2017-10-28

Už lygias teises su „pabėgėliais“: mano skundas iš Lietuvos Respublikos Seimo Kontrolieriaus įstaigos iškeliavo į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją


Teisybės ėmiau ieškoti, kai savo tėvų ir protėvių žemėje tapome antrarūšiais žmonėmis, kuriems nebegalioja šalies Pagrindinis įstatymas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis sako: Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

Premjero S.Skvernelio vyriausybė šią nuostatą pažeidė, kai „pabėgėliams“ skirė papildomas kompensacijas ir pašalpas. Šios išmokos ženkliai viršija Lietuvos pensininkų pensijas, daugiavaikių šeimų vaikams skiriamą  valstybės paramą.

Spalio 11 dieną BNS pranešė, kad vyriausybė nutarė „pabėgėliams“ mokėti tokias išmokas:
-Kompensacija būsto nuomai vienam žmogui per mėnesį - 314 eurų.
-Pašalpa būtiniausioms reikmėms ( komunalinėms paslaugoms, maistui, transportui ir kt.) - 204 eurai.
-Papildomai mokyklinio amžiaus vaikams išmokama pašalpa būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti (57 eurai) ir kas mėnesį mokama 60,8 euro kompensacija vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti.

Suma:

Suaugusiam ir vaikui per mėnesį = 518 eurų.
Mokyklinio amžiaus vaikui = 635,8 eurų.

-Vienkartinė įsikūrimo pašalpa - 204 eurai.
-Vienkartinė įsikūrimo pašalpa vaikui -102 eurai.
-Nelydimam nepilnamečiui, sulaukus pilnametystės -1122 eurai.

Tokių išskirtinių sąlygų „pabėgėliams“ sukūrimas pažeidžia lygiateisiškumo principą, įtvirtintą LR Konstitucijoje. Todėl kreipiuosi į visuomenę, prašydamas patarimų ir teisinės pagalbos, kad galėčiau teisinėmis priemonėmis kovoti už visų Lietuvos piliečių lygias teises su „pabėgėliais.“

Vaida ir Kazimieras Juraičiai įrašė mano kreipimosi video:Spalio 26 dieną aš sulaukiau LR Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto laišką PDF formatu (žiūr. iliustraciją).


LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLlERIUS


DĖL SKUNDO IR SEIMO KONTROLIERIAUS TARPININKAVIMO
(Pateikiu jo sutrumpintą išrašą)

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-10-23 gavo Algimanto Lebionkos (toliau vadinama - Pareiškėjas) skundą dėl pabėgėliams skiriamų papildomų kompensacijų ir išmokų.

Pareiškėjas skunde, be kitų aplinkybių, rašo, kad ,,[...] BNS išplatino pranešimą, kuriuo skelbia, jog pabėgėliams Vyriausybė skirs papildomas kompensacijas ir pašalpas. Šios išmokos ženkliai viršija Lietuvos pensininkų pensijas, daugiavaikių šeimų vaikams skiriamą paramą iš valstybės. Taip pažieidžiamas lygiateisiškumo principas, įtvirtintas LR Konstitucijoje [...)" (…)

Seimo kontrolierius, įvertinęs skunde iškeltos problemos svarbą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio l dalmi, prašo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos - pagal kompetenciją įvertinti skunde nurodytas aplinkybes ir pateikti Pareiškėjui motyvuotą atsakymą, detaliai atsakant į skunde iškeltą klausimą (atsakymo kopiją prašytume pateikti Seimo kontrolieriui).
(parašas)

Su nekantrumu laukiu pono Lino Kukuraičio ministerijos atsakymo, kodėl Jis inicijavo lietuvių diskriminaciją Lietuvoje?

Šį straipsnelį iliustravau Osvencimo koncentracijos stovyklos nuotrauka, nes tai, ką daro Lietuvos valdžia su mūsų tauta yra genocidas.


Sąrašas publikacijų dėl lietuvių diskriminacijos:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą