2021-10-15

Žodžio jubiliejus etimologija. Apie jubiliejus ir finansų krizes. Prof. Valentinas Katasonovas

 

Vakar man smogė 70. Sako, kad 70 – jubiliejus. Ar tikrai? Žodžio jubiliejus etimologiją yra išsamiai nagrinėjęs žymus rusų ekonomistas prof. Valentinas Katasonovas, dirbęs Pasaulio Banke, komerciniuose bankuose, ilgus metus ekonomiką dėstęs Maskvos Universitete. Jis vadovauja Rusų ekonomikos draugijai, yra parašę apie du šimtus knygų. Žemiau pateikiu vertimą prof.Valentino Katasonovo straipsnio  

„Dievo vasara, apie jubiliejus ir finansų krizes.“

Ekonomika yra lakmuso popierėlis, rodantis dvasinę žmonijos būklę. Šiandien šis lakmuso popierėlis demonstruoja išimtinį žmogaus dvasinį sulaukėjimą.

Šventasis Mikalojus Serbietis savo raštuose ir pamoksluose daug dėmesio skiria Senojo Testamento įstatymams. Pirmiausia tam, kad paaiškintų, kodėl Dievo išrinktoji žydų tauta galiausiai prarado savo išrinktumą - dėl to, kad nepakluso ir net įžūliai nepaisė šių įstatymų. Antra, kad krikščionys galėtų pasimokyti iš liūdnos žydų tautos patirties. Trečia, todėl, kad šiandieniniai krikščionys tapo tokie dvasiškai silpni ir žemai puolę, kad Naujojo Testamento įstatymas (meilės įstatymas) jiems nebepasiekiamas. Šiems "nominaliems" krikščionims "kartelė" nuleidžiama iki Senojo Testamento įstatymų lygio.

Net Dekalogas, dešimt Dievo įsakymų, kuriuos Dievas davė Mozei ant Sinajaus kalno, šiuolaikiniam "nominaliam" krikščioniui kartais tampa neįveikiama kliūtimi. Tačiau Senajame Testamente, be Dekalogo, yra daugybė kitų įsakymų ir normų, kurias Dievas davė žydų tautai per savo pranašus. Tačiau kai kurie šventieji tėvai mano, kad šie papildomi (vadinamieji mažesnieji) įsakymai tiesiog paaiškina ir atskleidžia pagrindinių Dekalogo įsakymų turinį. Štai vienas iš tokių "mažųjų" Senojo Testamento įsakymų (tiksliau, normų), į kurį noriu atkreipti jūsų dėmesį.


Tačiau šis įsakymas (norma) minimas ir Naujajame Testamente. Tik ne visada atidžiai ją perskaitome. Štai fragmentas iš Luko evangelijos:

"Jam buvo duota pranašo Izaijo knyga, jis ją atvertė ir rado vietą, kur parašyta: 'Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane skelbti gerąją naujieną vargdieniams ir pasiuntė mane gydyti sugniuždytų širdžių, skelbti išlaisvinimo belaisviams, skelbti regėjimo akliesiems, išlaisvinti pavargusius, skelbti Viešpaties vasaros, kuri yra gera'" (Lk 4, 17-19). Toliau Gelbėtojas sako: "Dabar išsipildė šis Raštas, kurį esate girdėję" (Lk 4, 21).

Čia Gelbėtojas pakartoja Izaijo 61-osios knygos žodžius (1-3 eilutės). Išganytojo lūpose šie žodžiai įgauna ypatingą prasmę. Kristus atskleidė Izaijo pranašystės tikrumą: Tas, apie kurį kalbėjo pranašas, atėjo skelbti išgelbėjimo visai žmonijai. Apsivalymo, išsilaisvinimo ir įžvalgos metas. Iš dvasinės nelaisvės, neišmanymo, nuodėmės ir mirties. Stačiatikių Bažnyčioje per Naujųjų metų šventę (kuri stačiatikių pasaulyje švenčiama rugsėjo 1 d. pagal senąjį stilių ir rugsėjo 14 d. pagal naująjį stilių) per mišias skaitoma Izaijo pranašystė ir Luko evangelija.

Atkreipiu ypatingą dėmesį į žodžius "Viešpaties vasara". Šį žodžių junginį prisimena kiekvienas raštingas rusų kalbos vartotojas. Pirmiausia jis jį sieja su didžiojo rusų rašytojo Ivano Sergejevičiaus Šmelevo (1873-1950), parašiusio nemirtingą kūrinį "Viešpaties vasara", vardu. Romano autorius jo pavadinimą susiejo būtent su šiais Senojo ir Naujojo Testamentų fragmentais.

Žodis "vasara" bažnytinėje slavų kalboje turi metų ir laiko reikšmes. Izaijo knygoje posakis "Viešpaties vasara palanki" reiškia vadinamuosius jubiliejinius metus, Dievo nustatytus metus, kurie išsipildė per septynerius septynerių metų laikotarpius - kas penkiasdešimt metų. Jubiliejinė "vasara" reiškia ypatingą, įstatymais numatytą laikotarpį visai Izraelio tautai. Tai buvo poilsio nuo žemdirbystės darbų, vergų emancipacijos, skolų atleidimo laikotarpis. Taip pat grąžinti žemę, kuri buvo įkeista kreditoriaus arba kurią pardavė sunkiai besiverčiantis pradinis savininkas.

Senojo Testamento Kunigų knygoje randame nuorodų į jubiliejų: "Penkiasdešimtieji metai bus jūsų jubiliejus... šventas jums" (Kunigų 25, 11) - Dievas pasakė. "Laikykitės mano nuostatų, laikykitės mano įstatymų ir juos vykdykite, ir gyvensite taikoje žemėje" (Kunigų 25, 18), - sako Kūrėjas apie jubiliejinius metus.

Hebrajiškas žodis "jubiliejus" reiškia avino ragą, kuriuo levitai skelbdavo didžiuosius atleidimo metus.

Maldoje "Tėve mūsų" sakome šiuos žodžius: Atleisk mums mūsų skolas, kaip ir mes atleidžiame savo skolininkams. Šią maldą kalbėjo jau pirmieji krikščionys, gyvenę Judėjoje, ir manau, kad jie šiuos žodžius siejo su skolų atleidimu per jubiliejinius metus. Taip pat ir vadinamaisiais šabo metais.

Šabo metai yra kas septinti kalendoriaus metai. Kunigų knygoje jis vadinamas "Viešpaties šabu".

Šabo metai Senajame Testamente dar dažnesni nei jubiliejiniai metai. Šiais metais žemė turi būti palikta nedirbama, kreditoriai turi atleisti skolas, o šeimininkams liepiama paleisti vergus į laisvę. Be to, ypatingai rūpinamasi vargšais ir stokojančiaisiais, taip pat reikia rodyti visokeriopą labdarą. Pavyzdžiui, įleisti vargšus į poilsio laukus. Kartais tokiuose laukuose pavykdavo rasti šiek tiek maisto.

Štai keletas Mozės Penkiaknygėje pateiktų priminimų apie būtinybę suteikti žemei poilsį: "Septintaisiais metais palik žemę ramybėje" (Iš 23, 11); "Septintaisiais metais žemė ilsėsis šabo dieną" (Kun 25, 4). O štai apie skolų atleidimą: "Septintaisiais metais atliksi atleidimą. Kiekvienas skolintojas, paskolinęs savo artimui, turi atleisti skolą" (Pakartoto Įstatymo 15, 1-2).

Senovės Izraelio gyvenimą tyrinėjantys istorikai pažymi, kad to meto žydai gana aktyviai skolindavo pinigus ir daiktus šabo ciklo pradžioje, tačiau artėjant šabo metams nustodavo tai daryti. Skolinimo sandoris tapo nuostolingas. Mozės Penkiaknygėje žydai buvo įspėjami neatsisakyti paskolos tiems, kurie jos prašo: "Saugokis, kad į tavo širdį neateitų neteisėta mintis: artėja septintieji, atleidimo metai, kad tavo akis netaptų negailestinga tavo vargšui broliui ir tu jo neatsisakytum" (Įst 15, 9). Šios Senojo Testamento normos atgarsių girdime ir Naujajame Testamente: "Duok tam, kuris tavęs prašo, ir neatstumk to, kuris tau skolina" (Mt 5, 42).

Kredito santykių senovės Izraelyje tema yra labai plati. Jau minėjau reikalavimus atleisti (panaikinti) skolas ir grąžinti žemę bei kitą įkeistą turtą. Taip pat išlaisvino žmones, kurie buvo pavergti, nes nesugebėjo sumokėti skolų. Be to, buvo priimti reglamentai, kuriais ribojamos paskolų palūkanų normos. Palūkanų ribojimo principas buvo paprastas: palūkanų normas buvo galima nustatyti taip, kad po septynerių metų palūkanų mokėjimai neviršytų pagrindinės paskolos sumos. Žinoma, net ir tais Izraelio istorijos laikotarpiais, kai žydų pamaldumas buvo didžiausias, neretai pasitaikydavo kredito taisyklių pažeidimų.

Vėlesniuoju Senojo Testamento istorijos laikotarpiu buvo bandoma "pataisyti" Mozės Penkiaknygėje nustatytas normas. Po Babilono nelaisvės Rašto aiškintojai ir fariziejai pradėjo popieriuje užrašinėti vadinamąjį žodinį Dievo apreiškimą Mozei, kurį iki tol žodžiu perdavinėjo Rašto aiškintojai ir kiti Įstatymo mokytojai (tokia "kūryba" davė pradžią Talmudui). Kai kurių Biblijos tyrinėtojų nuomone, kai kurie iš šių "žodinių" apreiškimų vėliau buvo įtraukti į Mozės Penkiaknygę. Ypač vertas dėmesio šis Pakartoto Įstatymo knygos fragmentas:

"Septintaisiais metais atlikite atleidimą. Atleidimas yra tai, kad kiekvienas skolintojas, kuris skolina savo artimui, atleistų skolą ir neapmokestintų nei savo artimo, nei savo brolio, nes atleidimas skelbiamas dėl Viešpaties [tavo Dievo]; tu iš švetimšalio atsiimk, bet atleisk, kas priklauso tavo broliui. Nebent prie tavęs būtų elgeta: Viešpats, tavo Dievas, palaimins tave žemėje, kurią Viešpats, tavo Dievas, duoda tau paveldėti, kad ją paveldėtum, jei tik klausysi Viešpaties, savo Dievo, balso ir stengsiesi vykdyti visus šituos įsakymus, kuriuos šiandien tau įsakau, nes Viešpats, tavo Dievas, palaimins tave, kaip tau kalbėjo, ir tu skolinsi daugeliui tautų, o ne skolinsi, ir būsi daugelio tautų šeimininkas, o jos nebus tau šeimininkės". 15:1-6).

Tai akivaizdus dvigubų standartų sistemos kredito ir skolos santykiuose pavyzdys. Kai kurios normos skirtos "saviems". Kitos normos, visiškai priešingos šabo ir jubiliejaus principams, skirtos visiems kitiems.


Dar atviriau dvigubi standartai pateikiami Talmude. Solidžiausioje, "akademinėje" Senojo Testamento interpretacijoje, kuria laikomas fundamentalus profesoriaus A. P. Lopuchino (1852-1904) darbas, šis fragmentas paliktas be komentarų. Šventieji tėvai, aiškinę Senąjį Testamentą ir ypač Pakartoto Įstatymo knygą (pvz., Efremas Sirijos), taip pat paslaptingai vengė šios ištraukos. Daugelis šiuolaikinių Senojo Testamento ir Penkiaknygės tyrinėtojų atsargiai teigia, kad krikščionių aiškintojai apėjo šią vietą, nes abejojo jos dieviška kilme.

Prašau skaitytojo atleisti, kad Šventajame Rašte esančius esminius kredito ir skolos santykių klausimus turiu nagrinėti "telegrafine" kalba. Tiems, kurie nori gilintis į šią temą, siūlau susipažinti su mano knygomis:

Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации». Изд. 4-е и дополненное. – М.: Институт русской цивилизации», 2015.

О проценте: ссудном, подсудном, безрассудном. «Денежная цивилизация» и современный кризис. Изд. 2-е. – М.: Кислород, 2014.

Иерусалимский храм как финансовый центр. – М.: Кислород, 2014.

Iš užsienio autorių, giliausiai nagrinėjusių šią temą, paminėčiau garsų šiuolaikinį amerikiečių ekonomistą ir istoriką Michaelą Hudsoną. Pirmiausia jo knyga "Prarasta biblinių skolų panaikinimo tradicija" (The Lost Tradition of Biblical Debt Cancellations, 1993). Kitos knygos: "Skolos ir ekonominis atsinaujinimas senovės Artimuosiuose Rytuose" (Debt and economic renewal in the ancient Near East, 2002), "Privatizacija senovės Artimuosiuose Rytuose ir klasikinėje antikoje"(Privatization in the Ancient Near East and Classical Antiquity, 1996), "Urbanizacija ir žemės nuosavybė senovės Artimuosiuose Rytuose" (Urbanization and Land Ownership in the Ancient Near East, 1999) ir kt.

Daugiau apie Maiklą Hadsoną ir jo darbus rasite mano straipsnyje "Mūsų laikų herojai: Maiklas Hadsonas".

Galite paklausti: kodėl mums reikia gilintis į tūkstančius metų senumo istoriją? Šiandien susiduriame su daugybe šiuolaikinių iššūkių - antrosios pasaulinės finansų krizės bangos grėsme, karu Artimuosiuose Rytuose, aštriu JAV ir Šiaurės Korėjos konfliktu, kuris grasina peraugti į apsikeitimą branduoliniais ginklais, terorizmo grėsme ir kt. Jei ketiname kurti istoriją, daugelis mūsų patriotų mano, kad geriau prisiminti neseną: 1917 m. revoliuciją, tragiškus 1937 m. įvykius ar bent jau 2007-2009 m. finansų krizę. Šie ir daugelis kitų įvykių susiję su metais, kurie baigiasi septynetu. Jos vadinamos "apvaliomis sukaktimis" arba "jubiliejais".

Kai kurioms sukaktims mūsų žiniasklaida iš tiesų skiria daug dėmesio. Pavyzdžiui, bolševikų įvykdyto Spalio perversmo Rusijoje šimtmetis. Šiais metais yra daug daugiau "apvalių" datų, kurias būtų galima vadinti jubiliejinėmis. Štai tik keletas "apvalių" datų iš naujausios ir netolimos finansų istorijos:

Dešimt metų nuo 2007-2009 m. prasidėjusios pasaulinės finansų krizės (ji prasidėjo 2007 m. pavasarį JAV hipotekos rinkoje, vasarą apėmė visus JAV finansų rinkos segmentus, o metų pabaigoje jau išplito už Amerikos ribų ir tapo pasauline);

Dvidešimtosios Azijos finansų krizės pradžios metinės (krizė prasidėjo 1997 m. birželio 30 d. žlugus Tailando batui ir tęsėsi iki 1998 m. pabaigos);

Sukanka 40 metų, kai 1987 m. spalio 19 d. JAV akcijų biržose įvyko "juodasis pirmadienis" (didžiausias nuosmukis nuo 1929 m. spalio mėn.), kuris vėliau išplito viso pasaulio akcijų rinkose;

160-osios pirmosios pasaulinės 1857-1858 m. ekonominės krizės metinės (Perprodukcijos krizės Anglijoje ir kai kuriose kitose Europos šalyse prasidėjo dar priešpaskutinio šimtmečio pradžioje, tačiau jos neišplito už atskirų valstybių ribų; minėta krizė buvo pirmoji pasaulinė krizė, kaip nurodė Karlas Marksas savo "Kapitale".


Liūdnų žmonijos finansų istorijos sukakčių sąrašą būtų galima tęsti ir tęsti. Tačiau nesileisiu į finansinę istoriją. Noriu atkreipti dėmesį į dvasines krizių ištakas.

Kiekvieną kartą, kai žmonija atsiduria ant krizių (ekonominių, bankų, finansinių, valiutos) grėblio, ji kelia klausimą apie jų priežastis. Ekonomistai ir finansų ekspertai kalba apie tokias priežastis kaip centrinių bankų pinigų politikos ir finansų ministerijų finansų politikos "klaidas", kai kurių bankininkų "klaidingus apskaičiavimus", pasaulio naftos rinkų pablogėjimą ar net "lemtingus sutapimus". Tačiau tai, žinoma, yra tik dešimtosios eilės priežastys arba paprasčiausias pripažinimas, kad autoriai nenori atsakyti į rimtus klausimus. Ekonomistai beveik niekada negalvoja apie pagrindines priežastis. Pagrindinės priežastys yra tai, kad žmonės pamiršo Dievo jiems duotą Aukščiausiąjį įstatymą, už kurio pažeidimą baudžiama krizėmis, karais, stichinėmis nelaimėmis, epidemijomis, badu ir t. t. Ir jei jie pagalvotų apie pagrindines priežastis, tikriausiai rečiau šlapintųsi ant grėblio.

Čia jau minėjau amerikietį Michaelą Hudsoną, kuris atliko didžiulį darbą tyrinėdamas kredito ir skolos santykius senovės pasaulyje. Jo susižavėjimas istorija nėra "menas dėl meno". Jis bando parodyti, kad lupikavimą ribojančių ir draudžiančių normų pažeidimas galiausiai veda į žmonių ir tautų pražūtį. Jo darbas - tai įspėjimas šiuolaikiniams valdovams, kurie nepasimokė iš pastarųjų finansų krizių. Štai ką šis žymus amerikiečių ekonomistas ir istorikas neseniai pasakė apie dabartinę finansinę padėtį pasaulyje: "Ilgalaikėje perspektyvoje skolos nebus grąžintos, kaip skolos nebuvo grąžintos Senovės Romoje. Pinigų ekonomika buvo nualinta iki pamatų, o imperija nugrimzdo į ilgus tamsiuosius amžius. Toks likimas ištiks Vakarus, jei jie ir toliau rems kreditorių "teises", o ne šalių ir ekonomikų teisę išlikti."

Po 1929 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose prasidėjusios ekonominės krizės, kuri netrukus persimetė į Europą, šventasis Mikalojus Serbietis sakė, kad žmonės pamiršo žodžio "krizė" reikšmę. Graikiškai tai reiškia "Dievo teismas". Deja, Dievą pamiršę europiečiai, kaip rašė Nikolajus Serbskis, krizės paaiškinimų ieškojo remdamiesi Adamo Smitho, Karlo Markso ar Johno Keyneso knygomis. Jie pateikė miglotus paaiškinimus, tokius kaip "pasiūlos ir paklausos disbalansas" arba "veiksmingos paklausos trūkumas".

Pažymint liūdnus ekonomikos ir finansų krizių jubiliejus, žmonėms vertėtų susimąstyti apie žodžio "jubiliejus" reikšmę. Dievas davė "išrinktajai tautai" patarimų, kaip užtikrinti Izraelio ekonominį, finansinį ir socialinį stabilumą. Tačiau šių raginimų ir normų, kaip "šabo" ir "jubiliejaus" metų, niekas nepanaikino. Jie turėtų būti vykdomi ir mūsų laikais. Tačiau jie ne tik nevykdomi. Niekas jų net neprisimena. Na, o normos, vadinamos "jubiliejiniais metais", nepaisymas prives prie to, kad Dievą pamiršusi žmonija rengsis naujoms krizėms. O tada švęskite jų "apvalias" datas, vadinamas jubiliejais.

Ekonomika yra ta žmogaus gyvenimo sritis, kurioje Dievo aukštesnysis moralės dėsnis veikia taip pat nenumaldomai kaip gravitacijos dėsnis. Ekonomika yra lakmuso popierėlis, parodantis dvasinę žmonijos būklę. Iki šiol šis lakmuso popierėlis rodo kraštutinį žmogaus dvasinį išpuikimą.


https://reosh.ru/valentin-katasonov-leto-gospodne-o-yubileyax-i-finansovyx-krizisax.html

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą