2020-04-30

Nacionalinis susivienijimas. Reikalavimas neratifikuoti Stambulo konvencijos

POLITINĖ PARTIJA NACIONALINIS SUSIVIENIJIMAS
Lietuvos Respublikos Prezidentui
Lietuvos Respublikos Seimo frakcijoms
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

REIKALAVIMAS NERATIFIKUOTI STAMBULO KONFENCIJOS
Nacionalinis susivienijimas reikalauja, kad valstybės vadovai pagaliau nutrauktų nuolatinius mėginimus įtvirtinti Lietuvos  teisinėje sistemoje socialinės inžinerijos projektą – Europos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje  prevencijos  ir šalinimo (Stambulo konvencija).
Pabrėžiame, kad šiam projektui įdiegti mūsų visuomenėje nėra jokių nei moralinių, nei teisinių prielaidų: 
 • Pirma. Stambulo konvencijos nuostatos yra perteklinės, nes Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, įstatymuose ir kituose teisės aktuose nėra jokių diskriminacijos nuostatų dėl lyties ar lytinės orientacijos.
 • Antra. Konvencijos 4 straipsnis įpareigoja Lietuvos valstybę įgyvendinti priemones nediskriminuoti asmens dėl socialinės lyties, lytinės orientacijos, lyties tapatybės arba kito statuso, o tai reiškia, kad ratifikavus Konvenciją valstybėje privalės būti priimti ir jos teisinėje sistemoje turės veikti daugybė teisės aktų, reguliuojančių asmens daugybinę lyties tapatybę (bus kuriamos naujos žmogaus lyties sampratos).
 • Trečia. Konvencijos 12 straipsnis įpareigoja valstybę skatinti vyrų ir moterų socialinio ir kultūrinio elgesio modelio pokyčius siekiant išnaikinti prietaruspapročius, tradicijas ir visą kitą praktiką, grindžiamą moters nepilnavertiškumo idėja ar stereotipiniais moterims ir vyrams priskiriamais vaidmenimis. Tokie įpareigojimai visuomenei negali būti susiję su smurtu prieš moteris, nes siekis naikinti papročius ir tradicijas – dėl tariamai stereotipinių moterims ir vyrams priskiriamų vaidmenų – niekaip nedera su lietuvių ir kitų Lietuvoje gyvenančių tautų kultūrinių, istorinių ir dvasinių vertybių puoselėjimu.
 • Ketvirta. Konvencijos nuostatos siekia supriešinti piliečius, nes Konvencijos 27 straipsnis nustato, kad kiekvienas asmuo, kuris mano, jog bus vykdomas bet koks fizinis, emocinis ar psichologinis smurtas, privalo apie tai pranešti kompetentingoms organizacijoms arba institucijoms. Tokia nuostata siekiama išbalansuoti žmonių tarpusavio santykius ir valstybės teisinę sistemą, nes tai paskatins žmonių skundus dėl tariamo emocinio ar psichologinio smurto, kuriuos itin sunku nustatyti ir kurie pareikalaus didelių papildomų valstybės žmogiškųjų ir finansinių išteklių (policijos, prokuratūros ir teismų darbo nagrinėjant pagrįstus/nepagrįstus skundus).
 • Penkta. Konvencija siūlo neproporcingą, išimtinai teisinėmis priemonėmis grįstą ir pernelyg kriminalizuotą požiūrį į smurto prieš moteris suvaldymą, besiremiantį kuo didesnės kriminalinės bausmės idėja. Tačiau teisėje kriminalinė bausmė yra kraštutinė (ultima ratio) priemonė – smurto prieš moteris neįmanoma išgyvendinti vien tik baudžiamosiomis priemonėmis, nes oficialūs duomenys rodo, kad daugeliu atvejų už smurtą artimoje aplinkoje nuteisti asmenys smurtauja pakartotinai.
 • Šešta. Konvencija eliminuoja susitaikymo institutą – Konvencijos 55 straipsnyje (Ex parte ir ex officio) nurodyta, kad valstybė, tirdama Konvencijos 35, 36, 37, 38 ir 39 straipsniuose nustatytą nusikalstamą veiką ir taikydama baudžiamąjį persekiojimą, privalo nesiremti vien aukos paduotu skundu ar pareiškimuJi turi tęsti procesą, tarp jų ir baudžiamąjį persekiojimą, net ir tuo atveju, jei auka atsiima savo pareiškimą arba skundą. Tokiu būdu asmuo, pasiskundęs dėl psichologinio ar emocinio smurto, nebegali nutraukti proceso, o tai reiškia, kad valstybė turės atsisakyti šio pobūdžio bylose susitaikymo instituto, kurio paskirtis įvykdyti teisingumą ir, išsprendus konfliktą, atkurti  tarp šalių teisinę taiką.
Pažymėtina:
 • Lietuvoje atliktų tyrimų duomenimis, svarbiausios ir dažniausios smurto prieš moteris priežastys yra šios: nesutarimai šeimoje, šeiminiai konfliktai, girtavimas, alkoholizmas, depresija, nedarbas bei skurdas.[1] Girtavimo bei alkoholizmo priežastys – skurdas, nedarbas, socialinė atskirtis ir žmonių gyvenimo perspektyvos nebuvimas. Todėl Stambulo konvencijos iniciatoriai, užuot manipuliavę žmonių sąmone, privalo aiškiai įvardinti, kad smurtas artimoje aplinkoje, įskaitant smurtą prieš moteris, yra socialinė, o ne teisinė visuomenės problema, kurios vien teisiniu būdu išspręsti neįmanoma.
 • Svarbiausia tai, kad Stambulo konvencija kaip socialinės inžinerijos projektas yra grindžiama mūsu visuomenei nepriimtinomis ideologinėmis nuostatomis – Konvencijos 3 straipsnio 4 dalyje apibrėžiant „smurto prieš moteris dėl lyties“ sąvoką daroma sąsaja tarp smurto prieš moterį ir lyties, teigiant, kad „smurtas prieš moteris dėl lyties yra smurtas, kuris nukreiptas prieš moterį dėl to, kad ji yra moteris arba kurį neproporcingai dažnai patiria moterys“. Tai nurodoma ir Konvencijos aiškinamajame memorandume (44 punktas), kad smurtas prieš lytį „skiriasi nuo kitų rūšių smurto tuo, kad aukos lytis yra pagrindinis smurto aktų, aprašytų Konvencijos 3 straipsnio b) punkte, motyvas“.Tokiu būdu visuomenės  sąmonėje siekiama įtvirtinti  nuostatą, kad vyras smurtauja prieš moterį tik dėl to, kad ji yra moteris, t. y. dėl jos lyties.
Galiausiai, Konvencijos nuostatos prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos nuostatoms: Konvencijos  11 straipsnis įpareigoja valstybę remti mokslinius socialiai sukonstruoto vaidmens tyrimus, susijusius su socialinės lyties sampratos įtvirtinimu,  Konvencijos 12 straipsnis įsipareigoja įpareigoja  įtraukti formaliojo švietimo ir mokymo programas socialinės lyties, lytinės orientacijos, lyties tapatybės ar kito statuso aspektus. Tačiau tai nedera su konstitucine piliečių teise nevaržomai rūpintis vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus (Konstitucijos 26 straipsnis). Tai absoliučiai nedera ir su Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 26 straipsnio trečiosios dalies nuostata, kurioje nurodoma, kad „tėvai turi pirmenybės teisę parenkant savo vaikų mokymą“. 
Ypač atkreipiame dėmesį į tai, kad Stambulo konvencija įpareigoja keisti esmines Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, reglamentuojančias šeimos kūrimo teisinius pagrindus, įtvirtinančias asmens pažiūrų, įsitikinimų ir religijos laisvę, tėvų ir globėjų teisę auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus, todėl  siekdamas ratifikuoti Stambulo konvenciją, Lietuvos Respublikos Seimas ir šalies Prezidentas privalo neužmiršti, jog minėtos Konstitucijos nuostatos gali būti keičiamos tik visuotiniu Lietuvos gyventojų referendumu.
Priešingu atveju, nei čia teigiama, Seimo ir Prezidento elgesys būtų vertinama kaip esminių konstitucinių nuostatų išdavystė.
[1] https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5988
Politinės partijos Nacionalinis susivienijimas valdyba
Vilnius                                                                               2020 m. balandžio 28 d.  

Koronaviruso blefas: Verygai ir Skverneliui reikia prisipažinti, kad jie yra idiotai


Jeigu žmonės du mėnesius visuomenei kala į galvas, kad kaukės neapsaugo, kad net kasininkėms parduotuvėje kaukės nereikalingos, staiga, nuomonę pasuka 180 laipsnių kampu ir ima dėstyti, kad be kaukės negalime net nusiš..., policija imasi teroro ir plėšia milžiniškas baudas už kaukių nenešiojimą, o sveikatos ministras, visą laiką agitavęs prieš kaukes, iš televizijos ekrano kalba užsidėjęs medžiagos skudurą, kaip kokiame Venecijos karnavale? Kas gi tai? Aš manau, kad tai yra akivaizdus įrodymas, kad Lietuvą valdo idiotai, arba skudurai, į kuriuos tarptautinis nusikaltėlis Bilas Geitsas, sukonstravęs coronavirusą SARS-CoV-2, ir Pasaulinė sukčių organizacija PSO valosi savo kojas.Apie COVID-19 jau tiek primeluota, kad tai jau kelia alergiją. Juk žmonės ne kvailiai ir mato, kad tai yra planetarinio masto blefas, skirtas tam, kad sutrypti Konstituciją ir žmogaus teises, kad sunaikinti ekonomiką, galutinai sunaikinti nacionalinių valstybių suverenitetą, paversti šias valstybes amžinomis pinigų šeimininkų skolininkėmis, išparduoti nacionalinį turtą.

Ar reikia dar įrodymų? Prašom! Bilas Geitsas – pasaulio vakcinuotojas, COVID-19 konstruktorius, per tris praėjusias savaites, kai beveik 30 procentų JAV dirbančiųjų tapo bedarbiais, stipriai praturtėjo.

„Institute for Policy Studies parodė, kad tuo metu, kai dešimtys milijonų amerikiečių prarado savo darbo vietas coronaviruso pandemijos metu, ultra-turtinga Amerikos elita pamatė, kad per 23 dienas jų turtas išaugo 282 milijardais dolerių“, - rašoma JAV poratale MintPress.Pažymima, kad milijardieriai labai teatrališkai aukoja dalį to, ką jie anksčiau atiduodavo kaip mokesčius, stengdamiesi maksimaliai paviešinti savo veiksmus. MintPress gruodžio mėnesį atliktas tyrimas parodė, kad Bilas Geitsas paaukojo virš $ 9 milijonų Guardian, virš $ 3 milijonų NBC Universal, virš $ 4,5 milijonų NPR, $1 milijoną Al-Džazirai ir $ 49 milijonus BBC. Kiti, kaip Amazon savininkas Jeff Bezos perka žinių agentūras, keičia jų redakcijų politiką sau lojalia.

Mūsų apsidirbusi valdžia „ekonomikos rėmimą“ pradėjo nuo paramos MIP, kad ši nekritikuotų jų idiotizmo.

Nuorodos:
Fox News: YouTube pašalino gydytojų video dėl kitokios nuomonės apie COVID-19 (video)
Virš 5 milijonų peržiūrų surinko video YouTube, kuriame du daktarai iš Kalifornijos papasakojo apie tai, kaip jiems daromas spaudimas, kad jie užaukštintų mirtingumo nuo koronaviruso statistiką. JAV negerbiama kitokia nuomonė, todėl ji buvo pašalinta, nors nepažeidė jokių įstatymų, perdavė Fox News.
Labas vakaras! Jūs žiūrite Tucker Carlson Tonight. Vakar mūsų programoje mes rodėme jums ištrauką iš beveik valandos trukmės video, užrašyto dviejų gydytojų iš Kalifornijos: Dan Erickson ir Artin Massihi. Daugelis iš jūsų, tikriausiai, jau pažiūrėjote šį video, YouTube jis surinko virš 5 milijonų peržiūrų.

Savo pranešime du daktarai pateikė daugybę duomenų apie tai, ką mes sužinome dabar apie šį virusą ir jo paplitimą. Jie skaitė puslapius valstybinės statistikos, o po to interpretavo juos, pasiremdami savo didele klinikine praktika. Kažkuriuo tai momentu jie nurodė į naują, patikslintą mirtingumą jų valstijoje, Kalifornijoje, šis skaičius pasirodė žymiai mažesnis, negu visi laukė. Ir jie paklausė, ar nederėtų valdininkams pakeisti savo politikos remiantis naujais moksliniais duomenimis.


Pažiūrėkite.

Doctor Dan Erickson: Pas mus Kalifornijos valstijoje buvo 1227 letalių atvejų, tuo metu kai skaičius užsikrėtusių, arba paplitimas, gali siekti 4,7 milijonus. Tai reiškia, kad tikimybė jums mirti nuo COVID-19 Kalifornijos valstijoje yra lygi 0,03 procento. Tikimybė numirti nuo COVID-19 Kalifornijos valstijoje – 0,03 procentai. Ar būtina tokiu atveju versti žmones likti namuose? Ar tokiu atveju būtina uždarinėti medicinos sistemas? Ar tokiu atveju būtina, kad žmonės sėdėtų be darbo?

Ką jūs begalvotumėte dėl masinio karantino – gali būti, jūs aršus jo šalininkas – jūsų išgirsti klausimai visai išmintingi. Iš tikrųjų, tai labai svarbūs klausimai. Mums visiems juos reikia užduoti, tarp jų tiems, kas kuria strategiją, jiems ypač! Tačiau, kaip vėliau tame pat video pažymėjo daktaras Erickson, šioje šalyje nepakenčia kitaip galvojančių.

Sąžiningumas, paremtas faktais, mokslo siela, yra puolamas. Net ligoninėse. Daktaras Erickson papasakojo, kaip spaudžiami gydytojai, kad jie kvalifikuotų ligas ir mirtis kaip surištas su koronavirusu. Nesvarbu, ar jie tuo tiki ar ne.

Dan Erickson: Mes nematom, kad testuotų gripą. Bet dabar gydytojai skubios pagalbos skyriuose, mano draugai, su kuriais aš kalbėjau, sako: „Žinai, kas įdomu, kai aš rašau mirties liudijimą, mane spaudžia, kad aš pridėčiau COVID“. Kodėl taip? Kodėl mus spaudžia, kad mes pridėtume COVID? Gali būti, kad padidinti baudas ir sudaryti įspūdį, neva situacija žymiai blogesnė, negu yra iš tiesų? Manau, taip.

Tai, apie ką jūs tik ką girdėjote, apie ką kalbėjo daktaras Erickson, vadinasi melu. O melui nėra vietos moksle. Niekada! Baisu pagalvoti, kad ligoninėse viešpatauja didelis melas. Jo žodžiais, taip ir yra.

Žmonės, pažiūrėję Ericksono video, buvo šokiruoti ir priblokšti, jie persiuntė video draugams, o tie persiuntė savo draugams. Staiga milijonai žmonių, sėdėję pastarąsias šešias savaites ant „Korona tigrų“ dietos ir interneto memų, žiūrėjo į profesionalius medikus-tyrėjus, skaitančius statistikos lenteles. Sunku prisiminti kitą mokslinį video, sulaukusį tokio populiarumo.

Ne visi buvo sužavėti. Kai kurie kritikavo daktarų strategines išvadas. Ir tai, žinoma, teisinga: pas padorius žmones nuomonės skiriasi. Mes ne visai įsitikinę, kokiu turi būti idealus atsakas į šią pandemiją. Niekas neįsitikinęs. Šiuo momentu objektyvaus atsakymo nėra. Geriausiu atveju mes galime lėtai judėti į priekį, nešališkai ir sąžiningai. Daugiau argumentuotų aptarimų – būtent tai, ko mums reikia, kad priimti išmintingus sprendimus.

Tenka apgailestauti, kad argumentuoti aptarimai - būtent tai, ko nenori valdžia. Ji nori paklusnumo, todėl slopina žodžio laisvę. Vakar vakare gydytojų video, kurį jūs tik ką matėte, buvo pašalintas iš YouTube – stambiausio pasaulio videohostingo. Tai nebuvo atsitiktinumas. YouTube pripažino, kad tai padarė. Kompanija nurodė pažeidimą, cituoju, „bendruomenės taisyklių“ ir neatsiprašė.

Žvelgiant atgal, kuomet visa tai pasibaigs – o juk pasibaigs! - mes, tikriausiai, vertinsime šį YouTube poelgį, kaip mūsų šalies gyvenimo būdo lūžio momentą. Staigų, 250 metų buvusių įstatymų ir papročių. Dviejų gydytojų video buvo paskelbtas vietinio Kalifornijos kanalo. Tai, iš tiesų, buvo mainstriminė naujienų istorija. Video nebuvo pornografinis, nepažeidė autorių teisių, neskatino prievartos, nepažeidė įstatymų dėl šmeižto. Jis nepažeidė jokių įstatymų!

Vieninteliu jo pašalinimo pagrindimu buvo tai, kad du gydytojai ekrane padarė kitokią išvadą, negu daro valdžia. Tai buvo kitos nuomonės forma, nukrypimas nuo priimto požiūrio. YouTube ir jo savininkas Google dabar oficialiai uždraudė turėti kitą nuomonę.

Šis video pasirodė eteryje balandžio 28 dieną.
2020-04-29

15 min.lt, SARS-CoV-2, Bilas Geitsas, Džordžas Sorošas, Markas Cukerbergas – tos pačios COVID-19 pandemijos virusai (papildyta)Coronaviruso pandemija - pinigų šeimininkų (JAV FRS savininkų, per pastaruosius kelis mėnesius prigaminusių iš oro trilijonus dolerių) rankų darbas. Įrodymų apstu jau dabar ir jų su kiekviena diena vis daugėja.

Labai konkrečiai coronaviruso pandemijos beneficiarus identifikuoja Izraelis Šamiras:

„Yra daugybė galimų atsakymų į šį klausimą ir aš nesiimu pasakyti, kuris iš jų teisingas. Bendras sisteminis atsakymas leidžia manyti, kad pasaulio kapitalistinė sistema pateko į aklavietę. Šiuo atveju išeitis yra pasaulinis karas. Dabar pagalvojo ir nusprendė: vietoje pasaulinio karo mes suorganizuosime tokį visuotinį karantiną ir išgelbėsime daug žmonių gyvybių, ne taip sugadinsime infrastruktūrą, o rezultatas bus toks pat sunkus, kaip ir po pasaulinio karo. Tai sisteminis vertinimas. Yra ir kitas. Dabar JAV visų bendrovių akcijos nukrito dešimtis kartų, o jų pagrindinis emisijos centras atspausdino trilijonus (ne milijonus, ne milijardus - trilijonus) dolerių, kurie atiteko pagrindiniams bankams. Dabar šie bankai gali supirkti visą pasaulį iki tol, kol priima dolerius. Jie taip pat yra naudos gavėjai. Mes taip pat galime įvardyti naudos gavėjais tas sistemas, kurios mėgsta mums įrengti visuotinę kontrolę, tas, kurios nori mus valdyti. Yra dar žmonių, kuriems Vakaruose priklauso didžioji dalis liberaliosios žiniasklaidos. Šie žmonės yra be galo įtakingi: jiems priklauso „New York Times“, „The Guardian“, „Le Monde“ ir apskritai visi kiti liberalūs dideli laikraščiai. O visi jie paskutinį mėnesį ar du užsiima nesibaigiančiu to paties viruso populiarinimu. Na, reikia galvoti, kad jiems taip pat patinka tai, kas išeis.“Ar ne per daug garbės Cukerbergo (per savo fondą tiesiogiai prikišusio nagus prie koronaviruso ir COVID-19 pandemijos) cenzoriui 15 min.lt, šiam feikiniam portalui, rastis prie iškiliausių pandemiją sukėlusių virusų?

Aš šitą feikinį purvasklaidos atstovą paminėjau todėl, kad jis yra nuolatos mane šmeižęs parazitas, toks šulnelis, mane kandžiojantis jau ilgą laiką. Jo apkandžiotų daugybė. Jis ypač nemėgsta tiesos, ir ypač coronaviruso tema. Tai pažymi Rūta Janutienė straipsnyje „Respublijoje“ „COVID-19 turi tėtį ir mamą: „Mes sukūrėme chimerinį virusą!“


Janutienė rašo: „Žiniasklaidos cenzoriai iš 15min. portalo platina Pasaulio sveikatos organizacijai artimų šaltinių versiją, esą, kalbos apie laboratorinį virusą yra nesąmonė. Nenuostabu: Pasaulio sveikatos organizacija, kuriai vadovauja komunistas iš Etiopijos, dėl koronaviruso infekcijos „nepastebėjimo“ ir kiniškų versijų apie šio užkrato nebaisumą skelbimo gali netekti JAV finansavimo.“

Aš nei kiek neabejoju, kad giliau panagrinėjus 15min.lt akcininkų finansinius ryšius jie nuves link tų pačių COVID-19 benificiarų. Aš nesigilinsiu čia į šį klausimą, tik priminsiu, ką parodė visu stambesnių pasaulio korporacijų finansinių ryšių analizė, kurią atliko šveicarų mokslininkai. Jie nustatė, kad 43000 jų ištirtų transnacionalinių korporacijų turi tuos pačius savininkus, o 147 korporacijos valdo 40% pasaulio turto.

Aš net neabejoju, kad FB ir 15 min.lt turi tuos pačius šeimininkus, kad tai yra ta pati informacinio purvo bala, kurioje mus murkdo.

2018 metais parašiau dviejų dalių straipsnį „Įtakingiausias pasaulio žydas Markas Cukerbergas, įdiegęs totalitarinę cenzūrą internete“, todėl šiam įtakingam pinigų šeimininkų vasalui čia neskirsiu dėmesio. Šiomis nuorodomis tuokart ir apsiribosiu.


Ką apie COVID-19 pandemiją sukėlėjus mano buvęs Charkovo choralinės sinagogos rabinas Eduardas Hodos?


Aš Eduardo Hodos publikacijoms skiriu išskirtinį dėmesį, nes tai žmogus 1991 metais pašvęstas į pasaulio užkulisės scenarijus. Tai įvyko jo du mėnesius trukusios viešnagės į Niujorką pas Liubavičių Rebe (pripažintu Mošiachu) metu.

Yra nenorinčių, kad Eduardo Hodos įžvalgos pasiektų žiūrovus, šie įrašai šalinami iš Youtube (vieno iš COVID-19 pandemijos virusų) turinio, todėl juos galima surasti, kaip ir nuorodas į jo knygas, portale www.hodos-video.com

Paskutinis Hodos video „Ką daryti?" Dalis 2. „Eina Šventasis karas...“ Eduardo Hodos brifingas ir skrydžio analizė Nr. 34. Jame pasakojama apie COVID-19 benificiarus. Visų pirmą apie satanistą Bilas Geitsą, Pentagone prezentuojantį biologinį ginklą. Toliau pasakojama apie Rusijos televizijoje dominuojantį jo bendražygį-satanistą V.Solovjovą. Pasakojama, kokioms tautoms lemta žūti po Mošiacho atėjimo, Vladimiro Putino žydiškus gimines.
Eduardo Hodos savo video pradeda ištrauka ir Bilo Geitso pranešimo Pentagone 2005.4.13.

Bilas Geitsas kalba (1:38):
„Mūsų paveiksle žmogaus smegenų darbo skenai, tai du skirtingi žmonės. Pirmoji skaidrė viršuje rodo informaciją religinio fanatiko, pas jį aukštas Dievo geno lygis. O apačioje informacija apie žmogų, pas kurį poveikis šio geno į galvos smegenų darbą minimalus. Abiem atvejais jie skaitė religinį tekstą, pas pirmą religingą žmogų matyti, kaip vingis priekinėje smegenų dalyje aktyvus. Ji atsakinga už tikėjimą, religiją, jautrumą, norus. Apačioje piešinys žmogaus, kuris nereligingas, ir kada jis skaito religinį tekstą, dalis smegenų, kuri veikia, vadinama priekinis izoliatorius.

Balsas iš salės: Jūs rekomenduojate skenuoti žmones ir sužinoti šiuo pagrindu informaciją?

Informacija, kurią aš čia pristačiau, palaiko koncepciją, kurią mes siūlome. Ir mes nesiūlome daryti galvos smegenų skenus arba BMR Afganistane.

Kairėje grafiko pusėje pas mus žmonės, kurie religingi, fundamentalistai, arba religiniai fanatikai. Ir tai pasireiškimas geno RTPSR VMAT2 (Polimerazės grandininė reakcija realiame laike) atsakingo už religingumą ar Dievo geną.

Čia pas mus žmonės, kurie nėra religiniai fanatikai. Kaip jūs galite matyti iš grafiko, šis genas VMAT2 čia pasireiškia žymiai mažiau. Eilinis įrodymas, kuris patvirtina mūsų hipotezę, ir mes judame teisinga linkme.

Balsas iš salės: Viruso pagalba mes padarysime taip, kad žmogus iš idioto taps žudiku?

Prielaida tokia, kad šie fanatikai turi didelį kiekį Dievo geno (VMAT2), ir vakcinos suvaidins išskirtinį vaidmenį pašalinant geną ir elgesį. Labai įdomi informacija pateikiama sekančioje skaidrėje.

Virusas bus įvestas į žmogų, bus mutuojamas ir iš fanatiko mes padarysime normalų žmogų. Ir Artimuosiuose Rytuose tai bus ypač efektyvu.

Balsas iš salės: Kaip jūs siūlote tai padaryti?

Respiratoriniai virusai, tai gripas arba Coronavirusai, ir mes skaitome, kad tai geriausias būdas įvykdyti visą planą, žinoma, jeigu žmonės bus paveikti virusu. Daugumas iš mūsų sirgo šiais virusais. Ir mes įsitikinę, kad tai geras būdas.

Balsas iš salės: Kaip vadinasi Jūsų siūlymas?

Projekto pavadinimas „FUN BAGS“ (abbreviatūra) arba vakcinos religiniams fundamentalistams.

Balsas iš salės: Jūs jau kam nors siūlėte projektą?

Taip, mes padarėme pasiūlymą, ir aš šiandien aš parodžiau jums duomenis, kurie turi turi palaikyti šio projekto vystymą. Ir mes skaitome projektas turi dideles perspektyvas.


Be Bilo Geitso paskaitos Pentagone 2005 metais, Hodos pateikia ištrauką interviu žinomiausio Rusijos televizijos žurnalisto Vladimiro Solovjovo, kuris pastaruosius 5 metus kiekvieną dieną kurstė neapykantą tarp broliškų rusų ir ukrainiečių tautų. 2005 metais interviu 8:00 min. Solovjovas sako, kad jo knyga „Solovjovo evangelija“ „parašyta demono vardu. Demonui gera žinia yra antikristo atėjimas. Šioje knygoje norėta parodyti, kad yra du demonai: pirmas demonas yra Vladimiras Solovjovas, o kitas demonas yra Bilas Geitsas. Jie tarnauja antikristui“.

Per kelis praėjusius mėnesius mano paskelbtose publikacijose, kurių sąrašą pateikiu žemiau, yra pakankamai informacijos teigti, kad COVID-19 pandemija yra Silikono slėnio IT technologų ir Niujorko pinigų šeimininkų projektas, skirtas įkalinti mus, atimti iš mūsų mūsų konstitucines teises, sužlugdyti ūkį, praskolinti valstybes, o, prisidengiant skiepais, perprogramuoti mūsų genetiką, apie ką kalbėjo Bilas Geitsas dar 2005 metais.

Daug įdomios informacijos coronaisterijos klausimu yra pateikta Aleksejaus Dobyčino video: „Ruošktės! Mums teks vaduoti Rusiją“.


Žemiau sąrašas mano paskelbtų straipsnių, kuriuose yra pakankami informacijos, kad SARS-CoV-2 yra dirbtinai sukurtas coronavirusas, o Lietuvoje įvesti draudimai buvo nesavalaikiai, neprotingi ir pertekliniai. Feikinis FB recenzentas 15 min.lt yra savotiškas virusas, nuodijantis Lietuvos valstybę, vykdantis fašistinę cenzūrą. Šita didelė globalistinio mėšlo krūva ne kartą šmeižė mane FB užsakymu. Tai buvo daroma todėl, kad kartu su Bilu Geitsu, Džordžu Sorošu, kitais pinigų šeimininkų agentais, COVID-19 nusikaltime prieš žmoniją dalyvauja ir Markas Cukerbergas.

COVID-19 skirtos mano publikacijos:
2020-04-28

Vokietijoje gimsta judėjimas „Pasipriešinimas 2020“, kovojantis prieš COVID-19 diktatūrą


Balandžio 25 dieną Berlyne vyko demonstracija prieš antikonstitucinius apribojimus, kurie galioja dėl koronaviruso pandemijos. Valdžios duomenimis, proteste dalyvavo 1000 žmonių. Dauguma dalyvių nesilaikė būtinos 1,5 metro distancijos, tik nedaugelis buvo su kaukėmis. Demonstrantai susitiko komunistinio judėjimo lyderės vardu Rozos Liuksemburg pavadintoje aikštėje 15:00. Policija pareikalavo skirstytis, nes galioja masinių susirinkimų draudimas. Virš 100 žmonių buvo suimta. Reuters pažymėjo, kad Vokietijos konstitucinis teismas nutarė, kad žmonės turi teisę vykdyti protestus, jeigu jie laikosi socialinės distancijos.
Visuomenė, nepatenkinta COVID-19 pandemijos pretekstu valdžios įvestais konstitucinių teisių suvaržymais, ėmė organizuotis. Vokietijoje gimsta judėjimas „Widerstand 2020“ („Pasipriešinimas 2020“).

Šios besiformuojančios partijos puslapis: https://widerstand2020.de/. Per kelias dienas steigti partiją panoro kelios dešimtys tūkstančių entuziastų. Kartu žengia ir protestų judėjimas prieš „Korona diktatūrą“. Jų šūkis „Koronos diktatūrai – ne!“ ir puslapis https://www.nichtohneuns.de/.

Vokietijos visuomenės protestai yra nukreipti prieš neproporcingą visos ekonomikos išjungimą ir to išjungimo pasekmes visai visuomenei, prieš žmogaus ir visuomenės teisių suvaržymus, trukdymus laisvai reikšti nuomonę.

Visuomenę piktina tai, kad Merkel vyriausybė ignoruoja kitaip situaciją vertinančius mokslininkus, todėl reikalaujama, kad priimant sprendimus jie dalyvautų. Pasisakoma prieš nešvarius Bilo Geitso ir PSO kėslus dėl masinės vakcinacijos.

Alternatyva Vokietijai (AfD) deputatas Bundestage Hansjörg Müller pasakė, kad šio judėjimo linija atitinka pаrtijos programai. Privalomi skiepai ir komendanto valandos yra nepriimtina, nes tai pažeidžia piliečių teises. Už skiepų nuo koronaviruso programų stovi daugiamilijoniniai lobistiniai interesai. Priverstinis skiepijimas, deputato nuomone, gali būti panaudotas aplinkkeliais įvesti diktatūrą. „AfD“ ir „Pasipriešininimas 2020“ požiūris į karantino suvaržymus sutampa, todėl AfD deputatas šiame pilietiniame judėjime mato greičiau sąjungininkus, negu konkurentus.

Nuorodos:

PSO pareikalavo Baltarusijoje įvesti karantiną ir komendanto valandą. Tai jau isterijaBaltarusija su savo nepriklausoma politika įstrigo tarytum kaulas PSO funkcionierių gerklėje. Jų logika suprantama, jei ir toliau leisti Baltarusijai egzistuoti atskirai nuo pasaulinės pandemijos ir visuotinio karantino, tai ir kitus ims kankinti abejonės – kokio velnio mes surengėme šitą karantiną savo piliečiams ir įvarėme savo šalių ekonomikas į kolapsą?

Kol vakarų kaimynai ir Rusija yra uždarame epidemiologiniame režime, Baltarusijoje praktiškai nėra karantino. Sienos atviros, kavinės ir restoranai veikia, vaikai turi po atostogų grįžti į mokyklas.Negalima pasakyti, kad Baltarusijoje viskas vyksta nuostabiai, problemų su koronavirusu yra. Bet jau dabar Baltarusijos pavyzdys rodo, kad karantino nebuvimas šioje valstybėje nesukėlė staigaus viruso plitimo tarp gyventojų. Nėra infekuotųjų skaičiaus augimo geometrine progresija. Nėra jokių problemų dėl ligoninių perkrovimo, plaučių ventiliacijos sistemų ir medicinos personalo trūkumo. Bet svarbiausia – mirtingumas nuo viruso Baltarusijoje mažesnis negu nuo sezoninio gripo.

Dabar Baltarusija yra tame epideminio slenksčio lygyje kurio metu iš Italijos visam pasauliui sklido isteriški reportažai su lakuotais karstais, kuriuos veža kolonos karinių sunkvežimių. Esant analogiškiems rodikliams mums iš Ispanijos siuntė nuotraukas mirštančių senelių, gulinčių ligoninės koridoriuose ant grindų.

Taigi, mėgstamiausias koronaviruso mėgėjų sektos argumentas - reikia savaitę palūkėti ir tuomet prasidės... Jau neprasidės.

Skeptikai gali mėginti apkaltinti Lukošenką bandymu nuslėpti užsikrėtimų ir mirčių mastą, bet ir tai pro šalį. PSO specialistai turėjo galimybę įsitikinti ir patikrinti visus klinikinius rodiklius Baltarusijoje. Galiausiai teko pripažinti, kad situacija stabili. Davę kelis nereikalingus patarimus dėl būtinybės laikytis fizinės distancijos, gyventojų informavimo ir karantino infekuotiems, kurie Baltarusijoje ir taip vykdomi, PSO misija išskrido, taip ir nepasiekusi iš Lukošenkos karantino įvedimo.

Štai, kaip vizitą įvertino pats Lukošenka:

„Jie (PSO – red.) nemyli mūsų. Tai tarptautinė organizacija, pas kurią pakanka politikos. Jie buvo visur, nuėjo net į palatas, ko aš nelaukiau. Jie mums daug patarinėjo, net įvesti karantiną, gal ir komendanto valandą“.

„Žmonės bijo. Todėl aš jiems noriu štai ką pasakyti: mūsų šalyje nuo koronaviruso nenumirė nei vienas žmogus. Nei vienas! Jie numirė nuo puokštės chroniškų ligų, kurias jie turėjo... Tai širdies-kraujagyslių nepakankamumas, plaučių-kvėpavimo nepakankamumas. Komlekse. Ir cukrinis diabetas. Ir ten dar kokios diagnozės, kurias aš net perskaityti negaliu. Ir prisideda koronavirusas...

Jei padėtis keisis į blogąją pusę (aš nieko neatmetu, jau pergyvenu dėl bet kokio šlamesio), tai mes pajungsim rezervus. Mes jų turime pakankamai“, - pareiškė Lukošenka.Slava Komakha balandžio 24 d.

P.S.: Baltarusija yra vienintelė postsovietinė valstybė, kuri nesugriovė savo sveikatos apsaugos sistemos, neatliko „lovų optimizacijos“ ligoninėse, pagal globalistinės PSO, Pasaulio banko, Tarptautinio valiutų fondo ir kitų globalistinių pinigų šeimininkų organizacijų rekomendacijas. Baltarusijos prezidentas griauna pasaulinio sionizmo planus užgrobti baltarusių tautos turtą. O juk tam ir sugalvota feikinė COVID-19 pandemija. Eduardo Hodos video pasakojama, kaip sionistai, vadovaujami fašistinės satanistų sektos Chabad Liubavič, po 1991 metų užgrobė Rusijos valstybės turtus. Aleksandras Lukošenta neleido jiems apvogti Baltarusijos, todėl jie dabar niršta. Šlovė Batkai!

Žiūr.: www.hodos-video.com Video pavadinimas: „Что делать ?" Часть 1. " Поцелуй за 30 ребреников ." Брифинг №34 от Эдуарда Ходоса

2020-04-27

Dagestaniečiai juokiasi iš COVID-19 karantino ir izoliacijos, lygina tai su hitlerine okupacija (video)

Portalo „Maskva trečia Roma“ redakcijos komentaras: „Brangūs broliai ir seserys! Mūsų tauta savo siela jaučia, kokio fašistinio režimo letenose jie atsidūrė. Ir tai yra pirmas žingsnis – suvokimas, kad tavo Tėvynė ir visa tauta okupuota priešo. Po šio žingsnio seka kiti... Turintys protą, tegul tai supranta!

Video siužete skaitomas tekstas: „Draugai, nutraukite betikslį kraujo praliejimą. Vokiečių tauta – jums ne priešai. Pasiduokite ir su jumis gerai elgsis. Jūs gausite skanų šiltą maistą ir šiltus drabužius. O jeigu jūs sužeisti – medicinos pagalbą. Vokiečių kareiviai – jūsų draugai.“


Akcija „Keliu vėliavą“. Geitso ir Sorošo koronavirusas nevertas to, kad jį garbinti Trispalve ar Vytimi
Kai tik išgirdau apie užkietėjusios sorošininkės M.Garbačiauskaitės-Budrienės vadovaujamos LTR organizuojamą akciją „Keliu vėliavą“, tariau:

„O kodėl ši ponia, užkietėjusi globalistė-sorošininkė, kelia ne LGBT vėliavą, o koronavirusinei isterijai skleisti naudoja tautinę simboliką?“

2018 metų spalio 22 dieną jaunimo judėjimas „Pro patria“ ir kiti aktyvūs piliečiai,  dauguma iš kurių šiais metais tapo partijos „Nacionalinis susivienijimas“ steigėjais, susirinko į protesto mitingą prie LRT dėl pažiūrų ir nuomonių cenzūros.Ką gi padarė tautinės atributikos „mylėtoja“ Budrienė. Ogi ji toje pačioje aikštėje organizavo homoseksualistų mitingą, kad sutrukdyti visuomenei reikšti protestą. Mitingo prie LRT akimirkos ir Budrienės organizuotas homoseksualistų antimitingas yra atspindėtas mano video reportaže.

Kodėl aš prisiminiau Garbačiauskaitės-Budrienės antimitingą su LGBT vėliavomis? Ogi todėl, kad didelę dalį Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) biudžeto sudaro geitsų, sorošų ir kitų žmonijos priešų pinigai. Būtent ši geitsų ir sorošų finansuojama organizaciją pasistengė, kad homoseksualizmas ir kiti lytiniai iškrypimai iš ligų kategorijos būtų pervesti į „normą“. Iš esmės, LGBT ideologija ir koronavirusas, vienodai pavojingos ligos visuomenei, tai tokie patys „pinigų šeimininkų“ ir PSO per prievartą diegiami projektai. Ženklu, kad JAV prezidentas Donaldas Trampas atsisakė finansuoti PSO.

Štai todėl poniai Garbačiauskaitei-Budrienei ir būtų daug logiškiau neteplioti Lietuvos patriotams brangių simbolių su Geitso, Sorošo ir PSO purvu.

Vyrusas yra, pandemija yra, tačiau yra faktai, kad šis globalistų Uhano biolaboratorijoje kurtas virusas yra įrankis naikinti demokratijai, žmogaus teisėms, griauti pasaulio ekonomiką. Tai labai nepavojingas žmonijai virusas, o visa aplink jį sukelta isterija – planetarinio masto globalistinis blefas.

40 dienų, skiriamų karantinui, pasibaigė. Laikas baigti šią COVID-19 isteriją!!!

Mano publikacijos karantinui (40 dienų) praėjus:
2020-04-26

„10 milijonų žmonių nužudys mikrobai". Kodėl Bilas Geitsas kaltinamas sąmokslu dėl koronaviruso. Viktorija Venk


Kol JAV kaltina Kiniją koronaviruso „išradimu“, pačioje Amerikoje, o kartu ir kitose pasaulio šalyse, aptarinėjamos visai kitos konspirologinės teorijas.

Šiomis dienomis Donaldas Trumpas nustojo finansuoti Pasaulio sveikatos organizaciją. Įdomu tai, kad vienu iš pagrindinių jos privačių rėmėjų yra milijardierius, „Microsoft Corporation“ įkūrėjas ir turtingiausias žmogus pasaulyje, Billas Gatesas. Vienas didžiausių filantropų pasaulyje ilgą laiką buvo susijęs su vakcinų kūrimu. Jis sukritikavo Amerikos prezidento žingsnį ir pažadėjo toliau duoti pinigų PSO ir finansuoti vakcinos nuo koronaviruso sukūrimą.

Tuo pat metu aplink Geitso pavardę JAV ėmė rastis sąmokslo teorijos apie jo asmeninį suinteresuotumą pandemija. Daugiausia jas skelbė dešinieji ir Trampo rėmėjai. Tačiau pastaruoju metu kaltinimai pasigirsta taip dažnai, kad net įtakingas liberalų leidinys „The New York Times“ rašė apie juos, gindamas Geitsą nuo atakų.

„Šalis“ aiškinosi visus „už“ ir „prieš“ šioje „sąmokslo teorijoje.“

1 versija. Geitsas sukūrė koronavirusą


Pirmoji priežastis, dėl kurios Bilas Geitsas kaltinamas sukūrimu „Covid-19“, yra jo paties žodžiai, ištarti 2015 m. Prieš penkerius metus per kalbą visuomenei jis pasiūlė, kad jei per ateinančius dešimtmečius kažkas nužudys dešimt milijonų žmonių, tai bus labai užkrečiamas virusas, o ne karas.

„Ne raketos, o mikrobai. Iš dalies tai atsitiks dėl to, kad mes labai daug investavome į branduolinį atgrasymą. Mes labai mažai investavome į epidemijų prevencijos sistemą. Mes nepasiruošę kitai epidemijai", - tada sakė milijardierius.

Tuo pat metu Bilo Geitso fondas 2019 metų spalio mėnesį rėmė dideles kovos su epidemijomis pratybas, vadinamas „Įvykis 201“. Ten buvo madeliuojamas planetos užkrėtimas naujo tipo koronavirusu, kuris perduodamas iš šikšnosparnių.


201 įvykio scenarijus yra toks: „Kyla naujas zoonozinio koronaviruso, perduodamo iš šikšnosparnių kiaulėms ir toliau žmonėms, protrūkis, kuris galų gale tampa veiksmingai perduodamas iš vieno žmogaus į kitam, o tai sukelia rimtą pandemiją. Patogenas ir liga, kurią jis sukelia, daugiausia yra modeliuojami pagal SARS (atipinę pneumoniją), bet jis labiau perduodamas žmonių bendruomenėje su lengvais simptomais“.

Kaip teigiama scenarijuje, per 18 mėnesių nuo koronaviruso mirs 65 milijonai žmonių.

Событие 201 сценарий

Priminsim, kad jau gruodžio mėnesį Uhane pasirodė būtent koronavirusas, kuris, remiantis labiausiai paplitusia versija, perėjo iš šikšnosparnių. T. y. sutapimas yra tiesiog stulbinantis.

Komentuodamas šį sutapimą Amerikos Johns Hopkins institutas, kuris taip pat finansavo pratybas, teigė, kad „mes dabar neprognozuojame, kad protrūkis nCoV-2019 nužudys 65 milijonus žmonių“.

Antroji priežastis netiesiogiai susijusi su Geitso veikla. Jis su žmona Melinda turi fondą. Jis buvo įkurta prieš 20 metų. Pagrindinė veikla yra palaikyti ir tobulinti sveikatos sistemą, įveikti badą neturtingose ​​šalyse. Per du dešimtmečius pora tokiai labdarai išleido 54 milijardus dolerių.

Tarp tų, su kuriais fondas bendradarbiauja, yra Britanijos Pirbraito institutas, tiriantis naminių gyvūnų virusus. Prieš porą metų šie anglų mokslininkai užpatentavo susilpnintą koronaviruso štamą, kuris žudo vištas.

Toliau konspirologai vysto mintį taip: kadangi koronavirusus sukūrusį institutą finansavo Geitsas, reiškia jis galėjo už jo pinigais sukurti „Covid-19“.

Trečioji priežastis yra ta, kad Bilas Geitsas ir jo žmona aktyviai finansuoja Pasaulio sveikatos organizaciją (PSO), kuri pasaulio bendruomenei tapo paskutinės instancijos tiesos skelbėja dėl koronaviruso. Praėjusiais metais sutuoktiniai milijardieriai padengė beveik 10% organizacijos biudžeto.

Tuo pat metu PSO iškėlė „Covid-19“ į pandemijos rangą, jos rekomendacijos tiesiogiai sąlygojo griežtas karantino priemones, kurios šiandien įvestoms daugelyje pasaulio šalių.

Tai yra, sako konspirologai, Geitsas galėjo pridėti savo ranką prie koronaviruso pandemijos dėl kai kurių savo tikslų.

Trampo pėdsakai atakoje prieš Geitsa


Svarbu pasakyti, kad vienas iš žinomų Bilo Geitso kaltintojų kuriant koronavirusą yra Donaldo Trampo žmogus. Buvęs JAV prezidento patarėjas Rogeris Stone'as neatmetė milijardieriaus ryšio su „Covid-19“ protrūkiu.

„Ar Bilas Geitsas suvaidino kokį nors vaidmenį sukuriant ir išplatinant virusą yra atviras klausimas karštose diskusijose. Turiu konservatyvių draugų, kurie sako, kad tai juokinga. O kiti tuo visiškai įsitikinę. Aš tikrai žinau štai ką: jis (Bilas Geitsas. - Red.) ir kiti globalistai neabejotinai naudoja jį (koronavirusą. - Red.), kad priverstų žmones skiepytis ir implantuoti mikroschemas, kad pažymėti tuos, kurie buvo testuoti“, - sakė Rogeris Stone'as.

Tai yra Trampo bendražygiai pasisako apie Bilo Geitso veiklą, švelniai kalbant, nepalankiai. O finansinė milijardieriaus parama PSO tiesiogiai prieštarauja JAV prezidento požiūriui.

 • JAV išmoka PSO biudžetui 400–500 mln. USD per metus, o Kinija - 40 mln.;
 • Organizacija nesugebėjo patikrinti „patikimų“ pranešimų apie padėtį Uhane, kurie prieštaravo KLR valdžios institucijų teiginiams;
 • Iš pradžių organizacija neatsižvelgė į pranešimus apie galimybę koronaviruso pernešimo nuo žmogaus žmogui.

Dėl to, Trampo nuomone, laikas buvo prarastas, o situacija su viruso plitimu smarkiai pablogėjo.

Tą dieną, kai JAV prezidentas paskelbė nutraukiantis PSO finansavimą, Geitsas parašė tokio turinio tvitą: „Sustabdyti Pasaulio sveikatos organizacijos finansavimą pasaulinės sveikatos krizės metu yra pavojinga. Jų darbas sulėtina COVID-19 plitimą, o jei jis bus sustabdytas, jokia kita organizacija negali jų pakeisti. Pasauliui reikia PSO dabar labiau, nei bet kada anksčiau “, - parašė Bilas Geitsas.

Билл Гейтс Твиттер

Atsitiktinai ar ne, keliomis dienomis anksčiau Baltųjų rūmų tinklalapyje pasirodė peticija, pavadinta „Kviečiame Bilo ir Melindos Geitsų fonde atlikti tyrimą dėl medicininio aplaidumo ir nusikaltimų žmoniškumui“.

Peticijos autoriai rašo, kad „2019 metų spalio 18 dieną, likus vos kelioms savaitėms iki koronaviruso epicentro paskelbimo Uhane, įvyko du pagrindiniai įvykiai. Vienas iš jų yra „201 įvykis“, antrasis - „Pasaulio karių žaidynės“, kurios vyksta Uhane. Nuo tada buvo pradėtas pasaulinis proveržis dėl vakcinų ir biometrinio stebėjimo srityje “.

Петиция против Билла Гейтса

„Pirmame plane yra Bilas Geitsas, kuris viešai pareiškė apie savo suinteresuotumą „dėl gyventojų skaičiaus mažinimo“ 10–15% juos skiepijant (žemos kokybės vakcinomis, sukeliančiomis nevaisingumą. - Red.). Geitsas, UNICEF ir PSO jau buvo patikimai kaltinami tyčiniu Kenijos vaikų sterilizavimu, naudojant latentinį hCG antigeną stabligės vakcinose. Kongresas ir visi kiti valdymo organai nevykdo savo pareigos atlikti išsamų ir viešą tyrimą “, - rašo peticijos autoriai.

Peticiją jau pasirašė 339 tūkstančiai asmenų, nors tereikia 100 tūkstančių, kad ją išnagrinėtų Baltuosiuose rūmuose.

Tai yra trampistai įtaria milijardierių tuo, kad jis, prisidengdamas koronavirusu, nori atlikti naują žmonijos skiepijimo etapą, kuris drastiškai sumažins gimstamumą sukeldamas nevaisingumą.

Nevaisingumas yra vienas iš šalutinių žemos kokybės vakcinų padarinių.

Lygiagrečiai prieš kelias dienas Bilas Geitsas, tarsi patvirtindamas jam priskirtus globalius planus, paskelbė straipsnį prancūzų laikraštyje „Le Monde“.

Ten jis pareiškė, kad G20 šalys turėtų išleisti daugiau pinigų koronaviruso vakcinos sukūrimui ir būsimai gamybai. Be to, tikintis, kad visą pasaulį reikės skiepyti iškart - net ir tos šalys, kurios to negali sau leisti. Priešingu atveju „Covid-19“ vėl grįš į klestinčias šalis.

2 versija. Geitsas nėra niekuo kaltas, Trumpas jį diskredituoja

Tačiau Geitso rėmėjai, taip pat vadovaujanti JAV liberali žiniasklaida, atmeta šias konspirologines teorijas.

Spėti prieš penkis metus, kad pasaulį atakuos virusas, jis galėjo tiesiog todėl, kad žino šią problematiką – finansuoja profilinį fondą nuo 2000 metų. Na ir daugelis kitų mokslininkų apie tai perspėjo – naujas patogeninis virusas gali atsirasti bet kada. Be to, koronavirusai, kaip perspektyviausi virusai, sukeliantys mutacijas, buvo aptariami ne tik Geitso, bet netgi buvo prognozuojami serialuose. Remti Pasaulio sveikatos organizaciją taip pat nėra nieko blogo, net jei tai ir prieštarauja D. Trampo nuomonei. Dar daugiau, nuo koronaviruso epidemijos pradžios Bilas ir Melinda Geitsai skyrė papildomai 250 milijonų kovai su koronavirusu. Iš jų 100 milijonų - siekiant užkirsti kelią plitimui, 150 milijonų - paieškai naujų viruso diagnostikos metodų, sukūrimui vakcinų ir pagalbos neturtingiems Azijos ir Afrikos gyventojams.

Tuo pat metu JAV yra filantropų, kurie skyrė kur kas daugiau pinigų vakcinai nei Geitsas.
„The New York Times“ aukščiau minėtame straipsnyje susieja ataką prieš „Microsoft“ įkūrėją su jo nesantaika su Trampu. O visos konspirologines teorijas, susietas su Geitsu, laiko dezinformacija.

„Dezinformacija apie Geitsą yra labiausiai paplitusi iš visų melagingų duomenų apie koronavirusą, kurią stebėjo žiniasklaidos analizės kompanija" Zignal Labs ".

Remiantis „The New York Times“ analize, dezinformacija šiais metais apima daugiau nei 16 000 „Facebook“ įrašų apie Geitsą ir virusą, kurie, remiantis analize, komentuoti beveik 900 000 kartų. „YouTube“ populiariausių kovo ir balandžio mėnesių „Gates“ vaizdo įrašų dešimtukas buvo peržiūrėtas beveik penkis milijonus kartų. Geitsa užpuolė dešinieji, kurie diskredituoja tuos, kurie nesutinka su Trampu dėl viruso “, - rašo leidinys.

Šaltinis: