2018-06-02

Prieš 20 metų paskelbtas rusų intelektualų kreipimasis į Rusijos žydus: „Rusijoje įtvirtintas režimas yra žydiškas fašizmas“Įsijungus Rusijos televiziją dažnam kyla klausimas: „O kur rusai, jei televizijoje, vyriausybėje, estradoje, kine, moksle dominuoja žydai?“

Izraelio Knesete, pavyzdžiui, yra tiek arabų, kokį procentą jie sudaro tarp šios šalies gyventojų. Labai logiškas sprendimas. Net JAV, kur žydai dominuoja valdžioje, juodaodžiams bent jau skiriamos kvotos universitetuose.

Rusų intelektualai apie savo šalies sionistinę okupaciją prakalbo dar Boriso Jelcino prezidentavimo laikais. Laikraštyje „Mūsų Tėvynė“ („Наше Отечество“, № 78, 1997) buvo paskelbtas rusų intelektualų kreipimasis, kurio vertimą pateikiu žemiau.


Žydai ir visi tie, kas turi teisę būti Izraelio valstybės piliečiais! Mes kreipiamės į jus ryšium su 100 metų sionistinio judėjimo susikūrimo sukaktimi ir norime išreikšti savo neigiamą požiūrį į šį judėjimą, kuris yra reakcingas, antihumanistinis ir rasistinis, ką savo laiku pripažino Jungtinių Tautų Organizacija.

Sionizmo šimtmečio kelias — tai žydijos kelias į pasaulio užvaldymą per kraujo ir ašarų srautus, kalnus žmonių aukų, genocidą, moralinę ir dorovinę degradaciją tautų, kurioms „žydų piniginės“ valdžią jūs įtvirtinote per intrigas, papirkimą, apgaulę ir tiesioginę agresiją.

Dar prieš kelis metus, dėl savo geranoriškumo, mes manėme, kad jūs turite normalias žmogiškas savybes: dėkingumą, geros kaimynystės taikaus sugyvenimo su kitomis tautomis siekį. Bet laikas parodė, kad mes žiauriai klydome.

Šiandien mes priversti konstatuoti, kad valdžia Rusijoje, pradedant nuo 1991 metų perversmo, kurį jūs surengėte su pagalba savo cholopų — šabes-gojų, yra jūsų rankose. Pagaliau kaukės numestos — ir mes matome tikrą jūsų veidą: TSRS sugriovimą pagal „Beloviežo suokalbį“, Aukščiausios Tarybos sušaudymą 1993 metais, karą Čečėnijoje, pramonės sustabdymą, suirutę žemės ūkyje, išgrobstymą ir išpardavimą mūsų žemės turtų ir, kaip pasekmė, — žmonių mirtis iš bado, karininkų savižudybės, milijonai bedarbių, streikai badaujančių šachtininkų, energetikų, gydytojų, mokytojų ir t.t., ir pan.

Naudodami jūsų užgrobtas masinės informavimo priemones, jūs sėjate nesantaiką tarp tautų, gyvenančių Rusijoje, kurstote tarpnacionalinę nesantaiką, stengdamiesi JŪSŲ VALDYMO pasekmes suversti (ir buvusio TSRS ir šiandieninės Rusijos) rusų tautai.


Jūs kviečiate mus atgailauti už komunistų darbus. Bet dabartiniams komunistams nėra už ką atgailauti, nebent tik už tai, kad slėpė nuo mūsų jūsų grobuonišką esmę.

Jūs esate tikrieji paveldėtojai ir tesėjai kruvinų trockistų (siono-bolševikų) darbų, ir todėl kiekvienas iš jūsų — asmeniškai — yra atsakingas ne tiktai už šiandieninę Rusijos padėtį, bet ir už jūsų protėvių darbus, kurie 20-taisiais metais surengė „raudoną terorą“ Rusijoje, organizavo dirbtinį badą Ukrainoje ir Pavolgyje, sukūrė ir vadovavo ВЧК-ОГПУ-НКВД и ГУЛАГ, kur kryptingai naikino Rusų nacijos žiedą. Šios aukos sudarė dešimtis milijonų geriausių mūsų Rusijos žmonių. Todėl už visus darbus padarytus po Spalio revoliucijos reikia atgailauti būtent jums, o ne Rusijos komunistų partijai.


Per visas masinės informavimo priemones jūs siekiate įrodyti, kad sionizmas — vien tik žydų siekis gyventi savo „istorinėje tėvynėje“ — Izraelyje. Ne, dabar mes žinom, SIONIZMAS – TAI SIEKIS UŽGROBTI VALDŽIĄ VISAME PASAULYJE, o Izraelis — tai tik vieta, kur jūs
planuojate esant reikalui pasislėpti. Būtent todėl Izraelyje veikia „Įstatymas dėl sugrįžimo“, pagal kurį kiekvienas ketvirčiu žydas — Izraelio pilietis, dėl ko praktiškai visą dabartinė Rusijos vadovybė — Izraelio piliečiai.

Su savo beribiu įžūlumu jūs ne tiktai apspjaudote mūsų šventoves, žalojate mūsų vaikų ir anūkų sielas sekso kultu, prievarta ir parsidavėliškumu, bet net mūsų siekį gyventi pagal taikias mūsų protėvių tradicijas vadinate „rusišku fašizmu“.

Mes išanalizavome jūsų veiksmus ir pareiškiame: Rusijoje jūsų įtvirtintas rėžimas yra Žydiškas fašizmas.

Jūs liejate purvą ant Baltarusijos prezidento A.G.Lukošenko vien už tai, kad jis, kaip savo laiku I.V.Stalinas TSRS, neleido jums įtvirtinti Baltarusijoje siono-fašistinio režimo. Visam pasauliui jūs vadinate A.G.Lukošenko fašistu, veikdami pagal principą, kai vagis garsiau už visus šaukia „Laikyk vagį!“.

Jūs užgrobėte vakarų Europos valstybes ir JAV su Jūsų išrastu ir per tūkstantmečius išbandytu ginklu — skolinimo procentu. Jūs organizavote Rusijoje jos išgrobstymą ir galutinį valdžios užgrobimą per komercinius bankus, manipuliuodami potvarkiais ir vaučeriais, jūs užgrobėte bendrą nacionalinį turtą, kurį jums atiduoti neturėjo teisės nei РСФСР, nei jūsų sušaudyta Aukščiausioji Taryba. Todėl MES NEPRIPAŽĮSTAME JŪSŲ PRIVATIZACIJOS, juo labiau, kad ji buvo įvykdyta pažeidžiant Įstatymą, pagal kurį privatizacija turėjo būti vardinė, be pardavimo teisės.

Jūs puikiai žinote, kad niekada negalėsite sumokėti skolas biudžetinių organizacijų dirbantiesiems: kariškiams, gydytojams, mokytojams, mokslininkams. Todėl jūs siekiate greičiau bet kokiomis priemonėmis užgrobti mūsų žemę — išparduoti jos žemės turtus ir miškus užsieniečiams, o rusų valstiečius padaryti bernais savo žemėje, ir taip, nors trumpam prailginti savo valdymą. Jūsų marionetė Elcinas šių metų rugsėjo 19 pareiškė, kad žemės klausimas — tai ne Valstybės Dūmos klausimas. Tuo pačiu jis eilinį kartą grubiai pažeidė jam pačiam jūsų sukurptą Konstituciją. Ne abejojame, kad siekdami užgrobti mūsų žemę, suprasdami, kad valdžia slysta jums iš rankų, jūs rengiate eilinį kruviną susidorojimą.

Nesidžiaukite. Mūsų geriausi protai jau tyrinėja jūsų ginklą — bankų sistemą. Su pasišlykštėjimu mes analizuojame jūsų metodus pagal jūsų darbus ir knygas. Mes sukursime galingą, mirtiną jūsų sistemai, ANTIGINKLĄ, ir tada iš tiktųjų laisvos tautos atsikvėps pilna krūtine, pajautusios mūsų pasaulio grožį, išvalytą nuo pačios šlykščiausios ir purviniausios valdžios — pinigų valdžios.

Mes jau atstatome tikrąją žmonijos istoriją, jūsų iškraipytą, kad užgrobti valdžią. Mes atrasim būdus atverti akis mūsų žmonėms, mūsų vaikams ir anūkams, visoms tautoms į tai, kad nėra nieko šlykštesnio už jūsų bedvasią valdžią.

Atsiminkite žodžius Rusijos Žemės patrioto — mūsų neblėstančios atminties metropolito Sankt-Peterburgo ir Ladogas Joano: „Judaizmas — neapykantos religija“; „Rusija yra rusų tautos valstybė!“

Mes sakome jums: Sionizmas nepraeis!

Dešimties rusų intelektualų parašai.

Šaltinis:


Prabėgo 20 metų, Rusijoje galutinai įsigalėjo Putino-Medvedevo žydiškas režimas. Didžiausia šių laikų lietuviška komedija yra tai, kad žydai Landsbergiai ir jų šabesgojai lietuvius nuolatos gąsdina žydų V.Putinu! Tikras Cyrc na drocie” (lenk.)

Nuoroda:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą