2020-08-31

Ar teisėta Lietuvos piliečių diskriminacija Baltarusijos piliečių atžvilgiu? Adv.dr.Antanas Bartusevičius

 

Atsakydami į Jūsų šios dienos laišką, p. Danguole Baliukyniene, Ministerijos informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialiste, informuojame, kad pagal LR Konstitucijos 40 straipsnio 4 dalį: „Valstybė prižiūri mokymo ir auklėjimo įstaigų veiklą“. Taigi, Vyriausybei ir Ministerijai, kurioje Jūs darbuojatės, suteikta teisė ad hoc prižiūrėti ir universitetų veiklą, tarpe jų – mano Alma Mater Vilniaus Universiteto.

Be to, pagal LR mokslo ir studijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalį: (...)“aukštosios mokyklos autonomija derinama su atskaitomybe visuomenei, steigėjams ir juridinio asmens dalyviams“. Taigi, Jūs tendencingai nutylėjote esminę baigiamąją šio straipsnio dalį. Esant tokiai padėčiai, maloniai Jums pacituosime visą minėto Įstatymo 8 straipsnį:  „Aukštųjų mokyklų autonomija, atskaitomybė“ 1. Aukštoji mokykla turi autonomiją, apimančią akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą, grindžiamą savivaldos principu ir akademine laisve. Lietuvos Respublikos Konstitucijos, šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka aukštosios mokyklos autonomija derinama su atskaitomybe visuomenei, steigėjams ir juridinio asmens dalyviams. 2. Aukštoji mokykla turi teisę: 1) pasirinkti studijų ir asmenybės ugdymo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, profesionaliosios meno veiklos, kultūros ir mokslo žinių sklaidos kryptis ir formas; 2) nustatyti studijų tvarką; 3) teikti aukštojo mokslo kvalifikacijas ir jas panaikinti aukštosios mokyklos nustatyta tvarka; 4) šio įstatymo nustatyta tvarka nustatyti studijų kainą; 5) rengti ir tvirtinti teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančias studijų programas; 6) teikti kitas švietimo ir ekspertines paslaugas; 7) leisti studijų, mokslo ir kitą literatūrą; 8) nustatyti savo struktūrą, vidaus darbo tvarką, darbuotojų skaičių, jų teises, pareigas ir darbo apmokėjimo sąlygas, pareigybių reikalavimus, konkursų pareigoms eiti organizavimo ir darbuotojų atestavimo tvarką, laikydamasi įstatymų ir kitų teisės aktų; 9) savo statuto nustatyta tvarka priimti ir šalinti studentus; 10) skirti stipendijas studentams iš savo ar rėmėjų lėšų; 11) nustatyti bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis, kitomis organizacijomis ir jų padaliniais formas; 12) turtą valdyti, naudoti, juo disponuoti šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; 13) verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais; 14) naudotis kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis. 3. Aukštoji mokykla privalo: 1) užtikrinti akademinės bendruomenės narių akademinę laisvę; 2) informuoti steigėjus, juridinio asmens dalyvius ir visuomenę apie studijų ir mokslinės veiklos kokybės užtikrinimo priemones, valstybės skirtų lėšų naudojimą, o valstybinės aukštosios mokyklos – ir apie savo finansinę, ūkinę ir mokslinę veiklą; savo studijų programų išorinio kokybės įvertinimo ir akreditavimo bei vidinės veiklos kokybės užtikrinimo rezultatus; 3) laiku teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) įgaliotoms institucijoms oficialią informaciją (statistinius duomenis ir dalykinę informaciją), reikalingą mokslo ir studijų valdymui ir stebėsenai; 4) įgyvendindama studijų programą, konsultuoti studentus įsidarbinimo galimybių klausimais, teikti akademinę ir socialinę pagalbą; 5) vykdyti absolventų įsidarbinimo ir darbo karjeros stebėseną; 6) sudaryti sąlygas dėstytojams įgyti dėstymui reikalingas žinias ir gebėjimus ir juos tobulinti; 7) vykdyti kitas teisės aktų nustatytas prievoles. 4. Aukštosios mokyklos atskaitomybė taip pat vykdoma taikant priežiūrą, kuri apima švietimo ir mokslo prieinamumo ir kokybės stebėseną, aukštųjų mokyklų, mokslo ir studijų politiką įgyvendinančių institucijų konsultavimą, prevencinių priemonių vykdymą, aukštųjų mokyklų vertinimą ir akreditavimą, poveikio priemonių taikymą, švietimo ir mokslo veiklos kokybės gerinimo skatinimą ir kitas įstatymų numatytas priemones. Valstybinę aukštųjų mokyklų veiklos priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras (toliau – švietimo ir mokslo ministras) ir kitos jo įgaliotos institucijos. 5. Aukštosios mokyklos metinė veiklos ataskaita kiekvienais metais skelbiama aukštosios mokyklos interneto svetainėje. Aukštosios mokyklos metinėje veiklos ataskaitoje turi būti nurodyti šie duomenys: studentų, dėstytojų, mokslo ir administracijos darbuotojų, tarp jų ir atvykstančių iš užsienio, skaičius; aukštosios mokyklos dėstytojų, mokslo ir administracijos darbuotojų sudėtis ir kvalifikacija; absolventų skaičius; pagal studijų programas įsidarbinusių absolventų skaičius; studijų programų skaičius; aukštosios mokyklos lėšos, tenkančias vienam studentui; aukštajai mokyklai skiriamos valstybės biudžeto lėšos, tarp jų Europos Sąjungos paramos lėšos, ir jų panaudojimas; aukštosios mokyklos bendras patalpų plotas, tenkantis vienam studentui; atliekamų mokslinių, taikomųjų tyrimų (mokslinės veiklos), profesionalaus meno veiklos aprėptis. Švietimo ir mokslo ministras gali nustatyti ir kitus duomenis, kurie skelbiami aukštosios mokyklos metinėje veiklos ataskaitoje“.Manyčiau, šiuo atveju Ministerijos valdininkė p. Danguolė Baliukynienė praleido gerą progą žmonėms pasakyti tiesą. Apie atskaitomybę Tautai, „visuomenei, steigėjams ir juridinio asmens dalyviams“ Jūs apskritai nelinkusi net prisiminti to. Jūs, tokios Ministerijos oficiali atstovė gėdingai pamiršote, kad, kaip pabrėžė Vytautas Alantas: (...) „Tautą reikia nuolat kurti, o tai reiškia, jog ideologija nėra sustabarėjusi į geležinius rėmus įrėminta doktrina, o gyva, besikeičianti, atsinaujinanti pasaulėžiūra, atremta į tvirtą tautinį pagrindą. Mums reikia ideologijos, telkiančios tautos jėgas bendram tautos labui siekti. Be to, tautinė ideologija turi aiškiai pabrėžti grėsmę tautai. Juk savaime suprantama, kad ideologiniai svarstymai turėtų vykti visiškai kitokioje plotmėje, jei lietuvių tauta gyventų saugioje geopolitinėje zonoje.“ Tokiu atveju būtų galima sutikti su tais, kurie sako: „Man visai nesvarbu, kokia bus Lietuvos ateities santvarka, man svarbiausia, kad visi „geradariai“ išsinešdintų ir leistų mums šeimininkauti patiems savo namuose!“ Likimas mūsų tautai lėmė įsikurti neramioje Rytų ir Vakarų kryžkelėje. Ar rankas sudėję nuolankiai ir toliau leisime savo lemtį tvarkyti kitiems, kol galų gale mus galutinai sumals kaimynų imperializmo girnos? Nusižeminę ir nulenkę galvas priiminėsime pražūtingą mūsų tautai imigrantų ir pabėgėlių skaičių? Pamiršę vargstančius savuosius piliečius studentus, sudarysime iškirtines sąlygas kitos valstybės piliečiams? Jūs, valdininkai, nenorite nei derinti, nei informuoti apie tai Lietuvos žmonių? Apsimesdami ir prisidengdami autonomijos teise, kad galite švaistyti mūsų valstybės biudžeto lėšas kaip panorėję? Be mūsų žinios ir sutikimo? Grįžtelėję į savo istoriją, matome mus esant nuolatinėje gelbėjimosi stadijoje. Mums reikia pagaliau iš tos lomos pakilti į kalnesnę vietą: lietuvi, pakelk galvą ir tu tai suprasi, skirtingai nei kai kurie – nors tarsi turėtų būti mūsiškiai – valdininkai. Pastarieji nenori kelti rankų už bendrą tautos ir valstybės labą. Vėlgi apsimesdami ir mus klaidindami, kad Alioša, Jurgis ir Džonas, susėdę už vieno stalo, staiga užtrauks sutartinę.

Siekti visuotinės vienybės yra niekad nepasiekiamas idealas, nes žmonės lieka skirtingais žmonėmis, ir nei jų galvosenos, nei charakterių nepabruksi po viena uodega. Juolab, tokių kaimynų, kurie, tarsi savaisiais, be sentimentų ir komentarų mojuoja pagrobtaisiais mūsų tautos simboliais. Mūsų istorikai tyli. Tame tarpe ir Universiteto Rektorius. Todėl, visų pirma, mūsų valdininkija turi mylėti savo tautą ir jai tarnauti. Pirmiausiai – Lietuvos piliečiams. Laikas eiti Nepriklausomybės keliu ir ryžtingai atmesti visų svetimųjų direktyvas, kurios trukdo lietuvių tautai savo tėvų žemėj turėti išliekamumo ir tęstinumo pagrindus. Ar išgirdote ir supratote mane, Ministerijos tarnautoja p. Danguole Baliukyniene? Tokiu atveju, svarbu įsidėmėti, kad svarbus teisinės visuomenės tikslas suteikti kiekvienam Lietuvos piliečiui kuo geresnį gyvenimą, bet valstybės institucijos turi laikytis įstatymų, o ne demagogiškai juos interpretuoti ir ignoruoti, pridengiant tą gėdą užmirštuolės ir internacionalizmo principu. Esant tokiai padėčiai Lietuvos piliečių diskriminacija neteisėta.

Pagarbiai Advokatas dr. Antanas Bartusevičius

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija mano, kad universitetų autonomija - indulgencija diskriminuoti lietuvius ir švaistyti mokesčių mokėtojų pinigus


Prieš dvi savaites informavau ŠMSM apie straipsnį „Klausimas Sveikatos apsaugos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoms: Kodėl pažeidžiama Lietuvos Konstitucija ir lietuviai diskriminuojami baltarusių atžvilgiu? Dr.Algimantas Lebionka kalbina advokatą dr.Antaną Bartusevičių“, paskelbtą portaluose www.manolietuva.com ir www.lebionka.blogspot.com:

https://manolietuva.com/?p=3554

http://lebionka.blogspot.com/2020/08/klausimas-sveikatos-apsaugos-ir.html

Šiame straipsnyje pateikiamas kvalifikuotas įvertinimas antikonstitucinės Sveikatos apsaugos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų veiklos, pateikiami faktai, kad šios įstaigos pažeidžia lygiateisiškumo principą, diskriminuoja Lietuvos piliečius Baltarusijos piliečių atžvilgiu, suteikdamos jiems nemokamą mokslą ir stipendijas, juos nemokamai gydydamos, kai Lietuvos piliečiams šios paslaugos pastaruoju metu tapo praktiškai neprieinamos.

Rugpjūčio 31 dieną gavau ŠMSM atsakymą:

Laba diena

 Atsakydami į Jūsų laišką, informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 straipsnio 3 dalyje ir  Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje aukštosioms mokykloms suteiktą autonomiją, apimančią akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą, grindžiamą savivaldos principu ir akademine laisve, aukštosios mokyklos pačios  savo statuto nustatyta tvarka priima ir šalina studentus, nustato studijų tvarką, skiria stipendijas studentams iš savo ar rėmėjų lėšų.

Pagarbiai

Danguolė Baliukynienė

Informacinių sistemų ir
dokumentų valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė
Aš manau, kad ypač žemos kvalifikacijos ŠMSM ministerijos vyriausioji specialistė net neperskaitė aukščiau mano minėto straipsnio, kuriame advokatas dr.Antanas Bartusevičius rašė:Šiandien išgirdome dar vieną džiugią žinią: Lietuvos studentija gaus dar mažiau stipendijų studijoms, nes mūsų „turtingi“ universitetai kitos valstybės piliečiams – baltarusiams studentams siūlys nemokamas studijas. (In.: L.rytas.lt, 2020-08-21). Vakar Vilniaus Universitetas informavo siūlysiantis baltarusių studentams nemokamas studijas. Puiku! Atsieit taip siekiama išreikšti solidarumą ir paremti kaimyninės šalies demokratiškumo siekius. Prieš trisdešimt metų, penkiasdešimt metų girdėjome tokius lozungus ir šūkius. SSRS gelbėjo visa pasaulį nuo varguolių. Vilniaus Universiteto rektoriaus Rimvydo Petrausko nuomone, gabiausiems priimtiems studentams pirmaisiais studijų metais bus mokama 200 eurų dydžio stipendija. Visu jų studijų kaštus prisiims Vilniaus Universitetas. Nuostabu! Rektoriaus nuomone, Vilniaus Universiteto istorija glaudžiai susijusi su baltarusiškos tapatybės formavimusi, bei tautų bendryste, nes sieja bendra Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės praeitis ir tai galėtų būti Lietuvos ir Baltarusijos visuomenes siejantis pagrindas. (Mūsų pastaba: Tai jau tikrai, nes juk sovietinės Baltarusijos istorikai seniai teigia, kad visi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karaliai ir kunigaikščiai – baltarusiai.) Kaip gi tada su LR konstituciniu aktu 1992 m. birželio 8 d. Nr. 1-2622, pasirašytu senojo V.Landsbergio? Kai buvo nutarta: puoselėti abipusiškai naudingus ryšius su kiekviena valstybe, anksčiau buvusia SSRS sudėtyje, tačiau niekada ir jokiu pavidalu nesijungti į jokias sandraugas. Šiuo atveju Lietuvos valstybė pasišovė būti naudinga ir paremti nedemokratinę valstybę savo maloninga labdara, nors tos valstybės Prezidentą pirmoji Pasaulyje įvardino kaip neligitimų. Tuo pačiu, valdžioje esantieji, pamiršo LR Konstitucijos 5 str.: “Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms”). Konstitucijos 29 str.: „Įstatymui (…) valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs“). Konstitucijos 40 str.: „Aukštosioms mokykloms suteikiama autonomija“; Konstitucijos 41 straipsnis: „Aukštasis mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus sugebėjimus. Gerai besimokantiems piliečiams valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas“); Konstitucijos 45 str.: „Piliečių tautinės bendrijos savo tautinės kultūros reikalus, švietimą, labdarą, savitarpio pagalbą tvarko savarankiškai. Tautinėms bendrijoms valstybė teikia paramą“).

Šiuo atveju, Lietuvos valdininkija, ignoruodama Konstituciją ir principą, kad visų pirma – Lietuvos piliečiai, mūsų studentus palieka be grašio, o likusias visas negausias lėšas skiria kitos valstybės studentų privilegijuotam finansavimui. Tai neteisinga ir amoralu.

Arba tai galima interpretuoti taip, kad Lietuvos autonominės aukštosios mokyklos tokios turtingos, kad gali išlaikyti įvairių valstybių migrantus? Tai ko nuolat verkšlena, kad niekam neturi pinigų? Pasirodo, kad turi. Pamiršdamos savuosius piliečius ir palikdamos juos su ubagiškai ištiesta ranka.

Manyčiau, šiuo atveju Lietuvos valdininkai ir Vilniaus Universiteto istorikas rektorius praleido gerą progą patylėti.“66. Susinaikinti neuždrausi, o valios nenupirksi (video)


 Įvykiai rodo tvirtą JAV demokratų ryžtą sunaikinti JAV valstybę. Tam jie turi neribotus kiekius finansinių resursų, nes yra transnacionalinio finansinio kapitalo kūrinys, tam jie turi milijonus juodų dykaduonių, kurie pikti ant Amerikos ir viso pasaulio, kad jų protėvius išplėšė iš neeolito, jie turi ir patirtį žudyti „diktatorius“, kurią išbandė ant Kadafio Libijoje ir Sadamo Irake. Tik B52 be reikalo virš Lietuvos skraido, pripiltų į juos amerikonai napalmo ir lietų sau ant Vašingtono, kaip liejo ant Vietnamo, juk taip efektyvų! Stebėtų tuomet, kaip dega jų prezidentas per CNN, kaip raitosi iš skausmo, stebėtų ponios Klinton reakciją į tai. Pamenate, kaip ši labiausiai pasaulyje išsigimusi moteris žavėjosi, maivėsi prieš kamerą, kai buvo žudomas pulkininkas Kadafis? Neužmirštamo kraupumo vaizdas!Svarbiausia tai, kad JAV visą savo „demokratiją“ jau spėjo išplatinti po visą pasaulį. Net Lietuvoje tos amerikoniškos „demokratijos“ jau į valias. Misija, tarytum, baigta. Dabar ne tik amerikonai gali džiaugtis iš MIP sklindančiomis pasakomis, valgyti plastiką ir į valdžią rinkti idiotus baidenus. Tai ir mes jau darome. Vieno mums trūksta – BLM, bet ir čia Lietuva labai stengiasi, sparčiai šitą juodą auksą importuoja, prieš juos keliais šliaužioja, kaip seimo narė Armonaitė ir jos išprievartautos Vilniaus moksleivės, jiems meldžiasi.Vieno prieš JAV mirtį amerikonai nesuspėjo padaryti – nuversti baltarusio Lukošenkos per jo 66 metų gimtadienį, Gaila, tiek pinigų buvo investuota, tiek daug metų opozicija buvo rengta, o Lukošenkos fronto net išverstakailis komunistpalaikis Linkevičius nepralaužė su savo storu pilvu, visas Baidenu ir JAV demokratais nėščias.
Nepanoro Lukošenka būti nuverstas, nepanoro būti tampomas ir žudomas, priešinasi. Negeras toks. Nepriima šios amerikonų dovanos 66 gimtadienio proga.

Kai kas iš rytų ir vakarų piktinasi, kodėl tas „paskutinis diktatorius“ nepasiduoda. O man jis patinka, tai tikras valstietis, paskutinis Europos arijas, kuriam neužmausi moteriškų aukštakulnių ir pėdkelnių, ne išmarginsi septyniom iškrypėlių spalvom. Automatas jam tinka. Vyras taip ir turi elgtis. Žinoti, kada į ranką imti arklą, kada šautuvą.
2020-08-30

Lietuviškos fake news nepastebėjo 2 – tūkstantinio piliečių protesto mitingo Vilniaus centre „Už laisvą pasirinkimą“

 


Perverčiau Lietuvos fake news – LRT, Delfi, Lietuvos rytą, Tele3.lt. Apie vakarykštį mitingą „Už laisvą pasirinkimą“ - tyla. Na, suprantama, komercinės prestitutės dirba už pinigus, dezinformuoja už pinigus, gulasi po kiekvienu už pinigus. Tik kodėl mes turime šerti LRT, tapusia ne nacionaliniu transliuotoju, bet nacionaliniu parazitu, kuris už mūsų pinigus skleidžia LGBT, globalizmo, BLM ideologijas, remia JAV Demokratų partiją ir kiekviena pasitaikiusia proga mėgina įspirti JAV prezidentą Donaldą Trampą? LRT nepraleisdavo progos informuoti apie kelis prie Seimo susirinkusius narkomanus, ar kokio nors Vilniaus tarybos iškrypėlio piketą, neteisėtai kovidinio karantino metu surengtą BLM šabašą. Aš manau, kad LRT reikia išformuoti ir privatizuoti. Tai struktūra kenkianti Lietuvos valstybei ir lietuvių tautai.

Mitingas „Už laisvą pasirinkimą“ buvo gerai organizuotas ir, manau, pavyko. Stebėję šį renginį iš viršaus mano, kad buvo apie 2000 dalyvių. Aš čia neužsiimsiu jo tribūnų kalbų perpasakojimu. Kiekvienas turėjo galimybę su jų įdomiomis ir labai aktualiomis kalbomis susipažinti.

Aš manau, kad fake news, ignoruodamos reikšmingus Lietuvos įvykius, sulauks analogiškos visuomenės reakcijos – abejingumo jų skleidžiamai dezinformacijai ir melui.
Eduardas Chodos: JAV prezidentas Donaldas Trampas yra slapta priėmęs judaizmąRugpjūčio 30 dienos video, pavadintame „Eduardo Chodoso brifingas ir skrydžių analizė Nr.55“ Eduardas Chodos, žinomas Ukrainos politinis veikėjas iš Charkovo, informuoja, kad JAV prezidentas Donaldas Trampas slapta yra priėmęs judaizmą. Chodos pasakoja (33:05):

„Jiems (Chabad-Liubavič sektai, A.L.) dabar reikia išleisti pagal analogiją knygą „Trampas ir Chabadas“ ir parodyti, kaip jie naikina Ameriką, panašiai į tai, aš pasakojau, kaip jie prieš 30 metų sunaikino TSRS. Aš tame dalyvavau. Dabar Ameriką naikina. Tai Amerikos problema, tegul jie tuo užsiima. O tėvui Andiejui aš atskirai pranešiu, kad šita sekta prasiskverbė į Trampo šeimą. Jo duktė priėmė judaizmą, žentas Kušneris labai žinomas chabadnikas, pats Trampas slapta priėmė judaizmą ir dabar viską sprendžia naudai Chabado, Izraelio, atkreipkite dėmesį. Todėl, iš esmės, Amerika pasmerkta. Po rinkimų pamatysite, kas ten prasidės.“

Yotube dažnai panaikina autoriaus video medžiagą, todėl Chodos nurodo ir kitus jo teikiamos informacijos resursus:

Эдуард Ходос в соц. сетях и другие ресурсы: https://vk.com/hodos.eduard https://ok.ru/group/53725966631063 http://www.facebook.com/hodos.eduard/ http://twitter.com/EduardHodos/ http://eduardhodos.livejournal.com/ http://my.mail.ru/mail/eduard.hodos/ http://hodos-video.com/ https://www.tumblr.com/blog/eduardhodos https://rutube.ru/video/person/8382930/ https://www.youtube.com/channel/UC9Vt... https://www.instagram.com/eduard.hodos/ Ищите канал " Эдуард ХОДОС " в Telegram https://t.me/hodos2019 https://www.mediafire.com/folder/9bdg...2020-08-29

Mano bičiulis advokatas dr. Antanas Bartusevičius dalyvaus Seimo rinkimuose

 

KODĖL REIKIA BALSUOTI UŽ ADVOKATO DR. ANTANO BARTUSEVIČIAUS KANDIDATŪRĄ SEIMO RINKIMUOSE

Aš, advokatas dr. ANTANAS BARTUSEVIČIUS, įgijęs išsilavinimą Vilniaus, Maskvos ir Ilinojaus universitetuose, skirsiu savo žinias ir patirtį, kad tapęs Seimo nariu pasiekčiau:

 • Lietuva-lietuvių tautos namai, todėl kiekvienas lietuvis turi prigimtinę teisę į Lietuvos pilietybę ir jos nepraranda gaudamas antrą pilietybę.

 • Lietuvos valstybės tikslas – stabilizuoti demografiją, siekti, kad gimstamumo koeficientas būtų ne mažesnis už 2,3. Gimus antram vaikui, valstybė kompensuoja 30% kredito būstui, trečiam – 50, o ketvirtam – 100%.

 • Ne naujiems poligonams! Kariuomenei: 2% BVP.

 • Minimali pensija 60% minimalaus atlyginimo. Personalinių „dvigubų“ pensijų naikinimas.

 • Žmonių renkami teisėjai, prisiekusiųjų teismas, nepriklausomas prokuroras.

 • Homoseksualizmo propagandos ir agitacijos draudimas.

 • Juvenalinės justicijos naikinimas.

 • Atsisakymas dalyvauti pabėgėlių iš trečiųjų šalių perkėlimo susitarimuose.

 • Atsisakymas finansuoti Pasaulio sveikatos organizaciją.

 • Stambulo konvencijos denonsavimas.

 • Progresiniai mokesčiai.

 • Seimo narių atšaukimo galimybė.

KEISKITE TUOS, KURIE DIRBA SAU, BET NE RINKĖJAMS!

Balsuokite už advokatą dr. ANTANĄ BARTUSEVIČIŲ, esantį Lietuvos liaudies partijos rinkiminiame sąraše Nr.4 ir siūlantį esminius pertvarkymus Lietuvoje.

Balsavimo biuletenyje prašau pažymėti kryželiu ANTANO BARTUSEVIČIAUS eilutėje esantį apskritimą.

Politinė reklama.


Lietuvos užsienio politiką lemia „vertybės“, kitų šalių - ekonomika

 


Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius šiandien ir vėl pakartojo, kad santykiuose su Baltarusija jam svarbiausia - „vertybės“. Tik kokios gi šito pono „vertybės“? Ir ar visos valdžios deklaruojamos „vertybės“ iš tiesų yra vertybės, o gal tos „vertybės“ yra nuodai mūsų tautai? Pavyzdžiui, tokios „vertybės“, kaip „homoseksualizmo ideologija“ ar „pabėgėliai“, kurie niekaip neatitinka pabėgėlio apibrėžimo pagal Ženevos konvenciją. O gal „europinėmis vertybėmis“ yra konformizmas, neprincipingumas, chalujaus mentalitetas. Štai šias „vertybes“ ponas Linkevičius yra puikiai įsisavinęs. Aš gerai pamemu, kaip Linkevičius skleidė komunizmo „vertybes“ sovietinėje imperijoje. Pakeistos „vertybės“, į diametraliai į priešingas, nesumažino pono Linkevičiaus pilvo dydžio, kaip nebūtų keista. Nuo naujų „vertybių“ jis dar labiau sutino. Priešingai negu Linkevičiaus pilvas, Lietuva tik traukiasi, it Šegrenės oda. Reiškia, tos „vertybės“ - jokios ne vertybės, o nuodai Lietuvai ir lietuvių tautai.


Suėdę žuvį, katinai mėgsta vazotis su jos oro pūsle. Štai tokia pūsle Lietuvai dabar yra ponia Baltarusijos „prezidentė“ S.Cichanouska. Tik kokia nauda iš šitos „pūslės“, iš tos iki skausmo kvailos vazonės, kuri tik kenkia mūsų valstybės ekonomikai? Tik ar tai svarbu storapilviams „vertybių“ skleidėjams.

Pažvelkime į tokios nevykusios, bet minėtomis „vertybėmis“ paremtos, „politikos“ ekonominius rezultatus.

Protestai Baltarusijoje rimsta, valstybinės įmonės, kuriose protestavo 10-15% darbuotojų, darbo nenutraukė, dirba toliau, nors iš ES buvo skatinami. Sulaukęs Putino karinės paramos ir rinkimų legitimumo pripažinimo, Lukošenka jaučiasi užtikrintai. Vakar jis pareiškė, kad atsisakys Klaipėdos uosto paslaugų, kas Lietuvai reikš 100 milijonų eurų pajamų sumažėjimą. Grasinama neleisti ir mūsų transporto tranzito per Baltarusijos teritoriją.

Kenkimas Baltarusijai prasidėjo anksčiau. Kol Astravo AE buvo projektuojama, pradėta statyti, premjera A.Kubilius aplink statybas važinėjosi dviratuku, atgrasus senelis kikeno į barzdą. Imta protestuoti ir valgyti jodo tabletes tik tuomet, kai AE projektas išėjo į finišo tiesiąją.

Lietuva šiandien importuoja 80% brangios elektros energijos iš Švedijos. Kaimynams atsisakius pirkti Astravo AE elektrą, Baltarusija atsidurtų sunkioje padėtyje, nes elektros nebūtų kur dėti, o Rusijai ši šalis privalo grąžinti kas metai virš milijardo dolerių už statybai paimtą kreditą, kas sudaro devintą Baltarusijos pajamų dalį.

Astravo AE, dirbdama pilnu pajėgumu, kasmet pagamins po 23 trilijonus kilovatvalandžius energijos. 2019 metais Baltarusija generavo 39,8 trilijonus kilovatvalandžių. Prieaugis sudarys 50 procentų. Išjungti savo šilumines elektrines Baltarusija negali, nes jos šildo šios šalies miestus.

Vokietijos nacionalinei vandenilio energetikos plėtrai Vokietija numato skirti 9 milijardus eurų.

Tai atveria perspektyvas Baltarusių perteklinei elektros energijai.

Paprasčiausias vandenilio gavybos būdas yra iš gamtinių dujų. Esant totaliai Astravo AE blokadai, numatoma gaminti vandenilį, juo labiau, kad Jamalas-Europa dujotiekis yra greta.

Štai taip su tomis AE vertybėmis: Lietuva kenks pati sau, o kaimynai naudosis mūsų kvailumu konkurencinėje kovoje. Pas protingus užsienio politiką lemia ekonomika, o pas durnius - „vertybės“.


2020-08-28

Ideologija arba mirtis! Pasaulinis hibridinis karas ir Baltarusijos įvykiai


Nesenai pasirodė Rusijos akademiko Sergejaus Gazjevo straipsnis „Ideologija arba mirtis! Pasaulinis hibridinis karas ir Baltarusijos įvykiai“, kuriame autorius prognozuoja, kad Rusijos valstybės laukia žlugimas, jeigu ši šalis nesukurs ideologijos, kuri įprasmintų jos, šios didžiausios pasaulyje šalies, egzistenciją. https://zavtra.ru/blogs/ideologiya_-_razmishleniya

Mano manymu, Glazjevo straipsnis yra aktualus ir mums, lietuviams, nes Lietuva gyvena be jokios ideologijos, be jokio tikslo ir ateities plano. Iki šiol mūsų „elito“ tikslas buvo išvogti Lietuvos valstybės turtą, o po to išvogtą šalį patalpinti į ES, kad atsirastų galimybė vogti struktūrinių ES fondų pinigus, įvairią paramą. Baigiasi ir šis etapas. Dabar mus valdantys partiniai vagys, prisidengdami COVID-19 isterija, vagia ateities kartų sąskaita, klampina šalį į užsienio skolų liūną.

Artėja seimo rinkimai, tačiau Lietuvos politinės partijos į juos žengia be ekonomine logika pagrįstos politinės ideologijos, galinčios atnešti lietuvių tautai realią naudą. Tikiuosi, kad šioje liūdnoje situacijoje akademiko S.Glazjevo mintys bus naudingos. Žemiau pateikiu Glazjevo straipsnio vertimą iš rusų kalbos. A.L.

Vakarų agentūros bandymai organizuoti Baltarusijoje eilinę spalvotą revoliuciją buvo laukiami. Kiekvieną kartą visaliaudinių rinkimų metu amerikiečių specialiosios tarnybos surengia provokacijas su tikslu nuversti jiems netinkamus režimus ir atvesti į valdžią jų išugdytas marionetes. Šis darbas tapo konvejeriu ir yra dalimi valdančiosios Amerikos elitos naudojamas siekiant palaikyti pasaulinį viešpatavimą. Ši rutininė technologija vadinama „minkštąja jėga“. Ji gana efektyvi valstybėse, neturinčiose ideologijos, ir neveikia visuomenėse, kurias jungia viena ar kita nacionalinė ideologija.

Jei valstybėje nėra ideologijos, tai, faktiškai, joje dominuoja pinigų valdžia, pridengta libertariškumo ir pseudopatriotizmo mišiniu.

Vulgaraus liberalizmo ideologija legalizuoja papirkimus, įskaitant valdžios sprendimus. Patriotinė retorika naudojama pridengti korupciją ir piktnaudžiavimą valdžia. Tokiais yra dauguma autoritarinių trečiojo pasaulio valstybių režimų, prie kurių prisidėjo ir postsovietinė erdvė. Kaip rodo Lotynų Amerikos ir Afrikos patirtis, panašūs režimai gali egzistuoti gana ilgai, jeigu jie tenkina išorines ideologiškai motyvuotas jėgas. Jie gali ir žlugti, jeigu išorinėms jėgoms pavyksta perpirkti ir įbauginti kritiškai svarbią dalį valdančiosios elitos. Jeigu pastaroji-kompradoriška, tai padaryti gana paprasta.

Nuversti Janukovičiaus režimui amerikiečių specialiosioms tarnyboms pakako keturių mėnesių. Kai tiktai Ukrainos prezidentas atsisakė pasirašyti vergišką sutartį su Europos Sąjunga, jie pradėjo jo nuvertimo kompaniją, pasiremdami savo agentūra valdžios organuose, MIP, verslo sluoksniuose.

Pirmiausiai, į reikiamą pozą „ko pageidaujate“ buvo pastatyti Ukrainos ofšoriniai oligarchai.


Grasinant konfiskuoti išvežtas iš Ukrainos pajamas, jie tuojau išdavė savo prezidentą. Tuo pat metu prieš Janukovičių ėmė veikti grantus gaunantys žurnalistai, senai finansuojami vakarų specialiųjų tarnybų. Jo korumpuota aplinka, įskaitant jėgos struktūrų darbuotojus, ir jis pats, buvo paralyžiuoti baimės prieš vakarų sankcijas, kuriomis grasino visi NATO šalių lyderiai ir jų pasiuntiniai, jeigu režimas naudos jėgą prieš maindaunus. Pastarieji, tuo metu, sparčiai ginklavosi ir virto smogikais, vadovaujamais amerikiečių instruktorių. Kaip tik jie įgijo karinę parengtį, o išduoti korumpuotų valdininkų teisėsaugininkai ją prarado, amerikiečių partneriai išvedė jų išugdytus neonacistus šturmuoti vyriausybinius pastatus ir vykdyti valstybės perversmą. Po to sekė Ukrainos nacionalinio turto grobimo penkmetis, prižiūrint amerikiečių marionetėms, kurios jau net ėmė prekiauti žmonėmis ir jų organais.

Prieš minkštą jėgą yra kieta jėga, kurios naudojimas gali gana ilgai išlaikyti autoritarinį režimą. Tačiau, jeigu tauta neturi ideologinio pagrindo, režimo krachas vyksta po vado mirties. Arba, kaip Libijos atveju, jeigu, esant išorės ideologiškai motyvuotai grėsmei, nepakankamai stiprios šalies autoritarinis režimas praranda išorės sąjungininkus.

Beveik visos postsovietinės valstybės turėjo patirtį tokių valstybės perversmų, organizuotų amerikiečių specialiųjų tarnybų. Jie, ne be pagrindo, sau priskyrė pergalę prieš TSRS ir iki šiol pretenduoja valdyti mūsų teritoriją. Jiems pavyko organizuoti valstybinius perversmus, siekiant uzurpuoti valdžią jų marionečių pagalba: Rusijoje 1993-jų rudenį, Ukrainoje 2004-aisiais (oranžinė revoliucija) ir 2014-siais, Gruzijoje 2003-siais, Moldavijoje 2009-siais, Kirgizijoje 2005-siais.

Visur, kur pavyko, jų statytiniai apiplėšė jiems perduotas valdyti šalis, išvežė apie 2 trilijonus dolerių į užsienį ir perdavė likučius aktyvų amerikiečių ir europinėms korporacijoms. Bet ši liūdna patirtis, kaip matome iš pastarųjų įvykių Baltarusijoje, nesuteikia patikimų skiepų visuomenės sąmonei prieš amerikiečių specialiųjų tarnybų „minkštąją jėgą“. Jų išpenėta agentūra, veikdama naujos kartos atstovus, bando destabilizuoti politinę situaciją kiekvienu patogiu atveju. Be ideologijos, užtikrinančios valdžios ir tautos vienybę, net efektyviausi autoritariniai režimai negali garantuoti savo tęstinumo ir neturi ilgalaikio tvarumo. Ir priešingai, esant nacionalinei ideologijai, net tokios mažos šalys, kaip Kuba ir KLDR, gali vienos pačios pasipriešinti išorės priešams, atremdamos visus jų bandymus nuversti vyriausybę.

TSRS griuvo po to, kai dauguma žmonių nustojo tikėti komunizmo statyba. Jo mokslinė interpretacija, mokslinio komunizmo pavidalu, buvo privaloma visiems žmonėms, turintiems aukštąjį išsilavinimą. Ji neatlaikė kritikos. TSKP išsigimimas iš produktyvaus visuomenės elito avangardo į nomenklatūrinį-biurokratinį sluoksnį atėmė iš valdžios galimybę efektyviai valdyti ir imunitetą išdavystei. Išorės priešams pavyko surengti chaosą, valstybės perversmą ir Sovietų imperijos žlugimą nereikšmingomis pastangomis per savo įtakos agentus politinėje vadovybėje.

Nuo to laiko nei viena iš posovietinių valstybių nesugebėjo sukurti žmonėms įtikinamos ideologijos, kuria vadovaudamiesi žmonės galėtų paaukoti savo gyvenimą. Jos pakeitimas liberaldemokratinėmis ir nacionalistinėmis dekoracijomis tik užmaskuoja pinigų galią, kuri gadina visas valdžios šakas. Be to, tai yra išorinių pinigų valdžia, kuriuos neribotais kiekiais spausdina JAV Federalinis rezervas, ECB, Anglijos bankas ir Japonija. Kad ši galia būtų absoliuti, jie budriai kontroliuoja NVS centrinius bankus, užtikrindami, kad jie nesukurtų vidinių kredito šaltinių ir neabejotinai laikytųsi TVF rekomendacijų dėl kredito emisijos apribojimo ir užsienio valiutų reguliavimo liberalizavimo.

Kelia nuostabą daugumos net stambių besivystančių valstybių vadovų nesugebėjimas išsiaiškinti JAV išorinio dominavimo piniginius mechanizmus. Aš perspėjau Brazilijos prezidentą Dilmą Russeff apie tai, kad Centrinio banko politika, didinant procentinę normą ir liberalizuojant valiutinį reguliavimą, sukelia investicijų ir verslo veiklos susitraukimą, ir ekonomikos kontrolės perdavimą Amerikos korporacijoms, o tai neišvengiamai sumažins dirbančių gyventojų pajamas ir sudarys sąlygas valstybės perversmui. Deja, taip ir atsitiko. NVS vykdoma pinigų politika sukelia panašius padarinius.

Kuomet buvau užsienio ekonominių santykių ministru aš bandžiau atverti Brazilijos rinką Rusijos aukštųjų technologijų produktų tiekimui. Prie stiklo braziliško romo mano kolega aiškiai man paaiškino, kad, nepaisant visų jo norų, to nebuvo galima padaryti dėl JAV specialiųjų tarnybų Lotynų Amerikoje personalo politikos.

Jie leidžia valstybių vadovams daryti viską, ką jie nori, su sąlyga, kad bus skiriami jų rekomenduojami centrinių bankų vadovai ir finansų ministrai. Be to, kuo blogesnės jų pinigų politikos pasekmės, tuo entuziastingesnių pagyrų jie gauna iš TVF ir pasaulio žiniasklaidos. Kaip tai daroma, galima paskaityti puikioje Džono Perkinso knygoje „Ekonominio žudiko išpažintis“.

Jos esmė yra vidinių kredito šaltinių sunaikinimas, didinant palūkanų normas ir sumažinant investicijų refinansavimo bankinius mechanizmus, taip pat nuolatinis pinigų ir finansų sistemos destabilizavimas, leidžiant laisvai plaukioti nacionalinės valiutos kursui. Neturint tarpvalstybinio kapitalo judėjimo apribojimų, to pakanka, kad būtų galima nustatyti Amerikos rizikos draudimo fondų, turinčių neribotą prieigą prie pigių kreditų iš Vakarų korporacijų, kontrolę užsienio valiutų rinkoje, realiame ekonomikos sektoriuje. Taigi Rusijoje šiandien pusę pramonės turto kontroliuoja ne rezidentai, o rublis tapo nepastoviausia valiuta G20 šalyse.

Penkeri šios NVS pinigų politikos metai sukėlė ekonomikos sąstingį, sumažėjimą gyventojų pajamų ir sumažėjimą valdžios institucijų autoriteto. Tai pagrindinė socialinė-ekonominė protestų Baltarusijoje priežastis. Po to, kai jos Centrinis bankas, po Rusijos, persijungė į aukščiau aprašytą politiką, Baltarusijos ekonominis stebuklas baigėsi. Jei prieš tai Baltarusija pagal ekonomikos augimą posovietinėje erdvėje buvo pirmaujanti, beveik du kartus viršijusi BSSR pasiektą gamybos apimtį, tai pastaraisiais metais ji užima paskutinę vietą pagal BVP augimo greitį Eurazijos ekonominėje sąjungoje.  


Neperdedant galima pasakyti, kad Lukašenkai pavyko sukurti savo ekonominį stebuklą Baltarusijoje. Neturėdama naftos, dujų, rūdos, juodžemio, žuvies resursų, baltarusių ekonomika sėkmingai plėtojasi remdamasi mašinų ir žemės ūkio produktų eksportu. Tame svarbų vaidmenį suvaidino partnerystė su Rusija, su kuria Baltarusija yra Sąjunginėje valstybėje ir bendroje rinkoje. Tačiau pastaraisiais metais dėl Vašingtono finansinių organizacijų rekomendacijų įgyvendinimo Baltarusijos ekonomika prarado svarbiausią postsovietinės erdvės pranašumą - išplėtotą vidaus kreditą. Centriniam bankui apribojus gamybos refinansavimo mechanizmus, Baltarusijos ekonomika tapo visiškai priklausoma nuo išorės paklausos ir investicijų šaltinių. Joks sukčiavimas reeksportuojant Ukrainos ir Europos produktus negalėjo kompensuoti prarasto vidaus kredito ir pakenkė pasitikėjimui santykiuose su pagrindiniu partneriu.

Šiandien skaudu stebėti, kaip Baltarusijos jaunimas, apsvaigęs nuo Vakarų įtakos, stengiasi paaukoti savo ateitį, kad įtiktų Vakarų lėlininkams. Absurdiški streikai valstybinėse įmonėse, nepagrįstos Lenkijos ir Lietuvos marionečių, ideologinių Pilsudskio įpėdinių, pretenzijos, traukia Baltarusiją į Ukrainos katastrofos kelią. Pinigų-kredito politikos klaidas lengva ištaisyti, ir dar yra pramoninis potencialas, kad sugrąžinti Baltarusijos ekonomiką į augimo trajektoriją. Bet to jau nepakaks. Reikia priemonių visuomenės sąmoningumui gerinti. Ir ne tik Baltarusijoje, kur valdžios autoritetas iki šiol buvo daug didesnis nei kaimyninėse postsovietinėse valstybėse.

Visuomenės sąmonės sveikatinimas negali būti atliktas be ideologijos, kurią palaiko tauta. Jeigu net Baltarusijoje, kur vyko sisteminė kova prieš korupciją, vyriausybė vykdė nuoseklią gamybos ir piliečių gerovės augimo skatinimo politiką, buvo palaikomos socialinės garantijos ir teisėsauga, pasitikėjimu valdžia suabejota, tai politinė destabilizacija kitose postsovietinėse valstybėse yra tik laiko ir išorės įtakos klausimas.

Laimei, pagrindinė išorės grėsmė Rusijai ir Baltarusijai greitai silpsta, krentant JAV tarptautinei įtakai ir didėjant chaosui jų viduje. Tačiau prarasdama ekonominį dominavimą pasaulyje, valdančioji Amerikos elita tampa vis agresyvesne, siekdama tai kompensuoti periferijos eksploatacijos stiprinimu. Amerikos marionečių užgrobtų šalių sužlugdymas – Irako, Libijos, Ukrainos, Gruzijos, Brazilijos – įgauna totalų charakterį. Prekybos karo eskalavimas prieš KLR ir finansinio - prieš Rusiją išėjo toli už ribų tarptautinės teisės. Po to, kai Amerikos iždas užgrobė Rusijos aliuminio aktyvų kontrolę, areštavo tūkstančių Rusijos piliečių sąskaitas, reikia laukti masinio arešto Rusijos ir Baltarusijos aktyvų, esančių anglosaksų jurisdikcijoje, įskaitant ofšorus. Padidės JAV NSA kibernetinių atakų, susijusių su informacijos, energetikos ir valdymo infrastruktūros objektams, intensyvumas. Padėtis Baltarusijoje liudija Amerikos specialiųjų tarnybų mobilizavimą tiesioginį kišimąsi į mūsų šalių vidaus reikalus ir Vašingtono pakenkimą teisinei tarptautinio saugumo sistemai - pasirengimui karinei agresijai.

Kaip išplaukia iš pasaulio ekonomikos vystymosi ilgų ciklų teorijos, JAV hibridinio karo eskalavimas tęsis iki trečiojo dešimtmečio vidurio, kada pasaulio ekonomikos vystymosi centras persikels į Pietryčių Aziją. Pagrindiniai mūšiai šio hibridinio karo, kurio metu priešininkas jau okupavo Ukrainą, Gruziją, Pabaltijį, dar prieš akis. Be formavimo bendraliaudinės ideologijos, užtikrinančios tautos palaikymą valdžiai, išsilaikyti pagrindiniame – informaciniame šio karo fronte bus neįmanoma. Konstravimas patriotinių ir didžiavalstybinių simuliakrų, kuriais užsiima politologai, yra ne kas kita, kaip imitacija, jei ne šios užduoties diskreditavimas.

Jelcino administracijos bandymai sugalvoti nacionalinę idėją galėjo sukelti tik sarkazmą. Pakenkęs Rusijos visuomenės sąmonės pagrindui - socialinio teisingumo troškimui, Jelcino režimas negalėjo tikėtis nieko, išskyrus neapykantą ir panieką iš masių. Tačiau nuo to laiko visuomenės socialinis susisluoksniavimas tik sustiprėjo. Socialiniai liftai praktiškai nustojo veikti. Deklaruojami politinės vadovybės ketinimai plėtoti ekonomiką yra sabotuojami, mažėja gyventojų pajamos, mažėja pasitikėjimas valdžia. Šiomis sąlygomis deklaracijos nustojo veikti. Žmonės gali tikėti konkrečiais darbais, kurie aiškiai parodo valdžios institucijų ketinimus atkurti socialinį teisingumą ir sukurti realias sąlygas kūrybingai piliečiams realizuotis produktyvioje veikloje.

Ekonominis tikslingumas ir mokslo teorija jau seniai siūlo valdžios institucijoms, kaip tai padaryti. Čia pateikiamas akivaizdžiausių priemonių, kurios tuo pačiu metu sukuria sąlygas ekonomikos plėtrai ir socialinio teisingumo atkūrimui, sąrašas: kapitalo išvežimo ir akivaizdžios korupcijos, teikiant didelius vyriausybės užsakymus ir sutartis, nutraukimas; valiutinių spekuliacijų apmokestinimas; įvedimas tikros, o ne imitacinės, pajamų mokesčių skalės; investicinės ir gamybinės veiklos kreditavimo mechanizmų plėtimas; adekvačių aplinkos teršimo mokesčių įvedimas; gamtinės rentos valstybės naudai išieškojimas ir atkūrimas visoje šalyje universalių socialinių garantijų; įvedimas realaus pragyvenimo minimumo ir atitinkamas padidinimas minimalaus užmokesčio; prieš Rusiją hibridinį karą vykdančių priešų turto konfiskavimas; strateginio planavimo įstatymo įgyvendinimas pasitelkiant viešojo ir privataus sektorių partnerystės mechanizmus, specialias investicines sutartis, tikslinių paskolų suteikimą patvirtintoms programoms ir projektams. Visa tai galima padaryti iki šių metų pabaigos ir išvesti ekonomiką iš krizės į pralenkiančio ekonomikos augimo trajektoriją ir padaryti ilgai lauktą proveržį, apie kurį kalba Rusijos prezidentas.

Tačiau, nepaisant akivaizdaus tikslingumo, nebus lengva įgyvendinti net šias seniai reikalingas priemones be ideologinio pagrindimo. Ir nepakankamai. Mums reikia ryžtingo posūkio link naujos pasaulio ekonominės tvarkos, kurios ideologinis pagrindas yra socialinio teisingumo, ekonominio efektyvumo, tradicinių moralinių vertybių ir pagarbos gamtai bei žmogui idėjų derinys.


Ši pasaulio ekonominė struktūra, kurią mes pavadinome vientisa, dabar KLR atsirado remiantis socialistinės ideologijos sinteze ir kūrybine asmens savirealizacija, vykdant gamybinę veiklą, centralizuotą strateginį planavimą ir rinkos konkurenciją, valstybės kontroliuojant pinigų apyvartą ir privatų verslumą. Valstybė veikia kaip įvairių socialinių grupių integratorė ir dirigentė, derindama pramoninius ir socialinius santykius, remdamasi socialinės gerovės augimo kriterijumi. Indijoje šiuo metu formuojama panaši socialinių ir ekonominių santykių sistema, tačiau remiantis demokratiniu politiniu pagrindu. Pagrindinius jo elementus galima pamatyti kitose sėkmingai besivystančiose Pietryčių Azijos šalyse.

Integralios pasaulio ekonominės struktūros pranašumai, palyginti su imperine, vyraujančia besibaigiančioje istorinėje eroje, akivaizdžiai pasireiškė KLR ekonominiu stebuklu, viršijančiu Indijos augimu, ASEAN šalių iškilimu; prieš tai - sėkmingai plėtojant Japoniją ir Pietų Korėją. Neabejotina, kad per ateinančius du dešimtmečius ši pasaulio ekonominė tvarka plis visur, o pasaulio ekonomikos centras persikels į Pietryčių Aziją. Tai išplaukia iš ilgų ekonomikos vystymosi ciklų teorijos ir turimų prognozių.

Ideologiniu imperatyvu, siejančiu vientisos pasaulio ekonominės tvarkos atkūrimo kontūrus, yra socialinio teisingumo ir tautinio solidarumo vertybės. Pinigams priskiriamas reprodukcijos ir ekonominės plėtros procesų aptarnavimo įrankio vaidmuo. Bankų sistemai taikomi investicijų į gamybos plėtrą finansavimo tikslai. Ekonomikos reguliavimas yra sukurtas siekiant skatinti gamybos ir žmonių gerovės augimą, remiantis laipsnišku ekonominio efektyvumo didinimu pasitelkiant mokslo ir technologijų pažangą. Visi šie principai, įskaitant pinigų išleidimo ir apyvartos, valiutos reguliavimo ir finansų kontrolės taisykles, yra nustatyti teisės aktuose. Taip pat vykdomosios valdžios atsakomybės už socialinės ir ekonominės plėtros rezultatus normas.

Atsakydamas į globalią finansų krizę, konstruodamas šiuolaikinę kūrimo ideologiją, autorius suformulavo socialiai-konservatyvios sistezės koncepciją. Jos esmė yra socialistinių ir tradicinių dvasinių vertybių derinys, siekiant žmonijos išlikimo ir tvaraus vystymosi. Turime apgailestaudami konstatuoti, kad jos nepriėmė nei socialistų internacionalas, nei bažnyčios hierarchija. Tačiau palaikė produktyvusis visuomenės elitas per balsavimą už tautinę patriotinę sąjungą „Rodina“ 2003m. Nėra jokios kitos ideologinės alternatyvos dabartiniam „Aukso veršio“ kultui.

Socialinės-konservatyvios sintezės sampratos aktualumą patvirtina A. Dugino „ketvirtosios politinės teorijos“ triumfas, pagal kurią būtina politinę istoriją permąstyti iš naujų pozicijų, anapus įprastų ideologinių klišių ir senų ideologijų - liberalizmo, konservatyvizmo, monarchizmo, tradicionalizmo, fašizmo, socializmo ir komunizmo, pagrįstas konvergentiniais metodais. Dugino teisingumą patvirtina auganti populistinių partijų įtaka Europoje, kurių ideologija apjungia kairiųjų (socialistinių) idėjų ir dešiniųjų (konservatyviųjų) vertybių savybes.

Kaip žinoma, idėjos valdo pasaulį. Tačiau, viena vertus, šiandienos apšviestos visuomenės sąlygomis jos turi būti konstruktyvios ir praktiškai patvirtinti savo efektyvumą. Kita vertus, valdantysis elitas turi jas nuosekliai įgyvendinti. Laikas demagoginėms technikoms ir imitacijai audringos veiklos praėjo. Norint sustabdyti didėjantį chaosą ir valstybingumo korupciją, užkirsti kelią didėjančiam visų karui prieš visus, būtina pertvarkyti valdžią. Šios transformacijos ašis turėtų būti valdžios institucijų atsakomybės už visuomenę mechanizmo įteisinimas. Vykdomoji valdžia - už gyventojų lygio ir gyvenimo kokybės gerinimą. Teisminė - už teisingus ir teisėtus sprendimus. Informacinė - objektyviai aprėpti tikrovę. Teisėkūros - išlaikyti šiuos visų valdžios šakų atsakomybės mechanizmus.

Tam būtinos politinės reformos ką tik prasidėjo priėmus Konstitucijos pataisas. To akivaizdžiai nepakanka. Įvykiai Baltarusijoje aiškiai parodo mūsų valdančiojo elito netinkamumą šio meto reikalavimams. Atsakymai į šiuos iššūkius negali būti universalūs visoms pasaulio valstybėms. Bet jie gali sujungti ir papildyti vienas kitą formuodami naują pasaulio ekonominę tvarką posovietinėje erdvėje.


https://youtu.be/NcqAMh9hMAo


2020-08-27

Baidenu ir JAV demokratais nėščias Linkevičius ir kiti jo bendraminčiai stumia Lietuvą į sunaikinimą

 


Valstybė ir ją formuojanti tauta negali gyvuoti be ideologijos. Atgimstant valstybei, 1991 metais, mes buvome ginkluoti tautine ideologija, tačiau greitai iš užjūrio atėjęs transnacionalinis kapitalas mūsų kvailose galvose nacionalizmą gudriai pakeitė į valstybei toksišką globalizmo ideologiją. Vėliau mes tapome tautinės konservatorių partijos, į kurią patraukė didelė dalis sąjūdiečių, maliginizacijos proceso liudininkais, liudininkais šios partijos virtimo į globalizmo ir homoseksualizmo ideologijų kalusą.


Ant šio globalistinio ideologinio kaluso gražiai prigijo ir visokie išverstakailiai komunistai linkevičiai, grybauskaitės, globalistų suformatuoi transformeriai nausėdos. Ši publika puikiai tiko „globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimui, kurios tikslas yra lietuvių tautos ir valstybės sunaikinimas.

Protinę demenciją ir moralinę degradaciją simbolizuojantis Džo Baidenas ir JAV demokratų partija, tapusi pasaulinio globalizmo bastionu, šiandien yra mūsų globalistinės valdžios ideologiniai orientyrai, jų idėjų šaltiniai.

Įvykiai Baltarusijoje parodė, kad mus valdantis „elitas“ yra globalistinis ir antitautiškas. Jis net nesuvokia, kad negalima kaimynams dalinti savo valstybingumo simbolius, o juo labiau džiaugtis, kad kaimynai perima pagrindinį Lietuvos valstybingumo simbolį Vytį, nes, dalindami savo valstybingumo simbolius didesnėms kaimyninėms tautos, mes prarasime ir valstybę. (Ženklai ir simboliai valdo pasaulį, Konfucijus)

Vakar pasiekė žinia, kad Baltarusijoje inicijuojamas susijungimo su Rusija referendumas. Ką dabar pasakys Baidenu nėščias Linkevičius? Džiaugsis, kad pašonėje yra ne tarp Rytų ir Vakarų svyruojantis Lukošenka, o V.Putinas, kad ne tik rusiška elektrinė, bet ir pati Rusija atsiranda 30 kilometrai nuo mūsų sostinės Vilniaus?

Baltarusija buvo buferine zona tarp NATO ir Rusijos, bet greitai šia zona tapsime mes, o Astravo elektrinė – fugasu, kurį susprogdinus, jokia NATO kariuomenė neįžengs į Rusiją pro radioaktyvaus Vilniaus griuvėsius.

Mano nuomone, išgelbėti Lietuvos valstybę nuo sunaikinimo gali tiktai tautiškumo (nacionalizmo) ideologija. Šiandien šią ideologiją atstovauja partija „Nacionalinis susivienijimas.“

P.S.: 13:30 Putinas pranešė, kad Lukošenkai jau suteikė ginkluotųjų pajėgų rezervą. Gal mūsų neadekvatūs linkevičiai-skverneliai jau pabaigs intrigas prieš kaimynus?

 


2020-08-26

Tas beprotiškas, beprotiškas, beprotiškas COVID-19 blefuskų pasaulis

Lietuvos COVID-19 blefuskai pasirodė visu gražumu. Praėjus vos dienai po Baltarusijos (Laisvės) kelio akcijos, surinkusios, kaip tvirtina MIP, apie 40000 dalyvių, kurios metu nemaža dalis valstybės veikėjų viešai ignoravo kaukių režimą ir kitus karantino apribojimus, valdžia vėl prakalbo apie šių ribojimų griežtinimą renginių metu. 

Prieš tai, rugpjūčio 21 dieną, įsigaliojus karantino sugriežtinimui, premjeras su Baltarusijos „prezidente“ S.Cichanouska, greta vienas kito sustoję, nesilaikydami nei kaukių režimo, nei distancijos patalpoje, šnekučiavo ir kalbėjo, pozavo prieš kameras. Tas pats vyko ir per S.Cichanouska spaudos konferenciją, kur ne tik ji, bet ir daugybė žurnalistų, nesilaikė karantino taisyklių. Budėję policijos pareigūnai jų nebaudė, ignoravo įstatymą, tuo parodydami, kad karantino taisyklės ir bausmės taikomos pasirinktinai, o karantinas ir COVID-19 isterija yra BLEFAS!

Prieš penkis mėnesius buvo aiškinama, kad COVID-19 pražudys milijonus žmonių, ligoninės nepajėgs priimti sergančių, grius medicinos struktūra, o, kad išvengti katastrofos, prireiks blokuoti visuomenę. O kiek mirusių nuo koronaviruso? Dešimtys. O kiek mirusių todėl, kad negavo madicinos paslaugų dėl koronaviruso? Šimtai. Per praėjusį Korona-isterijos ir blefo pusmetį mes sužinojome, kas ir kada pagamino šį virusą, kas ir kada jį paleido, kas ir kada planavo šią operaciją, kurios tikslas kolonizuoti pasaulį, vykdyti „perteklinių“ gyventojų genocidą. Visus šiuo duomenis esu per korona-psichozės laiką paskelbęs savo portaluose www.manolietuva.com ir www.lebionka.blogspot.com. Apie koronablefą pasisako sąžiningi gydytojai visame pasaulyje. Lietuvoje tokiu tiesos sakytoju yra profesorius Eduardas Vaitkus.


Kaukės dabar privalomos Didžiojoje Britanijoje, Austrijoje, Naujojoje Zelandijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir kitur. Kandidatas į JAV prezidentus nuo Demokratų partijos Džo Baidenas pareiškė, kad kaukės turi būti privalomos JAV.

Covidinės represijos kartais peržengia proto ribas. Melburne policija ėmė daužyti langus, eiti į būstus be orderio. Visos šios drakoniškos priemonės įvestos po to, kai senelių namuose numirė papildomai 11 senelių. Naujos taisyklės čia numato komendanto valandą nuo 8 vakaro iki 5 ryto, kada gyventojams leidžiama išeiti nusipirkti produktus ir pirmos būtinybės prekes, ir tik vienas šeimos narys, o taip pat tvarkymui darbui ir sportui (vieną valandą). Policija į namus gali įeiti be orderio ir leidimo. Tai negirdėtas žmogaus teisių pažeidimas viso miesto areštas. Pažymima, kad 2019 metais 310000 australų buvo hospitalizuoti dėl gripo, 900 mirė. Tai buvo didesnė grėsmė už COVID-19. Tačiau milijonai žmonių nebuvo įkalinti namuose.

Ellen Brown straipsnyje „From Lockdown to Police State: the “Great Reset” Rolls Out“ („Nuo užrakinimo iki policinės valstybės: išrieda didysis perkrovimas“) rašo, kad savo Melburnas pasiekė kraštutinumą su savo blokavimo priemonėmis, bet tai gali būti ženklu to, kas vyks visame pasaulyje. Iš pradžių reikėjo sušvelninti susirgimų kreivę, kad neperpildyti ligoninių, o praėjus 5 mėnesiams vakcinų karalius Bilas Geitsas pranešė, kad mes negalėsime sugrįžti į „normalią“ būseną iki tol, kol pasaulio 7 milijardo gyventojų nebus vakcinuoti. Ši „nauja norma“ gali trūkti eilę metų. Tai yra toks radikalus mūsų pilietinių laisvių apribojimas, kad mes turime nagrinėti įrodymus, tačiau šie įrodymai yra pernelyg silpni. Stenfordo universiteto tyrimas parodė, kad mirtingumas tesiekia 0,1-0,2 %, o pats Bilas Geitsas nurodo skaičių 0,14 procentų, kas nedaug viršija mirčių skaičių gripo atveju. Loughborough and Sheffield (Britanija) universitetų atlikti tyrimai parodė, kad vyriausybės įvestas karantinas padidina mirtingumą, padidėja savižudybių, narkotikų perdozavimų, skurdo, bado dėl bedarbystės. Globaliu mastu karantinas, UNICEF duomenimis, pražudė 1,2 milijonus vaikų, o PAR 29 kartus padaugėjo mirčių nuo kitų priežasčių, negu nuo koronaviruso. Švedija neblokavo šalies ir pasiekė pergalę. Tas pats pasakytina apie Baltarusiją.

Pandemija kurios nebuvo?

Pats Bilas Geitsas yra pripažinęs, kad dauguma PGR testų rezultatai yra „šiukšlės“. PGR atradėjas, Nobelio premijos laureatas Kary Mullis pareiškė, kad PGR testas yra netinkamas nustatyti virusinei infekcijai.

Liepos 27 dieną Torsten Engelbrecht and Konstantin Demeter savo straipsnyje „COVID-19 PCR Tests Are Scientifically Meaningless,” konstatuoja, kad COVID-19 PGR testai yra moksliškai beprasmiai.

Nepaisant to, kad PSO nuolatos mums tvirtino: „testai, testai, testai“. Naudodami beprasmius testus, PSO paklusnūs idiotai iš oro sukūrė iliuzinę epidemiją, kurios nebuvo! Tuo tarpu ekonomika turėjo būti sustabdyta, kol bus surasta vakcina.

Vokiečių ekonomistas prof.dr.Eberhard Hamer koronos krizę sieja su „kilusia pasauline ekonomikos katastrofa ir kylančia pasauline ekonomikos depresija.“ Jo nuomone „be panikos sukėlimo niekada nebūtų buvę tokių laisvės apribojimų ir tokios komandinės ekonomikos!”

„Po koronos krizės ateis didžiausia pasaulinė ekonomikos depresija, į kurią atves stambiojo kapitalo ir politikos panikieriai sustabdę viso pasaulio ekonomiką,“ - teigė Hamer.2020-08-25

Šimašius prieš Vytį Lietuvoje, bet už vytį Baltarusijoje. Ką šioje Lietuvos nedraugų kompanijoje veikė Tautininkai?


Rugpjūčio 23 dieną visoje ES buvo organizuota Baltarusijos opozicijos palaikymo akcija. Pas mus ji buvo pavadinta „Laisvės keliu“ ir tapatinama su „Baltijos keliu“. Taip šį mūsų Tautai svarbų įvykį emancipavo iš tautinio renginio į globalistinį, todėl ne nuostabu, kad jį Vilniuje rėmė „kanapiniai“, „vaivorykštiniai“ ir „pliažiniai“ BLM klapčiukai iš „Laisvės partijos“, o šios partijos lyderis masonas Šimašius (S.Tomo teigimu) negailėjo miesto pinigų
Buvo pamiršta feikinė COVID-19 „pandemija“, o generolas ordinatorius - vyskupas G.Grušas ir atgrasus anūko senelis užfiksuoti pažeidžiantys karantino reikalavimus. Buvo čia ir KGB „Magnolija“, kiti panašūs Lietuvos „mylėtojai“. Tik ką šitoje globalistų kompanijoje veikė Tautininkai su tais, kurie prieš Vytį Vilniuje, bet už Vytį Baltarusijoje?

Renginio išvakarėse gavau iš Tautininkų koordinatoriaus Arūno Eigirdo (Buvau šios partijos steigėju jai atsikūrus) laišką:

Sveiki, bendražygiai ir bendraminčiai.

Rytdienos solidarumo akcijai su baltarusiais (gyvoje grandinėje) kviečiame burtis Katedros aikštės atkarpoje tarp Varpinės bokšto ir Gedimino paminklo. Kas gali, atvykite su savo vėliavomis.

Kas neturi, Sakalas žada, jog transportas su tinkamu rekvizitų (vėliavos, plakatai, baneriai) bazuosis aikštelėje tarp Valdovų rūmų ir Nacionalinio muziejaus.“

Aš buvusiam bendražygiui, dar iš Sąjūdžio laikų, atsakiau:

Mano senelė kilusi iš Žlobino, todėl aš nevyksiu į Medininkus ir nelinkėsiu savo giminėms blogo.

https://manolietuva.com/?p=3570

http://lebionka.blogspot.com/2020/08/mano-senele-kilusi-is-zlobino-todel-as.html

Liūdna dėl Tautininkų. Ką gi jie ten veikė kartu su ideologiniais priešais?

Prieš kelias dienas Astros Astrauskaitės FB paskyroje išvydau susikabinusias rankas, kaip Tautininkų lyderio FB paskyroje (žiūr. nuotrauką). Juk ši narsi ir padori patriotė, einanti į Seimo rinkimus bendru sąrašu su tautininkais, neturėtų pasiklysti tarp dviejų medžių, stoti į vieną grandinę su savo politiniu priešu R.Šimašiumi, kovojančiu su Vytimi, niekinančiu tautos didvyrius ir jų atmintį, neturėtų nematyti su kuo „eina riešutauti“ į Baltarusišką kelią, nepamatyti, kad šis kelias neša grėsmes ne tik baltarusių, bet ir lietuvių tautai, Lietuvai. Šiandien, mano džiaugsmui, šitos rankos iš gerb.Astros paskyros dingo, bet ne mano nepasitikėjimas Tautininkais.


Visas iš broliavimosi su Baltarusijos opozicija grėsmes Lietuvai „Respublikoje“, papunkčiui, išdėstė signataras Rolandas Paulauskas:

1. „Mes matome po Vilnių platinamas baltai-raudonai-baltas vėliavas, kuriose yra Vytis. Ši vėliava atsirado 1918 metais, kai byrant Rusijos imperijai formavosi naujos valstybės. Tačiau Baltarusijos valstybingumas tuo metu formavosi nuo nulio ir jis buvo dvejopas. Vienas toks valstybingumas vadinosi Baltarusijos Liaudies Respublika ir jis buvo panašus savo esme į smetoninės Lietuvos tokį tautinį valstybingumo modelį. O kitas valstybingumas vadinosi LitBelas, t.y. Lietuvos ir Baltarusijos bolševikinė valstybė su Vinco Mickevičiaus-Kapsuko vyriausybe priešakyje. Tačiau ir vienu, ir kitu atveju Baltarusijos valstybingumas išeina iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teritorijos, t.y. visa Baltarusijos valstybė telpa arba į LDK, arba į Žečpospolitos teritoriją - kitokios teritorijos ji niekada neturėjo. Dėl to jie pasirinko vėliavą su Vyčiu, išeinant būtent iš šitos istorinės tradicijos. Ir kas itin svarbu, kad jau pirmosios Baltarusijos valstybingumo apraiškos pasirodė dar XIX a. pabaigoje, o aiškiau susiformavo dar 1903 m., kai įvyko netgi Baltarusijos valstybingumo užuomazgos Seimo posėdis, ir visa tai vyko ne kur kitur, o Vilniuje... Visi Baltarusijos valstybingumo projektai - ar tai būtų bolševikinis, ar tautinis - apibrėžia valstybės teritoriją su Vilniaus miestu joje... Taigi, skaitytojui šiuo požiūriu būtų verta pasvarstyti, kiek tai atitinka mūsų interesus... Tik priminsiu, kad Vilniuje tuo metu gyveno vos 3 procentai lietuvių. Kiekviena valstybė, kurianti savo valstybingumą, negali apseiti be istorijos - jeigu nėra istorijos, nėra ir valstybingumo. Dėl to Baltarusija neišvengiamai remsis Žečpospolitos ir LDK istorija ir visais atributais, kurie telpa į šitą reiškinį. Bet tai tik viena faktų grupė.


2. „Mes žinome, kad po Sąjūdžio, tik atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, buvo didžiulės problemos Vilniaus krašte su ten gyvenančiais žmonėmis. Mums šiaip ne taip pavyko Vilniaus krašte stabilizuoti padėtį, bet per pastaruosius 30 metų mes nieko nepadarėme iš esmės. Bet yra vienas įdomus faktas, kurį adresuokime savo skaitytojams: ten, kur Lietuva turi tiesioginę sieną su Lenkija (Lazdijų rajonas), abiejose pusėse gyvena lietuviai. O Vilniaus krašto žmonės, kurie save laiko lenkais, neturi tiesioginio sąlyčio su Lenkijos lenkais. O per kur ši siena gali atsirasti? Per Gardiną, t.y. Vakarų Baltarusiją, kuri iki 1939 m. priklausė Lenkijai. Jeigu dabar paskaitytume Lenkijos internetinę erdvę, nesunkiai rastume pasisakymų: jeigu Baltarusijos valstybė dabar pradėtų eižėti, tai Lenkija logiškai turėtų grįžti į 1938 metų sienas. Jeigu kartais toks dalykas nutiktų, Vilniaus kraštas iškart turi tiltą su Lenkija... Tegul mūsų skaitytojai taip pat pasvarsto - kiek tame yra naudos Lietuvai?“

3. „Nesunku numanyti, kad Rusija irgi mėgintų apsaugoti Baltarusiją kaip savo interesų geopolitinę erdvę. Čia reikia žinoti, kad Baltarusijoje yra du Rusijai itin svarbūs kariniai objektai. Vienas iš jų veikia dar nuo Tarybų Sąjungos laikų ir jis kontroliuoja visą Rusijos laivyno judėjimą, nors ir sunku tuo patikėti... O antras - radiolokacinis centras, kuris kontroliuoja užsienio laivų judėjimą didelėje teritorijoje. Todėl yra toli gražu „ne nulinė“ rizika, kad Rusija įvestų kariuomenę į Baltarusijos teritoriją. O konfliktui pasiekus tokį mastą, dar padidėja tikimybė, kad Rusija pasigrobs ir vadinamąjį Suvalkų koridorių, kad turėtų tiesioginį sąlytį su savo administruojamu Karaliaučiaus kraštu. Lietuvos valstybingumas tokiu atveju pakimba ore.“

4. „Klaipėdos uostas ir Lietuvos geležinkeliai, kurie turi nemažą naudą iš Baltarusijos krovinių pervežimo. Čia svarbu žinoti, kad Latvijos geležinkeliai ir uostai turi smarkiai sumažėjusias krovinių apimtis, todėl nenuostabu, kad Latvijos užsienio reikalų ministras kartu su savo kolega Estijoje nepuola kovoti dėl Baltarusijos „demokratijos“. Dar priminsiu, jog neseniai buvo numatytas ir A.Lukašenkos vizitas į Rygą, kur turėjo būti svarstoma galimybė Estijos, Latvijos ir Baltarusijos pinigais nutiesti elektros kabelį iš Baltarusijos į Latviją, kad estai su latviai galėtų pirkti Astravo elektrą, o mainais baltarusiai nukreips savo krovinius į Latvijos uostus.“

Patriotus kviečiu praregėti ir galvoti, pirmiausiai, apie savo tautą, o ne apie pasaulinę globalizmo žydrąją revoliuciją.
2020-08-24

Kaip gudriai graikų povandeninis laivas pažeidė turkų dujų paieškos laivo „Oruc Reis“ įrengimus

 

Prieš turkų vykdomą dujų paiešką Graikijos teritoriniuose vandenyse buvo surengta gudri Graikų karinio laivyno specialioji operacija, per kurią seisminės žvalgybos laivo „Oruc Reis“ įranga buvo sugadinta ir laivas, nutraukęs darbus, sugrįžo į Turkijos uostą.

Tapo žinoma, kad rugpjūčio 13 d. Graikijos karo laivas „Limnos“ stojo į priešpriešą su turkų fregatu „Kemal Reis“, saugojusiu žvalgybos laivą „Oruc Reis“, kuris tuo metu vykdė tyrimą išskirtinėje Graikijos ekonominėje zonoje greta Kastelorizo salos.

Per incidentą turkų fregatas buvo pažeistas sraigto-motoro dalyje. Kol graikų ir turkų fregatai manevravo aplink „Oruc Reis“, graikų povandeninis laivas paniro po turkų laivu „Oruc Reis“. Manoma, kad graikų povandeninis laivas sugadino turkų laivo įrangą, skirtą povandeninei žvalgybai.

Ši situacija buvo modeliuojama pagal vieną iš scenarijų, kuris buvo kuriamas graikų Generaliniame štabe, kaip atsakas į konfliktą kilusi Turkijai pradėjus žvalgybos darbus išskirtinėje Graikijos ekonominėje zonoje. Jame buvo numatoma, kad tuo atveju, jei tyrimo laivas pastatys sensorius seisminiams tyrimams, graikų pusė naudos povandenines bepiločius dronus kabelių pjovimui arba įrenginių sunaikinimui.


Graikija buvo perspėjusi Turkiją, kad trukdys vykdyti panašius darbus, užsimindama apie kabelių pažeidimą arba įrangos gadinimą. Po šio incidento Turkijos prezidentas Redžepas Tajipas Erdoganas pranešė, kad Graikija atakavo jo seisminės žvalgybos laivą „Oruc Reis“ ir perspėjo, kad jeigu ateityje tai pasikartos, Turkija suduos atsakomąjį smūgį.

Ar tik graiko, sugalvojusio turkų laivo sugadinimo operaciją, vardas nebuvo Odisėjas?

https://rua.gr/news/gospol/37160-kak-grecheskaya-submarina-isportila-oborudovanie-oruc-reis.html


Minskas praėjusį sekmadienį (video)

 

Rusijos TV sekmadienį perduoti reportažai apie įvykius Baltarusijoje.