2019-04-18

Kunigo Alfonso Bulotos sielovados keliai: jei Tauta pameta tikėjimą, ji žūstaKunigas Alfonsas Bulotas Ukrainą atrado keliaudamas savo ilgais sielovados keliais prieš daugelį metų. Jis pasakoja:

Savo pamokslų aš niekuomet neskaitau, aš kalbu apie tai, kuo gyvenu. Pasakau ir būnu ramus: vis vien neatsimins, bet širdimi pajaus, nes perskaitytas žodis eina į ausį, o pasakytas – į širdį.

Kunige, Lietuva Ukrainą atrado nepriklausomybės metais, per tragiškas žudynes, verčiant komunistinius ponus nuo valdžios. Jūs su Ukraina draugaujate nuo TSRS laikų. Jūsų taikdariška draugystė ir misija buvo pavojinga to meto TSRS rėžimui, bet jūs kaip kunigas ją vykdėte be Maidanų, savanoriškai, niekieno neverčiamas. Ar daug kas žino, kad žmonės be tribūnų ir pakylų, be mikrofonų ir Maidanų sugeba padėti vieni kitiems, vienytis? - tenka išgirti kažką panašaus klausiant parapijietį.

Mane tokie klausimai verčia atverti prabėgusių dienų prisiminimų klodus.

Disidentinė veikla Lietuvoje suartino mane su kitų tautų disidentais, kurie lankė savo lagerio draugus. Vienas iš jų buvo Mečislovas Jurevičius iš Šiaulių. Taip mes susipažindavome. Tarp atvykusių buvo disidentų iš Ukrainos, kur tuo metu labai trūko kunigų. Ukrainoje egzistavo griežta katalikų ir unitų kunigų priežiūra, jie buvo sekami. Toks buvo Lvovo miestas ir jo priemiesčiai, kiti Vakarų Ukrainos regionai, o visoje Rytų Ukrainoje dominavo Maskvos stačiatikių bažnyčia.

Aš vykdavau sielovadai pas dar labiau sovietinio rėžimo persekiojamus tikinčiuosius į Užkarpatę, kur po karo vengrai, čekai, slovakai, lenkai, vokiečiai buvo ištremti, o į jų namus buvo sukeldinti rusai ir ukrainiečiai. Šio krašto tikintieji buvo labai persekiojami. Užgorode neveikė nei viena katalikų bažnyčia. Kaimuose ir miesteliuose kai kur kunigams leido vesti sielovadą. Sovietinės reklamos tikslais Mukačevo mieste veikė didelė vengrų katalikų bažnyčia.

Į Ukrainą vykdavau vasarą, atostogų metu. Kol neturėjau automobilio, skrisdavau iš Rygos tiesioginiu reisu į Užgorodą, o ten važinėdavau po miestelius aukodamas Šv. Mišias daugelį metų jau nedalyvavusiems pamaldose tikintiesiems.

Žmonės vieni per kitus pranešdavo, kur bus kunigas. Jei taip elgtųsi vietinis kunigas Augustinas Gorvat jam būtų atimtas leidimas aptarnauti keletą nuo Užgorodo nutolusių parapijų.

Mane, skirtingai nei jį, galėjo tik nubausti arba ištremti. Vienoje vietoje negalėjau ir aš užsibūti, kad KGB nesuimtų.

Ar buvo tokių atvejų? Taip. Kai jau turėjau automobilį, vykdavau su draugais. Vieną sekmadienį turėjau, kaip svečias, vykti iš Užgorodo už 40 kilometrų esančią Mukačevo katedrą pamaldoms. Augustinas Gorvat šią išvyką suderino su Mukačevo klebonu.

Prie Užgorodo ribos mane ir mano draugus sustabdė milicija ir mus apkaltino kukurūzų vogimu iš kolūkio lauko. Stabdomų atsitiktinių automašinų vairuotojai turėdavo pasirašyti ir paliudyti, kad aš tikrai vogiau kolūkinių kukurūzų burbuoles. Tie vairuotojai, kurie atsisakydavo pasirašyti, sakydami, kad jie nematė, buvo išvadinami sektantais. Atsirado tokių, kurie pasirašė. Gal dažnai jiems teko pro šį postą važiuoti, bijojo, kad nenubaustų. Tai buvo pretekstas mane sulaikyti ir padaryti milicijos būstinėje kratą.

Turėjau religinės literatūros, religinių reikmenų, atvežtų nuosava mašina, ko niekaip negalima buvo atsivežti lėktuvu, nes oro uoste viską atimdavo.

Į Mukačevo katedrą nepatekau. Teko su tėveliu įsitaisyti areštinės kieme. Čia ant mašinos dangčio pastatėme portatyvinį televizorių „Šilelį“, išsitraukėme maisto, ir ėmėme pusryčiauti.

Apie antrą valandą su konvojumi nulydėjo mane į Mukačevo saugumą tardymui. Klausinėjo ką aš veikiu atvykęs į Užkarpatę, ką kalbu žmonėms. Tėtį paėmė globoti mano draugas kunigas Kęstutis. Sakiau saugumiečiams, kad kalnuose atostogaujame, kai reikia meldžiamės. Ir iš tikrųjų mes nakvojome palapinėse, kad nesukelti pavojaus gyventojams. Automobilį slėpdavome.

Saugumiečiai mums pasakojo, kad jie labai draugiški ir religijos nevaržo, liepė palaukti iki pirmadienio, kol atvyks kolūkio pirmininkas, ir aš turėsiu sumokėti keleto rublių baudą už kukurūzų vagystę.

Aš pasakiau, kad dabar galiu jiems palikti pinigų „vodkai“, o aš važiuosiu namo, nes baigiasi mano atostogų laikas, o vairuotojo teises galės man atsiųsti, arba aš perlaikysiu egzaminus, kad gauti naujas teises.

Kokiam jūsų vadovui Lietuvoje pranešti, kad jūs apsivogėte?“- paklausė saugumiečiai.

Pasakiau, kad vyskupui, bet niekam geriau jau nepranešinėkite, nes savo misiją įvykdėte sutrukdydami man vykti į pamaldas. „Imki teises ir nepyk ant ukrainiečių“, - atsakė.

Kunigą Augustiną Gorvat galima palyginti su mūsų monsinjoru Alfonsu Svarinsku. Tai bebaimis kunigas. Atvykęs pas mane jis sakė, kad jaučiasi kaip Romoje, nes Lietuvoje nebuvo taip suvaržytas tikėjimas, kaip jiems Užkarpatėje. Pvz. išlydint mirusį iš namų į kapines, negalėdavo dėvėti kunigo sutanos. Tad, eidamas išlydėti velionį, kunigas nešėsi moterišką juodą sijoną ir juodą megztinį, kuriuos kambaryje apsirengdavo, o išlydint vėl nusirengdavo.

Pasienio zona buvo saugoma kareivių. Tekdavo laukti kai jie sueidavo į būstinę ir labai greitai pravažiuoti. Išbėgę jie pamatydavo rusiškas LI raides ir patikėdavo, kad tikriausiai iš Lvovo srities. Kartais, kai nesuspėdavau pravažiuoti ir sustabdydavo sargybinis, kunigas nueidavo ir paprašydavo, kad praleistų atvykusį draugą. Užtekdavo atlygiui butelio degtinės.

Su kunigu Augstinu Gorvat susirašinėdavome konspiratyviai laiškais (laiškai išlikę ). Manęs sutartu laiku ir sutartoje vietoje laukdavo kun. A.Gorvat. Nuostabūs ir draugiški kaimo žmonės. Niekas nemėgo komunistų. Kaime ar gyvenvietėje statant namą padėdavo visas kaimas ir per kelias dienas jį pastatydavo.

Su grupe Kauno kunigų seminarijos auklėtinių teko apsistoti viename miestelyje pas vienuolę, kuriai pastatė namą kaimo gyventojai. Tada dar visi miegojome ant šviežia mediena kvepiančių grindų šiltuose pataluose. Rytą po maldų ir pusryčių vėl į kitą kaimą. PEREČINĄ. MIEŽGORJE, ČOPĄ, kuris jungė pasienį su Lenkija, Čekija, Vengrija. Mišias aukodavome ir gamtoje lauko aikštelėje. Altorių atstodavo „ŽIGULI“ automobilio variklio dangtis. Aukodavome su kun. A.Gorvat Šv.Mišias ir ant kelmo, ir ten, kur pažymėta daug žuvusių kovose su bolševikais vengrų karių. Kun. A. Gorvat ilgai saugojo ir naudojosi lageryje lietuvių padovanotais ir lagerio sąlygomis pagamintais liturginiais reikmenimis, kuriuos kaip meilę Lietuvos tikintiems paliko man.

Lietuvoje Sąjūdis. Iš kunigo A.Gorvat gavau laišką, kad KGB leido Vengrų vyskupui Lazlo Lekai aplankyti Užkarpatės vengrus. Suspėjau nuvykti ir aerouoste jį sutikti. KGB leido aplankyti Užgorodo bažnyčią, bet neleido aplankyti kun. A.Gorvat jo namuose, Pagaliau, dar paprašius, išėjus iš bažnyčios trumpam leido pas jį užeiti.

Gale stalo sėdėjo kardinolas. Iš šonų Komunistų partijos sekretorius ir saugumo darbuotojas. Prie jo kun. A.Gorvat ir aš. Teko prisistatyti ir padėkoti Vengrijos kardinolui už jo atsilankymą Lietuvoje ir įteikti Lietuvos, kuri jau eina laisvės keliu, tautinę vėliavą, rūpintojėlį, pirmą numerį katalikiško žurnalo „Katalikų pasaulis“ ir rankšluostį su išaustais Lietuvos himno žodžiais. Perduoti dovanas ir kalbėtis niekas netrukdė.

Džiaugiausi ta misija ir būdamas po keleto metų Vengrijoje Budapešte pas vengrą dijakoną, kuris buvo išmokęs lietuvių kalbą ir papasakojo, kad tą sunkią Lietuvai Sausio 13 naktį solidarumo vardan skambėjo visų Budapešto bažnyčių varpai. Ta proga yra išleisti atvirukai.

Nuostabiai draugiškai Ukrainoje sugyvena graikų apeigų tikintieji su Romos katalikų tikinčiaisiais. Tremiamus į Sibirą kunigus vertė pereiti į Maskvos stačiatikių tikėjimą. Tam kad išvengti Sibiro, kai kurie kunigai liudijo, kad jie turi žmonas ir vaikus, skirtingai nei Romos katalikų kunigai. Komunistai tuo patikėjo, bet akyli KGB akis sužinojo, kad jie aukodami Šv. Mišias nemini rusų patriarcho Pimeno, ko reikalauja stačiatikystė, o mini vis tiek Romos katalikų Šv.Tėvą. Tai kgebistus dar labiau įsiutino, kad jie apgauti. Prasidėjo žiaurios represijos prieš graikų apeigų kunigus ir jų tikinčiuosius. Todėl taip akylai saugojosi Ukrainos KGB lietuvių kunigų draugystės.

Į kun. A.Gorvat laidotuves negalėjau nuvykti, nes tai buvo prieš pat Šv. Kalėdas, kada Kauno kunigų seminarijoje vyko egzaminai. Šiandieną vykti per neramią Ukrainą pavojinga. Gali negrįžti. Norėtųsi aplankyti šio bebaimio kunigo A.Gorvat kapą ir jo nuostabius drąsius draugus, graikų apeigų kunigus ir jų gražiai auklėjamas šeimas.

Grįžtant iš sielovadinės misijos ilgai kvepėdavo automobilis vengrų pamėgta paprika, riešutais ir vynuogėmis. Nuotraukų nėra, kad kratos metu neatimtų. Viskas likę atmintyje su kaimų ir gatvių pavadinimais, su keliomis kalbomis bendraujančiais žmonėmis ir maldose suprantančiais, kad juos vienija ne Maidanas, ne NATO, bet tikėjimas. Jei tauta pameta tikėjimą, ji žūstą.

Nuotraukoje Mukačevo miestas.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą