2018-11-21

Laukia ne tik migracijos paktas, bet dar ir pabėgėlių paktas!


Abejotina JTO tarptautinė sutartis dar nepasirašyta, kaip jau ir sekanti sutartis dėl pabėgėlių turi būti priimta. Šioje sutartyje taip pat gausu konfliktinių punktų. Apie tai vakar informavo vokiečių dienraštis „die Welt“ savo vedamajame.

Dienraštyje rašoma, kad lapkričio 13 dieną „trečiasis JTO Generalinės Asamblėjos komitetas“ aptarė naują „Globalią pabėgėlių sutartį“.

Pakistano atstovas pareiškė, kad jo šalis yra viena iš pagrindinių migrantų šalių. Jo šalies interesai reikalauja, kad ši našta būtų paskirstyta. Už naują paktą pasisakė Alžyro atstovas, o taip pat atstovai Venesuelos, Rusijos ir Kongo demokratinės respublikos.

176 valstybės balsavo už naujo Pabėgėlių pakto projektą, kuris bus oficialiai priimtas JTO Generalinės Asamblėjos gruodžio viduryje. Tiktai viena šalis balsavo prieš: JAV. Jos pasiuntinė pareiškė, kad sutartis nesuderinama su jos šalies „suvereniais interesais.

Prieš metus JAV paskelbė, kad išeina iš labai panašiai pavadintos „Globalios migracijos sutarties.“ Nuo tada susitarimas, kuris JTO nuomone, turi geriau kontroliuoti tarptautinius migracijos srautus, vis labiau kritikuojamas.

Šiuo metu jau visa eilė valstybių pareiškė, kad šios sutarties gruodžio 10-11 dienomis Maroke jos nepasirašys.

Pasirašyti šią sutartį jau atsisakė: JAV, Austrija, Vengrija, Australija, Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Lenkija, Izraelis. Eilė šalių abejoja dėl tikslingumo pasirašyti ją: Slovėnija, Šveicarija, Danija, Japonija, Italija, Vokietija.


Vokietijoje dėl šios sutarties verda diskusija. AfD prieš ją. Rengiami dar vieni debatai Bundestage prieš susitikimą Maroke, per kuriuos parlamentas nori priimti rezoliuciją dėl šio pakto. Lietuvos Seime – tylu, kaip tanke!

Naujame „Pabėgėlių pakte“ yra kalbama apie „naujas perkėlimo programas“ ir apie „papildomus kelius“ priimti pabėgėlius į trečiąsias šalis.

Kas tai per paktas?

Abu JTO paktai yra tos pačios kilmės. Vienas buvo priimtas 2016 metų rugsėjo mėnesį, per pačią migracijos krizę Europoje. Tuomet tarptautinė bendrija susitarė, kad būtų svarstomi du susitarimai: „Globali saugios, tvarios ir reguliarios migracijos sutartis“ ir „Globali pabėgėlių sutartis“. Pirmiausiai kalbama apie 258 milijonus migrantų, kurie, Jungtinių Tautų Organizacijos duomenimis, yra už savo kilmės šalių ribų. Antrasis paktas liečia oficialiai pripažintus pabėgėlius, tai yra asmenis, kurie ginami pagal nacionalinius ir tarptautinius įstatymus: pabėgėliai, kurie politiškai persekiojami.

Šios žmonių grupės teisės yra patvirtintos daugeliu sutarčių, pavyzdžiui Ženevos Konvencijos dėl pabėgėlių arba nacionaliniuose prieglobsčio suteikimo įstatymuose. Problema: šiandien susieta su perkėlimu pabėgėlių iš vienos priimančios šalies į kitą tarptautiniu lygiu. Našta tenka, visų pirma, valstybėms, esančios greta karo konfliktų zonos: pavyzdžiui Libanas, arba Turkija.

Pakto įžangoje sakoma: „egzistuoja būtinybė labiau subalansuoto paskirstymo naštos ir atsakomybę priimant ir palaikant pasaulyje pabėgėlius“. Tam reikalingos „privalomai konkrečios ir praktinės priemonės“.

Prie tokių priemonių priskiriamos tarptautinės pastangos švietimo ir sveikatos apsaugos srityje. Pasaulio bendrija „tieks resursus ir žinias“ tiekiant pagalbą priimančioms šalims plečiant jų švietimo ir sveikatos apsaugos sistemas pabėgėliams, sakoma 24 puslapių sutartyje. Be to, bus suteikta pagalba priimant pabėgėlius ir integruojant juos darbo rinkoje.

Sutartyje kalbama ne tiktai apie pietų pusrutulio valstybes. Punkte 3.2 valstybės pripažįsta, kad žmonių „perkėlimas“ - tai „konkretus mechanizmas“ „naštos ir atsakomybės paskirstymo“. Reikia išplėsti naujų pabėgėlių stovyklų tinklą, t. y. priimti pabėgėlius iš valstybių, kurios jau priėmė didelį skaičių pabėgėlių. Šis „perkėlimo“ procesas numato, kad JTO pabėgėlių reikalų fondas nustatis pabėgėlio statusą ir perduos šiuos „pabėgėlius“ į priimančias šalis, dalyvaujančias šiame procese.

Die Welt pažymi, kad šis mechanizmas ES veikia jau dabar.

Net į atsilikusią pagal visus ES parametrus Lietuvą yra vežami „pabėgėliai“ iš Turkijos ir Graikijos, Italijos. Tiesa, jie visaip išsisukinėja nuo šios „šviesios perspektyvos“, o čia atvežti, pabėga į Vakarus, kur šie „pabėgėliai“ ir ketino bėgti.

Numatomas pasirašyti „pabėgėlių paktas“ kalba apie suteikimą stipendijų ir studentų vizų, sudarymą teisines galimybės „pabėgėliams“ dirbti.

Aš sunkia įsivaizduoju Lietuvoje dirbantį kalbos nemokantį ir bemokslį „pabėgėlį“, kai minimalus atlyginimas pas mus nesiekia 400 eurų į rankas, o nedirbdamas „pabėgėlis“ iš Lietuvos gauna 600 eurų pašalpą. Net kaliniui Lietuvoje skiriama 19 eurų per dieną, kai tuo tarpu apie 100000 Lietuvos pensininkų tenkinasi 200 eurų per mėnesį pensijomis.

Aš kasdien įsitikinu, kad Lietuva yra valstybė, kurioje valdžią yra užgrobę nusikaltėliai-recidyvistai, siekiantys kuo greičiau sunaikinti Lietuvą ir išnaikinti lietuvius. Dar aš įsitikinu, kad LRT ir kitos Lietuvos MIP yra skirtos dezinformuoti, o ne informuoti piliečius. Ar jūs ką nors girdėjote iš jų apie JTO „pabėgėlių paktą“?
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą