2021-11-27

Naujosios Vokietijos valdžios programoje ES imperija - imigrantų rojus

 

Vokietijos federalinės koalicinės vyriausybės programą pristatė: Christianas Lindneris (FDP), Olafas Scholzas (SPD), Annalena Baerbock ir Robertas Habeckas (žalieji).

Vokietijos valdančioji koalicija ketina supaprastinti pilietybės suteikimo procedūras. Programoje aiškinama, kad valdančioji socialdemokratų, žaliųjų ir liberalų koalicija planuoja supaprastinti Vokietijos pilietybės suteikimo tvarką ir leisti turėti dvigubą pilietybę. Vokietija jau seniai yra populiariausias migrantų kelionės tikslas Europoje. Būsimoji Vokietijos vyriausybė planuoja pakeisti dabartinį pilietybės įstatymą ir padaryti šalį populiaresnę tarp užsieniečių. Gyvenimo Vokietijoje laikotarpis, reikalingas pilietybei gauti, bus sutrumpintas nuo aštuonerių iki penkerių metų, o kai kuriais atvejais - iki trejų metų. Be to, būsimasis Vokietijos ministrų kabinetas ketina peržiūrėti nuostatas dėl pilietybės suteikimo užsieniečiams gimusiems vaikams. "Vaikai, gimę Vokietijoje užsieniečiams tėvams, nuo gimimo tampa Vokietijos piliečiais, jei vienas iš tėvų penkerius metus teisėtai gyvena Vokietijoje", - rašoma tekste. Taip pat siekia, kad darbuotojams migrantams būtų daug lengviau gauti pilietybę, be kita ko, sumažinti kalbos mokėjimo lygį.


Nueinančioji Vokietijos kanclerė Angela Merkel, vadinama „imigrantų motina“, 2015 metais atidarė ES sienas milijonams nekvalifikuotų ir nepajėgiančių integruotis migrantų. Vokietija skina šitos beprotiškos politikos vaisius. Merkel svečiai, atvykę 2015 m., kainuos vokiečiams 1 trilijoną eurų. Beprotiška migracijos politika duoda vaisius: Vokietijos policijos pareigūnai pernai užregistravo apie 20000 užpuolimų peiliu. Tai yra vidutiniškai daugiau nei 50 išpuolių su peiliais per dieną. Daugumą šių nusikaltimų padaro imigrantai iš Azijos. 

Apie Vokietijos valdžios migracijos politikos vaisius vakar pasisakė viena ir AfD partijos lyderių Beatrix von Storch: „Nors šviesoforas jūsų burbule nori dar labiau skatinti masinę imigraciją, geriau vieną kartą pažvelkite pro langą. Sostinėje, bet ne tik joje, trūksta būsto, dabar net ir migrantams, gaunantiems pašalpas iš valdžios institucijų“.

Vokietijos federalinės koalicinės vyriausybės programoje skelbiama, kad Vokietija sieks federalizuoti Europos Sąjungą ir iš Europos Sąjungos sukurti federacinę valstybę. SPD, Žaliųjų ir FDP pasirašytame dokumente Europos Sąjungos ateitis apibūdinama taip:

Reformoms įgyvendinti pasinaudosime konferencija dėl Europos ateities. Pritariame būtiniems Sutarčių pakeitimams. Konferencijoje turėtų būti priimta steigiamoji konvencija ir sukurta Europos federalinė valstybė, kuri turėtų būti decentralizuota pagal subsidiarumo ir proporcingumo principus bei Pagrindinių teisių chartiją.

Norime stiprinti Europos Parlamentą (EP). Jei reikia, parama tvirtesnio bendradarbiavimo mechanizmui. Parama vienodiems Europos Parlamento rinkimams ir pirmaujančių kandidatų sistemai. Jei iki 2022 m. vasaros nebus priimti nauji teisės aktai dėl tiesioginių rinkimų, Vokietija patvirtins 2018 m. Tiesioginių rinkimų įstatymą, remdamasi vyriausybės projektu.

Tarybos darbas turi būti skaidresnis. Mes imsimės iniciatyvos užtikrinti, kad Komisijos pasiūlymai būtų laiku viešai aptarti Taryboje. Išplėsime kvalifikuotos daugumos balsavimą Taryboje. Nustatyti informavimo ir dalyvavimo Bundestage tvarką pagal DK 23 straipsnį.

Norime padidinti Europos strateginį suverenumą. Tai visų pirma reiškia, kad turime sukurti savo gebėjimus veikti pasauliniu mastu ir svarbiose strateginėse srityse, tokiose kaip energijos tiekimas, sveikata, žaliavų importas ir skaitmeninės technologijos, mažiau priklausomybės ir daugiau pažeidžiamumo Europai. geresnė svarbiausių technologijų ir infrastruktūros apsauga, standartų ir viešųjų pirkimų derinimas bei Europos atvirasis kodas. 5/6G konsorciumo inicijavimas. Geresnė Europos įmonių apsauga nuo ekstrateritorinių sankcijų. Norime, kad Europa taptų tvaraus vystymosi žemynu. Europos standartais nustatome pasaulinio reguliavimo standartus.

Teisinės valstybės principas suformuluotas taip:


Norime veiksmingai apsaugoti vertybes, kuriomis grindžiama ES - Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 2 straipsnį. Raginame Europos Komisiją būti Sutarčių sergėtoja, įskaitant nuoseklesnį ir greitesnį esamų teisinės valstybės priemonių ir ESTT sprendimų taikymą ir vykdymą pagal SESV 260 ir 279 straipsnius. Taryboje remsime, vykdysime ir plėtosime esamas teisinės valstybės priemones (dialogą dėl teisinės valstybės, teisinės valstybės priežiūrą, sąlygiškumo mechanizmą, pažeidimų nagrinėjimo procedūras, rekomendacijas ir išvadas pagal 7 straipsnio procedūrą). Pritarsime Komisijos pasiūlymams pritarti rekonstrukcijos fondų planams, jei bus įvykdytos tokios sąlygos kaip nepriklausoma teismų sistema. Remiame Europos Komisiją toliau rengiant Teisinės valstybės ataskaitą, konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, be kita ko, stiprinant nepriklausomus vertinimus.

Įsipareigojame ir remiame Europos Komisiją, kuri ateityje taikys procedūras prieš sisteminius Sutarčių pažeidimus, nustatydama individualias procedūras, kai valstybė narė pažeidžia teisinės valstybės principą. Norime ES pagrindinių teisių chartijoje numatytų teisių. Ateityje ieškinį ESTT bus galima pareikšti ir tuo atveju, jei valstybė narė veiks pagal savo nacionalinę teisę. Siekiant sustiprinti ESTT, teisėjo kadencija turėtų būti pratęsta iki vienos dvylikos metų kadencijos.

Remiame Europos liberalus ir demokratines valstybes, kad jos galėtų geriau atsispirti manipuliacijoms iš šalies ir užsienio. Norime įtraukti pilietinę visuomenę, stiprindami finansinę paramą tarpvalstybinei ne pelno siekiančiai veiklai. Supaprastinti ne pelno organizacijų statusą ir tarpvalstybines aukas pagal ESTT praktiką.

Įžangoje koalicijos partneriai nurodo, kad jų įgaliojimai formuoti naują federalinę vyriausybę kyla iš parlamento rinkimų rezultatų. Nepaisant skirtingų tradicijų, juos vienija noras prisiimti bendrą atsakomybę už Vokietijos ateitį. Pagrindinis jų vyriausybių tikslas bus paspartinti valstybės modernizavimą, kartu užtikrinant saugumą (ypač socialinį) ir visų piliečių gerovę.

II dalyje ("Šiuolaikinė valstybė, skaitmeninis posūkis ir inovacijos") koalicijos partneriai pristato savo požiūrį į demokratinių mechanizmų veikimą šiuolaikinėje valstybėje, skaitmeninimo ir ekonomikos inovacijas, taip pat aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų sritis.

III dalis buvo skirta klimato apsaugos klausimui derinant aplinkos apsaugos reikalavimus rinkos ekonomikos sąlygomis. Šiomis aplinkybėmis koalicijos partneriai ypatingą svarbą teikia energetikos perėjimo ir perėjimo prie atsinaujinančiųjų energijos šaltinių klausimui.


Ketvirtojoje dalyje pateikiamos programos deklaracijos darbo apsaugos, socialinės valstybės veiklos sąlygų, socialinio draudimo, sveikatos apsaugos ir būsto politikos srityse.

Penktosios programos dalies tema - šeimai palanki politika, vaikų apsauga, įskaitant tinkamą jų išsilavinimą ir gyvenimo pradžią, taip pat pagyvenusių žmonių priežiūra.

Šeštojoje dalyje pateikiamos programos deklaracijos asmens laisvės, saugumo, žmogaus teisių, teisingumo, vartotojų apsaugos, sporto plėtros, kultūros ir žiniasklaidos politikos srityse.


Septintoji programos dalis skirta būsimos federalinės vyriausybės užsienio politikos kryptims. Jame koalicijos partneriai išreiškia paramą Europos integracijos stiprinimo procesui, Europos Sąjungos stiprinimui pasauliniu mastu. Juose taip pat aptariami migracijos, nacionalinės gynybos ir tarptautinės žmogaus teisių apsaugos klausimai.

Aštuntoji programos dalis buvo skirta finansų ir ekonominei politikai, o devintojoje dalyje buvo numatytos organizacinės nuostatos, susijusios su vyriausybės ir parlamentinių frakcijų darbu.

Svarbi vyriausybės programos dalis yra jos požiūris į Europos integraciją. Koalicijos partneriai remia integracijos stiprinimą ir pertvarką į federaciją, grindžiamą decentralizacijos ir subsidiarumo principais. Jie paskelbė apie konferencijos dėl Europos ateities sušaukimą, kad būtų įgyvendintos tolesnės Europos Sąjungos reformos. Konferencijoje turėtų būti sukurta ir plėtojama Europos federacinė valstybė, grindžiama Sutartyse, ypač Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, įtvirtintomis vertybėmis.

Būsimoji Vokietijos federalinė vyriausybė sieks stiprinti Europos institucijas, ypač Europos Parlamentą. Šiuo tikslu ji siūlys Sutarčių pakeitimus, o jei nepavyks susitarti, - tarpinstitucinius susitarimus. Įdomus programos elementas - noras reformuoti Europos Parlamento rinkimų įstatymą. Visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms turi būti sukurta vienoda rinkimų sistema, pagrįsta proporciniu metodu.

Reformos Europos Sąjungoje turi būti vykdomos Bendrijos metodu, tačiau jei tai bus neveiksminga, prireikus koalicijos partijos žada glaudžiau bendradarbiauti tik su tam tikromis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis. Šiuo programiniu pranešimu aiškiai įgyvendinama "dviejų greičių Europos" idėja, jei yra šalių, kurios nepritaria Europos Sąjungos federalizavimo procesui.

Europos Sąjungos institucijų stiprinimas turi būti pasiektas didinant Tarybos darbo skaidrumą. Vokietija imsis iniciatyvos užtikrinti, kad Komisijos pasiūlymai būtų viešai aptarti Taryboje nustatytą dieną. Jie Taryboje taikys ir išplės kvalifikuotos daugumos balsavimą. Nacionaliniu aspektu bus sustiprinta Bundestago teisė būti informuotam apie federalinės vyriausybės veiksmus Europos Sąjungoje.

Pasauliniu mastu stiprinant Europos Sąjungą siekiama, kad ji taptų mažiau priklausoma nuo išorės veiksnių ir mažiau pažeidžiama tokiose svarbiose strateginėse srityse kaip energijos tiekimas, sveikatos priežiūra, žaliavų importas ir skaitmeninės technologijos. Bendras federalinės vyriausybės tikslas Europos dimensijoje bus paversti Europą tvarios pažangos žemynu ir stiprinti jos santykius su kitais tarptautiniais veikėjais.

Svarbus Europos Sąjungos struktūrų vidaus stiprinimo elementas bus Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje nustatytų Europos vertybių, ypač teisinės valstybės principo, laikymasis ir įgyvendinimas. Vokietijos vyriausybė sieks užtikrinti veiksmingą Europos vertybių apsaugą. Į programą įtrauktas raginimas Europos Komisijai, kaip Sutarčių sergėtojai, nuosekliau ir greičiau taikyti ir vykdyti esamas teisinės valstybės priemones, įskaitant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus, taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 260 ir 279 straipsnius. Kartu Vokietija Taryboje užtikrins ir toliau nuosekliai plėtos esamų priemonių, susijusių su teisinės valstybės principais (dialogas teisinės valstybės klausimais, teisinės valstybės stebėsena, sąlygiškumo mechanizmas, pažeidimų nagrinėjimo procedūros, rekomendacijos ir išvados pagal Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnyje numatytą procedūrą), taikymą. Vokietija pritars Europos Komisijos pasiūlymams dėl Atstatymo fondo planų, jei bus užtikrintos jų įgyvendinimo sąlygos, visų pirma tokios kaip nepriklausoma teismų sistema.

Vokietija rems Europos Komisijos tolesnę veiklą, kuria siekiama užtikrinti teisinę valstybę teikiant konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas. Ateityje ji rems Europos Komisijos pastangas pasmerkti sisteminius Sutarčių pažeidimus, kai valstybės narės pažeidžia teisinės valstybės principus. Vokietija įgyvendins priemones, kuriomis bus užkirstas kelias teisinės valstybės principą pažeidžiančių valstybių narių apeliacijoms į jų nacionalinius įstatymus. Programoje taip pat paskelbta apie Sąjungos Teisingumo Teismo stiprinimą, nustatant vieną ilgesnę 12 metų Teismo teisėjų kadenciją.

Migracijos srityje susitarta paspartinti prieglobsčio, šeimos susijungimo ir grąžinimo procedūras. Taip pat reikėtų palengvinti šeimos susijungimą. Be to, koalicija nori sukurti daugiau legalių kelių į Vokietiją. Profesinių sąjungų frakcijos vadovas Ralphas Brinkhausas kalba apie koalicijos "brutalų atvirumą" ir reiškia susirūpinimą, kad tai gali būti nelegalios migracijos pritraukimo veiksnys.

Įdomus programos pranešimas - balsavimo amžiaus sumažinimas nuo 18 iki 16 metų. Europos Parlamento rinkimuose šis pakeitimas gali būti priimtas paprasta balsų dauguma. Kitokia situacija susiklostė Bundestago rinkimuose, kuriuose reikėtų keisti Pagrindinį įstatymą. Tam turi pritarti du trečdaliai Bundestago narių. CDU/CSU ir AfD iki šiol prieštaravo tokiam balsavimo amžiaus mažinimui.

Socialinės politikos srityje partijos susitarė, pavyzdžiui, nekeisti pensijų (48 proc.), nustatyti 67 metų pensinį amžių, sustabdyti nuomos kainų augimą, plėsti socialinio būsto nuomą; būsto savininkai turės prisidėti prie didėjančių šildymo kuru ir dujomis išlaidų.

Patys vokiečiai teigia, kad naujoji vyriausybinė koalicija "stumia jų šalį į neregėto sukrėtimo gylį". Tik dangus žino, ar Vokietija iš jos išeis tokia pat stipri, kaip ir į ją įžengė, rašo lenkų dienraštis wPolytice.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą