2020-02-16

Išvaryto Dievo namaiŠiandien Vasario 16-oji. Šiandien ir vėl matėme mūsų Katedroje buvusių  komunistų ir KGB-istų veidus. Ne vienas klausėme, kaip taip įvyko, kad pirmose eilėse arčiausiai altoriaus dabar susėdę  buvę mūsųTautos engėjai, išdavikai ir okupantų kolaborantai? Kitus iš jų jau keičia vaikai ir anūkai, paveldintys valdžią, pinigus ir... „meilę Lietuvai“. Tik ta jų Lietuva be langų, durų ir sienų, ji jiems globali, kaip jų valdovas doleris, spindintis jiems ir nušviečiantis kelią „vardan tos Lietuvos“, kuri šiems ponams tėra tik vieta, kurioje melžiami tautiečiai. Tėvynė gi jiems ten, kur saugomi jų turtai. Matome rezultatus: išmirštanti Lietuva, kuri per 30 metų neteko virš milijono gyventojų, kuri pati vargingiausia euro zonoje, kuri nyksta greičiausiai pasaulyje.

Paliečiau be galo sunkią ir plačią temą, todėl šiame mažame straipsnelyje jos neaptarsiu nuodugniai. Prašau man atleisti, kad ją bandau paversti koncentratu.

Kodėl jiems buvo taip lengvą iš pavyzdingų komunistų virsti pavyzdingais krikščionimis?

Reikalas tame, kad Šifų ir kt. JAV FRS bankininkų finansuota bolševikinė 1917 metų revoliucija Rusijoje ir jos pamatas - žydiškas Markso komunizmas, buvo projektas, tarnavęs žydų tautos, o ne gojų interesams. Kai iš šio projekto „išrinktoji tauta“ išspaudė visą, ką norėjo, šis projektas buvo likviduotas.

Gali būti, kad kovojančiai lietuvių Tautai pavyko kažkiek pakreipti istorijos eigą sau naudinga linkme. Gali būti. Bet per 30 nepriklausomybės metų mes atėjome visai ne ten, kur ėjome. Mes ėjome į Europą, kuri transnacionalinio kapitalo dar nebuvo nustekenta, tokią, kuri globalistams tarnavo „morka“, su kuria jie viliojo sovietinius „asilus“. Sugriovus Sovietų imperiją, morkos nebereikėjo. ES socialinės gerovės valstybė jiems tapo nebereikalinga ir tarptautinis globalizmas ėmė šią visuotinę „gerovę“ demontuoti. Protinga ir kūrybinga baltoji rasė tapo kliūtimi tarptautiniam sionizmui, vykdančiam Toros užduotį – valdyti pasaulį. Todėl visu tempu imta įgyvendinti ES „tėvo“ masono Kudenhove Kalergi planai, apie kuriuos jis pasakoja: „Europiečiai susimaišo su kitomis rasėmis ir tautomis, ir išnyksta kaip skirtingos nacijos, o jų elitas pakeičiamos žydų dvasine vadų kasta.“

Katalikų bažnyčia globalistams labai pasitarnavo griaunant Sovietinę imperiją. Šio griovimo simboliu buvo lenkas popiežius Jonas Paulius II. Tokių žmonių globalistinei katalikų bažnyčiai šiandien nebereikia, todėl į bažnyčios sostą buvo pasodintas žydas ir jėzuitas Bergoglio, kurio užduotis – ekumenizuoti katalikų bažnyčią, ją naikinti. Šiandien Roma gina ne katalikų bendruomenę, labiausiai persekiojamą ir terorizuojamą pasaulyje, bet Europoje diegia islamą ir kovoja už nelegalią imigraciją iš trečiųjų šalių. Didžiausias Popiežiaus priešas šiandien – Europos tautų patriotizmas, šio patriotizmo simbolis Italijoje – „Šiaurės lyga“ partijos pirmininkas Matteo Salvini, Vatikano išvadintas „velniu“.

2018 metų vasario 25 dieną profesorius kunigas Edvardas Staniek pamoksle Krokuvoje pasakė: „Kuo vadovaujasi popiežiaus? Aš nežinau. Koks jo pasisakymų tikslas? Aš taip pat nežinau. Aš žinau, kaip šie jo teiginiai naudojami masinės informacijos priemonėse, nukreiptose sunaikinti Jėzų ir jo Bažnyčią. Aš meldžiuosi už išmintį popiežiui, už jo širdies atvirumą Šventos Dvasios poveikiui, o jei tai neįvyks, aš meldžiuosi už jo greitą išvykimą į Tėvo namus. Aš visada galiu paprašyti Dievo, kad jam būtų laiminga mirtis, nes laiminga mirtis yra puiki malonė.“

Kristų jie išvaro


Romoje, katalikybės širdyje, šiandien užsiveisė vėžys, kuris pamažu naikina katalikų bažnyčią. Šitas vėžys užkrėtė ir Lietuvos šventovę – Vilniau Katedrą. Tai priimtina buvusiems lietuvių tautos priešams, šiandien, it musėms, skrendantiems į ją. Globalistams tokia bažnyčia yra labai tinkama. Ji labai tinkama ne tik jiems, bet ir šios globalios suirutės sumanytojams.

Katalikų bažnyčios judaizacijos procesas yra nuodugniai aprašytas dr.Olgos Četverikovos straipsnyje „Nuo „Mokymo niekinti“ iki „Mokymo gerbti“. Kaip vyko katalikybės judaizacija“, kurį esu išvertęs ir paskelbęs savo bloge:


Šiame straipsnyje nuodugniai ir profesionaliai aprašyta katalikų bažnyčios judaizaciją. Izraelio rabinas Pinchas Polonskis teigia, kad krikščionybė - „judaizmo nežydams forma,“ „atskiras judaizmo marketingas“. Autorė rašo:

„2016 metų pradžioje Sankt Peterburgo choralinėje sinagogoje per paskaitą-pamokslą jis pareiškė: „Jus mokė, kad judaizmas – ne misionieriška religija. Bet yra ne taip… Judaizmas – pati misionieriškiausia religija žemėje. Per mūsų dukterines įmones – krikščionybę ir islamą – mes išplatinome savo idėją visai žmonijai. O dabar mes pereiname prie tiesioginio darbo su žmonija. T.y. ir krikščionybė, ir islamas įvykdė svarbiausią istorinę misiją – jie išplatino žmonijai žinias apie žydų tautą…. apie monoteizmą. Labai ačiū! Tai labai didelis darbas, mes patys jo padaryti negalėjome. Po tokio puikaus paruošimo mes galime galų gale patys tiesiogiai bendrauti su žmonija. Dėl to mes rengiamės Saliamono lygmeny pasirodyti tiesiai visai žmonijai ir pasiūlyti visai žmonijai judaizmą kaip religiją be to, kad jie atliktų gijurą ir taptų žydais“.

Kitoje savo paskaitoje P. Polonskis patvirtina, kad katalikybė nuo „pakeitimo teologijos“ perėjo prie „papildymo teologijos“, kad ji pripažįsta, jog „žydai yra Dievo žodžio nešėjai“ ir „vedliai pas Dievą“ (išskiriant stačiatikius). Žmonijos monoteistiniame komplekse judaizmas turi vesti paskui save krikščionybę, kurios defektus reikia ištaisyti, konkrečiai – Kristaus pripažinimą Dievu. Kaip nurodo Polonskis, mūsų epocha – žmonijos religinių žinių globalinio pasikeitimo laikas; svarbiausia dabar – grąžinti krikščionybę į teisingą santykį su judaizmu, taip kad „žydų tautos tikslas – skelbimas žmonijai žydiško monoteizmo kaip jį supranta žydai“, t.y. „judaizmo tikslas – ne žydai, bet gojai“. Ir Izraelio valstybė aktyviausiu būdu daro įtaką krikščioniškai teologijai, ją keičia ir taiso.“

Judėjų tikslas emansipuoti Kristų iki eilinio žydo statuso. Popiežius Pranciškus eina šiuo keliu. Tai kodėl ekskomunistams ir globalistams nesugužėti į Katedrą, kuri kažkada buvo Kristaus namai? Šita publika, kaip ir Pranciškus, meldžiasi velniui, su kurio jis sulygino Kristų.

Minėta Olga Četverikova sako: „Romos popiežius, jau visai atvirai, sulygino Kristų su velniu. Jis pasakė, kad Kristus tapo nuodėme, kad jis tapo pačiu baisiausiu nuodėminguoju. Ir toliau lygindamas jį su gyvate, kurią nurodė Mozė, ir judėjams dykumoje pasakė, „kas pažiūrės į gyvatę, tas išsigelbės“, taip ir Kristus ant kryžiaus, kaip gyvatė, gelbėja visus, priėmęs nuodėmes iš baisiausių nuodėmingųjų. Jis pasakė, kad „Kristus tapo velniu.“

Pranciškus interpretuoja Naujojo Testamento Kristaus prisikėlimo analogiją su prikėlimu Mozės varinės gyvatės dykumoje, pareikšdamas, kad jei varinė gyvatė gali tapti gyvate-atpirkėja, tai, iš to išplaukia, ir Kristus „priėmė nuodėmės tėvo atvaizdą“ ir „tapo velniu“.Kodėl nustota Lietuvoje rengti kunigus, o jie importuojami iš užsienio?


Priežastis paprasta. Ekumeninės, globalistinės, antikrikščioniškos ir satanistinės Romos popiežiaus direktyvos sunkiai pasiekia tikinčiuosius, kurių ganytojai yra titulinės nacijos atstovai. Todėl prireikė atvežti kitataučius kunigus - „vadybininkus“ iš užsienio, neturinčius Lietuvoje šaknų ir kraujo ryšio su lietuvių Tauta.

Lietuvos senoji kunigija labai susirūpinusi, kad Kardinolo Vincento Sladkevičiaus laikais gerai funkcionavusi kunigų seminarija buvo praktiškai sunaikinta. Ar ne todėl, kad naujasis kardinolas, kaip ir buvusi prezidentė, yra galimai buvę sovietinio KGB agentai?

Katedroje nebėra Kristaus, jis čia nebegyvena, todėl čia taip gerai jaučiasi buvę komunistai ir KGB agentai.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą