumą, žodžio, kūrybos ir informacijos laisvę, programose laiduoti įvairių pažiūrų ir įsitikinimų sklaidą; laidose gerbti žmogaus orumą ir jo teises, nenusižengti moralės ir etikos principams (3 str. 1 d.).
2. Programose privaloma skirti vietos įvairiems visuomenės sluoksniams, įvairaus amžiaus, įvairių tautybių ir įvairių įsitikinimų žmonėms; neleistina jose įsivyrauti vienašališkoms politinėms pažiūroms (4 str. 1 d.) ir laidų vedėjų asmeninėms nuostatoms.
3. Raginame pradėti atvirą, sąžiningą ir principingą LRT vadovų bei LRT tarybos dialogą su visuomene dėl Nacionalinio transliuotojo veiklos tikslų ir jų įgyvendinimostrategijos. Konferencijos dalyviai kviečia LRT vadovybę bei LRT tarybą nedelsiant susitikti su Sąjūdžio trisdešimtmečio minėjimą rengusių ir kitų visuomeninių bei pilietinių organizacijų deleguojamais atstovais, kad būtų aiškiai ir abiem pusėms priimtinai apibrėžtos tolesnio reguliaraus bendradarbiavimo gairės.

Šis kreipimasis yra atviras ir skleidžiamas viešai.

 Sąjūdžio 30—mečio minėjimo dalyvių vardu:

Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubas – Romas Pakalnis
Vilniaus sąjūdžio Taryba – Leonas Kerosierius
Vilniaus Forumas – Vytautas Radžvilas
Talka kalbai ir tautai – Gintaras Karosas
Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras – Vytautas Budnikas
Lietuvos Laisvės kovotojų sąjunga – Jonas Burokas
Jaunimo sambūris ,,Pro Patria“ – Rokas Gasparaitis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą