2018-11-10

Trys vinys į Lietuvos karstą: Globalus migracijos paktas, vaikų grobimas ir homoseksualistų "santuokos". 2 dalis


Dėmesio! Iki Lietuvai pražūtingo migracijos pakto pasirašymo liko 1 mėnuo! Šį paktą atsisakė pasirašyti arba pareiškė ketinimus jo nepasirašyti: JAV, Australija, Vengrija, Austrija, Lenkija, Čekija, Slovakija, Slovėnija, Kroatija, Danija, Italija, Japonija etc. Lietuvoje – tyla! Prieš GMP pasisakė tik pretendentas į Lietuvos prezidento postą Arvydas Juozaitis.


Izraelio Šamiro nuomone, „mokymas apie „liberalią demokratiją ir žmogaus teises“ yra „kriptoreligija, sekuliarizuota judaizmo forma, arba neo-judaizmas; jo pasekėjai atgamina pažiūras, charakteringas judėjams; judėjai dažnai pasireiškia rolėje naujo tikėjimo pamokslininkų, bet tuo pat metu tiki Izraelio sakralumu.“

Neoliberalizmas - ši judaizmu paremta kriptoreligija, tapo Europos Sąjungos idėjiniu pamatu, kas atsispindi ir jos vėliavoje: 12 žvaigždžių joje simbolizuoja 12 žydų genčių.

Europos Sąjungos „tėvas“ masonas Kudenchove-Kalergi į europiečius žiūrėjo, kaip į galvijų bandą, su kuria galima daryti selekcijos eksperimentus ir išvedinėti naujas jų veisles, kad jie geriau tarnautų „žydų elitui“.

Kudenchove-Kalergi savo judeo-fašistines idėjas išdėstė knygoje „Praktinis idealizmas“ (1925).


Pagrindine šio veikalo idėja tapo judaizmo dvasinės lyderystės pagrindimas europinėje civilizacijoje ir būtinybė paversti žydus „Europai vadovaujančia dvasine rase“. Tai išplaukė iš savotiško, Kudenchove-Kalergi visuomenės hierarchijos supratimo, kuris kaip du vandens lašai sutampa su vėlesne nacistų hitlerininkų „untermensche“ (antžmogio) teorija. Sunku pasakyti iš kur Vokietijos nacistai sėmėsi idėjų, bet negalima atmesti, kad juos galėjo įkvėpti būtent Kudenchove-Kalergi veikalas.

Visą europiečių masę Kudenchove-Kalergi suskirsto į dvi grupes: „kiekybės žmones“ ir „kokybės žmones“ (pas fašistus „undermensche“). „Kokybės žmones“ autorius klasifikuoja į dvi rases – kilmingą dvarininkiją ir žydus, kurie kartu sudaro, jo nuomone, branduolį būsimos Europos aristokratijos. Pirmenybė, vis tiktai, atiduodama žydams: dėka „ypatingo etinio santykio su pasauliu“ ir, neva esančio jų proto pranašumo, jie sudaro taip vadinamą „smegenų dvarininkiją“ arba „dvasinę aristokratiją“, užimančią lyderių pozicijas kovoje už kovą dėl žmonijos valdymo.

„Kas gi liečia kitus – „kiekybės žmones“, tai apie juos suvienytos Europos ideologas rašo: „Tolimos ateities žmogus bus sumaišyto kraujo. Rasės ir klasės išnyks pasekoje įveikimo erdvės, laiko, prietarų. Būsima eurazijos-negroidinė rasė, išoriškai panaši į senovės egiptiečių, pakeis tautų įvairovę asmenybių įvairove“. T.y. Europos vystymasis Kudenchove-Kalergi atrodė tokiu būdu: europiečiai susimaišo su kitomis rasėmis ir tautomis ir išnyksta kaip skirtingos nacijos, o jų elitas pakeičiamos žydų dvasine vadų kasta.“

Visa tai, ką išdėstė ES tėvas-fašistas Kudenchove Kalergi šiandien turi kitą pavadinimą. Tai – genocidas.

Genocido apibrėžimas. Pagal Tarptautinį baudžiamąjį teismą genocidas tai baudžiamoji veika, padaryta siekiant sunaikinti visus ar dalį žmonių, priklausančių kokiai nors nacionalinei, etninei, rasinei ar religinei grupei (TBTS 6 straipsnis):
  • tokios grupės narių žudymas;
  • sunkūs kūno sužalojimai ar psichinės traumos;
  • tyčinis tokių gyvenimo sąlygų tai grupei sudarymas, dėl kurių visi jos nariai ar dalis jų žūtų;
  • priemonių, ribojančių tai grupei priklausančių žmonių gimstamumą, taikymas;
  • prievartinis vienos grupės vaikų perdavimas kitai grupei.
Pagal Ženevos konvenciją – planuoti veiksmai, skirti tam tikros tautos arba gyventojų grupės sunaikinimui įgyvendinti, naikinant kultūrą, finansinę ir politinę bazę, sveikatos apsaugą ir t. t., siekiant, kad ta grupė žmonių ilgainiui išnyktų.

Visame pasaulyje europiečiai jau dabar yra absoliuti etninė mažuma. Pagal SNO 1990 metų rezoliuciją dėl Irako, kuris užpuolė Kiuveitą, rašoma Pi-News, šis užpuolimas buvo įvardintas kaip bandymas sunaikinti Kiuveito tautą kitų tautų gyventojų migracijos į šią šalį būdu. Vokietija, kaip ir kitos ES valstybės, pritarė šiai rezoliucijai.

Rezoliucijoje kalbama: SNO saugumo taryba smerkia Irako bandymą pakeisti suverenios Kiuveito valstybės demografinę situaciją ir gyventojų sudėtį.

ES politikai, kurie per prievartą įvedinėja multikultūralizmą ir naikina vokiečių, prancūzų ir kitas Europos senąsias tautas, pasmerkė Kinijos vykdomą Tibeto tautos etnokultūrinį naikinimą.

Bundestagas savo nutarimu 13/4445 nuo 23.4.1996 pasmerkė Kinijos veiklą Tibete.

Vokietija tada pareikalavo nutraukti šią Kinijos vykdomą politiką ir kiniečių perkėlimą į Tibetą.

O kodėl vežami azijatai ir afrikiečiai, kurie tiesiog mūsų akyse keičia Europos etnokultūrą?

Kodėl šie SNO standartai galioja Kiuveitui ir Tibetui, bet negalioja mažytei Lietuvai ar Estijai, Suomijai?

Šiais metais, per du pirmuosius mėnesius, į Italiją iš Libijos buvo atgabenta 70,2 procentais daugiau afrikiečių, negu pernai, rašo “Welt am Sonntag“. Italijos vyriausybė šiais metai planuoja sulaukti 250000 nekviestų svečių iš Afrikos. Dauguma jų iš Gvinėjos, Nigerijos arba Kotdivuaro, ir jie nieko bendro neturi su globalistų išgalvotais „pabėgėlais“.

Kas organizavo baltųjų genocidą?

Kosmopolitiniam „elitui“, užgrobusiam ES valdymo struktūras, pinigų gamybą, masines informacijos priemones, vidutinių protinių galimybių, bet agresyviam, gobšiam, religingam ir gerai organizuotam, nereikalingi šviesūs, ne tik odos spalva, bet ir protu, kūribingi europiečiai. Jie sudaro konkurenciją ir grėsmę šiems kosmopolitams, todėl kosmopolitinis „elitas“ planingai vykdo baltosios rasės genocidą.

Taikomi keli europiečių ir jų civilizacijos naikinimo būdai :
  • Europiečių gimstamumo mažinimas diegiant homoseksualizmą, iškrypėlių santuokas, skatinant abortus ir teisiškai persekiojant tam besipriešinančius;
  • Į Europą vežami žmonės iš labiausiai atsilikusių pasaulio kraštų su žemu IQ, kad juos maišyti su europiečiais ir sumažinti europiečių intelektualinį potencialą;
  • Švietimo naikinimas, europiečius paverčiant funkcionaliais beraščiai;
  • Europiečių varymas į negrynųjų pinigų konclagerį, kurio savininkai yra „pinigų šeimininkai“ kosmopolitai; planuojamas priverstinis europiečių čipavimas.
  • Baltosios rasės žmonių valios ir savivertės naikinimas per diegimą kolektyvinės kaltės prieš tuos pačius kosmopolitus už, neva, buvusius praeities nusikaltimus. Tam kuriami „tolerancijos centrai“, „holokausto muziejai“.
Siekdamas nuslopinti europiečių pasipriešinimą, kosmopolitinis „elitas“ organizuoja teroristų gabenimą į Europą, o šiems nekliudomai įvykdžius teroro aktus, jie įveda karo stovį. Taip buvo padaryta Prancūzijoje po teroro akto Bataclan koncertų salėje. Po pusės metų (koks sutapimas!karo stovis buvo dar pratęstas pusei metų įvykus teroro aktui Nicoje. Prisidengiant karo stoviu, taip uždraudus milijoninius protestus, prieš žmonių valią kosmopolitinis elitas Prancūzijoje prastūmė įstatymą leidžiantį homoseksualistų „santuokas“, įvedė naują darbo kodeksą. Esant karo stoviui kosmopolitinis „elitas“ gali savivaliauti ir naikinti baltųjų rasę nekliudomai.

Lietuviškas judas - Vytenis Andriukaitis - „įvairių genetiškų kompozicijų“ lietuvių gamintojas

Lietuva beveik neturi nacionalinio elito. Tuo galima paaikinti reakcijos nebuvimą į GMP. Net Briuselyje Lietuvą atstovauja neoliberalus transformeris, išdavęs lietuvių tautos interesus.Europos komisaras Vytenis Andriukaitis 2016 metais "Respublikoje" filosofavo apie lietuvių tautos vietą užimsiančius „įvairių genetiškų kompozicijų žmones“, apie „didžiulį uždavinį suklijuoti lietuvybę iš įvairių kompozicijų“.

Stebina, iki kokio idiotizmo gali atvesti žmogų milžiniškas Briuselio atlyginimas, o gal psichikos liga? Bet kokiu atveju savo briuselinį fašizmą ar idiotizmą Andriukaičiui paviešino. Gerai. Mes žinome, kad turime reikalą su judu!


Orbanui nereikia “genetinių kompozicijų“, jam reikia vengrų

Vengrija šeimas remia materialiai, o ne aferistų „šikalienių – ku-kurvaičių“ sukurtomis vogimo ir vaikų grobimo organizacijomis. Vengrai nekonstruoja „kiekybės žmonių“ pagal judeo-nacistines teorijas.

Vakar per valstybinį Vengrijos radijų Košut Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas pasakė, kad šalyje vykdoma „šeimos stiprinimo politika tarnaus tautai ir jaunimui.“

Vyriausybės vadovas savo interviu radijui pasakė, kad jaunimas neturi keisti savo planų turėti vaikų dėl finansinių sunkumų, su kuriais jie susiduria.

Orbano žodžiais vengrai, lyginant su kitomis Europos valstybėmis, didelę laiko praleidžia ne šeimoje, kad kurti nacionalinį produktą. Vengrijoje mažėja gyventojų ir jei tai tęsis vengrai išnyks.

Orbanas pabrėžė, kad vakarų-Europos šalių lyderiai galvoja, kad yra paprastesnis sprendimas negu gimstamumo didinimas. Juos turi pakeisti migrantai ir ekonomika veiks.

„Mums tai netinka, mums reikalingi vengrų vaikai“, - pasakė Viktoras Orbanas, papildė, kad jo nuomone migracija neišspręs gyventojų problemos. Nuo 2010 Vengrija ėmė remti šeimas. Kaip pavyzdį jis paminėjo mokestines lengvatas jaunimui, ilgesnes atostogas nėštumui ir gimdymui, atostogas po gimdymo, nemokamą maistą vaikams, nemokamą aprūpinimą vadovėliais.

Po to premjeras pasisakė apie JTO migracijos paktą, kuris, jo žodžiais neturi būti priimtas. Dauguma europiečių yra prieš paktą, todėl Vengrija jį atmetė. Tai bloga sutartis, kuri migraciją pripažįsta pagrindine žmogaus teise ir atvykęs į bet kurią šalį, ten kaip ir vietos gyventojai migrantai turi gauti visas socialines paslaugas.

Mes nenorime priimti pabėgėlių, Vengrija turi savo taisykles užsieniečiams, kurios atitinka jos interesams.

Orbanas pasakė: „Yra bendra profesionalų nuomonė, kad artimiausius 5-10 metų, Centrinė Europa bus ekonomikos augimo šaltinis, ką mato Kinija, bus sukurta bendradarbiavimo formas, kuri apims dvylika Centrinės Europos ir Balkanų valstybių.“

Šeimos rėmimas Vengrijai padidins gimstamumą ir Vengriją padarys laiminga šalimi. Parama šeimai atneš naudą visai šaliai ir jaunimui, pasakė Orbanas Košut radijui.

„Jauni žmonės dažnai planuoja šeimą, o paskui susiduria su finansiniais sunkumais“, - pasakė Orbanas, jis pabrėžė, kad nori sukurti tokią Vengriją kurioje jaunimas nekeis savo planų dėl pinigų trūkumo. Lyginant su BVP Vengrija skiria didžiausią paramą šeimai ES ir pažymėjo vyriausybės pastangas pakeisti negatyvią demografinę tendenciją.

"Vengrijoje gyventojų skaičius nuolatos mažėja“, - pasakė Orbanas. Gyventojų kaita turi būti adekvati.

Šeimos paramos stiprinimas sudarys prielaidas gimti vaikams ir mažins gimdytojų vidutinį amžių, kas padarys Vengriją „linksma ir laiminga“.

Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą