2017-05-28

Gerdas Vildersas Mančesteris: „Mes privalome suprasti, kad islamas mums paskelbė karą“


Aš rašau šiandien šį straipsnį po to, kai mes, Olandijos parlamento nariai, dalyvaujant Britanijos pasiuntiniui, paminėjome Mančesterio aukų atminimą trumpa premjero kalba ir viena tylos minute.

Prieš du mėnėsius mes darėme tą patį nukentėjusiems Stoholme. Praeitų metų gruodį, tiems, kas žuvo Berlyne. Ir, anksčiau, kas Nicoje, Briuselyje, Kopenhagoje... sąrašas bus begalinis, tuo metu, kai eilė vakarų pasiuntinių, kurie dar neaplankė mūsų parlamento per vieną iš tų liudnų įvykių, bus vis trumpesnė.

Kiekvieną kartą mes girdime tuos pačius žodžius apie sukrėtimą ir liūdesį ir, kaip visa tai sunku suvokti. Bet mes niekada negirdėjome mūsų premjero, nei lyderių kitų Vakarų valstybių kalbant mums teisybę: viso šio kraujo praliejimo, visų kančių priežastis, visa šio skausmo iš liūdesio priežastis, yra Islamas.

Vietoj tiesos, mes matome krokodilo ašaras. Mes priversti klausyti banalybių, tai yra politiškai teisingo tuščiažodžiavimo, vėl ir vėl. Bet faktas lieka faktu, kad blogas medis nebrandina gerų vaisių (Evangelija pagal Matą, 7:17-18).

Tai, ką mes stebime - tai išimtinai Islamo praktika. Tai Koranas su jo pasmerkimu „įkelsim siaubą į nemusulmonų širdis“ (Sura 8:12). Tai taip vadinamas pranašas Muchamedas, kuris girėsi savo darbų pasekmėmis „aš pasiekiau pergalę teroro pagalba“ (Buchari, 4.52.220).

Islamas nėra taikinga religija, bet pikta totalitarinė ideologija. Jis nori, atversti visus nemusulmonus. Jis absoliučiai sesuderinamas su laisve ir žmogiškumu. Jis skelbia neapykantą, propaguoja prievartą ir barbarišką žiaurumą visai aplinkai.

Jis piktnaudžiauja mūsų laisve ir demokratija, kad sugriauti mūsų demokratiją ir atimti iš mūsų laisvę. Jis stato mečetes ir islamo mokyklas, dažnai už Sauditų pinigus, kur pamokslaujama neapykanta Vakarams. Jis piktnaudžiauja mūsų teisine sistema, kad persekioti savo kritikus. Jis elgiasi mūsų gretose, kaip penktoji kolona. Tai ne globalus atšilimas gręsia visam pasauliui; tai globalus Islamas.

Užpuolimas po užpuolimo, žudo nekaltus žmones. Bet kuriuo momentu galima tapti auka. Tai absoliučiai nepriimtina, kad dar yra politiniai lyderiai ir MIP ignoruojantys problemą. Jie nori, kad piliečiai patikėtų, kad islamas-taiki religija, ir kad yra tiktai keli islamo ekstremistai, kurie sprendžia viską ir už visus. Bet neleiskite save apgaudinėti.

Visuomenės apklausos rezultatai parodo, kad ne mažiau kaip du trečdaliai musulmonų Olandijoje skaito islamo taisykles svarbesnėmis, negu mūsų pasaulietiniai demokratiniai įstatymai. Amsterdamo universiteto tyrimai parodo, kad, daugiau negu 11 procentų Olandijos musulmonų skaito, kad leistina naudoti prievartą Islamo vardan. Tai yra daugiau 100 000 musulmonų Olandijoje. Du kartus daugiau už kareivių skaičių Olandijos kariuomenėje.

Neįmanoma integruoti Islamą laisvoje visuomenėje. Žmogus gali integruotis; ideologija negali. Mes negalime jų daugiau importuoti į mūsų visuomenę. Ne todėl, kad mes neapkenčiame žmonių, bet todėl, kad mes turime problemų su ideologija, kuri visiškai nesuderinama su laisve. Tie, kas sėja islamą privalo suvokti, kad jie nepjaus nieko, apart terorizmo ir šariato barbariškumą, su jo moterų, krikščionių, žydų, apostatų ir Islamo kritikų engimu.

Praeitą mėnesį Pew Forum parodė kažką iš tiesų šokiruojančio. Pasaulis tampa vis labiau islamišku. Iki 2060 metų, skaičius musulmonų padidės 70 procentų. Tai daugiau nedu du kartus daugiau, kaip krikščionių, tris kartus daugiau, negu indusų, ir beveik penkis kartus daugiau, negu judėjų. 2060 metais islamas turės beveik tiek pat pasekėjų, kaip krikščionybė. Ir greitai po to, jis taps stambiausia tikėjimo sistema žemėje.

Daugelyje Vakarų Europos valstybių gyventojų skaičius auga tiktai dėka imigrantų. Ir dauguma iš jų yra musulmonai. Muchamedas-tai pats populiariausias tarp naujagimių berniukų vardų stambiuose Britanijos, Prancūzijos, Olandijos, Belgijos ir kitų valstybių miestuose. Islamas naudoja visus instrumentus, kuriuos gali paimti į savo rankas. Ginklus ir bombas, peilius ir automobilius ir lėktuvus. O taip pat demografiją ir imigraciją.

Praėjusiais metais daugiau negu 180 000 žmonių persikėlė laiveliais iš Libijos į Europą. Ir tai tik pradžia. Suvienytųjų Nacijų Organizacija lauka, kad Afrikos gyventojų skaičius iki šimtmečio pabaigos padidės keturis kartus. Nuo 1 milijardo išaugs iki 4 milijardų. Trečdalis afrikiečių nori išvykti iš savo šalių. Dauguma iš šių valstybių yra islamiškos. Ir daugumas nori migruoti į šiaurę. Jeigu Europa tęs savo dabartinę „atvirų durų“ politiką, Europos kontinento gyventojams gręsia būti pakeistiems, o jų tautoms būti kolonizuotoms ir islamizuotoms. Neliks daugiau Europos, bus Afrikos provincija.

Tam, kad apsaugoti save nuo šio žvėriškumo, kuris tik ką įvyko Mančesteryje, ir nutraukti Europos gyventojų pakeitimo procesą, yra trys svarbiausi darbai, kuriuo mes privalome padaryti:

  1. Suvokti, kad islamas-tai problema ir pradėti mūsų visuomenės deislamizaciją. Daugiau jokių islamo mokyklų, neapykantos pamokslų. Mes stovime ties išnykimo pavojumi ir privalome jį taip traktuoti.
  2. Nutraukti visą imigraciją iš islamo šalių. Pakaks! Gali mūsų šalyse likti tik tie imigrantai, kurie laikosi mūsų vetybių, mūsų Konstitucijos, mūsų įstatymų. Jeigu jie įvykdo nusikaltimą arba ima veikti padal šariato įsatymus, mes turime nedelsiant juos išvyti. Esant būtinybei, radikalūs musulmonai privalo būti sulaikyti.
  3. Išmesti politinį korektiškumą. Mes neturime leisti piktnaudžiauti Islamu, kad jis tiesiog panaikintų mūsų laisves ir konstitucines teises. Naivu ir pavojinga laisti įsigalėti totalitarinei ideologijai, kuri, jeigu pasieks pergalę, atims iš mūsų mūsų teises. Mes turime suvokti, kad islamas paskelbė mums karą, bet mes niekada neleisime jam nugalėti!

Islamas neapkenčia ir žudo jus. Ir niekas nesaugo mūsų. Mūsų lyderiai išdavė mus. Pradėkim vekti vyriškai, vykdyti savo pareigą ir deislamizuoti mūsų šalis tam, kad apginti mus ir išlikti laisvais žmonėmis.

Gertas Vildersas, Olandijos parlamento narys ir Olandijos Laisvės partijos (pvv) narys.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą