2020-07-06

R.N.Kudenhove-Kalergi kaip vieningos Europos „dvasinis tėvas“ . Šešėlinė Europos Sąjungos istorija. Planai, mechanizmai, rezultatai. Četverikova O.N. (6 dalis)Nors sutartys lietė visas nacionalines mažumas, ypatinga reikšmė jų žydams nebuvo paslaptis [36]. Žydų delegacijų komitetas tęsė funkcionavimą ir pasibaigus Paryžiaus konferencijai, užsiimdamas žydų mažumos teisių gynimu pagal priimtas sutartis, o 1936 m. jį pakeitė vietoj jo sukurtas Pasaulio žydų kongresas (situacija pasikeitė ryšium su atėjimu į valdžią Vokietijoje nacistams).

Tarpukario vystymosi periodo metu būdama „tolerancijos“ modeliu, Čekoslovakija vaidino svarbų vaidmenį realizuojant sionizmo kontrolės europinės elitoms strategiją. Ir ne atsitiktinai būtent čia, esant idėjiniam ir finansiniam sionistų judėjimo palaikymui, buvo tiksliai suformuluota ir visapusiškai parengta programa kūrimo Pan-Europos arba „Jungtinių Europos valstijų“ (pati idėja turėjo seną istoriją), kurios autoriumi skaitomas Ričardas Nikolaus fon Kudenhove-Kalergi.

3. R.N.Kudenhove-Kalergi kaip vieningos Europos „dvasinis tėvas“
R.N.Kudenhove-Kalergi (1894―1972) buvo sūnus Austro-Vengrijos piliečio Henriko Kudenhove-Kalergi, ilgus metus dirbusio diplomatinėje tarnyboje. Aplinka, kurioje jis augo, buvo išimtinai kosmopolitinė: motina buvo japonė, o tėvas kilęs iš šeimos, kurios šaknys rėmėsi į senovines flamandų, graikų, lenkų, norvegų, vokiečių ir prancūzų aristokratų gimines [37]. Gimė jis Tokijuje, buvo auklėjamas vokiškoje Bohemijos dalyje, mokėsi Vienos universitete, o po Pirmojo pasaulinio karo pasirinko Čekoslovakijos pilietybę. 1922 metais jis įstojo į Vienos masonų ložę „Humanitas“, iš kurios vėliau išėjo, išlaikydamas ryšius su Centrinės Europos, Anglijos ir JAV masonais. Ypatingą interesą jis reiškė judaizmui, kas buvo nulemta jo tėvo idėjinių pažiūrų, rimtai studijavusiu antisemitizmo problemas ir draugavusio su Teodoru Herzliu. Henriko Kudenhove-Kalergi parašyta disertacija „Antisemitizmo esmė“ buvo apginta Paryžiaus universitete, kaip tik tuo metu, kai ten dėstė T.Masarik, ir jie gerai pažinojo vienas kitą [38]. Atkreipia dėmesį tai, kad ir pirmoji, ir paskutinė (trečia) Richardo Kudenhove-Kalergi žmonos buvo žydės.

1921 m. R. Kudenhove-Kalergi publikuoja straipsnį „Čekai ir vokiečiai“, kuriame pirmą kartą atsigręžia į paneuropizmo idėją. 1922 m., Berlyno dienraštyje „Vossische Zeitung“ skelbia straipsnį „Europos išlaisvinimas“, kuriame jis iškelia Europos suvienijimo projektą ir Vienoje organizuoja pirmą savo šalininkų susirinkimą, dalyvaujant 6 tūkstančiams delegatų. Sekančiais metai jis paskelbė knygą-manifestą „Pan-Europa“ ir pradeda leisti žurnalą tuo pačiu pavadinimu,

kuris taps oficialiu judėjimo organu, kurio nacionalinės sekcijos kuriamos įvairiose Europos valstybėse jau 1924 metais.

Oficialūs paneuropizmo tikslai, išdėstyti manifeste ir vėliau išėjusioje knygoje „Kova už Pan-Europą“, buvo ekonominis, politinis kultūrinis Europos suvienijimas, kad priešintis vidinėms ir išorės jėgoms, siekiančioms kurstyti naujus konfliktus Europos viduje, ir užtikrinti Europos hegemonijos JAV ir TSRS akivaizdoje. Atmesdamas Anglijos dalyvavimą sąjungoje, Kudenhove-Kalergi pagrindiniu susivienijimo motoru matė prancūzų-vokiečių bendradarbiavimą, kurio pagalba abiejų valstybių resursai būtų kolektyviai kontroliuojami. Numatyti šie susijungimo etapai: pan-Europos konferencija, sukūrimas paneuropinio biuro, arbitražinės sąjungos tarp valstybių, muitų sąjungos ir, pagaliau, europinės konfederacijos.


Tačiau pagrindine sąlyga suvienytos Europos, pagal Kudenhove-Kalergi, buvo vienijimasis bendros kultūros pagrindu, kurio pamatu yra krikščionių-elinų šaknys ir kuri leidžia kalbėti apie vieningą „europinę naciją“. Šiuo požiūriu charakteringa, kad jeigu politiškai jis pasaulį skirstė į Amerikos, Europos, Rytų Azijos, Rusijos ir Britanijos įtakos sferas, tai kultūros požiūriu - tiktai į keturias dideles sritis: europinę, kinišką, indišką ir arabišką. Tokiu būdu, sąvoka „Europa“ Kidenhove-Kalergi naudojo plačiąja civilizcine-kultūrine prasme, o Jungtines Europs Valstijas arba Paneuropos federaciją traktavo kaip šeštą projektą Europos apjungimo po imperijų Aleksandro Makedoniečio (elinų), Julijaus Cezario (romėnų), Karlo Didžiojo (vokiečių), Innocento II (popiežiaus), Napoleono I (prancūzų) [39]. Kelias „Šeštos Europos“ kūrimui atsivėrė po revoliucijų, įvykusių Centrinėje ir Rytų Europoje po Pirmojo pasaulinio karo, kada tapo įmanoma įvykdyti Innocento II „demokratinį projektą.

Remdamasis tuo, Kudenhove-Kalergi Europai priskyrė ir Rusiją, manydamas, kad ji laikinai atskirta nuo europinės demokratijos ir kad ateityje kultūrinės sienos tarp Europos ir Azijos eis net ne per Uralą, bet palei Altajaus kalnus, o Europa tęsis iki Kinijos ir Japonijos imperijų ir Ramiojo vandenyno. „Šeštoji Europa“, - nurodė Kudenhove-Kalergi, „tęsiasi taip toli į rytus, kiek tęsiasi demokratinė sistema“ [40].

Kultūriniu požiūriu Kudenhove-Kalergi vertino ir „nacijos“ sąvoką, manydamas, kad nacijos išskyrimas pagal kraujo ryšius yra labai neteisingas, apie ką byloja žydų tautų istorija. Kraujo giminystei jis priešpastato dvasinį bendrumą, išskirdamas vieningą „žydų naciją“ kaip dvasinę bendriją, turinčią bendrus dvasinius mokytojus. „Jei ši dvasia paneuropinės kultūros nugalės kovoje už savo egzistenciją, tuomet kiekvienas padorus vokietis, prancūzas, lenkas ar italas ateityje gali tapti geru europiečiu“ [41]. Nereikalaudamas likvidavimo kalbinių ir kultūrinių skirtumų tarp Europos tautų, Kudenhove-Kalergi siūlė atskirti nacijas nuo valstybės, taip pat kaip nuo jų buvo atskirta bažnyčia, tam, kad tautiškumo klausimas taptų kiekvienam asmeniniu klausimu. „Sąvoka„ savo valstybės pilietis “išnyks savaime, kaip ir „bažnyčios“sąvoka, ir užleis vietą principui: laisva nacija laisvoje valstybėje“.

Kadangi pilietybės klausimas taps antraeilis, tai padės išspręsti valstybės sienų problemą ir sustabdyti bandymus jas prievarta pakeisti. „Yra tik vienas radikalus būdas teisingai ir ilgam laikui išspręsti Europos sienų problemą. Šis kelias vadinamas ne sienų perkėlimu, o jų likvidavimu. Europietis ... turi skirti visą savo energiją nacionalinių ir ekonominių sienų likvidavimui.“. „Jei bus patenkinti abu šie reikalavimai, tuomet Europos viduje išnyks visos ginčijamos teritorijos, kurios galėjo sukelti kitą Europos karą. Valstybės sienos susiaurės iki regioninių ir praras savo reikšmę.“

Kudenhove-Kalergi taip pat planavo, kad „visos Europos įstatymų leidybos organas pareikalaus nutraukti dirbtinai sukurtą nacionalistinį persekiojimą švietimo sistemoje ir spaudoje. Pagal šį įstatymą bet koks nacionalinės neapykantos propagandos pasireiškimas bus laikomas išdavyste ir bus griežtai baudžiamas“ [42]. Savo kultūros formavimąsi Europa gali baigti tik puoselėdama visos Europos ekonomiką.

Visa tai buvo oficialūs judėjimo planai, kuriuose daug kas liko neatskleista, kas liečia turinį sąvokos europiečių „dvasinis bendrumas“. Tačiau realus supratimas prasmės europinio vieningumo buvo jo išdėstyta kitame darbe, išleistame nedideliu tiražu ir, sprendžiant iš visko, skirtame siauram asmenų ratui [43]. Kalbu apie 1925 m. paskelbtą knygą „Praktinis idealizmas“ [44], kurio pagrindine idėja buvo pagrindimas dvasinės judaizmo lyderystės europinėje civilizacijoje ir būtinybės žydų pavertimu į valdančiąją Europos elitą. Kaip išsireiškė vienas iš tyrinėtojų, charakterizuodamas šiuos ideologinius projektus, kad „kas pas slaptas bendruomenes mintyse, tas pas Kalergi ant liežuvio“
[45].

36. Электронная еврейская энциклопедия. http://www.eleven.co.il/article/I2449
37. Его корни по греческой линии восходят к древнему роду византийского императора Фокия и венецианской аристократии // Compte Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi. http://www.multilingualarchive. com/ma/enwiki/fr/Count_Richard_Nikolaus_von_Coudenhove-Kalergi
38. Compte Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi. http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/fr/ Count Richard Nikolaus_von_Coudenhove-Kalergi#Views_on_Race_and_Religion
39. Как писал Куденхове-Калерги, если бы Наполеон «одержал победу над Лейпцигом, сегодня уже существовали бы Соединенные Штаты Европы — с бонапартистским или республиканским режимом. Свержение Бонапарта отбросило Европу назад в международный хаос. Но обновлённая им идея Единой Европы уже не могла быть уничтожена. Она жила дальше, как в реакционном, так и в революционном лагерях, и среди королей, и среди народов».
40. Куденхове-Калерги Р. «Пан-Европа». http://www.paneuropa.ru/home.php?id=4&id2=0&id3=6&lang=
41. Там же.
42. Куденхове-Калерги. «Пан-Европа». http://www.paneuropa.ru/home.php?id=4&id2=0&id3=6&lang=
43. Характерно, что эта книга не упоминается на официальном сайте Панъевропейского союза. На датском же сайте, посвященном этой книге, указано, что она негласно запрещена в Германии, хотя не входит в список официально запрещенной литературы (см.: http://da.wikipedia.org/wiki/Praktischer_ Idealismus).
44. См.: Coudenhove Kalergi R. Praktischer idealismus. Adel - Technik - Pazifismus. Wien-Leipzig. 1925. http://www.mediafire.com/7wwyl5p4stattbqm
45. Бондарев Г. Антропософия на скрещении оккультно-политических движений современности. В 2-х томах, http://rudolf-steiner.ru/50010010/1480.html
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą