2021-03-01

Liudmila Petkevičiūtė: DAR VIENAS, tik jau labai liūdnas ir GRIEŽTAS, PRIMINIMAS


Aplinkui mirgu margu knygos, straipsniai ir straipsneliai, dažniausiai platinami Izraelio tarnybų pinigais. Jų užduotis kimšti mums į galvas, kokie niekšai esam mes, lietuviai, ir kaip mes novijom žydus.

KLAUSIMAS: kodėl tylim, kai mūsų "valdžiažmogiai" mūsų pinigais kabina medalius žydams, kurie rengė ir vykdė lietuvių žudynes?

KAS MUMS YRA? Kas su mumis negerai?

Ar įmanoma nors iš tolo, nors minties krašteliu įsivaizduoti, kad Izraelio vyriausybė, susivadinusi žydšaudžius, medalius jiems ant krūtinių kabintų?

Ir išvis, jei jau susiriesdami koneveikiam tarybinę tikrovę, keikiam rusus, jų esamąjį ir būtąjį laiką, kodėl tautiniais kryžiais "Už nuopelnus Lietuvai" reik apdovanoti tarybinę partizanę, stalinistų stalinistę žydę Fanią Jocheles–Brancovskają, juolab kad jos būrys, jau neminint kitų "žygdarbių", 1944 metų sausio 29-osios naktį išžudė visus Šalčininkų rajono Kaniūkų kaimo gyventojus, iš jų 22 vaikus.

Kaniūkų žudynių kaltininkai po karo anaiptol neslėpė savo „žygdarbio“, rašė atsiminimus - vieni apie „sėkmingą karinę operaciją prieš "hitlerininkų talkininkus“, kiti - kad esą reikėję nubausti nedavusius žudikams maisto ar dar kaži ko. 
Knygose „Destruction and Resistance“ („Kenkimas ir pasipriešinimas", išleista 1985 Niujorke), „The Avengers. A Jewish War Story“ („Keršytojai. Žydų karo istorija“, Niujorkas, 2000), „Nachtmarsch“ („Nakties žygis“, Frankfurtas prie Maino, 2002) nurodytos Kaniūkų tiesioginių budelių pavardės (abėcėlės tvarka):

Fania Brancovskaja, Šlioma Brandas, Lejzeris Codikovas, Dima Gelpernas, Chaimas Jelinas, Šmuelis Kaplinskis, Isakas Kovalskis, Abba Kovneris (vadas), Chaimas Lazaras, Šlioma Morelis, Jakovas Preneris, Avraša Raselis, Jankelis Ratneris, Grigorijus Smoliakovas, Michailas Trušinas, Dovydas Teperis, Peisachas Volbė, Moisiejus Rubinsonas, Israelis Veisas, Leiba Zajacas, Genrikas Zimanas ir kiti. Iš viso 150 smogikų - taikių gyventojų žudikų.

Ar tai ne pasityčiojimas iš lietuvių tautos? Ar tai nemeta šešėlio mūsų prezidentei? Ar tai ne įrodymas, kad ji tebėra ištikima savo anų laikų darbdaviams ir kad buvusių KGB darbuotojų nebūna?

Kodėl šitaip elgiasi MŪSŲ IŠRINKTOJI prezidentė? Ne kokia okupantė, ne rusė iš Kremliaus, o mūsų išgodota valstybės kaip ir galva. Ką daryti, kur dėti tokią galvą? Kokioj šieno kupetoj slėpti?

MANO SAKYMAS TOKS: nevalia kabinti medalius žudikams. Nei tiems, nei aniems. Nei dar kokiems. Nusikaltėlis yra nusikaltėlis - žydas jis, lietuvis ar dar kas.

Šiandien, ačiūdie, yra visos sąlygos ir galimybės draugauti, broliautis, linkėti tik gero. Juk tai, kas buvo - buvo. Kad ir labai rūškana, kruvina, bet praeitis. Ji neturi trukdyti MUMS visiems, nesvarbu kokios tautybės, likti žmonėmis, gerbti vieniems kitus. Gana to nenuovokų elgesio nei į kuolą, nei į mietą. Tapkime ar ryžkimės būti nuovokomis pagaliau.

Man regis, žydai per daug įsilingavo lieti tulžį, primesti savo nuo amžių puoselėjamą pagiežą ir neapykantą kitataučiams, liguistai atkarų įprotį laikyti save "išrinktąja" tauta. Taip primygtinai, įkyriai ir be atvangos reikalaudami iš kitų atgailos, privalo ir jie atsiprašyti už savo tautiečių kruvinus darbus, už jų žvėriškus nusikaltimus. Juolab kad per karus ir žudynes nukentėjo visos tautos, ne tik žydai. Santykinai (nuošimtiškai) lietuvių žuvo netgi daugiau. Pasibaisėtinai daug kraujo neteko ir rusai, ir patys vokiečiai. Be to, gerokai pažeista liko pastarųjų tautinė savigarba ir savimonė.

Tad viską drauge sudėjus, man labiausiai iš visų pamėnų patiko paminklas, pirmas toks atsiradęs, berods, Helsinky: VISIEMS. VISIEMS, SUDĖJUSIEMS GALVAS tose beprasmiškose žudynėse, kurios, gerai paieškojus pamatų pamatuos, pačiose pašaknėlėse buvo sumanytos (!!!!!!) gelbstint žlungantį JAV dolerį ir kuriant tą pačią Izraelio valstybę. Taip. Iš esmės buvo taikytasi į du zuikius - du viename. Ir vardan jų liejosi visai nekaltų ir niekuo dėtų žmonių kraujas.

Bet svarbiausia: abu tie tikslai, abu tie zuikiai, mūsų tautai, mūsų seneliams, tėvams ir juo labiau mums - buvę nebuvę. Turėkim pagaliau savo matymą, savo pasaulį, remkimės pirmiausia į jį. Gana tų nuolat po nevalia brukamų "ideologijų". Grįžkime prie savo protėvių pasaulėžiūros, pasaulėjautos ir pasaulėmąstos, kuri teigia: GERBK.

Taip, ponia prezidente ir kiti ponai, jūsų PRIEVOLĖ pirmiausia GERBTI SAVO TAUTĄ. Jos negerbdami patys prarandate bet kokią pagarbą ir atrodote apgailėtinai.


 P.S.

Mūsų, lietuvių visuomenė, skirtingai nuo žydų, yra negudri, daug naivesnė, o svarbiausia - trumpos atminties. Vos šešios-septynios dešimtys metų praėjo, vos pora kartų pasikeitė po Antrojo pasaulinio netekčių ir žiaurumų, o lietuvių dabarčiai bemaž nieko nebežinoma apie kruvinus nusikaltimus, padarytus PRIEŠ mūsų tautą.

Pavyzdžiui, niekas net nepypteli, kad 85 % pokario "raudonųjų baudėjų", milicijos ir išvis MGB darbuotojų buvo vietiniai žydai. Jie šaudė lietuvius, juos žvėriškai kankino, trėmė į Sibirą ir nė vienas nėra nuteistas!

Nei tuometinė, nei dabartinė Lietuvos "valdžia" anei piršto nepajudino, kad tuos išgamas surastų ir nuteistų. Deja, deja.

Niekas nebemini, o per daug ir neminėjo, ką su lietuviais išdarinėjo ypačiai žiaurūs budeliai, tokie kaip žydas Ruvinas ir žydas Danielius Todesai, žydas Semionas Berkis-Burkovas ar koks žydas Nachmanas Dušanskis su savo gauja. Priešingai, pastarasis kraugerys vartėsi tartum inkstas taukuose net ir žlugus TSRS: V.Landsbergio rūpesčiu atgavo savo turtus Lietuvoje ir ramiausiai išbimbė Izraelin, iš kur jo taip ir neiškrapštė bedantė mūsų "teisėsauga", tesugebanti smaugti savuosius, ypač šviesuolius.

Tikriausiai tik žydams ir tesuprantamas toks “teisingumas”. Lietuvių genocido sumanytojai ir vykdytojai už kruvinus savo darbus neatsiprašė ir neatlygino nei turtinių nuostolių, nei sužalotų gyvenimų, nei ligi šiolei kraujuojančių dvasios žaizdų.Ko ir norėti iš tautos, kurios "šventraštis" (Talmudas) teigia:

Aboda Zara 26b :"Net geriausius iš gojų reikia žudyti" (gojus pagal žydus yra kitatikis)

Sanhedrin 59a :"Užmušti gojų tas pats, kas užmušti laukinį gyvūną".

Baba Necia 114, 6 :"Žydai yra žmonės, o kitos pasaulio tautos ne žmonės, o žvėrys."

Tosefta Adoba Zara B 5 :"Jeigu gojus užmuša gojų arba žydą jis turi būti baudžiamas, tačiau žydas nužudęs gojų atsakomybėn netraukiamas."

Schulchan Aruch , Choszen Hamiszpat 388 :"Visų kitų tautų nuosavybė priklauso žydų tautai, kuri gali naudotis viskuo be jokių skrupulų."

Tosefta Aboda ZaraVIII , 5 :"Gojui uždrausta vogti..., bet žydui iš gojų vogti neuždrausta."

Nidrasch Talpioth , psl 225-L :"Jehova sutvėrė nežydus žmogaus pavidalu, tik tam, kad žydams nereikėtų naudotis gyvulių paslaugomis. Nežydai - tai gyvuliai žmogaus pavidalu, kurie privalo tarnauti žydams dieną ir naktį."

Aboda Sarah 37a :"Prieš trijų metų gojų mergaitę jau gali būti naudojama prievarta."

Libbre David 37:"Mūsų tikybą nuo gojų privalu kruopščiai slėpti, nes jei jie sužinotų, ko mes apie juos mokome, pradėtų mus viešai naikinti".

Stulbsti ir stebiesi skaitydamas ir mūsų spaudą. Jei ir minimos lietuvių žudynių aukos Rainiuose, Tuskulėnuose, Kaniūkuose ar kitur, tai jų budeliai įvardijami aptakiai: KGB, NKVD, MGB ir kitais šių dienų žmogui mažai besuprantamais trumpiniais, niekad neminint žudikų pavardžių, kurios yra... žydiškos: Berkovičius, Bidinskis, Blochas, Breneris, Finkelšteinas, Kaplanas... Pavartykite VRM archyvų sąrašus ir pamatysite.

Beje, štai kad ir nedidelė lietuvių tautos naikintojų žydų vardyno dalis:

http://www.sarmatija.lt/.../29.../495-kas-saude-zydus

Negana to, po aldo straipsnelio, kad ir aptakiai aprašančio kokį nors lietuvių genocido aukų muziejėlį, būtinai pasirodo visas pluoštas ilgėliausių rašinių su štai tokiais pavadinimais: "Holokausto tragediją nepelnytai gožia sovietų nusikaltimai". Net ir atsivertus Tuskulėnų tragedijos atminimo muziejaus puslapį internete jį tučtuojau "lyg netyčia" pakeičia "Žydų gyvenimas Kėdainiuose".

Manau, tik aklas gali nematyti, kas čia vyksta. O aklam visada sunku gaudytis, kas be ko.

2017-02-24 Lietuvos Tautininkų sąjungos ir visos tautos prašymą atšaukti nevykusį tarybinės partizanės, stalinistų stalinistės žydės Fanios Jocheles–Brancovskajos apdovanojimą prezidentė atmetė (!). Todėl tenka sutikti su Algimantu Lebionka: gal pasiėmę aukščiau nurodytą galvažudžių ir prievartautojų sąrašą, apdovanokime visus - abėcėlės tvarka? O tuos, kurie jau iškeliavo pas protėvius - kad ir po mirties?

http://lebionka.blogspot.lt/.../vienintelis-nachmanas...

Et, tiems, kurie vis dėlto perskaitė, ką čia surašiau, būtų naudinga peržvelgt ir daugiau nuorodų:

http://alkas.lt/.../tautininkai-praso-prezidentes.../

http://alkas.lt/.../a-aleksandravicius-prezidentura.../

http://www.delfi.lt/.../ciskauskas-rainiai-raisas...

http://www.ekspertai.eu/lietuviu-partizanus-saudes...


Šaltinis: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001650501261


 Komentarų nėra:

Rašyti komentarą