2020-01-03

Europos Advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba bei Prancūzijos advokatai išreiškė palaikymą Lietuvos advokatūrai


Lietuvos advokatūros naujienlaiškis informuoja:

Lietuvos advokatūra ne sykį yra teikusi informaciją Europos Advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybai (CCBE) apie Advokatūros įstatymo pakeitimų projektus ir kitas teisėkūros iniciatyvas, galinčias turėti įtakos Lietuvos advokatūros nepriklausomumui. 2019 m. gruodžio 11 d. CCBE prezidentas José de Freitas atsiuntė laišką J. E. Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai, o taip pat Seimo pirmininkui ir Ministrui Pirmininkui. Laiške CCBE išreiškia savo susirūpinimą dėl Lietuvoje padidėjusio įvairių iniciatyvų skaičiaus, kurios gali trukdyti įgyvendinti esminius teisininko profesijos principus ir, visų pirma, vykdyti teisininko konfidencialumo įsipareigojimą, taip pat ir užtikrinti advokatų ir advokatūros nepriklausomumą.

CCBE prezidento laiškas (priedas 1).

2019 m. gruodžio 13-14 d. vykusiame Prancūzijos advokatūros visuotiniame susirinkime – generalinėje asamblėjoje buvo priimtas sprendimas pareikšti savo palaikymą Lietuvos advokatūrai ir solidarumą su visais Lietuvos advokatais. Prancūzijos Nacionalinė Advokatų Taryba patikino atidžiai stebėsianti pokyčius, susijusius su Lietuvos advokatų padėtimi ir teisinės valstybės principo puoselėjimu Lietuvoje.


Prancūzijos Nacionalinės Advokatų Tarybos raštas (priedas 2).

Priedas 1.

Europos Advokatūrų ir teisininkų
draugijų taryba
(CCBE)
Prezidentas

p. Gitanui Nausėdai
Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui
Briuselis, 2019 m. gruodžio 11 d.

Jūsų Ekscelencija,
Europos Advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) atstovauja 45 šalių advokatūroms ir teisininkų draugijoms, kurių nariais yra daugiau nei 1 milijonas teisininkų. CCBE yra pripažįstamakaip draugija, išsakanti Europos teisininkų nuomonę, atstovaujanti Europos Advokatūrų ir teisininkų draugijų bendriems interesams Europos ir kitose tarptautinėse institucijose.
Į CCBE kreipėsi jos narė – Lietuvos advokatūra dėl Advokatūros įstatymo pakeitimų projekto, kurį
Teisingumo ministerija pateikė Parlamentui be išankstinio aptarimo su Advokatūra. CCBE taip pat buvo informuota apie kitas teisėkūros iniciatyvas, tokias Viešojo administravimo įstatymo projektus, ir apie kitus naujausius pokyčius, tokius kaip E-pristatymo projektas ir Generalinės prokuratūros aiškinamasis raštas dėl procedūrinių taisyklių taikymo, kurios užtikrina advokatų veiklos, galinčios turėti įtakos Lietuvos Advokatūros nepriklausomumui, garantijas.
Atsižvelgdama į tai, CCBE norėtų atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad labai svarbu gerbti galiojančius principus, norint užtikrinti teisininko profesijos, kuri yra būtina teisinės valstybės sudedamoji dalis, nepriklausomumą ir veiksmingumą, ir būtent nepriklausomumo ir konfidencialumo principus, bei taip pat leisti savarankiškai reguliuoti teisininko profesiją.
Siūlomi Advokatūros įstatymo pakeitimai:
Vadovaujantis ta informacija, kurią CCBE gavo iš Lietuvos Advokatūros, vienas iš didžiausią susirūpinimą keliančių Advokatūros įstatymo pakeitimų yra siūloma Garbės teismo sudėtis, skiriant dirbti teisme asmenis, kurie nėra Advokatūros nariai, nenumatant jiems jokių kitų reikalavimų, išskyrus tik tai, kad jie turi atitikti aukštos moralės normas.
CCBE pabrėžia, kad būtina gerbti ryšių tarp advokatų ir klientų konfidencialumo principą, kad klientų konfidenciali informacija nebūtų atskleista trečiosioms šalims. Todėl, jeigu siūlomi Garbės teismo sudėties pakeitimai būtų patvirtinti, reikia užtikrinti, kad asmenys, kurie nėra Advokatūros nariai, taip pat būtų įpareigoti laikytis tų pačių konfidencialumo reikalavimų, kaip ir kiti nariai, kurie yra teisių gynėjai.
Advokato pareiga yra neatskleisti jam, kaip profesionalui, pateiktos jokios informacijos, ir šios profesijos atstovo pareiga yra pripažįstama esmine, norint tinkamai teikti teisines pareigas. CCBE Europos pagrindinių teisininko profesijos principų chartija ir CCBE Europos Sąjungos advokatų profesinės etikos kodekse yra konfidencialumo nuostatos, kurios apima visas susijusias sąvokas, kurios skirtingose jurisdikcijose gali skirtis (t. y. profesinė paslaptis, profesinės paslapties apsauga ir konfidencialumas). Todėl konfidencialumo įsipareigojimas apsaugo piliečius ir užtikrina jų teisę kreiptis į teismą ir jų teisę į teisingą bylos nagrinėjimą pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnį.
Conseil des barreaux européens – Europos Advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba association internationale sans but lucratif Rue Joseph II, 40/8 – B 1000 Brussels – Belgium – Tel.+32 (0)2 234 65 10 – E-mail ccbe@ccbe.eu – www.ccbe.eu
Be to, kad būtina laikytis konfidencialumo principo, siūlomi Garbės teismo nuostatų pakeitimai kelia grėsmę teisininko profesijos nepriklausomumui. Visų pirma, iškyla du toliau nurodyti klausimai:
Pirma, valstybės nustatomas atlygis Garbės teismo nariams, kurie nėra Advokatūros nariai, gali kelti abejonių arba gali atrodyti, kad kyla abejonių dėl tokių narių nepriklausomumo, ir ypač tais atvejais, kai valdžios institucijos gali turėti kokių nors interesų. Antra, Teisingumo ministerijos kompetencija inicijuoti drausmines priemones atrodo problemiška, turint galvoje Garbės teismo narių nepriklausomumą. Todėl CCBE kviečia Jus atidžiai aptarti šiuos klausimus iki atitinkamų pakeitimų patvirtinimo datos. Kitos teisėkūros iniciatyvos / naujausi pokyčiai:
Kalbant apie kitas teisėkūros iniciatyvas ir naujausius pokyčius Lietuvoje, CCBE gavo informacijos, inter alia, apie įgyvendinamą E-pristatymo projektą, kurio pirminis tikslas yra gerinti
valdžios institucijų ryšius su piliečiais. Tačiau, remiantis CCBE gauta informacija, šis projektas taip pat yra skirtas advokatams, norint nustatyti jiems ryšių su klientais palaikymo pareigą, naudojantis E-pristatymo sistema, kurios veikimą užtikrina vyriausybė.
Todėl CCBE norėtų turėti daugiau informacijos apie šį projektą, taip pat apie jos galimą pritaikymą advokatams, ir priemones, kurios numatytos norint užtikrinti, kad būtų laikomasi konfidencialumo principo. CCBE ragina, kad tokia sistema turėtų užtikrinti ryšių tarp advokatų ir jų klientų konfidencialumą dėl tų pačių priežasčių, kurios nurodytos pirmiau. Tuo labiau, kad šiame kontekste reikėtų turėti galvoje, kad Advokatų asociacijos yra savivaldos
institucijos, ir tokį jų statusą garantuoja nacionaliniai ir tarptautiniai teisės aktai, tokie kaip JT pagrindiniai principai dėl teisininkų vaidmens. Teisininko profesijos savivalda taip pat pripažįstama CCBE Chartijoje kaip vienas iš pagrindinių principų (Principas j).
Procesinės taisyklės, numatančios advokatų veiklos garantijas:
CCBE taip pat gavo informacijos apie Generalinės prokuratūros aiškinamąjį raštą dėl procedūrinių taisyklių taikymo, kurios užtikrina advokatų veiklos garantijas, ir visų pirma tiek, kiek jos susiję su pranešimais Lietuvos Advokatūrai.
Šiame kontekste CCBE pageidauja priminti CCBE Rekomendacijas dėl kliento konfidencialumo apsaugos kaip apibrėžta priežiūros veiklos kontekste, kurios nustato visą eilę standartų, kuriais būtina vadovautis, norint užtikrinti, kad pagrindiniai profesinės paslapties ir profesinės paslapties apsaugos principai nebūtų pažeidžiami, vyriausybei imantis tokios veiklos, kuri apima pranešimų perėmimą ir prieigą prie advokatų valdomų duomenų, norint užtikrinti stebėseną ir (arba) teisėsaugą.
Vienas ypatingas aspektas, į kurį CCBE norėtų atkreipti dėmesį, yra būtinybė užtikrinti teisminę ir nepriklausomą priežiūrą: palaikant ryšius su advokatais, esminis dalykas yra gauti teisminės institucijos leidimą iki perėmimo priemonės taikymo pradžios. Tuo labiau, kad visose stadijose reikalaujama, kad nepriklausoma teisminė institucija užtikrintų priežiūros procedūrą, ir jai būtų suteikti įgaliojimai nutraukti perėmimą ir (arba) sunaikinti perimtą medžiagą. Todėl pagal įstatymus priežiūros institucijai turi būti suteikti tinkami įgaliojimai, kad ji galėtų priimti privalomus sprendimus. Be to, tose jurisdikcijose, kuriose ypatingas vaidmuo yra suteiktas advokatūros prezidentui arba kitam advokatūros organui, būtina vadovautis specialiomis teismo sankcijos išdavimo arba vykdymo taisyklėmis. Tai ypač susiję su orderio vykdymu nepriklausomo teisininko atžvilgiu ir būtina atsižvelgti, ar kokiai nors medžiagai gali būti daroma įtaka, susijusi su profesinės paslapties, profesinės paslapties apsaugos įsipareigojimo vykdymu, ir todėl jos nereikėtų priskirti prie orderio aprėpties. Daugiau informacijos žr. pirmiau nurodytų CCBE rekomendacijų 22-25 puslapiuose.
Be to, CCBE norėtų pabrėžti, kad tik tie pranešimai gali būti perimami, kuriems netaikomi profesinės paslapties ir profesinės paslapties apsaugos srities reikalavimai. Pagal Europos Žmogaus teisių teismo jurisprudenciją, tai medžiagai, kuriai gali būti taikoma profesinės paslapties apsauga, yra užtikrinama didesnė apsauga pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnį. 1. Be to, advokato ir kliento susirašinėjimui, susijusiam su ypatingąja teisena nagrinėjamai bylai (baudžiamasis ar civilinis ginčas) taip pat taikoma EŽTK 6 straipsnyje numatyta apsauga, susijusi su teise į teisingą teismą. 2. Pagal 6-tąjį straipsnį (kitaip nei teisės pagal 8-ąjį straipsnį) teisės yra absoliučios, todėl jokie apribojimai ir išimtys negali būti taikomi (žr. CCBE rekomendacijų 13-16 puslapius).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, CCBE išreiškia savo susirūpinimą dėl Lietuvoje padidėjusio įvairių iniciatyvų skaičiaus, kurios gali trukdyti įgyvendinti esminius teisininko profesijos principus ir, visų pirma, vykdyti teisininko konfidencialumo įsipareigojimą, taip pat ir užtikrinti advokatų ir advokatūros nepriklausomumą. Tokios iniciatyvos taip pat gali būti laikomos mėginimu trukdyti teisininko profesijos savivaldai.
Taigi galime su Jumis toliau diskutuoti šiuo klausimu, ir CCBE ragina Jus atsižvelgti į visas šias
pastabas, kad teisinės valstybės priemonių sistema Lietuvoje būtų stipri.
Pagarbiai,
CCBE Prezidentas
José de Freitas
/parašas/
Kopija:
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui p Viktorui Pranckiečiui,
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui p. Sauliui Skverneliui

1 Europos Žmogaus teisių teismas, Michaud prieš Prancūziją (12323/11), 2012, §117-8.
2 EŽTT, S. v. Switzerland (12629/87), 1991, §48. Taip pat žr. EŽTT, Domenichini prieš Italiją (15943/90),
1996, §39; EŽTT, Öcalan prieš Turkiją (46221/99), 2005, §1333; EŽTT, Moiseyev prieš Rusiją (62936/00),
2008, §209; EŽTT, Campbell prieš Jungtinę Karalystę (13590/88), 1992, §§ 44-48.

Priedas 2.

PRANCŪZIJOS NACIONALINĖS ADVOKATŲ TARYBOS PASIŪLYMAS
DĖL PARAMOS LIETUVOS ADVOKATŪRAI IR VISIEMS ADVOKATAMS

Generalinė asamblėja priėmė 2019 m. gruodžio 13 ir 14 d

* *
Prancūzijos Nacionalinė Advokatų taryba, 2019 gruodžio 13 ir 14 d. Vykusioje Generalinėje
Asamblėjoje,
BŪDAMA INFORMUOTA apie Lietuvos Vyriausybės pasiūlymus iš dalies pakeisti Lietuvos Advokatūros įstatymą ir jų keliamą pavojų advokato profesijos nepriklausomumui, advokato profesinei paslapčiai ir Lietuvos Advokatūros savarankiškumui;
DAR KARTĄ PATVIRTINA esminį advokatų vaidmenį demokratinėje visuomenėje ir teisės viršenybei;
PRIMENA, būtinybę apsaugoti advokatų nepriklausomumą ir profesinę paslaptį, – pagrindinių principų, bendrų visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms;
PRIMENA, kad advokato ir kliento privilegija, kuria užtikrinamas santykių tarp advokato ir jo kliento konfidencialumas, įtvirtintas visų pirma Europos Žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnyje, yra pagrindinė teisės viršenybės garantija;
PABRĖŽIA, kad advokatų ir klientų teisių apsauga nėra nustatyta advokatų naudai, bet klientų, Teisingumo ir demokratijos labui;
IŠREIŠKIA savo paramą Lietuvos advokatų asociacijai ir jos solidarumą su visais Lietuvos advokatais. Prancūzijos nacionalinė advokatų Taryba atidžiai stebės pokyčius, susijusius su Lietuvos advokatų padėtimi ir teisinės valstybės principo puoselėjimu Lietuvoje.
Priimta Paryžiuje gruodžio 14 d. 2019.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą