2018-04-30

Pensininkų organizacijų bendradarbiavimo sutartys su partijomis turi numatyti finansines sankcijas už įsipareigojimų nevykdymą

Šiandien Sereikiškių parke

Aš manau, kad pensininkai turi kovoti prieš diskriminaciją, už žmogaus teises, o ne prašyti apsivogusių partijų malonės.

Pensininkų organizacijos vis dar šventai tiki, kad Lietuva gyvena kriščioniškos moralės normų dimensijoje, kad partijos vis dar paiso Dešimties Dievo Įstatymų, kad prieš rinkimus pažadėjusios ginti senelių teises, jas po rinkimų tęsės pažadus. Taip nevyksta. Pažadai tušti.Kapitalizmo sistema pagrįsta judaizmo etika, bankų skolinimo procentu ir bankinio kapitalo viešpatavimu. Ši visuomenės sistema viešpatauja dabar Lietuvoje, o seneliai, kurie sudaro 1/3 visų rinkėjų, ir toliau gyvena iliuzijose apie krikščionišką moralę, padorumą, duoto žodžio svorį, kad jau nebūdami „preke rinkoje“, jie kapitalizmo grobuonims yra dar svarbūs.

Judėjų gyvenimą reguliuoja 613 Talmudo įstatymų, lietuvio gyvenimo nereguliuoja jokios privalomos moralės normos, o tarpusavio santykius menkai reguliuoja Konstitucija, kurią sau suteikė teisę apeidinėti Konstitucinis teismas ir paperkama teisėsauga, kuri per 30 metų nepasodino į kalėjimą nei vieno partinio valstybės turto grobstytojo.

Kokios turi būti pensininkų organizacijų sutartys su partijomis?

Artėja Prezidento, Europos parlamento, savivaldybių rinkimai, pensininkų organizacijų atstovai vėl ėmė lankytis pas Lietuvos partijų vadovus ir prašyti jų, mainais į paramą rinkimuose, pridėti kelis eurus prie jų pačių mažiausių euro zonoje pensijų.

Aš manau, kad teisinėje valstybėje šios bendradarbiavimo sutartys turi būti juridiškai įformintos ir numatytos finansines sankcijas partijoms, jei jos pažeis šias sutartis ir neatstovaus pensininkų interesų. Tai vienintelis kelias priversti partijas laikytis susitarimų.

Atėjo laikas ne prašyti, o reikalauti.

Teisė gyventi – pagrindinė žmogaus teisė. Lietuvoje mokama pensija tokios galimybės žmogui nesuteikia.

Lietuvos valdžia pažeidžia EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS 3 straipsnį, kuris sako:

„Niekas negali būti kankinamas, su niekuo neturi būti žiauriai, nežmoniškai ar žeminant jo orumą elgiamasi, ar jis baudžiamas.“

Lietuvoje seneliams mokama pensija žeidžia žmogaus orumą. Beveik 100 tūkstančių Lietuvos piliečių pensija nesiekia 200 eurų, apie kokį orumą galima kalbėti? Net ir vidutinė Lietuvoje mokama pensija, lygi 287 eurams, yra pasityčiojimas iš žmogaus orumo.

Lietuvos valstybė grubiai diskriminuoja savo piliečius pabėgėlių atžvilgiu. Senelių diskriminacija

Britanijos mokslininkai nesenai įrodė, kad „pabėgėliai“ Rytų Afrikoje, iš kur į Lietuvą jie vežami (Eritrėja, Somalis), atsiranda ne dėl klimato kaitos, konfliktų, žmonių persekiojimų, o dėl geometrine progresija vykstančios afrikiečių reprodukcijos: vidutiniškai 8,5 vaiko vienai moteriai.

Seneliai, greta vaikų ir invalidų, yra viena iš labiausiai socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių. Nepaisant to Lietuvos valdžia juos diskriminuoja „pabėgėlių“ atžvilgiu ir tai melagingai vadina „pozityviąja diskriminacija“.

Pernai aš ėmiau kelti senelių ir kitų pažeidžiamų grupių diskriminacijos klausimą. Į mano video pareiškimą sureagavo Seimo kontrolierius, jo pastangų dėka iš Socialinių reikalų ir darbo ministerijos, kuriai vadovauja buvęs „Caritas“ funkcionierius Linas Kukuraitis („Caritas“ Europos Sąjungoje garsėja pasipelnymu iš „pabėgėlių industrijos“), aš gavau atsakymą, kad Lietuvos piliečių diskriminacija yra, kad Konstitucija pažeidžiama, bet tai vadinama „pozityviąja diskriminacija.“

Terminą - „pozityvioji diskriminacija“ galėjo sugalvoti taikyti seneliams tik vagių, melagių ir žmogžudžių valdžia.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis sako: Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

Senelių atžvilgiu valdžia turi laikytis Konstitucijos be jokių melagingų insinuacijų.

„Konvencijos dėl pabėgėlių statuso“ 23 straipsnis „Valstybės pagalba“ sako: „Valstybės pagalbai ir paramai gauti susitariančiosios valstybės teisėtai jų teritorijoje esantiems pabėgėliams suteikia tokią pačią padėtį, kokia naudojasi jų piliečiai.“

Kovo 22 dieną nusikalstama L.Kukuraičio vadovaujama Socialinių reikalų ir darbo ministerija įdiegė dar vieną Lietuvos piliečių diskriminavimo „pabėgėlių“ atžvilgiu būdą. Kukuraitis visus „pabėgėlius“ prilygino 25 procentus darbingumo turintiems invalidams ir iš Lietuvos žmonių kišenės jiems sumoka 75 procentus jų neuždirbamo atlyginimo. Net ir tokiomis sąlygomis šie „pabėgėliai“- apsimetėliai nedirba. Apie tai balandžio 27 dienos LNK KK2 laidoje pasakojo restoratorius, pas kurį buvo nukreipti keli atėjūnai iš Somalio.

Lietuvos žmonės turi kovoti už savo teises, o ne tikėti partiniais melagiais, kurių „moralės“ dimensija yra „otkatai“ iš stambaus verslo.

Mes gyvename teisinėje valstybėje, todėl viską bendradarbiavimo sutartis su partijomis reikia įforminti juridiškai ir numatyti partijoms, kurios nesilaiko įsipareigojimų, finansines sankcijas.

Kviečiu visus senelius teistis su Lietuvos valstybe, kuri pažeidinėja jų žmogaus teises ir žemina jų žmogišką orumą. Minimali pensija ir minimalus darbo užmokestis Lietuvoje, kaip nurodė Briuselio klerkai, turi būti apie 600 eurų, tai yra tiek, kiek Lietuvos valstybė moka „pabėgėliams“.

Aš nematau kito kelio, tik teisinį kelią teisinėje valstybėje. Visus diskriminuojamus pensininkus kviečiu jungtis ir rengti ieškinius teismui:


Analogišką anketą gali užpildyti ir dirbantieji, gaunantys žmogaus orumą įžeidžiantį minimalų atlyginimą:


Nuorodos:

Balandžio mėnesio mano publikacijos pensininkų diskriminacijos tema:

Kukuraitis visus pabėgėlius padarė invalidais.

Lietuvos pensininkai kovoja už savo teisę gyventi.

Pensininkų apvogimas ir diskriminacija. 2 dalis.

Pensininkų apvogimas ir diskriminacija. 1dalis.

Lietuvos pensininko kavos gėrimo ekonomika.

Vagių vyriausybė niekada nebus socialiai atsakinga. "Bočiai" nusivylę Kukuraičiu.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą