2017-06-12

Europoje vykdomas pats didžiausias genocidas žmonijos istorijoje (papildyta)


„Nuo tų laikų, niekinga kairiųjų (socialistų/komunistų) ir sionistinių žydų pranašumo doktrinos pasekėjų sąjunga nutarė skatinti imigraciją ir tarprasines santuokas siekiant išstumti mus iš mūsų valstybių. Iš pradžių jų pėstininkai imigrantai buvo vadinami „laikinais gastarbaiteriais“, vėliau tai tapo „daugianacionaliniu eksperimentu“, po to jie tapo „pabėgėliais“, vėliau jie tapo atsaku į gyventojų skaičiaus mažėjimą. Skirtingi atsikalbinėjimai, skirtingas melas! Pagrindinis tikslas išlieka nepakitęs: pats didžiausias genocidas žmonijos istorijoje.Europos parlamento narys (video – 9:23)“ - sako Europos sąjungos parlamento deputatas.

„Tegyvuoja tautos ir nacijos išdavystė!“ - skelbia kairiųjų plakatai.


Šio straipsnio pirmoji nuotrauką: baltosios ir negro aktas. Globalistų leidžiamas leidinys „National Geographic“ džiaugiasi baltosios rasės genocidu. Prieš metus laiko, per patį Europos užtvindymą milijonais okupantų - „pabėgėlių“, globalistų reakcija į panašias nuotraukas buvo kitokia. Lenkų leidinyje paskelbtos iliustracijos sukėlė griežtai neigiamą globalistų kontroliuojamos spaudos reakciją.


Wsieci, straipsnyje „Pragaras Europoje ir jos sunaikinimas“ buvo rašoma: „Musulmonai neša savyje konfliktą su Vakarų pasauliu, kaip dalį savo sąmonės. Senosios Europos gyventojai kartu su naujųjų metų nakties įvykiais Kiolne skausmingai suvokė problemas, susietas su masiniu imigrantų antplūdžiu. Pirmieji požymiai, kad vyksta kažkas negero, pasirodė, vienok, žymiai anksčiau. Jie buvo, nežiūrint į melą, arba problemos sumenkinimą iki minimumo vardan tolerancijos ir politinio korektiškumo.“

„Mes esame liudininkais susidūrimo dviejų civilizacijų senosios Europos valstybėse – vakarų civilizacijos ir musulmonų civilizacijos. Dviejų civilizacijų, kurios pastarųjų 14 šimtmečių bėgyje nesiliaudamos tarpusavyje kovojo. Kiekviena iš jų turi savo identitetą ir istoriją. Todėl reikia prisiminti, ką reiškia žodis „civilizacija“. Tai daugiau, negu kultūra, architektūra, muzika, gastronomija ar maniera rengtis. Tai pasaulėžiūra, kurios pamatas yra religija – krikščionybė ir islamas“, – rašo Aleksandra Rybińska.

Dvikova šitų dviejų civilizacijų yra neišvengiama. Ji jau vyksta. Musulmonai, kurie atvažiuoja į Europą, neša konfliktą su Vakarų pasauliu savyje, kaip dalį kolektyvinės sąmonės. Jie išlaiko savo identitetą nepriklausomai nuo to, ar jie stipriai prisirišę prie religijos, ar ne. Europa, kuri amžių bėgyje buvo nepralenkiamu pavyzdžiu civilizacinės brandos, sukurtos ant krikščioniškų vertybių, šiandien dvelkia nihilizmu, užleidžia vietą priešingai jai civilizacijai, puolančiai balkaniškuoju maršrutu ir per Viduržemio jūrą iš Afrikos ir Artimųjų Rytų. Kaip kažkada pasakė britų filosofas Arnold Toynbee: „Civilizacijos ne žūsta, civilizacijos nusižudo”.

Publikacijoje pažymima, kad Vokietijos kanclerė pažeidė Dublino konvenciją ir Šengeno sutartį. Europos Sąjungos institutai akies mirksniu pripažino Merkel valią, kaip europinę normą, o valstybės, kurios, kaip Vengrija gynė Europos teisę, buvo pasmerktos, – sakoma straipsnyje.

Visa tai, žinoma, sutampa su gilia krize, kuri dabartiniu metu naikina Europą: mes tiksliai žinome, kad visą šią audrą sukėlusi Vokietijos kanclerė ir ją palaikantys europiniai centrai, formuojantys visuomenės nuomonę yra matomai gilios europinio identiškumo krizės būsenoje, kas verčia susimąstyti dėl Europos išlikimo, sakoma publikacijoje.

Baltųjų genocido sistema

Šiuo metu Afrikoje gyvena 1 milijardas gyventojų. 2100 jų Afrikoje gyventojų bus 4 milijardai. Daugumos iš jų siekis yra persikraustyti gyventi į Europą ir ten nieko nedirbti. Įvairių sorošų NVO ir fondai veža juos į Europą. Tarptautinis nusikaltėlis Sorošas šiais metai ketina į Europą atvežti 1 milijoną afrikiečių. 2016 metais vien tik iš Nigerijos į Europą buvo atvežta 600 tūkstančių okupantų negrų.

Afrikiečių vežimo į Europą prasmė – baltosios rasės genocidas, kurio projekto autorius – ES „Tėvas“ Kudenchove Kalergi, o vykdytojai – tarptautinis sionistinis finansinis oligarchatas ir ES valstybių vadovai sionistai. Vokietijos kanclerė Angela Merkel – profesionalus Europos naikintojas. Ji daugiau negu 40 metų tarnauja tarptautiniam sionizmui, kuris Europos sąskaita sprendžia Siono problemas ir naikina "gojų" valstybes.
Pagal Tarptautinį baudžiamąjį teismą tai baudžiamoji veika, padaryta siekiant sunaikinti visus ar dalį žmonių, priklausančių kokiai nors nacionalinei, etninei, rasinei ar religinei grupei (TBTS 6 straipsnis):
  • tokios grupės narių žudymas;
  • sunkūs kūno sužalojimai ar psichinės traumos;
  • tyčinis tokių gyvenimo sąlygų tai grupei sudarymas, dėl kurių visi jos nariai ar dalis jų žūtų;
  • priemonių, ribojančių tai grupei priklausančių žmonių gimstamumą, taikymas;
  • prievartinis vienos grupės vaikų perdavimas kitai grupei.
Pagal Ženevos konvenciją – planuoti veiksmai, skirti tam tikros tautos arba gyventojų grupės sunaikinimui įgyvendinti, naikinant kultūrą, finansinę ir politinę bazę, sveikatos apsaugą ir t. t., siekiant, kad ta grupė žmonių ilgainiui išnyktų.

Visame pasaulyje Europiečiai jau dabar yra absoliuti etninė mažuma. Pagal SNO 1990 metų rezoliuciją dėl Irako, kuris užpuolė Kiuveitą, rašoma Pi-News, šis užpuolimas buvo įvardintas kaip bandymas sunaikinti Kiuveito tautą kitų tautų gyventojų migracijos į šią šalį būdu. Vokietija, kaip ir kitos ES valstybės, pritarė šiai rezoliucijai.

Rezoliucijoje kalbama: SNO saugumo taryba smerkia Irako bandymą pakeisti suverenios Kiuveito valstybės demografinę situaciją ir gyventojų sudėtį.

ES politikai, kurie per prievartą įvedinėja multikultūralizmą ir naikina vokiečių, prancūzų ir kitas Europos senąsias tautas, pasmerkė Kinijos vykdomą Tibeto tautos etnokultūrinį naikinimą.

Bundestagas savo nutarimu 13/4445 nuo 23.4.1996 pasmerkė Kinijos Veiklą Tibete.

Vokietija tada pareikalavo nutraukti šią Kinijos vykdomą politiką ir kiniečių perkėlimą į Tibetą. 

O kodėl vežami azijatai ir afrikiečiai, kurie tiesiog mūsų akyse keičia Europos etnokultūrą?

Kodėl šie SNO standartai galioja Kiuveitui ir Tibetui, bet negalioja mažytei Lietuvai ar Estijai, Suomijai?

Šiais metais, per du pirmuosius mėnesius, į Italiją iš Libijos buvo atgabenta 70,2 procentais daugiau afrikiečių, negu pernai, rašo “Welt am Sonntag“. Italijos vyriausybė šiais metai planuoja sulaukti 250000 nekviestų svečių iš Afrikos. Dauguma jų iš Gvinėjos, Nigerijos arba Kotdivuaro, ir jie nieko bendro neturi su globalistų išgalvotais „pabėgėliais“.

Kas organizavo baltųjų genocidą?

Kosmopolitiniam „elitui“, užgrobusiam ES valdymo struktūras, pinigų gamybą, masines informacijos priemones, vidutinių protinių galimybių, bet agresyviam, gobšiam, religingam ir gerai organizuotam, nereikalingi šviesūs, ne tik odos spalva, bet ir protu, kūrybingi europiečiai. Jie sudaro konkurenciją ir grėsmę šiems kosmopolitams, todėl kosmopolitinis „elitas“ planingai vykdo baltosios rasės genocidą.

Taikomi keli europiečių ir jų civilizacijos naikinimo būdai:

  • Europiečių gimstamumo mažinimas diegiant homoseksualizmą, iškrypėlių santuokas, skatinant abortus ir teisiškai persekiojant tam besipriešinančius;
  • Į Europą vežami žmonės iš labiausiai atsilikusių pasaulio kraštų su žemu IQ, kad juos maišyti su europiečiais ir sumažinti europiečių intelektualinį potencialą;
  • Švietimo naikinimas, europiečius paverčiant funkcionaliais beraščiai;
  • Europiečių varymas į negrynųjų pinigų konclagerį, kurio savininkai yra „pinigų šeimininkai“ kosmopolitai; planuojamas priverstinis europiečių čipavimas.
  • Baltosios rasės žmonių valios ir savivertės naikinimas per diegimą kolektyvinės kaltės prieš tuos pačius kosmopolitus už, neva, buvusius praeities nusikaltimus. Tam kuriami „tolerancijos centrai“, „holokausto muziejai“. Paradoksas: juose europiečiams „toleranciją“ diegia labiausiai netolerantiški žmonės mūsų planetoje – žydai. Amerikiečių mokslininkas dr.Daividas Diukas (David Duke) pasakoja apie žydų supernacizmą (žiūr. video).

Siekdamas nuslopinti europiečių pasipriešinimą, kosmopolitinis „elitas“ organizuoja teroristų gabenimą į Europą, o šiems nekliudomai įvykdžius teroro aktus, jie įveda karo stovį. Taip buvo padaryta Prancūzijoje po teroro akto Bataclan koncertų salėje. Po pusės metų (koks sutapimas!karo stovis buvo dar pratęstas pusei metų įvykus teroro aktui Nicoje. Dabar karo stovis Prancūzijoje bus tęsiamas amžinai, nes jo metu draudžiamos demonstracijos, susirinkimai ir t.t. Ko ir reikėjo kosmopolitams, kad palaužti žmonių pasipriešinimą. Prisidengiant karo stoviu, taip uždraudus milijoninius protestus, prieš žmonių valią kosmopolitinis elitas Prancūzijoje prastūmė įstatymą leidžiantį homoseksualistų „santuokas“, įvedė naują darbo kodeksą. Esant karo stoviui kosmopolitinis „elitas“ gali savivaliauti ir naikinti baltųjų rasę nekliudomai.


Dar 2012 metais sionistai dėstė planus apie masinį migrantų vežimą į Europą

David Duke 2012 metais pasakoja apie „žydų organizaciją Švedijoje, kuri rūpinasi Izraelio valstybės palaikymu ir tuo pačiu palaiko neeuropinę migraciją į Švediją ir Europą. Klausykite įdėmiai ką žydų aktyvistas kalba apie žydų role visame tame:

„Švedijoje yra žmonės, kurie palaiko Izraelį, tie žmonės mato vykstantį neteisingumą ir dėka jiems yra viltis į gyvenimo gerėjimą.“ - citata paimta iš laidos propaguojančios migraciją į Švediją. Jų žodžiais „neteisingumas ir gyvenimo pagerėjimas“ suprantamas, kaip neeuropinė migracija ir kova su multikultūralizmo priešininkais, bandančiais išlaikyti Švedijos ir kitų Europos valstybių tradicijas ir kultūrą. Viena iš jų Barbara Lerner Spectre buvusi JAV pilietė, įvykdžiusi alija į Izraelį ir talkinant Švedijos vyriausybei įkūrusi Nekonfisionalinį žydų kultūros tyrimo institutą Stoholme, pavadintą graikišku žodžiu Paideia. Ji mano, kad šiandieninė antisemitizmo banga Švedijoje atslūgs ir žydams skirta svarbi rolė krašto transformacijoje.

„Aš manau, kad yra antisemitizmo pakilimas, nes šiuo metu Europa dar neišmoko būti multikultūrine ir aš manau, kad ši transformacija mums gali brangiai kainuoti, bet ji turi įvykti. Europa nustos būti monolitine visuomene, kuria jie vieną kartą buvo per pastarąjį šimtmetį, žydai buvo centre. Europos laukia dideli pakitimai. Ją perjungs į multikultūrinį režimą, o žydų neapkęs už mūsų pagrindinę rolę šiame procese.“Komentarų nėra:

Rašyti komentarą