2020-06-28

Četverikova O.N. Šešėlinė Europos Sąjungos istorija. Planai, mechanizmai, rezultatai. 3 dalis

Pradžia: 1 ir 2 d.

Tačiau pagrindinė sionizmo idėja peržengė deklaruojamus tikslus. Tikroji jo reikšmė buvo išreikšta vadinamuoju „dvasiniu“ arba „slaptu“ sionizmu, kurio įkūrėjas ir vadovas buvo Ahad-Gaamas (Ašeris Ginsbergas) [16]. Jis gimė Kijevo provincijos valsčiuje chasidų šeimoje ir per savo žmoną, Chabado rabino Menachemo Mendelio anūkę buvo glaudžiai susijęs su ultraortodoksų žydų sekta Chabade. Tapęs vienu įtakingiausių Odesoje įsikūrusio „Hovevei Zion Alliance“ lyderių ir rinkdamas Rytų Europos žydus po jo vėliava, Ahadas Ha'amas įsitraukė į aršias diskusijas su Herzlu ir jo politiniu sionizmu, kuris buvo B'nai Brit ordino vykdomoji įstaiga ir sutelkė aplink save Vakarų Europos žydus. Ahad-Gaamas Herzlą laikė priešininku, atstovaujančiu Vakarų asimiliuotų žydų pažiūroms ir per siaurai, jo manymu, suprantančiu „žydų valstybės“ prasmę.

Ahadas Ha'amas žydų nacionalizmo atgimimą laikė atramos tašku užtikrinant viešpatavimą pasauliui. Jis teigė: „Žydams reikia valstybės, ne tam, kad sukoncentruotų ten visus žydus, o tik tam, kad sustiprinti dvasios ir tikslo vienybę. Iš šio centro judaizmo dvasia pasklis po plačią periferiją“. Pasiskolinęs Nyčės „superžmogaus“ idėją ir susiejęs ją su žydų dogma apie Dievo išrinktus žydus, Ahadas-Haamas pavertė ją „supernacijos“ idėja. Jis rašė: „Jei mes sutiksime su tuo, kad antžmogis yra visų dalykų tikslas, tai mes turime sutikti su tuo, kad būtina prielaida norint pasiekti šį tikslą yra supernacija. Tai yra turi būti viena tokia nacija, geriau už kitas prisitaikiusi dėka vidinių moralinių charakteristikų vystymuisi ir viso savo gyvenimo sutvarkymui pagal moralės dėsnį, kuris yra aukščiau įprasto tipo moralės“. Tokia supernacija turėjo tapti „eksteritorialia pasaulio žydų dvasine tauta“ ir „Izraelio šalis turi aprėpti visas žemės šalis, kad pasaulis būtų ištaisytas Dievo karalystės“ [17]. Tiesą sakant, buvo kalbama apie viso pasaulio pavertimą „žydų valstybe“ su dvasiniu centru Izraelyje ir apie visų tautų „nacionalizavimą“ ortodoksinio talmudinio judaizmo pagrindu, kuris užtikrintų žydų viršūnių dominavimą pasaulyje [18].


Šiuo atžvilgiu yra būdingos šios Ahado Ha'amo nuostatos: „Tauta, kuri yra tobuliausias žmonijos tipas, visada turi likti mažumoje ir niekaip negali dalytis savo ketinimais su jokia kita tauta, žmonėmis. Ši nacija valdys kitas. Ir ši nacija yra Izraelis, kuris tarp kitų tautų yra iš tikrųjų aukščiausias žmonijos tipas ... Gėris taikomas antžmogiui ar supernacijai, kuri ... turi valią tapti Visatos šeimininku, nepriklausomai nuo to, kiek tai gali kainuoti masėms žemesnių būtybių ir žemesnių tautų, nei skaitantis su nelaimėmis, kurias jie gali patirti. Nes tik vienas antžmogis ir tik viena supernaciją yra žmonijos šviesa ir tikslas; likusieji buvo sukurti tiktai tam, kad tarnauti šiam tikslui, kad tarnauti laiptais, kuriais būtų galima pakilti į žvaigždėtą viršūnę“[19].

Ahado Ha'amo ir Herzlo konfrontacija baigėsi pirmojo pergale (Herzlas netikėtai mirė 1904 m.), ir 1911 m., antrame sionistų judėjimo suvažiavime, jo teorija nugalėjo ir įsiskverbė į „Bnay Brit“ organizaciją. Dėl to visas jo oponentų pasipriešinimas buvo paralyžiuotas didele dauguma jo šalininkų balsų. Pagrindinis „dvasinio sionizmo“ organas buvo organizacija „Bne Zion“, kurios filialai buvo visoje Europoje [20].

Tuo tarpu, nors Ahadas-Haamas buvo laikomas „dvasinio sionizmo autoriumi“, jis buvo tik Chabado chasidų sektos pažiūrų reiškėjas, kurių pagrindinė idėja buvo užtikrinti žydų elito dominavimą pasaulyje. Tiesiog jam pavyko išdėstyti ją madingomis tuomet nacionalistinių teorijų sąvokomis ir pateikė ją kaip „žydų ideologiją“. Tačiau ji buvo grindžiama vis tiktai religiniais principais, tik įvilktais į pasaulietinį apvalkalą. Neatsitiktinai daugelis mokslininkų, norėdami išanalizuoti sionistų politiką, rėmėsi į utopines Platono teorijas. Žydų tyrinėtojas Mozė Hadasas teigė, kad „klasikinį judaizmą“ (talmudizmą) rimtai paveikė platonizmas ir pirmiausia jo „Spartos“ įvaizdis. Pagrindinis platoniškos politinės sistemos principas, kurį judaizmas priėmė Hasmonėjos laikotarpiu (II – I a. Pr. Kr.), buvo teiginys, kad „kiekviena žmogaus elgesio detalė turi būti pavaldi religijai, kuri iš tikrųjų yra įrankis valdovo rankose“. T. y., rabinai manipuliavo judaizmu, kad išlaikytų ir įtvirtintų savo valdžią. Hadas rašo, kad judaizmas priėmė tai, ką Platonas paskelbė savo programos tikslu: „Svarbiausia, kad niekas, nei vyras, nei moteris, neturėtų likti be pareigūno priežiūros ir kad pas nieką neatsirastų įpročio ką nors daryti ... savo asmenine nuožiūra ... Trumpai tariant, mes turime jį įpratinti niekada negalvoti apie galimybę veikti individualiai ar net žinoti, kaip tai padaryti “[21]. Taigi valstybė, paremta „žydų ideologija“, galėtų būti tik „uždara visuomenė“.

Pačiame sionizme galima išskirti tris ratus. „Vidinis“ yra kabalistinis, kurio reiškėju yra chasidizmas ir jo pagrindinė šaka - Chabado sekta, „vidurinė“ - talmudinis judaizmas, kuriam priklauso „apsišvietę“ rabinai ir jų mokiniai. Ir trečiasis, „išorinis“ ratas, susidedantis iš „neapšviestų“ žydų, kuriuos žydų vadovai vadina „Am Haaretz“, o tai reiškia plebėjai arba įstatymų neišmanėliai. Tai yra žemiausios rūšies žydai Talmūde lyginami su gyvuliais ir vabzdžiais, kuriuos galima nebaudžiamai nužudyti net nuodėmių atleidimo dieną [22]. Judaizmo lyderiams „Am Haaretz“ yra tik priemonė pasiekti jų dominavimą pasaulyje. Tai medžiaga, kurią jie naudoja socialinėms revoliucijoms ir karams išprovokuoti ir įgyvendinti, ir kurią jie gali ramiai „suvartoti“, jei reikia, kad išsaugotų ar sustiprintų savo valdžią. Kadangi pagrindinė masė žydų XX amžiaus pradžioje jau nebebuvo konsoliduota bendruomenė, žydų elitas, pasitelkęs sionizmą, atkūrinėjo, tokiu būdu, sau bazę paklusnių Am Ha'aretz socialinę bazę, kuriuos valdyti buvo tuo lengviau, kuo mažiau jie išmanė Talmudo įstatymus.

Dėl masinės „Rytų žydų“ imigracijos į Vakarus XIX pabaigoje - XX amžiaus pradžioje Jungtinėje Karalystėje ir JAV egzistavo didžiulė tarptautinio sionizmo „penktoji kolona“, kuri, būdama darni politinė organizacija, leido sutrikdyti šių šalių galios pusiausvyrą. Pagrindiniu sionistų veiklos rezultatu XX a. pradžiai tapo ne tiktai pilnas palaikymas politinio sionizmo idėjos ne tiktai pagrindinių anglosaksų elito pusės, bet ir susiformavimas jos viduje šešėlinės valdžios stiprios vertikalės, kuriai atstovavo „patarėjų institutas“ [23], priskirtų prie valstybės veikėjų ir parengtų spręsti pasaulio valdymo klausimus. Savo ruožtu, „patarėjų“ veiklos sėkmę lėmė orientavimu įtakingiausios dalies anglosaksų elito į krikščionišką sionizmą arba naują protestantizmą, užgimusį Anglijoje dar XIX amžiaus viduryje. (autoriai - teologai D. N. Darby, D. Moody, S. Scofield ir kt.) ir priimtas daugelio Amerikos protestantų fundamentalizmo srovių.

Pagrindiniai krikščioniškojo sionizmo teiginiai atspindėjo pagrindines sionizmo idėjas. Pažodžiui aiškindami Senąjį Testamentą dėl Dievo išrinktų žydų ir jų dieviškosios teisės į „Dievo duotą žemę“ nuo Nilo iki Eufrato ir laisvai aiškindami Jono Teologo Apreiškimą, jo atstovai tvirtino, kad visi žydai grįš į Izraelį, išsiųs musulmonus, atstatys Saliamono šventyklą, po to įvyks paskutinis Armagedono mūšis, kuriame žus milijonai žmonių. Vėliau seks antrasis Kristaus atėjimas ir žydų atsivertimas į krikščionybę (o neatsivertę pražus). Jėzus įtvirtins savo viešpatavimą žydų sukurtoje valstybėje, iš kurios jie vykdys Jo valdymą visame pasaulyje. Atitinkamai bus išgelbėti tie, kurie padeda žydams kuriant šią valstybę, o tie, kurie nepadeda, eis į pragarą, kur eis ir žydai, neatsivertę į krikščionybę. XIX amžiaus pabaigoje šias pranašystes apie pasaulio pabaigą praturtino amerikiečių krikščionių sionistų W. Blackstone'o vertinimai, kurie griežtai kritikavo tuos žydus, kurie nepriėmė sionizmo nei pasaulietine, nei religine forma ir nenorėjo grįžti į Palestiną.

16. А. Гинцберг родился в Сквире Киевской губернии в 1856 г. Вначале он был одним из самых влиятельных вождей союза «Друзья Сиона», базировавшегося в Одессе. Затем основал тайное общество «Бней-Моше» («Сыны Моисея»), которое выступало за активное возрождение и укрепление еврейского национализма.
вернуться
17. Ахад-Гаам. Избранные сочинения. Том 1. М., 1919, с. 136.
вернуться
18. Л. Фрай, автор брошюры «Автор протоколов Ахад-Гаам и сионизм» считала, что именно Гаам был автором «Протоколов сионских мудрецов», написанных для членов сформированного им общества «Бне Мойше».
вернуться
19. Ахад-Гаам. Указ, соч., с. 127.
вернуться
20. littp://bouriac.narod.ru/Ahad_Haam.htm
вернуться
21. Цит. по: Шахак И. Указ. соч. http://lib.rus.ec/b/15417
вернуться
22. Кирасевский А.М. Критический разбор Талмуда. М., 1879, с. 182.
вернуться
23. Подробно это описано Д. Ридом в книгах «Спор о Сионе» и «Грандиозный план XX столетия».Komentarų nėra:

Rašyti komentarą