2019-12-31

Baikite juodinti Lietuvą! Parudavusi Kukliansky ir kreivas Izraelio ambasadoriaus Levy „veidrodis“ (1dalis)


Ruda spalva siejama su hitlerininkais, su Vokietijos nacistais, su rudmarškiniais, kurie už skriaudas Vokietijos Reichui kaltino ne atskirus žmones, bet ištisas tautas. Kaltininkas Nr.1 jiems buvo žydai. Mūsų dienomis rudus fašistų marškinius matuojasi Lietuvos žydų bandruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, o visą šitą moralinę ir protinę savo tautiečių degradaciją stebi ir skatina naujas Izraelio ambasadorius Levy, patariantis lietuviams „pasižiūrėti į veidrodį“, o su „prožektoriumi“ peršviesti Lietuvos istoriją. Gaila, bet tas jo „prožektorius" yra dvigubų standartų, o „veidrodis“ - kreivas. Tai nedaro garbės nei Izraeliui, nei žydų tautai. Tokia mano nuomonė.

Vakar LRT laidoje „Panorama“ buvo aptariamas Seimo ketinimas priimti deklaraciją, kad Lietuvių tauta nedalyvavo Holokauste. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000088945

Žemiau pateikiu šios temos pokalbių stenogramą:

9:31. Seime nauja iniciatyva. Norima pripažinti, kad Lietuva ir lietuvių tauta nedalyvavo Holokauste. Tokios idėjos autorius Valstiečių ir žaliųjų frakcijos narys Arūnas Gumuliauskas sako, kad Lietuvos valstybė tuo metu buvo okupuota, todėl Holokauste nedalyvavo.

Žydų bendruomenės pirmininkė teigė, kad už tokį žingsnį Lietuva gali sulaukti tarptautinės bendruomenės kritikos. 70000 žydų per Holokaustą išžudyta čia Peneriuose. Iš viso nacistinės Vokietijos okupacijos metais Lietuvoje išžudyta 90 procentų iš 200000 Lietuvos žydų. Seimo laisvės kovų ir istorinės atminties komisijos pirmininkas Arūnas Gumuliauskas siūlo priimti nutarimą, kad okupuota Lietuvos valstybė ir lietuvių tauta žydų žudynėse nedalyvavo.Arūnas Gumuliauskas: „Savaime aišku, kad visa lietuvių tauta negalėjo dalyvauti holokauste, nes ji taip pat buvo okupuota. Tokios atakos jos turi tikslą. Jos turi tikslą mus apjuodinti prieš sąjungininkus, mus apjuodinti kaip žydšaudžių tautą, kaip valstybę, kuri dalyvavo holokauste.“ Anot Gumuliausko holokausto prisidėjo tik atskiri asmenys, o dėl jų padarytų nusikaltimų turi spręsti teismas.

Žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky sako, kad su tokiais užmojais Lietuva greitai bus ne valstybė, o pavienių asmenų sambūris.

Faina Kukliansky: „Ne tik ponui Gumuliauskui yra labai aišku, kad Lietuva ir Lietuvos žmonės nedalyvavo holokauste, o tiktai paskiri žmonės. Tai mums irgi aišku, kad ne visi žydai buvo išžudyti, o tiktai paskiri žydai, iš kurių paskirų tik žydų, sudėjus vieną paskirą prie kito, paskiro žydo, išeina virš dviejų šimtų tūkstančių.“

Istorikas Arvydas Nikžentaitis sako, kad visos tautos dėl žydų genocido niekas ir nekaltina, todėl siūlymas perteklinis:

„Aš esu prieš bet kokios kolektyvinės kaltės suvertimą kažkokiai tai tautai. Nusikaltimus daro, kaip taisyklė, individai ir jokios abejonės lietuvių tauta, kaip tokia, holokauste nedalyvavo. Kitas dalykas, jeigu dėl šito dalyko sutariam, tai kam dar reikalingas toks įstatymas.“

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius teigia, kad istorinės tiesos paieškos svarbios: „Aš nemanau, kad kas nors kaltina visą tautą, kažkaip nepastebėjau tokių kaltinimų. Bet priekaištauja kartais, kad neprincipingai kartais iki galo išsiaiškinam tiesas, tai tokių priekaištų yra buvę. Ir jie, matyt, ne be pagrindo.“

Seimo nutarimas parodo parlamento poziciją, jis neturi įstatymo galios.

Kukliansky: „Mes nežinom, kaip tas nutarimas galutiniame etape atrodys, į ką jis pavirs, ar nepavirs baudžiamuoju įstatymu.“

Anot Kukliansky, priimdama tokį nutarimą Lietuva rizikuoja būti pasmerkti tarptautinės bendruomenės. Pernai Lenkijoje buvo priimtas įstatymas, kuriame numatyta baudžiamojo atsakomybė asmenims, kaltinantiems lenkų tautą holokaustu. Dėl to pasipiktino Izraelis, JAV. Vėliau Lenkijos politikai panaikino baudžiamąją atsakomybę už nacių nusikaltimų priskyrimą lenkams. 2020-sius Seimas paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais.

Lietuvos tautos siekis vieną kartą pabaigti nesibaigiančius kaltinimus prieš lietuvių tautą, nesibaigiantį šmeižtą, yra pagrįstas ir teisėtas. Lietuva buvo okupuota Sovietinės Rusijos, po to Hitlerinės Vokietijos, o po to ir vėl Sovietinės Rusijos (TSRS). Nepaisant to, tarptautinis sionizmas, kurios ruporu yra parudavusi Faina Kukliansky, stengiasi visą mūsų tautą padaryti „žydšaudžių tauta“, o po to iš mūsų atimti turtą, kurį žydai (kaip beje ir lietuviai, lenkai ir kitų tautų atstovai) prarado sovietinės ir hitlerinės okupacijos metais Lietuvoje.

Lietuvos šmeižtas rudmarškiniams žydams reikalingas tam, kad niekada nesibaigtų lietuvių tautos kaltinimai, kad lietuvių tauta būtų demoralizuota, kad būtų skatinamas antisemitizmas, kuris, savo ruožtu, taps įrankiu reketuoti Lietuvą. JAV žydija 2019 metais prastūmė įstatymą 447 dėl žydų turto restitucijos Rytų Europoje. Šis įstatymas tapo galingu šio sionistų reketo prieš Rutų Europos gojų tautas svertu ( 1, 2, 3, 4).

2019 metų gruodžio 30 dieną dienraštyje „Respublika“ paskelbtas 1941 metų tremtinio Algimanto Lelešiaus atviras laiškas „Prisidengiant kaltinimais antisemitizmu kurstoma antilietuvizmo isterija,“ kuriame sakoma:

„Ir tai trunka jau apie 80 metų! Su neprilygstamu atkaklumu, nors holokausto vykdytojai seniai gavo ko nusipelnė: vieni buvo sušaudyti, kiti atsidūrė lageriuose, kalėjimuose. Ir jie jau seniai aname pasaulyje. Bet kai kam vis rūpi diegti mūsų visuomenei saviniekos, nusižeminimo, amžinos kaltės jausmą, nors jau užaugo keturios kartos ir jos neturi nieko bendro su holokaustu.

Lietuvos valstybės nuo 1940 metų nebuvo, o holokaustą organizavo ir vykdė nacių valstybė. Jos teisių perėmėja yra dabartinė Vokietijos valstybė, kuri dosniai šimtais milijardų stengiasi atsilyginti Izraeliui už visas materialines ir dvasines skriaudas. Kadangi Vokietija didelė šalis prie jos dėl holokausto nesikabinama, o Lietuva maža, tad ant jos galima karti visus šunis. Daug lietuvių gelbėjo žydus, o ar nors vienas žydas gelbėjo bent vieną lietuvių šeimą pvzd., nuo tremties?

Žydai save laiko „išrinktąja tauta“, tad ir jų požiūris į kitų tautų aukas, o jų dešimtys milijonų, atsainus. Šalia Lietuvos Karaliaučiaus srity 1944 metais buvo išpjauta šimtai tūkstančių vokiečių ir lietuvių, moterys buvo dar ir išprievartautos (vieno rašytojo iniciatyva). Apie juos kažkodėl neužsimenama.Įrodyta, kad šaudant žydus dalyvavo ne tik suklaidinti ar priversti lietuviai, bet ir Vilniaus geto žydų policijos, sukurtos įsakius vokiečiams, policininkai.

Kaip atrodytų jeigu arabai, gyvenantys Izraelyje pradėtų nurodinėti koks gatvės pavadinimas gali būti, o koks ne, kokia ir kam atminimo lentą galima pakabinti, o kokios ne, kokį paminklą galima pastatyti, o kokį nevalia, koks sprendimas dėl šalies praeities gali būti priimtas, o koks ne.

Kai kurie mūsų istorikai ( J.Verbickienė, A. Nikžentaitis) susirgo kabinėjimosi prie didvyrio Generolo Vėtros manija.

Akivaizdu, kad reikia kartą baigti šiuos abipusius kaltinimus, nes argumentų nei vienai pusei, ypač lietuvių, nepristigs ir abiejų tautų (lietuvių ir žydų) kiršinimas tęsis iki begalybės.“

Tai laiškas liudininko, kurio šeima nukentėjo nuo sovietinės okupacijos. Nuo sovietinių okupantų rankų žuvo šimtai tūkstančių lietuvių. Nėra nei vienos lietuvių šeimos, kurios nebūtų sužalojusi sovietinė okupacija. Gal ponia Faina Kukliansky ir jos tautiečiai, Izraelis, jo ambasadorius, žada kompensuoti mums padarytą žalą? Jis juk pats sako, kad Izraelis atstovauja visiems pasaulio žydams.

Kodėl aš taip kalbu? O kalbu aš tai todėl, kad pagal Kukliansky logiką ne visi žydai naikino lietuvius Rainiuose, Kaniukuose, Igarkoje, Norylske ir t.t. ne visi žydai, o „paskiri“, daugumas iš kurių net nebuvo nenuteisti už savo žvėriškus nusikaltimus, ne visi ir lietuviai buvo išžudyti. Gal pusė milijono, o gal ir milijonas (jei taikyti žydiškus skaičiavimo metodus), bet sudėjus „vieną paskirą prie kito paskiro“, kaip sakė LRT laidai Kukliansky, išeina daugiau nei du šimtai tūkstančių lietuvių.

Štai ką apie Sovietų Sąjungą kalba žydai:

Vladimiras Putinas (video)

Vladimiras Putinas (pagal motiną Šalomovas), kuris, kaip pasakoja vyriausias Rusijos rabinas Berl Lazaras, labai mėgsta su juo rytais valgyti košerinius macus su arbata.Putinas Rusijos žydų bendruomenei Menachemo Mendel Šneersono (Liubavičių rebė) bibliotekos grąžinimo proga pasakė, kad 80-85 procentai sovietinės rusų vyriausybės buvo žydai.Eduardas Chodos

Eduardas Chodos (2003), tuometinis Charkovo miesto (Ukraina) Liberalios žydų bendruomenės pirmininkas, knygoje „Žydiškas sindromas - 3“ iškėlė „Trijų Chazarijų teoriją“. Autorius tvirtino, kad „skirtingu laiku ir toje pačioje, buvusios TSRS, teritorijoje buvo sukurtos trys Chazarijos:

Pirmoji Chazarija.„Didysis Chazarų Kaganatas gyvavo kelis šimtmečius, kol 965 metais rusų kunigaikštis Sviatoslavas, pagal rusų metraštį, ir jų miestą paėmė. Gyventojai išbėgiojo, dauguma tapo Sviatoslavo vasalais, o žydų elitas persikėlė į Chazarų kvartalą Kijeve.(...)

Antroji Chazarija. „Antrosios – ateistinės – chazarijos kūrimui pradžią davė Visos Rusijos pogromas, nuvilnijęs per bekraštę Stačiatikių imperiją. Pagrindinis smūgis teko stačiatikių cerkvei ir stačiatikių monarchijai Dievo Pateptojo vaidmenyje – paskutiniojo rusiškojo imperatoriaus Nikolajaus II ir jo šeimos. Valdžia, kaip ir Pirmojoje Chazarijoje, vėl atsidūrė amžinų „civilizatorių“ rankose. Vienok, šį kartą jos užgrobimas nebuvo laipsniškas ir neskausmingas, bet jį lydėjo upės kraujo, kuriame paspringo šalis“.

„Suprantama, priimdami dosnią „sponsorystę“ žydų finansinių veikėjų, ir Trockis, ir Leninas nuoširdžiai manė, kad bankininkai, kosmopolitizuodami pasaulį, „nesąmoningai“ remia pasaulinę komunistinę revoliuciją“.

„Tolimesni įvykiai patvirtino apskaičiavimo tikslumą: stačiatikių monarchija buvo galutinai sutrypta, Dievo Pateptasis buvo nukryžiuotas ant nugalėtojo kryžiaus, ir pats Dievo vardas atiduotas šetoniškai anafemai.“

„Štai kaip atrodė šis bedievių „ikonostasas“ nežinomo dailininko akimis, išleidusio 1922 metai Filadelfijoje „Albumą su 30 fotografijų bolševikų komisarų“. Aukščiausia Tarybinė valdžia – vieni žydai...“

Тrečioji Chazarija ,1993 metais Maskvoje Jelcinas įvykdė karinį pučą ir nuo to momento „chazaro-žydų ekstremistai (nulėmę kraštutines ekonomikos transformacijos formas) užvaldė vykdomąją valdžią, užėmė pagrindines pozicijas partijose ir bankų sistemoje“. 2000 metais išvogtą, irstančią ir JAV protektoratu tapusią Rusiją Jelcinas perdavė valdyti Vladimirui Putinui, naujajam Chazarijos kaganui.“

Nuorodos:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą