2018-11-05

Talmudas: žydiškos „tolerancijos“ pamokosGerman Vuk, gana populiarus žydų rašytojas, taip iliustruoja Talmudo poveikį: „Talmudas iki šių laikų yra per žydų religijos širdį cirkuliuojantis kraujas. Kokius įstatymus, papročius ar ceremonijas mes nestebėtume — nepriklausomai nuo to, ar mes esame šalininkai ortodoksiško, konservatyvaus, reformistinio judaizmo ar mes tiesiog — ekspresyvūs sentimentalūs žmonės — mes visi sekame Talmudo priesakais. Tai mūsų bendras įstatymas.“

– Pagonis (t. y. nežydas), kuris kiša nosį į Torą (ir kitus šventus žydų raštus) nuteisiamas mirti. Nes, kaip parašyta, tai mūsų paveldas, o ne jų. (Sanhedrin 59а)
– Valaam (Jėzus) prisikėlė iš mirusių ir baudžiamas verdančia karšta sėkla. Tie, kas išjuokia žydų išminčių žodį ir nusideda Izraeliui verda karštuose ekskrementuose. (57а Gittin)
 Tiktai žydai yra žmonės, nežydai — tai gyvuliai (Baba Necia 114а — 114c)
– Nepriklausomai nuo to, ar tai yra kjutino (nežydo) nužudymas, ar izraeliečio kjutinu, jie griežtai baudžiami, bet už nužudymą kjutino (nežydo), izraeliečiu, nenumatyta jokios bausmės. (Sanhedrin 57а)
– Net geriausi iš nežydų turi būti nužudyti.(Babilono Talmudas)
– Jeigu žydai patiria pagundą padaryti blogį, tai jis turi eiti į tą miestą, kur jo niekas nepažįsta, ir įvykdyti blogį ten. (Moed Kachtan 17а)
– Jeigu stabmeldys (nežydas) suduos žydui, tai nežydas turi būti nužudytas. Nužudyti žydą — tai suduoti dievui (Sanhedrin 58c)
– Jeigu izraeliečio jautis subadys kanaaniečio jautį, tai už tai jis neatsako; bet jei kanaaniečio (nežydo) jautis subadys izraeliečio jautį... bausmė turi būti pilna (Baba Kamma 37)


– Jeigu žydas suras daiktą, pamestą stabmeldžių (nežydu), jo nėra būtinybės grąžinti. (Baba Necia 24а; Tai patvirtina taip pat Baba Kamma 113)
– Dievas nepasigailės žydo, kuris „tekina savo dukterį už senio arba ima žmoną savo nepilnamečiui (mažamečiui) sūnui arba sugrąžina pamestą daiktą kjutinui (nežydui)...“ (Sanhedrin 76а)
– Tai, ką žydas įgyja vogdamas iš kjutino (nežydo), jis gali išsaugoti. (Sanhedrin 57а)
– Nežydų negina įstatymas, ir Dievas atiduoda jų pinigus Izraeliui. (Baba Kamma 37c)
– Žydai gali meluoti (išsisukinėjimus) tam, kad pergudrauti nežydą. (Baba Kamma 113а)
– Visi nežydų vaikai — gyvuliai. (Jevamot 98а)
– Nežydai linkę santykiauti su karvėmis. (Aboda Zara 22а-22c)
– Geriausias iš gojų nusipelno mirties. (Aboda Zara, 26, Tosafot)
– Ignoruojantis rabino žodį baudžiamas mirtimi. (traktatas Erubin, 21:2)

Citatos iš Talmudo apie „gojus“
„Jeigu žydai važinėjo visą savaitę, ir į dešinę, ir į kairę apgaudinėjo krikščionis, tai tegul susirenka kartu šeštadienį ir giria savo vikrumą, sakydami: „reikia išplėšti širdį pas gojus ir užmušti geriausią iš krikščionių“. (Judenbalg, 21)

„Jeigu žydas teisiasi su nežydu, tai jūs leisite laimėti bylą jūsų broliui ir pasakysite svetimšaliui: „to reikalauja mūsų įstatymas!“ Bet jeigu jokių prielaidų laimėti byla žydui nėra, tai reikia įkyrėti svetimšaliui įvairios rūšies intrigomis ir tuo pasiekti, kad žydas bylą laimėtų“. (Traite Baba Kamma, folio 113, a)

„Įsakymas „nežudyk“, reiškia, kad negalima žudyti Izraelio sūnų, o gojus ir eretikas ne Izraelio sūnus galima“. (Jad Chag., hilch Rozeach et hilch Melachim)

„Geriausią iš stabmeldžių užmušk“. (Aboda Zara, folio 26, b; Masech. Sopharim, Perek 15)

„Jeigu tu ištrauksi gojų iš duobės, į kurią jis įkrito, tai tuo tu palaikysi žmogų stabmeldystėje“. 
(Aboda Zara, folio 20, a)

„Draudžiama jausti užuojautą netikėliui, kada matai jį skęstant upėje ar žūstantį, Jei jis arti žūties, neturi jo gelbėti“. (Jad Chag., kilch Aboda Zara)

Talmudo knygininkas Abravanel pataria:

„Neapkęsti, niekinti ir naikinti kiekvieną, kas nepriklauso sinagogai ar nuo jos atskilo“. (Rosch Emmunna, folio 9, a)

„Jei eretikas įkrenta į griovį, – sakoma toliau, – jo nereikia iš ten išlaisvinti, ir jeigu griovyje yra kopėčios, jas reikia ištraukti“. (Aboda Zara, folio 26, b)

Bet štai, formulė, ko gero, pateisinanti visas ritualines žmogžudystes Izraelio istorijoje: „Praliejantis gojų kraują, aukoja auką Dievui“. (Jalkut Simeoni, ad Pentat., folio 245, col. 3)

„Nuopelnas norinčio užmušti gojų toks didelis, kad visiškai pateisina žydą, per klaidą užmušusį vietoj gojo kitą žydą. Iš tiesų: „kas nori užmušti gyvulį ir, neatsargiai, užmuš žmogų, arba kas nori užmušti gojų ir, per klaidą, užmuš žydą, tas nekaltas ir nenusipelno bausmės“. (Traite Sanhedrin, folio 78, b)

„Gojus gi, sąmoningai užmušęs žydą, kaltas, taip, kaip jei jis užmuštų visą pasaulį“. (Traite Sanhedrin, folio 38, а)

„Gojus, šventvagiaujantis, suvedžiojantis moterį ar užmušantis kitą gojų, privalo būti pripažintas nekaltu, jeigu jis pereis į žydų tikėjimą. Bet, jeigu jis užmuš žydą, tai nesvarbu, bus apipjaustytas ar ne, jis turi būti užmuštas“. (Traite Sanhedrin, folio 71, b)

1.Sanhedrin 59a: „Gojo nužudymas tolygus nužudymui laukinio žvėries“. 
2.Aboda Zara 26b: „Net geriausią iš gojų reikia užmušti“. 
3.Sanhedrin 59a: „Gojus įkišęs nosį į Įstatymą (Talmudą), kaltas ir baudžiamas mirtimi“. 
4.Libbre David 37: „Pranešimas gojams ko-nors apie mūsų religinius santykius tolygu nužudymui visų žydų, nes jei jie sužinotų, ką mes mokom apie juos, jie mus žudytų atvirai“. 
5.Libbre David 37: „Jeigu žydui suteiks žodį paaiškinimui kokios nors ravino knygos dalies, jis turi duoti tiktai melagingus paaiškinimus. Tas, kuris kada nors pažeis šitą įstatymą, bus numarintas“.
6.Yebhamoth 11b: „Seksualiniai santykiai su mergaite leidžiami, jei mergaitei yra 3 metai“. 
7.Schabouth Hag 6d: „Žydai gali duoti melagingus pažadus atsikalbėdami“. 
8.Hikkoth Akum X1: „Negelbėkite gojų pavojaus ar mirties atveju“. 
9.Hikkoth Akum X1: „Nereikškite gailestingumo gojams“.
10.Choschen Hamm 388,15: „Jeigu gali būti įrodyta, kad kažkas atidavė pinigus izraeliečių gojams, turi būti rastas būdas, po protingo nuostolių gražinimo, ištrinti jį nuo žemės paviršiaus“.
11.Choschen Hamm 266,1: „Žydas gali turėti viską, ką jis suras, jei tai priklauso Akumui (gojui). Tas, kas sugrąžina nuosavybę (gojams), nusideda įstatymui, didindamas teisės pažeidėjų galią. Tačiau nusipelno pagirimo, jeigu pamesta nuosavybė grąžinama Dievo vardo garbei, tai yra, kada krikščionys girs žydus ir žiūrėti į juos, kaip į sąžiningus žmones“. 
12.Szaaloth-Utszabot, The Book Of Jore Dia 17: „Žydas gali ir privalo meluoti prisiekdamas, kada gojai klausia jo apie tai, ar yra mūsų knygose kas nors prieš juos“. 
13.Baba Necia 114,6: „Žydai – žmogiškos būtybės, o kitos pasaulio nacijos – ne žmonės, bet žvėrys“. 
14.Simeon Haddarsen, fol. 56-D: „Kai ateis Mesija, kiekvienas žydas turės po 2800 vergų“. 
15.Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: „Jahvė sukūrė nežydus žmogaus pavidalu, kad žydams nereikėtų naudotis gyvulių paslaugomis. Reiškia, nežydai – tai gyvuliai žmogaus pavidalu, kuriems lemta tarnauti žydams dieną ir naktį“. 
16.Aboda Sarah 37a: „Gojų mergaitės nuo 3-jų metų amžiaus gali būti prievartaujamos“. 
17.Gad. Shas. 22: „Žydas gali turėti nežydę mergaitę, bet negali jos vesti“. 
18.Tosefta Aboda Zara B5: „Jeigu gojus užmuš gojų arba žydą jis turi už tai atsakyti, jeigu žydas užmuš gojų, jis nekaltas“. 
19. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: „Žydus kaltinančius leidžiama žudyti visur. Leidžiama juos žudyti dar iki to, kai jie ims kaltinti“. 
20. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: „Visa nuosavybė kitų nacijų priklauso žydų nacijai, kuri tokiu būdu turi teisę naudotis viskuo be suvaržymo“. 
21. Tosefta Aboda Zara VIII, 5: „Kai nusakyti žodį plėšimas? Gojui draudžiama vogti, plėšti, imti moteris ir vergus pas gojų arba žydą. Bet žydui nedraudžiama daryti visa tai gojaus atžvilgiu“. 
22. Seph. Jp., 92, 1: „Dievas davė žydams valdžią turtui ir krauju visų nacijų“. 
23. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156: „Jeigu žydui įsiskolino gojus, kitas žydas gali tapti jo dalininku ir, pažadėjęs jam pinigų, apgauti jį. Tokiu būdu, gojus bankrutuos ir pirmasis žydas užvaldys jo nuosavybę pagal įstatymą“. 
24. Schulchan Aruch, Johre Deah, 122: „Žydui draudžiama gerti vyną iš bokalo, prie kurio lietėsi gojus, nes jo prisilietimas galėjo padaryti vyną nešvariu“. 
25. Nedarim 23b: „Tas, kas nori, kad visi jo pažadai, duoti per metus, taptų negaliojančiais, tegu atsistoja metų pradžioje ir pasako: „Visi pažadai, kuriuos aš galiu duoti metų bėgyje, anuliuojami“. Dabar jo pažadai negalioja“.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą