2018-12-21

Frans Timmermans: liberalas talmudistas, pasivadinęs socialistu, kuris pretenduoja vadovauti ESOlandijos socialistas, faktiškai liberal-komunistas, o dar tiksliau liberalas-talmudistas, Fransas Timermansas (Frans Timmermans) buvo praėjusią savaitę nominuotas, kaip būsimas Europos Komisijos pirmininkas. Talmudistu aš jį vadinu todėl, kad jo „socializmas“ yra virtęs talmudizmu, siekiu sunaikinti Europos nacionalines „gojų“ valstybes ir tautas visur, kur gyvena žydai, jo priskiriami „mažumoms“.Timermans, savo išrinkimo EK pirmininko pareigas atveju, žada sutriuškinti visas konservatyvias ES jėgas ir apjungti Europą su Afrika.

Šiandien Timermans yra EK pirmasis viceprezidentas, ir jis turi galimybę užimti EK pirmininko postą, kuomet iš jo pasitrauks, o gal bus išmestas, alkoholikas ir degeneratas Žanas Klodas Junkeris.

Savo ankstesniuose pareiškimuose liberalkomunistas Timernmans yra sakęs, kad Europa negali pasilikti taikos ir laisvės vieta, kol kontinente, jo pačiose nutolusiose dalyse, nebus realizuota įvairovė per masinę migraciją.

Savo kalboje, pasakytoje Lisabonoje gruodžio 8 dieną vykusiame Europos Socialistų (Party of European Socialists, PES) kongrese, jis leido suprasti, kad jo vadovaujama EK bus nepakanti šalims, kurios vykdys antiglobalistinę politiką, priešinsis imigracijai.

Demokratija, Timermanso nuomone, pirmiausiai yra pagarba mažumoms. Jis pažadėjo teikti finansinę paramą NVO, organizuojančioms imigrantų vežimą į ES.

Jis tvirtino, kad Afrika turi būti integruota į Europą, kad Europa su Afrika taps vienu dideliu kontinentu, kuriame vyks laisvas judėjimas.

Atsakomybė už Afrikos gyventojus, kurių, kaip laukiama 2050 metais bus 2,2 milijardai, guls ant Europos gyventojų pečių ne mažesniu mastu, negu ant afrikiečių, pareiškė jis.

Savo kalbos pabaigoje jis aštriai atakavo nacionalistus, kurie neapkenčia kitų šalių ir gali egzistuoti tik tuo atveju, jeigu jiems leidžiama "paskirti kitus savo priešais." Timermanso žodžiais, „nacionalizmas-griovimo kelias“.

„Sugriaukime Europą, sulaužykime ją“, - baigė savo kalbą Timermansas


Kuo dar įdomi liberal-talmudisto Timermanso kalba


Timermanso kalba, pavadinta „Kova už Europos sielą“, kurią jis pasakė Lisabonoje, drąsiai gali būti laikoma chrestomatiniu demagogijos ir visiško idiotizmo pavyzdžiu, o adresuota tik visiškų imbicilų ir degeneratų auditorijai, kurie neturi nei menkiausio išmanymo apie socializmo esmę. Timermanso kalboje socializmu net nekvepėjo, ten viešpatavo talmudinis liberalizmas ir bolševikinis marksizmas, pleveno sorošinio finansinio imperializmo dvasia.

Reikėjo laukti, kad kalboje pasakytoje socialistų kongrese žmogus, kuris pozicionuoja save kaip socialistą, bus kalbama apie socialinį teisingumą Europoje, apie tai, kaip Europos kapitalistų išnaudojami žmonės turi perimti į savo rankas ES bankus, ofšorus, kartelius, nacionalizuoti kapitalistų aktyvus, kalbama apie tai, kaip jie rengiasi perskirstyti socialiai teisingai ES vidaus produktą. Bet ne, šitas ponas, to nepadarė. Jis, kalbos pradžioje, pakalbėjo apie sunkią portugalų šeimos dalią, sunkų šachtininkų darbą. Tuo šio globalisto liberalo-talmudisto socializmas ir pasibaigė. Jis ėmėsi „nacionalistų.“ Visiškai pagal Talmudą, kuris transliuoja direktyvą sunaikinti gojų valstybes.

Toliau sekė išvis beprotiškos Timermanso tezės, „demokratija-tai mažumų gerbimas“, „mes-mažumų kontinentas.“ Ta proga jis pasijautė turys teisę auklėti lenkų tautą, vengrų tautą, mokyti juos „demokratijos“, žadėti pagalbą. Keista? Ar lenkai su vengrais Timermanso to prašo?

Timermansas pareiškė, kad lenkams reikia padėti, nes „lenkų tauta nori būti europiečiais“. Labiausiai talmudistą Timermansą jaudino Sorošo universiteto išvarymas iš Budapešto. Tame jis įžvelgę „antisemitizmą“, nors prieš pusmetį Vengrijoje svečiavęsis Izraelio premjeras Vengrijoje jokio antisemitizmo nepamatė.Pagrindinis Timermanso kalbos leitmotyvas – baltosios rasės genocidas, šimtų milijonų beraščių ir neturinčių jokios darbinės kvalifikacijos žmonių iš Afrikos pervežimas į Europą. Ar tai pagerins nuo migracijos ir taip kenčiančių europiečių socialinė padėtis? Tai kur čia yra ES „socialistų“ socializmas? Juk čia tik pataikavimas žydų finansiniam kapitalui, kuris plėšia Afrikos žemyno turtus, nenori jais dalintis su afrikiečiais, todėl eina paprasčiausiu keliu – jaunimą iš Afrikos eksportuoja į Europą, kad jis nesipriešintų žydiško kapitalo vykdomam plėšikavimui Afrikoje. 

Milijonai afrikiečių, žydiško kapitalo organizuotai vežamų į Europą – geriausias būdas siekti talmudistų tikslų: naikinti gojų tautas, maišant su protiškai atsilikusiais žmonėmis, iš protingų europiečių padaryti besmegenius žydų elito vergus. Šiuo siekiu Timermansas nėra originalus, jis tik pakartoja Europos Sąjungos „tėvo“ masono Kudenchove-Kalergi teorijas.

Savo sampratą apie Europos pertvarkymo baigtinius rezultatus Kudenchove-Kalergi išdėstė knygoje „Praktinis idealizmas“ (1925).

Pagrindine šio veikalo idėja tapo judaizmo dvasinės lyderystės pagrindimas europinėje civilizacijoje ir būtinybė paversti žydus „Europai vadovaujančia dvasine rase“. Tai išplaukė iš savotiško, Kudenchove-Kalergi visuomenės hierarchijos supratimo, kuris kaip du vandens lašai sutampa su vėlesne nacistų hitlerininkų „untermensche“ (antžmogio) teorija. Sunku pasakyti iš kur Vokietijos nacistai sėmėsi idėjų, bet negalima atmesti, kad juos galėjo įkvėpti būtent Kudenchove-Kalergi veikalas ir Talmudas, traktuojantis „gojus“ kaip gyvulius, kurie žmogaus pavidalą turi tik todėl, kad nebūtų bjauru žydams.

Visą europiečių masę Kudenchove-Kalergi suskirsto į dvi grupes: „kiekybės žmones“ ir „kokybės žmones“ (pas fašistus „undermensche“). „Kokybės žmones“ autorius klasifikuoja į dvi rases – kilmingą dvarininkiją ir žydus, kurie kartu sudaro, jo nuomone, branduolį būsimos Europos aristokratijos. Pirmenybė, vis tiktai, atiduodama žydams: dėka „ypatingo etinio santykio su pasauliu“ ir, neva esančio jų proto pranašumo, jie sudaro taip vadinamą „smegenų dvarininkiją“ arba „dvasinę aristokratiją“, užimančią lyderių pozicijas kovoje už kovą dėl žmonijos valdymo.

„Kas gi liečia kitus – „kiekybės žmones“, tai apie juos suvienytos Europos ideologas rašo: „Tolimos ateities žmogus bus sumaišyto kraujo. Rasės ir klasės išnyks pasekoje įveikimo erdvės, laiko, prietarų. Būsima eurazijos-negroidinė rasė, išoriškai panaši į senovės egiptiečių, pakeis tautų įvairovę asmenybių įvairove“. T.y. Europos vystymasis Kudenchove-Kalergi atrodė tokiu būdu: europiečiai susimaišo su kitomis rasėmis ir tautomis ir išnyksta kaip skirtingos nacijos, o jų elitas pakeičiamos žydų dvasine vadų kasta.“

Ar tai ne šimtaprocentinis fašizmas? Vaizdingumo dėlei pateiksiu kelis vokiečių nacistų pasisakymus, kurių skelbiamos idėjos tikri broliai dvyniai su Kudenchove-Kalergi skelbiamomis idėjomis.

Alfredas Rozenbergas: „Mes išrinktieji, mes vieninteliai žmonės. Mūsų protai kuria tikrą dvasios valdžią; likusios žmonijos dalies protas yra grynai instinktyvus ir gyvuliškas…“
Otto Vaininger: „Pas absoliutų žydą nėra sielos“.
Otto Vaininger: “Žydai savo giliausiame pagrinde yra niekas“.
Henrikas Himleris: „Jis (žydas) tiek pat tolimas nuo mūsų, kaip gyvūnas tolimas nuo žmogaus.
Adolfas Hitleris: „Jis (žydas) nėra žmonijos dalis“.
Karlas Haushoferis: „Žydas tik mėgdžioja žmogų, bet nepriklauso tai pačiai rūšiai, kaip ir jis“.

Mokiniai aplenkia savo mokytojus. Taip jau dažnai būna. Taip įvyko ir su liberal-talmudistu Timermansu, kuris pretenduoja į Europos Komisijos pirmininko postą.

Nuorodos:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą