2022-02-04

Bendro Rusijos ir Kinijos pareiškimo dėl tarptautinių santykių tekstas (lietuvių kalba)

 


Bendras Rusijos Federacijos ir Kinijos Liaudies Respublikos pareiškimas dėl tarptautinių santykių, pradedančių naują erą, ir pasaulinio tvaraus vystymosi.

2022 m. vasario 4 d.

Žemiau pateikiamas rusiško teksto, pakelbto oficialiame Rusijos Prezidento Vladimiro Putino puslapyje, vertimas. http://kremlin.ru/supplement/5770

Rusijos Federacijos Prezidentas Vladimiras Putinas Kinijos Liaudies Respublikos Prezidento Xi Jinpingo kvietimu lankėsi Kinijoje. Valstybių vadovai surengė derybas Pekine ir dalyvavo XXIV žiemos olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijoje.

Rusijos Federacija ir Kinijos Liaudies Respublika (toliau - Šalys) pareiškia.

Šiandien pasaulyje vyksta dideli pokyčiai, žmonija įžengia į naują spartaus vystymosi ir plataus masto transformacijos erą. Atsiranda tokie procesai ir reiškiniai kaip daugiapoliškumas, ekonominė globalizacija, visuomenės informatizavimas, kultūrinė įvairovė, pasaulinio valdymo ir pasaulinės tvarkos transformacija, didėjantis valstybių tarpusavio ryšys ir priklausomybė, kintanti galios pusiausvyros tendencija, didėjantis pasaulio bendruomenės poreikis vadovauti taikiam ir tvariam vystymuisi. Tuo pat metu pasaulyje tebesitęsiant naujos koronavirusinės infekcijos pandemijai, tarptautinė ir regioninė saugumo padėtis kasdien darosi vis sudėtingesnė, daugėja pasaulinių iššūkių ir grėsmių. Tam tikros mažumos jėgos pasaulio arenoje ir toliau propaguoja vienašališką požiūrį į tarptautinius klausimus ir griebiasi galios politikos, kišasi į kitų valstybių vidaus reikalus, kenkdamos jų teisėtoms teisėms ir interesams, provokuoja nesutarimus, susiskaldymą ir konfrontaciją, trukdo žmonijos vystymuisi ir pažangai, taip sukeldamos tarptautinės bendruomenės pasipiktinimą.


Šalys ragina visas valstybes stiprinti dialogą ir abipusį pasitikėjimą siekiant bendros gerovės, gilinti tarpusavio supratimą, puoselėti visuotines taikos, vystymosi, lygybės, teisingumo, demokratijos ir laisvės vertybes, gerbti tautų teisę pasirinkti savo vystymosi kelią, taip pat valstybių suverenumą ir saugumo interesus, ginti tarptautinę sistemą, grindžiamą pagrindiniu JT vaidmeniu, tarptautine teise grindžiamą pasaulio tvarką, siekti tikros taikos ir saugumo bei tvaraus vystymosi.


I


Šalys vienodai supranta, kad demokratija yra visuotinė vertybė, o ne atskirų valstybių privilegija; jos skatinimas ir apsauga yra bendras visos pasaulio bendruomenės uždavinys.

Šalys vadovaujasi prielaida, kad demokratija - tai būdas piliečiams dalyvauti valdant savo šalį, siekiant pagerinti gyventojų gerovę ir užtikrinti žmonių valdžios principą. Demokratija įgyvendinama visose viešojo gyvenimo srityse ir nacionaliniame procese, atspindi visų žmonių interesus, jų valią, užtikrina jų teises, tenkina jų poreikius ir gina jų interesus. Demokratija nesivadovauja planu. Priklausomai nuo konkrečios valstybės socialinės ir politinės struktūros, istorijos, tradicijų ir kultūrinių ypatumų, jos gyventojai turi teisę pasirinkti demokratijos įgyvendinimo formas ir metodus, atitinkančius tos valstybės specifiką. Tik tam tikros valstybės žmonės turi teisę spręsti, ar ji yra demokratinė valstybė, ar ne.

Šalys pažymi, kad Rusija ir Kinija, kaip pasaulio galybės, turinčios turtingą kultūrinį ir istorinį paveldą, turi gilias demokratijos tradicijas, grindžiamas tūkstantmete vystymosi patirtimi, plačiu visuomenės palaikymu ir atsižvelgimu į piliečių poreikius bei interesus. Rusija ir Kinija užtikrina savo tautoms teisę pagal įstatymus įvairiais būdais ir formomis dalyvauti valstybės valdyme ir viešajame gyvenime. Abiejų šalių tautos pasitiki savo pasirinktu keliu ir gerbia kitų valstybių demokratinę sistemą bei tradicijas.

Šalys pažymi, kad demokratijos principai įgyvendinami ne tik vidaus valdyme, bet ir pasauliniu lygmeniu. Atskirų valstybių bandymai primesti savo "demokratinius standartus" kitoms šalims, pretenduoti į demokratijos kriterijų laikymosi vertinimo monopolį, brėžti ideologines skiriamąsias linijas, įskaitant siaurų blokų ir ad hoc aljansų kūrimą, iš tiesų yra demokratijos nepaisymo ir atsitraukimo nuo jos dvasios bei tikrųjų vertybių pavyzdžiai. Tokie bandymai atlikti hegemono vaidmenį kelia rimtą grėsmę pasaulinei ir regioninei taikai bei stabilumui ir kenkia pasaulio tvarkos stabilumui.

Šalys įsitikinusios, kad demokratija ir žmogaus teisių apsauga neturėtų būti naudojamos kaip spaudimo kitoms šalims priemonė. Jie nepritaria piktnaudžiavimui demokratinėmis vertybėmis, kišimuisi į suverenių valstybių vidaus reikalus prisidengiant demokratijos ir žmogaus teisių apsauga bei bandymams kurstyti susiskaldymą ir konfrontaciją pasaulyje. Šalys ragina tarptautinę bendruomenę gerbti kultūrų ir civilizacijų įvairovę ir įvairių šalių tautų teisę į apsisprendimą. Šalys yra pasirengusios bendradarbiauti su visais suinteresuotais partneriais, kad būtų skatinama tikra demokratija.

Šalys pažymi, kad JT Chartijoje ir Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje apibrėžti kilnūs tikslai visuotinių žmogaus teisių srityje, įtvirtinti pagrindiniai principai, kurių turi laikytis ir įgyvendinti visos valstybės. Tačiau dėl nacionalinių ypatumų, istorijos ir kultūros skirtumų, socialinės struktūros ir socialinio bei ekonominio išsivystymo lygio valstybėse, žmogaus teisių universalumą būtina susieti su realia situacija konkrečioje šalyje ir žmogaus teises ginti atsižvelgiant į valstybių padėtį ir gyventojų poreikius. Žmogaus teisių skatinimas ir apsauga yra bendras tarptautinės bendruomenės uždavinys. Valstybės turi skirti vienodą dėmesį visoms žmogaus teisių kategorijoms ir sistemingai jas skatinti. Tarptautinis bendradarbiavimas žmogaus teisių srityje turėtų būti vykdomas remiantis lygiaverčiu dialogu, kuriame dalyvautų visos šalys. Visos valstybės turėtų turėti vienodas galimybes naudotis teise į vystymąsi. Siekiant stiprinti tarptautinę žmogaus teisių sistemą, dalyvavimas ir bendradarbiavimas žmogaus teisių klausimais turi būti grindžiamas visų šalių lygybe ir abipuse pagarba.


II


Šalys mano, kad taika, vystymasis ir bendradarbiavimas yra pagrindiniai šiuolaikinės tarptautinės sistemos ramsčiai. Vystymasis yra labai svarbus žmonių gerovei. Besitęsianti naujos koronavirusinės infekcijos pandemija yra rimtas iššūkis įgyvendinant JT darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. Labai svarbu gerinti partnerystę pasaulinio vystymosi labui ir padėti užtikrinti, kad naujasis pasaulinio vystymosi etapas pasižymėtų pusiausvyra, harmonija ir įtrauktimi.

Šalys ketina intensyvinti darbą, susijusį su Eurazijos ekonominės sąjungos ir iniciatyvos "Viena juosta, vienas kelias" plėtros planais, kad būtų gilinamas praktinis EAES ir Kinijos bendradarbiavimas įvairiose srityse ir stiprinamas Azijos ir Ramiojo vandenyno bei Eurazijos regionų ryšys. Šalys patvirtina, kad didžiausią dėmesį skiria lygiagrečiam ir koordinuotam Didžiosios Eurazijos partnerystės formavimui ir "Diržo ir kelio" tiesimui, siekiant plėtoti regionines asociacijas ir dvišalius bei daugiašalius integracijos procesus Eurazijos žemyno tautų labui.

Šalys susitarė nuosekliai gilinti praktinį bendradarbiavimą tvaraus Arkties regiono vystymosi srityje.


Šalys stiprins bendradarbiavimą pasitelkdamos daugiašalius mechanizmus, įskaitant JT, ir skatins tarptautinę bendruomenę įtraukti vystymosi klausimus į pasaulinės makroekonominės politikos koordinavimą. Šalys ragina išsivysčiusias šalis sąžiningai vykdyti savo įsipareigojimus dėl oficialios paramos vystymuisi, skirti daugiau išteklių besivystančioms šalims, spręsti šalių vystymosi netolygumų problemą ir ištaisyti šiuos netolygumus valstybėse, taip pat skatinti bendradarbiavimą pasaulinio ir tarptautinio vystymosi srityje. Rusijos pusė patvirtina savo pasirengimą tęsti darbą, susijusį su Kinijos pasauline vystymosi iniciatyva, įskaitant dalyvavimą Draugų grupės, remiančios pasaulinę vystymosi iniciatyvą Jungtinėse Tautose, veikloje. Siekdamos paspartinti JT darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimą, Šalys ragina tarptautinę bendruomenę imtis praktinių veiksmų pagrindinėse bendradarbiavimo srityse, pavyzdžiui, skurdo mažinimo, aprūpinimo maistu, epidemijų ir vakcinų, vystymosi finansavimo, klimato kaitos, darnaus vystymosi, įskaitant ekologišką vystymąsi, industrializacijos, skaitmeninės ekonomikos, infrastruktūros sujungimo srityse.

Šalys ragina tarptautinę bendruomenę užtikrinti atvirą, lygiavertę, teisingą ir nediskriminacinę mokslo ir technologijų plėtros aplinką ir paspartinti praktinį mokslo ir technologijų pažangos diegimą siekiant nustatyti naujus ekonomikos augimo impulsus.

Šalys ragina visas šalis stiprinti bendradarbiavimą tvaraus transporto srityje, aktyviai plėtoti ryšius ir keistis žiniomis transporto gebėjimų stiprinimo srityje, įskaitant pažangųjį transportą, tvarųjį transportą, Arkties maršrutų kūrimą ir eksploatavimą, taip pat plėtoti kitas sritis, skirtas pasauliniam atsigavimui po epidemijos.

Šalys imasi rimtų priemonių ir svariai prisideda prie kovos su klimato kaita. Šalys, kartu minėdamos 30-ąsias JT bendrosios klimato kaitos konvencijos priėmimo metines, dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą laikytis tos konvencijos ir Paryžiaus susitarimo tikslų, principų ir nuostatų, įskaitant bendros, bet diferencijuotos atsakomybės principą, Šalys bendradarbiauja siekdamos veiksmingai ir visapusiškai įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, yra įsipareigojusios vykdyti savo įsipareigojimus ir tikisi, kad išsivysčiusios šalys besivystančioms valstybėms faktiškai teiks 100 mlrd. Šalys nepritaria naujų kliūčių tarptautinei prekybai kūrimui prisidengiant kova su klimato kaita.

Šalys aktyviai skatina tarptautinį bendradarbiavimą ir mainus biologinės įvairovės srityje, aktyviai dalyvauja pasauliniame šios srities valdymo procese ir ketina kartu skatinti darnų žmogaus ir gamtos vystymąsi bei "žaliąją" transformaciją siekiant visuotinio tvaraus vystymosi.

Valstybių vadovai giria Rusiją ir Kiniją už veiksmingą dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą kovojant su pandemine naujojo koronaviruso infekcija ir saugant abiejų šalių bei pasaulio žmonių gyvybes ir sveikatą. Šalys toliau stiprins bendradarbiavimą kuriant ir gaminant vakcinas nuo naujos koronavirusinės infekcijos ir vaistus jai gydyti, taip pat stiprins bendradarbiavimą visuomenės sveikatos ir šiuolaikinės medicinos srityse. Šalys ketina geriau koordinuoti kovos su epidemijomis priemones, kad būtų užtikrinta patikima sveikatos apsauga, saugumas ir tvarka bendraujant abiejų šalių piliečiams. Abi šalys teigiamai įvertino abiejų šalių kompetentingų institucijų ir regionų darbą užtikrinant karantino priemones pasienio teritorijose ir stabilų pasienio kontrolės punktų veikimą ir ketina išnagrinėti bendros epidemijų prevencijos ir kontrolės pasienio teritorijose mechanizmo sukūrimo klausimą, kad būtų bendrai planuojamos kovos su epidemijomis priemonės pasienio kontrolės punktuose, keičiamasi informacija ir kuriama infrastruktūra, didinamas prekių muitinio įforminimo efektyvumas.

Šalys pabrėžia, kad naujojo koronaviruso infekcijos kilmės problema yra mokslo sritis. Tyrimai šia tema turėtų būti grindžiami pasaulinėmis žiniomis. Tam būtinas viso pasaulio mokslininkų bendradarbiavimas. Jie nepritaria šio klausimo politizavimui. Rusijos pusė palankiai vertina bendrą Kinijos ir PSO darbą siekiant nustatyti naujos koronavirusinės infekcijos šaltinį ir remia bendrą Kinijos ir PSO ataskaitą šiuo klausimu. Šalys ragina tarptautinę bendruomenę kartu pasisakyti už rimtą mokslinį požiūrį tiriant koronaviruso kilmę.

Rusijos pusė remia tai, kad Kinija sėkmingai surengtų žiemos olimpines ir parolimpines žaidynes 2022 m. Pekine.

Šalys palankiai vertina dvišalį bendradarbiavimą sporto ir olimpinio judėjimo srityje ir išreiškia pasirengimą toliau jį plėtoti.


III


Šalys yra labai susirūpinusios dėl rimtų iššūkių tarptautiniam saugumui ir mano, kad visų šalių žmonių likimai yra tarpusavyje susiję. Nė viena valstybė negali ir neturėtų užtikrinti savo saugumo atskirai nuo pasaulio saugumo ir kitų valstybių saugumo sąskaita. Tarptautinė bendruomenė turi aktyviai dalyvauti pasauliniame valdyme siekiant visapusiško, nedalomo ir ilgalaikio saugumo.

Šalys dar kartą patvirtina tvirtą abipusę paramą savo pagrindinių interesų, valstybių suvereniteto ir teritorinio vientisumo apsaugai ir nepritaria išorės jėgų kišimuisi į jų vidaus reikalus.

Rusijos pusė dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą laikytis "vienos Kinijos" principo, dar kartą patvirtina, kad Taivanas yra neatskiriama Kinijos dalis, ir nepritaria bet kokiai Taivano nepriklausomybei.

Rusija ir Kinija nepritaria išorės jėgų veiksmams, kuriais siekiama pakenkti saugumui ir stabilumui bendruose gretimuose regionuose, ketina priešintis išorės jėgų kišimuisi bet kokiu pretekstu į suverenių šalių vidaus reikalus, nepritaria "spalvotosioms revoliucijoms" ir stiprins bendradarbiavimą minėtose srityse.

Šalys smerkia visas terorizmo apraiškas, remia idėją sukurti vieningą pasaulinį kovos su terorizmu frontą, kuriame pagrindinis vaidmuo tektų JT, ir pasisako už tai, kad būtų stiprinamas politinis koordinavimas ir konstruktyvus dalyvavimas daugiašalėse kovos su terorizmu pastangose. Šalys nepritaria kovos su terorizmu klausimų politizavimui ir jų pavertimui dvigubų standartų politikos priemone, smerkia kišimąsi į kitų valstybių vidaus reikalus geopolitiniais tikslais pasitelkiant teroristines ir ekstremistines grupuotes, taip pat kovą su tarptautiniu terorizmu ir ekstremizmu.

Šalys mano, kad atskiros valstybės, politiniai ir kariniai aljansai ar koalicijos tiesiogiai ar netiesiogiai siekia vienašališko karinio pranašumo, kenkdamos kitų valstybių saugumui, įskaitant nesąžiningą konkurenciją, didindamos geopolitinę konkurenciją, kurstydamos antagonizmą ir konfrontaciją bei rimtai kenkdamos tarptautinei saugumo tvarkai ir pasauliniam strateginiam stabilumui. Šalys nepritaria tolesnei NATO plėtrai, ragina Šiaurės Atlanto aljansą atsisakyti ideologizuoto Šaltojo karo laikų požiūrio, gerbti kitų tautų suverenitetą, saugumą ir interesus, jų civilizacinę, kultūrinę ir istorinę įvairovę ir objektyviai bei sąžiningai vertinti kitų tautų taikų vystymąsi. Šalys nepritaria uždarų blokinių struktūrų ir kariaujančių stovyklų formavimuisi Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, budriai stebi neigiamą JAV Indijos ir Ramiojo vandenyno strategijos įtaką taikai ir stabilumui regione. Rusija ir Kinija nuolat deda pastangas, kad Azijos ir Ramiojo vandenyno regione būtų sukurta teisinga, atvira, įtrauki, prieš trečiąsias šalis nenukreipta saugumo sistema, užtikrinanti taiką, stabilumą ir klestėjimą.

Šalys palankiai vertina penkių branduolinį ginklą turinčių valstybių bendrą pareiškimą dėl branduolinio karo ir ginklavimosi varžybų prevencijos ir sutinka, kad visos branduolinį ginklą turinčios valstybės turėtų atsisakyti Šaltojo karo mentaliteto ir nulinės sumos žaidimų, sumažinti branduolinių ginklų vaidmenį savo nacionalinio saugumo politikoje, atsisakyti užsienyje dislokuotų branduolinių ginklų, nutraukti nevaržomą pasaulinės priešraketinės gynybos (PRG) plėtrą ir imtis veiksmingų veiksmų branduolinių ginklų platinimo rizikai sumažinti.

Šalys dar kartą patvirtina, kad Sutartis dėl branduolinio ginklo neplatinimo yra tarptautinės nusiginklavimo ir branduolinio ginklo neplatinimo sistemos kertinis akmuo ir svarbi pokarinės tarptautinio saugumo sistemos dalis, atliekanti nepakeičiamą vaidmenį užtikrinant taiką ir vystymąsi pasaulyje. Tarptautinė bendruomenė turėtų prisidėti prie subalansuoto trijų Sutarties ramsčių įgyvendinimo ir kartu ginti jos autoritetą, veiksmingumą ir visuotinumą.

Šalys yra rimtai susirūpinusios dėl JAV, Jungtinės Karalystės ir Australijos (AUKUS) įsteigtos "trišalės saugumo partnerystės", kuria numatoma stiprinti jos narių bendradarbiavimą strateginiam stabilumui įtakos turinčiose srityse, visų pirma dėl jų sprendimo pradėti bendradarbiavimą branduolinių povandeninių laivų srityje. Rusija ir Kinija mano, kad tokie veiksmai prieštarauja Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono saugumo ir tvaraus vystymosi užtikrinimo tikslams, didina ginklavimosi varžybų regione riziką ir kelia didelį branduolinių ginklų platinimo pavojų. Šalys griežtai smerkia tokius veiksmus ir ragina šalis sąžiningai laikytis savo įsipareigojimų dėl branduolinių ginklų ir raketų neplatinimo ir bendradarbiauti siekiant užtikrinti taiką, stabilumą ir vystymąsi regione.

Šalys yra labai susirūpinusios dėl Japonijos planų į vandenyną išpilti radioaktyvų vandenį iš nukentėjusios Fukušimos atominės elektrinės ir dėl galimo tokių veiksmų poveikio aplinkai. Šalys pabrėžia, kad radioaktyvaus vandens šalinimas turi būti vykdomas atsakingai ir tinkamai, remiantis Japonijos ir kaimyninių valstybių, kitų suinteresuotų šalių bei atitinkamų tarptautinių organizacijų susitarimais, skaidriai ir moksliškai argumentuotai, laikantis tarptautinės teisės.

Šalys mano, kad JAV pasitraukimas iš Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties (INF sutartis), spartesni sausumos vidutinio nuotolio ir mažesnio nuotolio raketų moksliniai tyrimai ir kūrimas, siekis jas dislokuoti Azijos ir Ramiojo vandenyno regionuose bei Europoje ir jų perdavimas sąjungininkams didina įtampą ir nepasitikėjimą, didina riziką tarptautiniam ir regioniniam saugumui, silpnina tarptautinę ginklų neplatinimo ir kontrolės sistemą ir kenkia pasauliniam strateginiam stabilumui. Šalys ragina JAV teigiamai reaguoti į Rusijos iniciatyvą ir atsisakyti planų dislokuoti vidutinio ir mažesnio nuotolio sausumos raketas Azijos ir Ramiojo vandenyno regione bei Europoje. Šalys toliau palaikys ryšius ir stiprins koordinavimą šiuo klausimu.

Kinija palankiai vertina ir remia Rusijos Federacijos pateiktus pasiūlymus suformuoti ilgalaikes teisiškai privalomas saugumo garantijas Europoje.

Šalys pažymi, kad JAV denonsavus keletą svarbių tarptautinių ginklų kontrolės susitarimų buvo padarytas itin neigiamas poveikis tarptautiniam ir regioniniam saugumui ir stabilumui. Šalys išreiškia susirūpinimą dėl JAV planų plėtoti pasaulinę priešraketinę gynybą ir jos elementų dislokavimą įvairiuose pasaulio regionuose, kartu plėtojant didelio tikslumo nebranduolinių ginklų pajėgumus, skirtus nuginklavimo smūgiams ir kitoms strateginėms užduotims. Šalys pabrėžia taikaus kosminės erdvės naudojimo svarbą ir tvirtai remia JT Taikaus kosminės erdvės naudojimo komiteto pagrindinį vaidmenį skatinant tarptautinį bendradarbiavimą, palaikant ir plėtojant tarptautinę kosminę teisę ir reglamentavimą kosminės veiklos srityje. Rusija ir Kinija toliau stiprins bendradarbiavimą tokiomis abiem šalims svarbiomis temomis kaip ilgalaikis kosmoso veiklos tvarumas, kosmoso išteklių tyrinėjimas ir naudojimas. Šalys nepritaria atskirų valstybių bandymams paversti kosmosą ginkluotos konfrontacijos arena ir pakartoja ketinančios dėti visas būtinas pastangas, kad užkirstų kelią ginklavimosi varžyboms kosmose. Jie priešinsis veiklai, kuria siekiama karinės viršenybės kosmose ir jos naudojimo karinėms operacijoms. Šalys dar kartą patvirtina, kad reikia kuo greičiau pradėti derybas, kad būtų sudarytas teisiškai privalomas daugiašalis dokumentas, grindžiamas Rusijos ir Kinijos sutarties dėl ginklų išdėstymo kosminėje erdvėje, grasinimo jėga ar jos panaudojimo prieš kosminius objektus prevencijos projektu, kuriuo būtų suteiktos esminės ir patikimos garantijos, kad būtų užkirstas kelias ginklavimosi varžyboms ir kosminės erdvės ginklavimuisi.


Kinija ir Rusija pabrėžia, kad atitinkamos skaidrumo ir pasitikėjimo stiprinimo priemonės, įskaitant tarptautinę iniciatyvą ir (arba) politinį įsipareigojimą pirmą kartą nedislokuoti ginklų kosminėje erdvėje, taip pat gali padėti siekti tikslo užkirsti kelią ginklavimosi varžyboms kosminėje erdvėje, tačiau tokios priemonės turi papildyti, bet ne pakeisti veiksmingą teisiškai privalomą režimą, reglamentuojantį veiklą kosminėje erdvėje.

Šalys dar kartą patvirtina savo įsitikinimą, kad Konvencija dėl bakteriologinių (biologinių) ir toksinių ginklų kūrimo, gamybos ir kaupimo uždraudimo bei jų sunaikinimo (BWC) yra esminis tarptautinės taikos ir saugumo ramstis. Rusija ir Kinija pabrėžia savo pasiryžimą išsaugoti Konvencijos autoritetą ir veiksmingumą.

Šalys dar kartą patvirtina, kad reikia visapusiškai laikytis BTWC ir toliau ją stiprinti, be kita ko, ją institucionalizuojant, stiprinant jos mechanizmus ir priimant teisiškai privalomą Konvencijos protokolą su veiksmingu tikrinimo mechanizmu, taip pat reguliariai konsultuojantis ir bendradarbiaujant sprendžiant visus su Konvencijos įgyvendinimu susijusius klausimus.

Šalys pabrėžia, kad JAV ir jų sąjungininkių vidaus ir užsienio karinė-biologinė veikla kelia rimtą susirūpinimą ir klausimus tarptautinei bendruomenei dėl to, ar jos laikosi BWC. Šalys pritaria nuomonei, kad tokia veikla kelia rimtą grėsmę Rusijos Federacijos ir Kinijos nacionaliniam saugumui ir kenkia jų regionų saugumui. Šalys ragina JAV ir jų sąjungininkes veikti atvirai, skaidriai ir atsakingai, tinkamai pranešant apie savo karinę ir biologinę veiklą, vykdomą užsienyje ir jų nacionalinėse teritorijose, ir remti derybų dėl teisiškai privalomo BTWC protokolo su veiksmingu tikrinimo mechanizmu atnaujinimą.

Šalys, dar kartą patvirtindamos savo įsipareigojimą siekti, kad pasaulyje nebūtų cheminių ginklų, ragina visas Cheminio ginklo uždraudimo konvencijos šalis kartu palaikyti jos autoritetą ir veiksmingumą. Rusija ir Kinija yra labai susirūpinusios dėl Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos politizavimo ir ragina visas jos nares stiprinti solidarumą bei bendradarbiavimą ir laikytis bendru sutarimu grindžiamo sprendimų priėmimo tradicijos. Rusija ir Kinija primygtinai reikalauja, kad JAV, kaip vienintelė valstybė, Konvencijos šalis, kuri nebaigė naikinti cheminių ginklų, paspartintų cheminių ginklų atsargų likvidavimą. Šalys pabrėžia, kad svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp valstybių įsipareigojimų ginklų neplatinimo srityje ir teisėto tarptautinio bendradarbiavimo taikaus pažangiųjų technologijų ir su jomis susijusių medžiagų bei įrangos naudojimo interesais. Šalys atkreipia dėmesį į JT Generalinės Asamblėjos 76-ojoje sesijoje Kinijos iniciatyva patvirtintą rezoliuciją "Tarptautinio bendradarbiavimo taikiems tikslams skatinimas tarptautinio saugumo kontekste", kurios bendraautorė yra Rusija, ir tikisi, kad ji bus nuosekliai įgyvendinama pagal jos tikslus.

Šalys teikia didelę reikšmę valdymui dirbtinio intelekto srityje. Šalys yra pasirengusios stiprinti dialogą ir ryšius dirbtinio intelekto srityje.

Šalys dar kartą patvirtina savo pasiryžimą stiprinti bendradarbiavimą tarptautinio informacijos saugumo srityje ir prisidėti prie atviros, saugios, tvarios ir prieinamos IRT aplinkos kūrimo. Šalys pabrėžia, kad informacinei erdvei taikomi JT Chartijoje įtvirtinti jėgos nenaudojimo, pagarbos valstybių suverenitetui ir pagrindinėms žmogaus teisėms bei laisvėms, nesikišimo į kitų valstybių vidaus reikalus principai. Rusija ir Kinija dar kartą patvirtina pagrindinį Jungtinių Tautų vaidmenį reaguojant į grėsmes tarptautiniam informacijos saugumui ir išreiškia paramą Organizacijai rengiant naujas valstybių elgesio šioje srityje normas.

Šalys palankiai vertina tai, kad pasaulinis derybų procesas dėl BSB būtų vykdomas pagal vieną mechanizmą, todėl remia JT Atviros darbo grupės dėl saugumo naudojant informacines ir ryšių technologijas (IRT) ir IRT 2021-2025 m. (OEWG) veiklą ir pareiškia norą kalbėti vienu balsu. Šalys mano, kad būtina sutelkti tarptautinės bendruomenės pastangas, kad būtų parengtos naujos atsakingo valstybių elgesio normos, įskaitant teisinio pobūdžio normas, taip pat universalus tarptautinis teisinis dokumentas, reglamentuojantis valstybių veiklą IRT srityje. Šalys mano, kad Kinijos inicijuota Pasaulinė duomenų saugumo iniciatyva, kuriai iš esmės pritarė Rusijos pusė, yra pagrindas darbo grupei aptarti ir suformuoti atsaką į duomenų saugumo grėsmes ir kitas grėsmes tarptautiniam informacijos saugumui.

Šalys dar kartą patvirtina remiančios JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijas 74/247 ir 75/282, remia atitinkamo Specialiojo vyriausybinių ekspertų komiteto darbą, skatina derybas JT sistemoje dėl tarptautinės konvencijos dėl kovos su IRT naudojimu nusikalstamais tikslais priemonių parengimo. Šalys imasi iniciatyvos užtikrinti konstruktyvų visų šalių dalyvavimą derybose, kad būtų užtikrintas greitas patikimos, visuotinės ir išsamios konvencijos sudarymas ir jos pateikimas JT Generalinės Asamblėjos 78-ojoje sesijoje griežtai laikantis Rezoliucijos 75/282. Šiuo tikslu Rusija ir Kinija pateikė bendrą tokios konvencijos projektą, kuris būtų derybų pagrindas.

Šalys pritaria interneto valdymo internacionalizavimo krypčiai, pasisako už lygias teises interneto valdymo srityje, laiko nepriimtinais bet kokius bandymus apriboti jų suverenią teisę reguliuoti ir užtikrinti nacionalinių interneto segmentų saugumą ir yra suinteresuotos aktyvesniu Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos dalyvavimu sprendžiant šias užduotis.

Šalys ketina stiprinti dvišalį bendradarbiavimą tarptautinio informacijos saugumo srityje remdamosi 2015 m. atitinkamu tarpvyriausybiniu susitarimu. Todėl Šalys susitarė artimiausiu metu priimti Rusijos ir Kinijos bendradarbiavimo šioje srityje planą.


IV


Šalys pabrėžia, kad Rusija ir Kinija, kaip pasaulio galybės ir nuolatinės JT Saugumo Tarybos narės, ketina laikytis aukštų moralinių principų ir atsakomybės, ryžtingai skatinti tarptautinę sistemą, kurioje JT yra pagrindinė tarptautinių reikalų koordinavimo institucija, palaikyti tarptautine teise, įskaitant JT Chartijos tikslus ir principus, grindžiamą pasaulio tvarką, skatinti daugiapoliškumą, demokratizuoti tarptautinius santykius ir dirbti kartu kuriant klestintį, stabilų ir teisingą pasaulį.

Rusijos pusė atkreipia dėmesį į teigiamą Kinijos partijos vizijos kurti "Vieno likimo žmonijos bendriją" reikšmę siekiant stiprinti pasaulio bendruomenės solidarumą ir suvienyti pastangas sprendžiant bendrus iššūkius. Kinijos partija pažymi teigiamą Rusijos partijos pastangų kurti teisingą daugiapolę tarptautinių santykių sistemą reikšmę.

Šalys ketina tvirtai ginti Antrojo pasaulinio karo rezultatų ir pokario pasaulio tvarkos neliečiamumą, saugoti JT autoritetą ir teisingumą tarptautiniuose santykiuose ir priešintis bandymams neigti, iškraipyti ar falsifikuoti Antrojo pasaulinio karo istoriją.

Siekdamos užkirsti kelią Pasaulinio karo tragedijos pasikartojimui, šalys griežtai pasmerks veiksmus, kuriais siekiama suvienodinti atsakomybę už nacių agresorių, militaristinių okupantų ir jų bendrininkų žiaurumus, suteršti ir apjuodinti valstybių nugalėtojų garbę.

Šalys pasisako už tai, kad pasaulio galybės užmegztų naujo tipo santykius, grindžiamus abipuse pagarba, taikiu sambūviu ir abipusiai naudingu bendradarbiavimu. Jie patvirtina, kad naujo tipo Rusijos ir Kinijos tarpvalstybiniai santykiai yra pranašesni už Šaltojo karo laikų karinius-politinius aljansus. Abiejų valstybių draugystė neturi sienų, nėra draudžiamų bendradarbiavimo zonų, dvišalės strateginės sąveikos stiprinimas nėra nukreiptas prieš trečiąsias šalis, jo neveikia nestabili tarptautinė aplinka ir situacijos pokyčiai trečiosiose šalyse.

Šalys pakartoja, kad tarptautinė bendruomenė turi būti konsoliduota, o ne susiskaldžiusi, ir kad reikia bendradarbiauti, o ne konfrontuoti. Šalys nepritaria tam, kad tarptautiniai santykiai grįžtų prie didžiųjų valstybių konfrontacijos, kai silpnieji tampa stipriųjų aukomis. Jie nepritars bandymams pakeisti tarptautiniu mastu pripažintas ir reikalavimus atitinkančias formas ir mechanizmus taisyklėmis, kurias siaurame rate parengė atskiros šalys ar šalių blokai, nepritars tarptautinių problemų sprendimui ne bendru sutarimu, o aplinkkeliais, nepritars jėgos politikai, priekabiavimui, vienašališkoms sankcijoms ir ekstrateritoriniam jurisdikcijos taikymui bei piktnaudžiavimui eksporto kontrolės politika, rems prekybos palengvinimą pagal JT Chartiją ir nepritars laisvosios prekybos zonos kūrimui.


Šalys dar kartą patvirtino savo ketinimą stiprinti užsienio politikos koordinavimą, įgyvendinti tikrą daugiašališkumą, stiprinti bendradarbiavimą daugiašalėse platformose, ginti bendrus interesus, išlaikyti tarptautinę ir regioninę galios pusiausvyrą ir gerinti pasaulinį valdymą.

Šalys remia ir gina daugiašalę prekybos sistemą, grindžiamą pagrindiniu Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) vaidmeniu, aktyviai dalyvauja PPO reformoje ir priešinasi vienašališkumui bei protekcionizmui. Šalys yra pasirengusios stiprinti partnerystės dialogą ir derinti pozicijas visiems rūpimais prekybos ir ekonomikos klausimais, prisidėti prie tvaraus ir stabilaus pasaulinių ir regioninių vertės grandinių veikimo ir skatinti atviresnę, įtraukesnę, skaidresnę ir nediskriminacinę tarptautinės prekybos ir ekonominių taisyklių sistemą.

Šalys remia G20 formatą kaip svarbią dialogo dėl tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo ir reagavimo į krizes priemonių platformą, kartu sieks skatinti solidarumo ir bendradarbiavimo dvasią G20 ir rems G20 iniciatyvą tokiose srityse kaip tarptautinė epidemijų kontrolė, pasaulio ekonomikos atgaivinimas, integracinio tvaraus vystymosi rėmimas, sąžiningas ir racionalus pasaulio ekonomikos valdymo gerinimas.

Šalys remia BRICS strateginės partnerystės gilinimą ir skatina plėsti bendradarbiavimą trijose pagrindinėse srityse: politikos ir saugumo, ekonomikos ir finansų bei humanitarinių mainų. Visų pirma Rusija ir Kinija ketina skatinti bendradarbiavimą visuomenės sveikatos, skaitmeninės ekonomikos, mokslo, inovacijų ir technologijų, įskaitant dirbtinio intelekto technologijas, srityse, taip pat stiprinti BRICS koordinavimą tarptautinėse platformose. Šalys siekia toliau stiprinti "BRICS plius"/"pasiekiamumo" formatą kaip veiksmingą dialogo su besivystančių šalių ir besiformuojančios ekonomikos šalių regioninės integracijos grupėmis ir organizacijomis mechanizmą.

Rusijos pusė visapusiškai rems Kinijos partiją, kuri 2022 m. pirmininkaus BRICS, ir padės užtikrinti, kad XIV BRICS aukščiausiojo lygio susitikimas būtų vaisingas.

Rusija ir Kinija siekia visapusiškai sustiprinti Šanchajaus bendradarbiavimo organizaciją (ŠBO) ir toliau stiprinti jos vaidmenį formuojant policentrinę pasaulio tvarką, grindžiamą visuotinai pripažintais tarptautinės teisės, daugiašališkumo, vienodo, bendro, nedalomo, visapusiško ir tvaraus saugumo principais.

Jų nuomone, svarbu nuosekliai įgyvendinti susitarimus dėl kovos su saugumo iššūkiais ir grėsmėmis, kylančiomis ŠBO valstybėms narėms, mechanizmų tobulinimo ir, atsižvelgiant į šią užduotį, pasisako už ŠBO regioninės kovos su terorizmu struktūros funkcijų išplėtimą.

Šalys prisidės prie to, kad ŠBO valstybių narių ekonominė sąveika prekybos, gamybos, transporto, energetikos, finansų, investicijų, žemės ūkio, muitinės, telekomunikacijų, inovacijų ir kitose bendro intereso srityse, įskaitant pažangių, išteklius tausojančių, efektyviai energiją vartojančių ir ekologiškų technologijų naudojimą, įgautų naują kokybę ir pagreitį.

Šalys atkreipia dėmesį į vaisingą sąveiką ŠBO, grindžiamą 2009 m. Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos valstybių narių vyriausybių susitarimu dėl bendradarbiavimo tarptautinio informacijos saugumo srityje, taip pat pagrindinėje ekspertų grupėje. Šiomis aplinkybėmis jie palankiai vertina tai, kad 2021 m. rugsėjo 17 d. Dušanbėje ŠBO valstybių narių vadovų taryba priėmė 2022-2023 m. ŠBO valstybių narių bendradarbiavimo tarptautinio informacijos saugumo srityje planą.

Rusija ir Kinija mano, kad kultūrinis ir humanitarinis bendradarbiavimas tampa vis svarbesnis laipsniškam ŠBO vystymuisi. Siekdamos stiprinti ŠBO valstybių narių tautų tarpusavio supratimą, jos ir toliau veiksmingai skatins glaudesnę sąveiką tokiose srityse kaip kultūriniai ryšiai, švietimas, mokslas ir technologijos, sveikata, aplinkos apsauga, turizmas, žmonių tarpusavio ryšiai ir sportas.

Rusija ir Kinija toliau stiprins APEC, kaip svarbiausios daugiašalio ekonominio dialogo platformos Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, vaidmenį. Šalys ketina intensyviau koordinuoti veiksmus, kad būtų sėkmingai įgyvendintos "Putradžajos gairės 2040", daugiausia dėmesio skirdamos laisvos, atviros, sąžiningos, nediskriminacinės, skaidrios ir nuspėjamos prekybos ir investicijų aplinkos kūrimui regione. Ypač daug dėmesio bus skiriama kovai su nauja pandemine koronavirusine infekcija ir ekonomikos atgaivinimui, įvairių veiklos sričių skaitmeninimui, atokių vietovių ekonomikos atgaivinimui ir APEC bei kitų regioninių daugiašalių asociacijų, turinčių panašias darbotvarkes, bendradarbiavimo stiprinimui.

Šalys ketina skatinti bendradarbiavimą pagal Rusijos, Indijos ir Kinijos formatą ir stiprinti sąveiką tokiose platformose kaip Rytų Azijos aukščiausiojo lygio susitikimas, ASEAN regioninis saugumo forumas, ASEAN gynybos ministrų susitikimas ir dialogo partneriai. Rusija ir Kinija remia pagrindinį ASEAN vaidmenį skatinant bendradarbiavimą Rytų Azijoje, toliau stiprina koordinavimą gilinant bendradarbiavimą su ASEAN ir kartu skatina bendradarbiavimą visuomenės sveikatos, darnaus vystymosi, kovos su terorizmu ir tarptautiniu nusikalstamumu srityse. Jie ir toliau sieks stiprinti ASEAN, kaip svarbiausio regioninės struktūros elemento, vaidmenį.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą