2017-11-26

Lietuvos piliečių diskriminacija ir socialinė valdžios demagogija: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakymas į mano skundą


Šių metų lapkričio 24 dieną iš LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos aš gavau atsakymą, pasirašytą viceministrės Vilmos Augienės, į mano skundą dėl Lietuvos piliečių diskriminacijos pabėgėlių atžvilgiu. Skundo esmė buvo išdėstyta video kreipimesi, kurio pagrindu Seimo kontrolierius suformulavo užklausimą LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Skundo esmė tokia:


Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis sako: Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

Premjero S.Skvernelio vyriausybė šią nuostatą pažeidė, kai „pabėgėliams“ skyrė papildomas kompensacijas ir pašalpas. Šios išmokos ženkliai viršija Lietuvos pensininkų pensijas, daugiavaikių šeimų vaikams skiriamą valstybės paramą.

Spalio 11 dieną BNS pranešė, kad vyriausybė nutarė „pabėgėliams“ mokėti tokias išmokas:
-Kompensacija būsto nuomai vienam žmogui per mėnesį - 314 eurų.
-Pašalpa būtiniausioms reikmėms ( komunalinėms paslaugoms, maistui, transportui ir kt.) - 204 eurai.
-Papildomai mokyklinio amžiaus vaikams išmokama pašalpa būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti (57 eurai) ir kas mėnesį mokama 60,8 euro kompensacija vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti.

Suma:

Suaugusiam ir vaikui per mėnesį = 518 eurų.
Mokyklinio amžiaus vaikui = 635,8 eurų.

-Vienkartinė įsikūrimo pašalpa - 204 eurai.
-Vienkartinė įsikūrimo pašalpa vaikui -102 eurai.
-Nelydimam nepilnamečiui, sulaukus pilnametystės -1122 eurai.

Tokių išskirtinių sąlygų „pabėgėliams“ sukūrimas pažeidžia lygiateisiškumo principą, įtvirtintą LR Konstitucijoje. Todėl kreipiuosi į visuomenę, prašydamas patarimų ir teisinės pagalbos, kad galėčiau teisinėmis priemonėmis kovoti už visų Lietuvos piliečių lygias teises su „pabėgėliais.“


LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrės Vilmos Augienės atsakyme rašoma (Atsakymą gavau pdf formatu, jo teksto išrašą pateikiu pervestą į Word formatą.):

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau - Ministerija) 2017 m. spalio 30 d. gavo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus persiųstą Algimanto Lebionkos skundą dėl pabėgėliams skiriamų papildomų kompensacijų ir išmokų. Ministerija pagal kompetenciją išnagrinėjo Jūsų kreipimąsi ir teikia informaciją.

Pritariame Jums, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatos,
įtvirtinančios asmenų lygybę yra privalomos ir jų turi būti visuotinai laikomasi, kad orus gyvenimas butų užtikrintas visiems šalyje gyvenantiems.

Lietuvos Respublikoje prieglobstį gavusieji asmenys (toliau - prieglobsčio gavėjai) integracijos į visuomenę savivaldybėse laikotarpiu (integracija savivaldybėje trunka 12 mėn.) gauna pašalpas, priklausomai nuo integracijos trukmės ir šeimos narių skaičiaus:

Pašalpos


Prieglobsčio gavėjams iki 6 mėn. (Eurų mėn.) Prieglobsčio gavėjams po 6 mėn. (Eurų mėn.) Lietuvos Respublikos piliečiams (Eurų mėn.)
1 asmuo (viengungis) 204 102 102
2 asmenų šeima 306 153 184
3 asmenų šeima 408 (kiekvienam kitam šeimos nariui pridedant po 51 Eurą/mėn.) 204 (kiekvienam kitam šeimos nariui pridedant po 25,5 Eurą/mėn.)
255 (kiekvienam kitam šeimos nariui pridedant po 71,4 Eurą/mėn.)
4 asmenų šeima 459 229,5 236,4
Papildomai: Prieglobsčio gavėjams Lietuvos Respublikos piliečiams
socialinė pašalpa

(50 proc. socialinės pašalpos)
nedarbo socialinio draudimo išmoka
(vid./ mėn.)
- 225
senatvės pensija (vid./mėn.) -
288vienkartinė įsikūrimo pašalpa valstybės globojamiems asmenims
1122 - nelydimiems nepilnamečiams 204 - suaugusiam asmeniui
102 - vaikui
2850

Pirmuosius 6 mėnesius prieglobsčio gavėjai mokosi lietuvių kalbos, lietuviškų tradicijų, ieško darbo ir kuria socialinius ryšius, todėl gauna didesnę pašalpą. Taip pat, atkreiptinas dėmesys, kad prieglobsčio gavėjai neturi darbo stažo šalyje, neturi teisės gauti nedarbo socialinio draudimo išmokos, taip pat negauna senatvės pensijos.

Atsakydami dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos, informuojame, kad vertinant jos tikslingumą buvo skaičiuojama, kad 4 asmenų prieglobstį gavusios šeimos vieno mėnesio vidutiniškai gaunamos pajamos, mokamos iš prieglobsčio gavėjų integracijos lėšų, visai šeimai sudaro 344,25 Eurų per mėnesį, o kiekvienam šeimos nariui per mėnesį tenka po 86 Eurų. Palyginimui - valstybės remiamos pajamos - 102 Eurų. Iš Pabėgėlių priėmimo centro persikėlus gyventi į savivaldybę prieglobsčio gavėjams gyvenamoji vieta nėra suteikiama. Kaip rodo Tarptautinės migracijos organizacijos atlikti tyrimai Lietuvoje, neigiamas visuomenės požiūris trukdo sėkmingai integracijai, viena iš didžiausių problemų - sunku išsinuomoti būstą, nes nuomotojai nenori nuomoti arba nuomoja už didesnį nuomos mokestį nei Lietuvos gyventojams. Nustačius būsto nuomos dalies kompensaciją siekiama paskatinti nuomotojus drąsiau nuomoti bustą, taip pat siekiama užkirsti kelią benamystės problemai.

Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija prieglobsčio gavėjui gali būti mokama tik tuo atveju, kai jis dalyvauja integracijos programoje savivaldybėje ir yra sudaręs gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. Apskaičiuota, kad vienam prieglobsčio gavėjui vidutiniškai tektų 26 Eurų per mėnesį (t. y. 314 Eurų visam integracijos savivaldybėje laikotarpiui, kuriam pasibaigus kompensacija nebemokama). Be to, yra numatyti apribojimai - prieglobsčio gavėjui atsisakius trijų iš eilės pateiktų būsto nuomos pasiūlymų, minėta kompensacija nemokama. Taip pat, atkreiptinas dėmesys, kad būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija skaičiuojama remiantis Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 18 straipsniu, t. y. tokia pačia metodika kaip ir mokant būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją Lietuvos Respublikos piliečiams.

Pasibaigus integracijai savivaldybėje prieglobsčio gavėjams integracines pašalpos ir kompensacijos nebemokamos. Toliau prieglobsčio gavėjai, jei to reikia, socialinę paramą gauna lygiomis teisėmis su Lietuvos piliečiais.

Pašalpų ir kompensacijų, mokamų prieglobsčio gavėjams iš integracijai skirtų lėšų (perkeltiesiems asmenims lėšas skiria Europos Komisija iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų), dydžiai bei jų mokėjimo sąlygos nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarime Nr. 998 ,,Dėl Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikoje prieglobstis suteikiamas ne visiems prieglobsčio prašytojams, o tiems, kuriems prieglobstis suteikiamas, jie integracijos laikotarpiu yra itin pažeidžiami dėl patirtų psichologinių traumų, socialinių ryšių stokos, lietuvių kalbos nemokėjimo, neigiamo visuomenės požiūrio ir marginalizavimo - tai apsunkina socialinę integraciją ir patekimą į darbo rinką.

Dėkojame už Jūsų aktyvų dalyvavimą išsakant nuomonę aktualiais visuomenei klausimais. Taip pat, atkreipiame dėmesį, kad dėl teisės aktų projektų, kurie yra skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje, pastabas ir pasiūlymus gali teikti visi suinteresuoti asmenys.


Viceministrė Vilma Augienė


Šis viceministrės atsakymas, mano įsitikinimu, dideliu mastu yra demagogija, skirta užmaskuoti Lietuvos piliečių diskriminaciją pabėgėlių atžvilgiu. Aš tai pasistengsiu įrodyti faktais.

Apie tai tęsinyje.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą