2017-09-14

Karaimai – geri lietuvių kaimynai, kurie neišpažįsta Talmudo ir nelaiko visų kitų gyvuliais


Man karaimai yra ne tik kaimynai, bet ir giminės, nes mamos vyresnioji sesuo prieš pat karą ištekėjo už karaimo, o mano pusseserė ir pusbrolis, su kuriais augau - karaimai iš tėvo pusės. Su karaimais bendravau nuo pat gimimo, todėl apie juos daug ką sužinojau iš jų betarpiškai, pažinau ne tik kaip kibinų valgytojus iš Trakų restoranų valgiaraščio. 

Koro metu karaimų vokiečiai nepersekiojo. Girdėjau pasakojant, kad jų vyriausias dvasininkas buvo nuvykęs į Berlyną ir Trečiojo reicho vadovybei išaiškino, kad jie neišpažįsta Talmudo, o tik Torą, kaip ir kitos judaizmo tikėjimo atšakos - krikščionys ir musulmonai.JAV gyvenantis publicistas Valdas Anelauskas rašo: „Sakoma, kad skirtumas tarp žydų ir krikščionių yra tik tas, kad žydai savo tikėjime remiasi Senuoju Testamentu, o krikščionys – Naujuoju. Tačiau iš tikrųjų žydų religijoje nėra nieko aukščiau už šventąjį Talmudą. Būtent Talmudas ir yra jų religinio mokymo pagrindas. Dar daugiau, kaip kažkas, pamenu, taikliai apibūdino, – tai šios tautos sielos veidrodis.

Babilono Talmudas (arba Talmud Bavli) yra sudarytas iš 63 traktatų, kurie padalinti skyriais, iš viso 517 skyrių, išleidžiamas aštuoniolikoje didžiulių tomų. Esu mūsų universiteto bibliotekoje ne kartą vartęs, yra net keli jo leidimai. Nors, kiek suprantu, pilnai visas jis turbūt nė į anglų nė į jokią kitą kalbą net ir nėra išverstas. Ar gal klystu? Yra čia mūsų bibliotekoje, beje, ir žydiškas leidimas, labai jau gražiai įrištas daugiatomis, tiesiog lyg būtų koks meno kūrinys.

Talmudo pagrindas yra religiniai įstatymai, kurie nustato santykius tiek tarp pačių žydų, tiek tarp žydų ir gojų (ne žydų, pagal Talmudą). Šie talmudiniai įstatymai bei instrukcijos labai dažnai ir parodo, kad žydai jaučiasi viršesni už visas kitas pasaulio tautas. Visiems ne žydams apibūdinti Talmude vartojamos įvairiausios įžeidžiančios pravardės – gojus, akumas, nocerimas, mamzerimas, koferimas, chomorimas ir taip toliau – daugiau kaip 50 visokių pravardžių! Iš esmės Talmudas visiškai atvirai sako, kad nežydai yra ne žmonės, o gyvuliai (pavyzdžiui traktatas Baba Mezi’a 114b). Rasime čia ir visokių talmudinių paaiškinimų, kur sakoma, kad Dievas sutvėrė nežydus žmogiškam pavidale tik tam, kad žydams nereikėtų naudotis gyvulių paslaugomis. Nežydai – tai gyvuliai žmogaus pavidale, kurie privalo tarnauti žydams dieną ir naktį!..

Tai kodėl tada turėtume stebėtis, kad ir „gojai“ žydams atsakė tuo pačiu? Ar tai nėra akivaizdi priežastis, dėl ko žydų nemėgo visos nacijos, kur tik jie gyveno, taip pat ir priežastis, dėl kurios jie buvo persekiojami. Manau kad būtent dėl šios priežasties jau nuo gilios senovės pasaulyje egzistuoja antisemitizmas. Pagaliau, net pats politinio sionizmo tėvas Teodoras Herclis sakė, kad antisemitizmas yra suprantama reakciją į žydų elgesį. Savo dienoraštyje jis rašė: „Aš suvokiu, kad antisemitai taip elgiasi visai teisėtai“.

Čia turbūt reikėtų pabrėžti, rašiau aš, tuomet dalyvaudamas su Valdu Anelausku šiame pokalbyje, ir faktą kad holokausto organizatoriai vokiečiai nelietė tų žydų, kurie neišpažino Talmudo. Holokaustas naikino tik Talmudo pasekėjus. Aš tokius du pavyzdžius turiu savo ir savo žmonos giminių tarpe: tetos vyrą karaimą Leonidą Pilecką ir žmonos senelį. Karaimų istorija puikiai išdėstyta elektroninėje žydų enciklopedijoje. Pagal 1956 metų Izraelio įstatymus jie, beje, turi teisę į Izraelio pilietybę. Nuo kitų judėjų jie skiriasi būtent tuo, kad neišpažįsta Talmudo. Kitas pavyzdys – žmonos senelis. Išsiaiškinau, kad jo mama buvo žydaitė Rachelė Bordonaitė, o jo tėvas iš senos Lietuvos bajorų Mackevičių giminės. Tai štai, žmonos senelio, priėmusio katalikų tikėjimą, vokiečiai nelietė, kaip ir mano dėdės Pilecko bei kitų karaimų.

Geriausias pavyzdys – žydas Džordžas Sorošas (Švarcas), perkrykštas, kurio ne tik kad vokiečiai nelietė, bet jis, be to, tarnavo SS ir pardavinėjo nacionalizuotą žydų turtą.

Talmudinės ekonomikos etikos klausimą yra panagrinėjęs garsus rusų ekonomistas Valentinas Katasonovas.

Talmudo, kuriame yra 613 įstatymų žydams, vertimo, kaip jau minėta, į Lietuvių kalba nėra. Aš esu iš rusų kalbos išvertęs 100 Talmudo įsakymų, dar vadinamų „Šulchan aruch“, sudarytų rabino Josifo Karo (1488-1577), Palestinos mieste Cafet (Šafet). „Šulchan aruch“(išvertus iš hebrajų kalbos „Padengtas stalas“) tapo kiekvienam žydui galiojančiu juridiniu sąvadu įstatymų, kuris žydų yra išskirtinai gerbiamas ir visuotinai veikiantis (nepriklausomai nuo žydų gyvenamos valstybės).
„Šulchan aruch“ (hebr. – padengtas stalas) – religinių judaizmo nuostatų kodeksas, kurį XVI a. viduryje sudarė rabinas Juozapas Karo. Komentarais papildė rabinas Mozė Iserles ir kiti aškenazių mokovai. Šis kodeksas tapo pačiu populiariausiu religinės teisės kūriniu.

Į Lietuvių kalbą aš šį tekstą išverčiau iš rusų kalbos, pagal Aleksejaus Šmakovo knygą „Žydiškos kalbos“ išleistą Maskvoje 1897m.

Driumonas apie karaimus

19 amžiaus pabaigos prancūzų rašytojas Eduarda Driumonas knygoje „Žydiška Prancūzija“ (psl.10), kalbėdamas apie Vakarų ir Rytų Europos žydus, rašo:

Kažkada egzistavo keturios šakos: sefardai, aškenaziai, pullen ir prancūziškoji. Prancūziškoji šaka išnyko pasekoje žydų išvarymo iš Prancūzijos.

Karaimų sekta priskaičiuoja 500 žmonių Vilniaus ir Volynės gub., 200 Odesoje ir apie 400 Kryme.

Karaimai nepripažįsta Talmudo ir tiktai vadovaujasi šv. Rašto taisyklėmis. Žydų rabinai vadina karaimus samariečiais, sadukėjais, epikuriečiais. Jų nuomone ši sekta buvo įkurta VIII amž. Rabino Annaben-Davido, kuris buvo Babilone pretendentu į aukštą Gaono vardą arba Reš Gluto. Užrūstintas atsisakymo, jis neva įkūrė savo sektą.

Karaimai iš savo pusės tvirtina, kad jų sekta egzistavo dar pirmos šventyklos laikais. 1836 metais Šachamas atsakė imperatoriui Nikolajui, kuris kalbėjo su juo šiam važiuojant pro Trakus: „mūsų negalima kaltinti tuo, kad mes nukryžiavome Jėzų Kristų, nes mūsų nebuvo Jaruzalėje nuo pirmosios šventyklos sugriovimo laikų“.

Apie karaimus gana pračiai rašo Elektroninė žydų enciklopedija rusų kalba.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą