2019-07-02

Primesti svetimas kaltes ir sunaikinti tautą


Jų strateginis tikslas – valdyti pasaulį. Tam buvo pasitelkta ir „Holokausto industrija“. Kad ji puikiai veikia, matome iš vokiečių tautos pavyzdžio. Čia dažnai galima pamatyti kairiuosius žygiuojant su šūkiais „Vokietija, utėlėtas š., padvėsk!“ Tai primena visos tautos susargdinimą Stokholmo sindromu.

„Holokausto industrija” plačiai taikoma Rytų Europos tautų apiplėšimui. JAV 2018 metais priimtas įstatymas 447, dėl Holokausto aukų turto restitucijos, davė naują stimulą prievartauti Europos tautas. Lenkai griežtai pasipriešino tam ir pasakė, kad visos pretenzijos turi būti skiriamos okupantui – Vokietijai. Lietuvos valdžia – konformistinė, tuojau pat po nepriklausomybės atgavimo išsižadėjusi tautinių idealų, vardan „trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto“.  Ypač nenormali padėtis susiklostė sostinėje Vilniuje, prie miesto vairo stojus neoliberalui Remigijui Šimašiui, kurį, mano nuomone, galima drąsiai pavadinti baltofobu ir sionofilu. Didele dalimi jo pastangų dėka Lukiškių aikštėje, kuri mena mūsų Šventos girios ošimą, už laisvę kovojusius sukilėlius, neleista statyti valstybės simbolį Vytį.

Šimašiaus dėka vyksta miesto bjaurojimas bevertėmis pseudomeno šiukšlėmis, dedamos didelės pastangos, kad sostinėje neliktų Lietuvos didvyrių, iškilių jos sūnų, atminimo ženklų.

Šimašius, su visa gauja Lietuvos priešų iš užsienio, jų 5-ąja kolona Lietuvoje, jau keli metai šmeižia Lietuvos didvyrį Kazį Škirpą, buvusį nepriklausomos Lietuvos diplomatą, karinį, politinį, visuomenės veikėją, pirmąjį Lietuvos kariuomenės savanorį, Generalinio štabo viršininką, pulkininką, pirmąjį Lietuvos pasiuntinį ir įgaliotąjį ministrą Lenkijai ir Vokietijai. Visų šitų švonderių tikslas – pervadinti Kazio Škirpos vardu pavadintą gatvę, esančią kiekvienam lietuviui Šventoje vietoje: Gedimino pilies papėdėje.

Kazys Škirpa buvo Steigiamojo Seimo narys. 1919–1920 m. dalyvavo Nepriklausomybės kovose su bolševikais, bermontininkais, lenkais. 1944 m. vasario mėn. jis pareikalavo, kad Vokietijos Reichas krašto valdymą perduotų lietuviams. 1944 m. birželio mėn. buvo nacių suimtas, išsiųstas į politinių internuotųjų stovyklą.

Išsamūs tyrimai parodė, kad jis jokių antisemitinių veiksmų bei pareiškimų jis nėra padaręs.

Šmeižikų istorijos faktai neįtikina, jų didvyriai yra lietuvių tautos kankintojai dušanskiai ir

Šimašiaus ir kitų baltofobų veikla skirta ne tik niekinti Lietuvos praeitį, bet ir kurstyti antisemitizmą. Tai įprastinė „Holokausto industrijos“ vykdytojų taktika.

Protesto akcija prieš K. Škirpos alėjos pervadinimą


2019 liepos 10 dieną, trečiadienį, 12:30 prie Vilniaus savivaldybės rengiama protesto akcija prieš ketinimą išniekinti Lietuvos didvyrio Kazio Škirpos atminimą ir pervadinti jo vardu pavadintą alėją Gedimino pilies papėdėje.

Akcijos organizatorių skelbime sakoma:

„Organizuojama protesto akcija prieš Lietuvos priešiškų jėgų pastangas sumenkinti Antrojo pasaulinio karo metu K. Škirpos suorganizuoto Birželio sukilimo prieš SSSR okupantus reikšmę, prieš šio Lietuvos karininko, apdovanotu Vyčio ordinu, nuopelnų Lietuvos Laisvės kovų istorijai niekinimą ir paties Didvyrio šmeižimą (neva jis dalyvavęs Holokauste) ir siekį panaikinti jo vardo įamžinimą, pervadinant Vilniuje K. Škirpos alėją kitu pavadinimu. Tam pritaria Vilniaus m. savivaldybės meras R. Šimašius, o Vilniaus m. savivaldybės Taryba tai numato atlikti 2019 m. liepos 10 d. Tarybos posėdžio metu.
Tai ne pirmas atvejis, kai puolami Lietuvos karininkai, organizavę Lietuvos išlaisvinimo nuo SSSR bolševikinių okupantų pasipriešinimo kovas, Partizaninį karą. Vilniuje kūjais daužomos Lietuvos Didvyrių atminimų lentos, teikiami siūlymai naikinti jų įamžinimą pervadinant gatves. Matome, kas organizuoja ir palaiko išpuolius, kas juos remia. Tęsiama „bolševikinė“ šmeižto kompanija prieš 1941 m. Lietuvos Birželio sukilimą bei Partizaninį karą ne tik Lietuvoje, bet ir jai priešiškų užsienio valstybių „veikėjų“ „industrinėje“ ir politinėje veikloje.
Akcijos dalyvių vardu kreipsimės į Lietuvos Prezidentą Gitaną Nausėdą, kad Lietuvos ir tarptautiniu mastu būtų apginta Lietuva nuo panašių išpuolių tiek šalies viduje, tiek užsienyje (šį pavasarį JAV, Vašingtone buvo suorganizuotas žydų moksleivių mitingas prie Lietuvos konsulato prieš Lietuvos Laisvės kovų didvyrius su svastikomis išniekintomis Lietuvos vėliavomis). Lenkija sugebėjo apsiginti, tad imkime pavyzdį iš kaimynų.“
Aš manau, kad vienintelis šio išpuolio prieš lietuvių tautos didvyrį tikslas – antisemitizmo kurstymas, kad įžiebus nesantaikos kibirkštį, ir sulaukus atsakomosios reakcijos, galima būtų visus lietuvius kaltinti antisemitizmu, holokaustu ir visomis kitomis mirtinomis nuodėmėmis. Tuomet ir drakoniškas JAV įstatymas 447 dėl žydų turto restitucijos pasirodytų visuomenės akyse ne toks alogiškas ir diskriminacinis.

Kviečiu visus savo Tėvynę mylinčius lietuvius atvykti į šį protesto mitingą. Tai ne tik mūsų garbės ir orumo reikalas, tai mūsų tautos išlikimo problema. Mūsų tautos priešai nesustos, po K.Škirpos bus V.Kudirka, iš kurio atminties Vilniuje kasmet tyčiojasi žydų fašistinė sekta Chabad-Liubavič, o tada bus eilė ir Jonui Basanavičiui.

Nuoroda:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą