2017-09-07

Už ką Haidelberge Merkel apmėtė pomidorais?
Nebuvo nei vieno Vokietijos miesto, kad Europos naikintoja ir sionistinio transnacionalinio kapitalo statytinė Angela Merkel, kuri vykdo savo priešrinkiminę kompaniją, nebūtų nušvilpta. Haidelberge ją apmėtė pomidorais.

Būdama kanclere, ji pajėgia blokuoti vokiečių skundus teismams, kurių yra virš tūkstančio, dėl jos išduotos Vokietijos Konstitucijos, dėl Vokietijos valstybės naikinimo. Nebūdama kanclere, ji tuojau pat atsidurtų teisiamųjų suole.Žmogus, kuris 40 metų tarnauja Izraeliui ir žydų tautai, juk negali tuo pačiu metu tarnauti ir vokiečių tautai...

Priminsiu: 2008 metais Angelai Merkel suteiktas žydų organizacijos „B’nai B’rith“ apdovanojimas. Apdovanojimo metu laureatui yra įteikiamas aukso medalis, sertifikatas ir piniginė premija, kurios suma nėra skelbiama. Apdovanojimas suteikiamas įžymioms asmenybėms, kurios mažiausiai 40 metų pašventė žydų tautos gerovei, Izraelio valstybei ir pasiekė: 1. aiškiai prisidėjo prie žydų tautos tvirtumo ir vienybės kur tik jie bebūtų; 2. darbais ir dvasia palaikė Izraelio valstybę, kaip amžiną žydų tautos tėvynę; 3. kovojo ir pasisakė prieš visus antisemitizmo pasireiškimus ir prietarus; 4. simbolizavo pripažinimą aukščiausių žydų vertybių, etikos, valstybingumo ir kultūros; 5. nenuilstamai rėmė laisvę, demokratiją ir taiką tarp visų žmonių ir visada teikė to viltį; 6. nuosekliai demonstravo gilų rūpestį ir interesą žydų tautai, o taip pat jos būsimoms kartoms, gyvenančioms diasporoje; 7. buvo sektinu pavyzdžiu ir žydų tautos balsu visame pasaulyje, demonstruojant išskirtinį asmeninį charakterį, vyriškumą ir toliaregiškumą.

Nuo 2008 metų Angela Merkel tarptautinio finasinio kagalo prastumta į Vokietijos kanclerės postą jau tis kartus, ir stumiama ketvirtą, nemažai pasidarbavo „Izraeliui ir Žydų tautai“.

Nuo 2015 metų ji iš Izraelio pašonės perkėlė į Europą kelis milijonus arabų, tarp kurių dominuoja jauni, šauktinio amžiaus vyrai. Ji prisidėjo prie Sirijos valstybės sugriovimo, o tai yra Izraelio, okupavusio ir aneksavusio Sirijos Golano aukštumas, pagrindinis tikslas.

B’nai B’rith“, skirdama Merlel apdovanojimą, paminėjo Merkel tarnystę žydų etikai.

Kokia yra ta žydų etika?

Garsus rusų ekonomistas Valentinas Katasonovas, pasiremdamas žydų autorių šaltiniais, nužymėjo pagrindinius žydų Talmūdinės ekonominės etikos principus:


Talmūdiniame judaizme yra trys standartai:

Standartas santykių tarp kitatikių,
Standartas santykių judėjų su kitatikiais,
Standartas santykių tarp judėjų.

O jūs apie kokią ekonomikos teoriją kalbate? Apie kokį standartą? Tai visiškai skirtingi standartai.
Šiuolaikinis žmogus, tenka apgailestauti, retai apie tai susimąsto.

Ekonomikos modelis nežydų pasauliui numato:

Žiaurią konkurenciją;
Pilną laisvę taip vadinamų rinkos santykių;
Mažinimą valstybės reguliavimo rinkos veiklai;
Procento ėmimą skolinimo operacijose;
Orientaciją į pelną, kaip į pagrindinį ekonominės veiklos efektyvumo kriterijų ir pagrindinį ekonominės veiklos tikslą;
Negailestingą samdomų darbininkų išnaudojimą;
Finansinio ekonomikos sektoriaus skatinimas realaus ekonomikos sektoriaus žalos sąskaita;
Įmonių akcijinės nuosavybės formos vystymą;

Principai naudojami žydų imperijos viduje:

Ūkinės veiklos reguliavimą įvairių lygių kagalais;
Pašalinimą konkurencijos tarp ūkio subjektų;
Šeimyninių kompanijų skatinimą. Bet ne akcinių;
Rekomendaciją į vadovaujančias vietas kompanijose neprileisti kitataučių ir kitatikių;
Draudimą procento ėmimo kreditinėse ir skolinimo operacijose;
Neleistinumą eksploatacijos žydo žydu;
Formavimą įvairių paramos fondų teikiančių paramą žydų bendruomenės grupėms ir kitiems tikslams;
Apgaulės ir nesąžiningumo išvengimą sandoriuose tarp žydų;
Ūkinių ginčų sprendimą tik žydiškuose teismuose;
Pasirenkamos veiklos prioritetai: advokatūra ir bendrai jurisprudencija, prekyba, finansinės operacijos, masinės informavimo priemonės, kultūra, medicina ir pan. Rekomendacija atsisakyti nuo šios veiklos: pavyzdžiui žemės ūkio ir fizinio darbo.

Standartas santykių su ne žydu pasauliu:

Žiūrėti į nežydų turtą, kaip laikinai atsidūrusį svetimose rankose. Panaudojimą bet kokių, kad ir ne dorovinių metodų šio turto užvaldymui;
Skatinimas tarp nežydų gobšumo ir pinigų troškimo;
Leidimas ir pageidavimas apgavystės operacijose su kitataučiais ir kitatikiais;
Reguliavimas kagalais įvairių lygių operacijų tarp žydų ir nežydų, kad užtikrinti eksploataciją nežydų žydais taip gamyboje, taip apyvartos ir mainų sferoje;
Ėmimas kuo didesnio procento teikiant paskolas ir kreditus svetimtaučiams ir kitatikiams;
Primetimas išoriniam pasauliui pinigų, kuriuos leidžia žydai;
Žydų kontrolės įvedimas nacionalinėms ekonomikoms iš išorės pasaulio per pinigų leidimą, kreditines operacijas ir spekuliacines operacijas rinkose;
Primetimas idėjų, mokslinių teorijų pavidalu, apie valstybės nesikišimą į ekonomiką, primetant idėją, kad ekonomiką valdo „nematoma rinkos ranka“;
Nacionalinių ekonomikų destabilizavimas ir krizių sukūrimas, valdomo chaosas ekonomikoje, ekonominių sankcijų, ekonominio karo ir taip toliau.

Aš šiuos principus suformulavau pasinaudodamas ne rusų literatūra. Nes kai palieti tokias temas, tu privalai remtis jų šaltiniais. Todėl aš įvardinu kai kuriuos šaltinius, kuriais remiuosi:

Петр Люмиксон. Бизнес по-еврейски3: евреи и деньги.

Исраэль Шахак. Еврейская история, еврейская религия: тяжесть трёх тысяч лет.http://www.paraklit.org/aktual/Evreyskaya_religiya.Shahak

Вайнштейн Л.Д. Самые богатые евреи мира. 

Михаил Леонидович Абрамович. Бизнес-по еврейски. 67 золотых правил.https://1profit.wordpress.com/с-какой-инвестиции-стоит-начинать/цитаты/67-волшебных-правил-ведения-бизнеса-по-е/

Žydų elektronin enciklopedija.http://www.eleven.co.il


Шломо Занд: "Как и почему я перестал быть евреем". 
Шломо Занд. "Кто и как изобрел еврейский народ."


Haidelberge Angelą Merkel apmėtė pomidorais, tik pomidorais...

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą