2019-08-12

Lietuvių tautos naikinimas nesustosJeigu kas iš lietuvių naiviai mano, kad gerai organizuoti išpuoliai prieš mūsų tautą pasibaigs su K.Škirpos ir J.Noreikos atminties išniekinimu, labai klysta. Tai niekada nesibaigs, kaip nesibaigs melas ir šmeižtas, kad mes grasiname sinagogai, kitoms žydų organizacijoms. Visos šios provokacijos greičiausiai organizuojamos pačių žydų. Tai parodė pernai įvykęs teismo procesas prieš „telefoninį teroristą“ Maiklą Kadar iš Izraelio, kuris už pinigus tūkstančius kartų grasino viso pasaulio žydų bendruomenėms.

Išpuoliai prieš lietuvių tautos didvyrius, mūsų istoriją, tik mažytis epizodas permanentinės žydų kovos prieš pasaulio tautas ir valstybes, vykstančios šimtmečius. Šios kovos šaknys glūdi Toroje ir Talmude, žydų siekyje viešpatauti pasaulyje.

Dar graikų-romėnų istorikas Plutarchas persakė Romos imperatoriaus Tito žodžius, kad tarp žydų gajus įsitikinimas, kad jie, neva, valdys pasaulį.

Duglas Rydas (Douglas Reed) savo knygoje „Ginčas apie Sioną“ rašo:

«…» 458 metais iki Kristaus gimimo «…» maža Palestinos judėjų gentis paskelbė rasinę doktriną, kurios poveikis į žmonijos likimus pasirodė labiau žudantis negu sprogmenų ir epidemijų. Viešpataujančios rasės teorija buvo paskelbta judėjų „Įstatymu“. Judėjai tuo metu buvo nežymi gentis tarp tautų, pavaldžių persų karaliui, o tai, ką šiandien vadiname „Vakarais“, neegzistavo net vaizduotėje. Po dviejų tūkstantmečių krikščionių eros, vakarų kultūra, išaugusiai iš jos, dabar gresia suirimas ir žūtis. Pagrindine priežastimi šito autorius skaito minimą doktriną, gimusią Judėjoje 2500 metų atgal. «…» Fanatikų sekta sukūrė mokymą, sugebėjusį pajungti sau protus visos tautos per dvidešimt penkis šimtmečius; iš čia jo griaunamosios pasekmės. Niekas nepajėgia paaiškinti, kodėl būtent tuo metu ir iš viso kaip atsirado ši doktrina. Tai – viena iš mūsų pasaulio paslapčių. «…»

«…» Gyvenęs Romos klestėjimo laikais Ciceronas, matyt suprato žydų rolę graikiškos civilizacijos žuvime, kurią pažymėjo Kasteinas (žydų istorikas, vert. pastaba) po dvidešimties amžių: kalbėdamas Flako procese, Ciceronas, minėdamas žydus, būtinai apsižvalgydavo: jam žinoma, pasakė jis, kad jie visi laikosi vienas kito ir geba pražudyti jį už pasisakymus prieš juos; Ciceronas patarė būti atsargiems, turint su jais reikalų. Fuscijus, Ovidijus ir Persijus išdėstė analogiškus įspėjimus, o gyvenęs Jėzaus Kristaus epochoje Seneka rašė: „Papročiai šios nusikaltėlių tautos plinta taip greitai, kad pas juos jau yra šalininkai visose šalyse ir, kad tokiu būdu nugalėtieji primeta savo įstatymą nugalėtojams“. Tuo metu Romos geografas Strabonas, tyrinėdamas paplitimą ir žydų jų skaitlingumą (o jis mūsų laikais daug didesnis, negu leidžiama parodyti statistikoje), rašė, kad nėra vietos žemėje, kur jų nebūtų.«…»

«…» Po to atėjo Mahometo ir islamo eilė. Mahometas vertino žydus ne kitaip, negu Ciceronas ir kiti, ankstesnieji autoriai. Korane pasakyta: „Tu žinoma atrasi, kad pačiais žiauriausiais priešais visų tikratikių visada buvo žydai ir stabmeldžiai.«…»

«…» Purimo šventė patvirtina pagrindinius bruožus Siono istorijos, pasikartojančius nenutrūkstamai nuo senovės iki mūsų dienų: ne žydų valdovų panaudojimas, sunaikinant ne žydų tautas ir įgyvendinant žydų kerštą «…»

«…» Lieka paslaptimi, kaip sekta sugebėjo įpiršti savo valią karaliui Artakserksui. Po Kiro tai buvo antras monarchas marionetės rolėje, mūsų laikais vaidinti šią rolę tapo būtinybe ir visuomeninio veikėjo politinės karjeros prielaida bet kurioje apsišvietusioje Vakarų šalyje «…»

Niekas nesupranta, kaip Ester pavyko įkalbėti Persų karalių, kad tas išžudytų beveik 70 tūkstančių geriausių Persijos sūnų, niekas nesupras, po kelių tūkstančių metų, kaip pavyko sionistams įkalbėti Europos vadovus sunaikinti Europą.

«…» Babilonas žlugo 536 metais prieš Kristų. „Babilono žlugimas ir įvykiai mūsų dienų po dviejų Pasaulinių karų, šį panašumą neįmanoma paaiškinti paprastu atsitiktinumu ir, atvirkščiai, nesunku parodyti, kad šitie įvykiai buvo nukreipti sąmoningai. Dvidešimtame amžiuje Vakarų tautos, sąmoningai ar nesąmoningai paklūsta ne savo įstatymui, o judėjų, valdomi jėgos, kuri valdo jų vyriausybes“, – rašo Rydas.«…»


Mošiacho (krikščionims antikristo) pasodinimo į pasaulio valdovo sostą planai yra išdėstyti „Siono išminčių protokoluose“. Jie, buvusio ilgamečio Charkovo liberalios žydų bendruomenės pirmininko Eduardo Chodoso žodžiais, jau įgyvendinti, teliko laukti greito Mošiacho atėjimo.

Rugpiūčio 10 dieną paskelbtame dr.Algimanto Liekio straipsnyje „Teisingumas pagal užsakymą“ dar kartą atkreipiamas dėmesys į žydų vykdomą Lietuvos istorijos falsifikavimą, lietuvių tautos juodinimą ir svetimų nusikaltimų pripaišymą mūsų tautai. Autorius pažymi žalą Lietuvos vadovų sudaromų Lietuvos istorijai tirti tarptautinių komisijų, ir rašo, kad „teisingumo, vertinant praeitį, negali garantuoti ir jokios „tarptautinės“ komisijos. Beje, tos „tarptautinės komisijos“ narių, jų geranoriškumo ir objektyvumo, atrodo, nėra tyręs ir Lietuvos VSD, bet, nepaisant to, Lietuvos valdžia akcentavo ir akcentuoja, kad ir praeities didžiavyrius įvertinti gali tik minėto pobūdžio „tarptautinės komisijos“.  Neatsitiktinai sakoma, kad ant pražūties ribos stovi tos tautos ir jų valstybės, kurios savo istoriją patiki rašyti ir įvertinti  svetimiesiems, atėjūnams.“

Kad sparčiau vyktų „gojų“ tautų naikinimas, į Romos sostą pasodintas žydas Bergoglio, globalistas ir atviras stanistas.

Savo planų Pranciškus neslepia. Italų laikraštis „La Stampa“ paskelbė interviu su Romos popiežiumi Pranciškumi. Pontifikas išsakė pasiūlymą, kaip galima atgaivinti ištuštėjusių Europos regionų ekonomiką: į juos perkelti bendruomenes imigrantų iš Afrikos ir Azijos. Interviu jis kritikavo suverenitetą palaikančias Europos tautas ir populistus. Jis pasakė: „Aš bijau“, „migrantai turi būti sveikinami“.


Sunaikinti baltąją Europos civilizaciją yra sena sionistų ir jiems tarnaujančių masonų svajonė, kurią išsakė 1925 metais knygoje „Praktinis idealizmas“ „Europos tėvas“ masonas Kudenchove-Kalergi.

Pagrindine šio veikalo idėja tapo judaizmo dvasinės lyderystės pagrindimas europinėje civilizacijoje ir būtinybė paversti žydus „Europai vadovaujančia dvasine rase“. Tai išplaukė iš savotiško, Kudenchove-Kalergi visuomenės hierarchijos supratimo, kuris kaip du vandens lašai sutampa su vėlesne nacistų hitlerininkų „untermensche“ (antžmogio) teorija. Sunku pasakyti iš kur Vokietijos nacistai sėmėsi idėjų, bet negalima atmesti, kad juos galėjo įkvėpti būtent Kudenchove-Kalergi veikalas.

Visą europiečių masę Kudenchove-Kalergi suskirsto į dvi grupes: „kiekybės žmones“ ir „kokybės žmones“ (pas fašistus „undermensche“). „Kokybės žmones“ autorius klasifikuoja į dvi rases – kilmingą dvarininkiją ir žydus, kurie kartu sudaro, jo nuomone, branduolį būsimos Europos aristokratijos. Pirmenybė, vis tiktai, atiduodama žydams: dėka „ypatingo etinio santykio su pasauliu“ ir, neva esančio jų proto pranašumo, jie sudaro taip vadinamą „smegenų dvarininkiją“ arba „dvasinę aristokratiją“, užimančią lyderių pozicijas kovoje už kovą dėl žmonijos valdymo.Kas gi liečia kitus – „kiekybės žmones“, tai apie juos suvienytos Europos ideologas rašo: „Tolimos ateities žmogus bus sumaišyto kraujo. Rasės ir klasės išnyks pasekoje įveikimo erdvės, laiko, prietarų. Būsima eurazijos-negroidinė rasė, išoriškai panaši į senovės egiptiečių, pakeis tautų įvairovę asmenybių įvairove“. T.y. Europos vystymasis Kudenchove-Kalergi atrodė tokiu būdu: europiečiai susimaišo su kitomis rasėmis ir tautomis ir išnyksta kaip skirtingos nacijos, o jų elitas pakeičiamos žydų dvasine vadų kasta.“

Stebint popiežiaus Pranciškaus veiklą, susidaro įspūdis, kad stambusis finansinis kapitalas šį žydų tautybės jėzuitą iš Argentinos, kuris 2013 metais buvo įtrauktas į 50 žymiausių pasaulio žydų sąrašą, pasodino į popiežiaus sostą tam, kad sugriauti iš vidaus Kristaus bažnyčią ir įgyvendinti dar Kudenchove-Kalergi paviešintus sionistų ir masonų planus.

Bernardinai.lt nuotrauka

Krikščionybė yra įrankis, kurio pagalba žydai pavergia „gojų“ tautas, mano Vadimas Vitichovas. Savo mintis jis išdėstė publikacijoje „Nuomonė... Krikščionybė– tai silpnumas ir išsigimimas!"

Toliau aš pateikiu šios publikacijos vertimą, tebūnie jis bus šio straipsnio tęsiniu.

Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą