2020-03-03

Į Europą ir vėl ateis milijonai, nes vietoj Sirijos numatytas „Didysis Izraelis“. 1 dalis


Turkijos prezidentas Redžepas Erdoganas, matomai, nemato priežasties vėl užverti savo „vartus“ ir sustabdyti migrantų srautus. Priešingai, jis stiprina spaudimą neveiksniam Briuseliui, perspėdamas:„milijonai“ žmonių gali greitai išvykti į Europą.

Vokietijos Welt pripažįsta, kad ES neišnaudojo 4 metų laikotarpio, kad suvaldyti migracijos krizę, kai Turkija už finansinę paramą įsipareigojo stabdyti migrantų srautą. Kritikai tuomet perspėjo, kad Angelos Merkel inicijuota sutartis padaro ES pažeidžiamą galimam Turkijos šantažui. Nuogastavimai išsipildė. Tai parodė pastarųjų dienų įvykiai.

Prisiminkim. Nelegalių migrantų readmisijos sutartis tarp ES ir Turkijos, inicijuota Angelos Merkel, buvo pasirašyta 2016 metų kovo 18 dieną. Ji numatė „neteisingus“ migrantus, neteisėtai atvykusius į ES iš viso pasaulio (beveik visi jie be dokumentų ir niekas nežino kas tai per žmonės), kaitalioti į „teisingus“ migrantus sirus. Už šią tarptautinei teisei prieštaraujančią kvailystę ES dar įsipareigojo sumokėti turkams 6 milijardus eurų, bei suteikti Turkijos piliečiams bevizį režimą.

ES-Turkijos readmisijos sutartis nesustabdė migracijos į Vokietiją


2016 metais pabėgėlio statusą Vokietijoje pretendavo gauti 280 000 žmonių, 2015 – 890 000. Viso per 2 metus – 1 170 000 žmonių. Nepaisant 2016 metų birželio mėnesį ES pasirašytos readmisijos sutarties su Turkija, kurios iniciatore buvo Vokietijos kanclerė Angela Merkel, per „Balkanų maršrutą“ į Vokietiją atvyksta 10-15 000 migrantų kiekvieną mėnesį. Niekas tiksliai nežino, kiek yra neužregistruotų žmonių. Įvairiais vertinimais 100 -150 000. 80% (!) atvykusių per pirmuosius 4 2016 metų mėnesius neturėjo asmens dokumentų arba turėjo padirbtus dokumentus. Tai leido jiems registruotis po kelis kartus ir gauti po kelias socialines išmokas.

Neaiški padėtis tapo ir su migrantų šeimų susijungimu, nes leidus jiems susijungti, atvykėlių skaičius išaugtų kartais. Manoma, kad taip artimiausiu metu atvyko 0,5 milijono sirų. 2016 metais Vokietijoje buvo 268866 pareiškimai šeimų susijungimui.

Merkel valdžia nedėjo pastangų, kad išsiųsti nelegalus, kurie yra negavę pabėgėlio statuso. Berlyno teroristas Anis Amri, nužudęs prieš 2016 metų Kalėdas 12 žmonių ir sužeidęs 50, buvo vienas iš jų. Tūkstančiai pasų, kuriuos pateikė migrantai, buvo padirbti, bet jokių teisinių pasekmių šie nusikaltimai jiems neatnešė. Žymi dalis žmonių, kurie 2015 metais atvyko, nebuvo pabėgėliai pagal Ženevos konvenciją.

Kas tokia Merkel – Vokietijos ir ES naikintoja, kokie jos nuopelnai?


Tai buvusi Sovietinio KGB klono VDR žvalgybos „Štazi“ agentė, Vladimiro Putino kolegė, kaip ir „Raudonoji Dalia“ ilgą laiką atlikusi stažuotes Rusijoje.

Plačiau apie tai mano straipsniuose:Prisiminkim ir pagrindinius Angelos Merkel apdovanojimus


2008 metais Angela Merkel apdovanota žydų masonų organizacijos „B’nai B’rith“ premija.

Apdovanojimo metu laureatui yra įteikiamas aukso medalis, sertifikatas ir piniginė premija, kurios suma nėra skelbiama. Apdovanojimas suteikiamas įžymioms asmenybėms, kurios mažiausiai 40 metų pašventė žydų tautos gerovei, Izraelio valstybei ir pasiekė:
  1. aiškiai prisidėjo prie žydų tautos tvirtumo ir vienybės kur tik jie bebūtų;
  2. darbais ir dvasia palaikė Izraelio valstybę, kaip amžiną žydų tautos tėvynę;
  3. kovojo ir pasisakė prieš visus antisemitizmo pasireiškimus ir prietarus;
  4. simbolizavo pripažinimą aukščiausių žydų vertybių, etikos, valstybingumo ir kultūros;
  5. nenuilstamai rėmė laisvę, demokratiją ir taiką tarp visų žmonių ir visada teikė to viltį;
  6. nuosekliai demonstravo gilų rūpestį ir interesą žydų tautai, o taip pat jos būsimoms kartoms,     gyvenančioms diasporoje;
  7. buvo sektinu pavyzdžiu ir žydų tautos balsu visame pasaulyje, demonstruojant išskirtinį asmeninį charakterį, vyriškumą ir toliaregiškumą.

2011 metais Angela Merkel yra apdovanota Kudenchove-Kalergi vardo premija „už nuopelnus vienijant Europą“
Kad suprastume, koks svarbus šis Angelos Merkel biografijos štrichas, reikia prisiminti Kudenchove-Kalergi, laikomu Europos vienijimo idėjos pradininku, teiginius. Savo sampratą apie Europos pertvarkymo baigtinius rezultatus Kudenchove-Kalergi išdėstė knygoje „Praktinis idealizmas“ (1925).Pagrindine šio veikalo idėja tapo judaizmo dvasinės lyderystės pagrindimas europinėje civilizacijoje ir būtinybė paversti žydus „Europai vadovaujančia dvasine rase“. Tai išplaukė iš savotiško, Kudenchove-Kalergi visuomenės hierarchijos supratimo, kuris kaip du vandens lašai sutampa su vėlesne nacistų hitlerininkų „untermensche“ (antžmogio) teorija. Sunku pasakyti iš kur Vokietijos nacistai sėmėsi idėjų, bet negalima atmesti, kad juos galėjo įkvėpti būtent Kudenchove-Kalergi veikalas.

Visą europiečių masę Kudenchove-Kalergi suskirsto į dvi grupes: „kiekybės žmones“ ir „kokybės žmones“ (pas fašistus „undermensche“). „Kokybės žmones“ autorius klasifikuoja į dvi rases – kilmingą dvarininkiją ir žydus, kurie kartu sudaro, jo nuomone, branduolį būsimos Europos aristokratijos. Pirmenybė, vis tiktai, atiduodama žydams: dėka „ypatingo etinio santykio su pasauliu“ ir, neva esančio jų proto pranašumo, jie sudaro taip vadinamą „smegenų dvarininkiją“ arba „dvasinę aristokratiją“, užimančią lyderių pozicijas kovoje už kovą dėl žmonijos valdymo.

„Kas gi liečia kitus – „kiekybės žmones“, tai apie juos suvienytos Europos ideologas rašo: „Tolimos ateities žmogus bus sumaišyto kraujo. Rasės ir klasės išnyks pasekoje įveikimo erdvės, laiko, prietarų. Būsima eurazijos-negroidinė rasė, išoriškai panaši į senovės egiptiečių, pakeis tautų įvairovę asmenybių įvairove“. T.y. Europos vystymasis Kudenchove-Kalergi atrodė tokiu būdu: europiečiai susimaišo su kitomis rasėmis ir tautomis ir išnyksta kaip skirtingos nacijos, o jų elitas pakeičiamos žydų dvasine vadų kasta“, – rašo O.Četverikova.

Ar tai ne šimtaprocentinis fašizmas? Vaizdingumo dėlei pateiksiu kelis vokiečių nacistų pasisakymus, kurių skelbiamos idėjos tikri broliai dvyniai su Kudenchove-Kalergi skelbiamomis idėjomis.

Alfredas Rozenbergas: „Mes išrinktieji, mes vieninteliai žmonės. Mūsų protai kuria tikrą dvasios valdžią; likusios žmonijos dalies protas yra grynai instinktyvus ir gyvuliškas…“
Otto Vaininger: „Pas absoliutų žydą nėra sielos“.
Otto Vaininger: “Žydai savo giliausiame pagrinde yra niekas“.
Henrikas Himleris: „Jis (žydas) tiek pat tolimas nuo mūsų, kaip gyvūnas tolimas nuo žmogaus.
Adolfas Hitleris: „Jis(žydas) nėra žmonijos dalis“.
Karlas Haushoferis: „Žydas tik mėgdžioja žmogų, bet nepriklauso tai pačiai rūšiai, kaip ir jis“.

Mokiniai aplenkia savo mokytojus. Taip jau dažnai būna.


Merkel apdovanota Teodoro Herclio premija už nuopelnus žydų tautai

2019 metų spalio 28 dieną Miunchene Vokietijos kanclerei Angelai Merkel įteikta Teodoro Herclio vardo Pasaulinio žydų kongreso premija. Teodoro Herclio premiją gauna žmonės, dedantys pastangas sukuriant saugų ir tolerantišką žydams pasaulį. Apdovanojimo ceremonijos metu kalbėjusi VFR Centrinės žydų tarybos eksvadovė Charlotte Knobloch išskyrė kanclerės nuopelnus Vokietijos žydams.

Teodoras Herclis – žydų visuomeninis ir politinis veikėjas, politinio sionizmo ideologijos pradininkas, o jo vardo premija kiekvienais metais skiriama asmenybėms, dedančioms pastangas sukuriant žydams saugų ir tolerantišką pasaulį.

Teodoras Herclis buvo 1897 m. Bazelyje įvykusio I Pasaulinio sionistų kongreso pagrindinis įkvėpėjas ir organizatorius. 1905 metais spaudoje pasirodė, manoma, pirmojo Pasaulinio sionistų kongreso (1897) protokolai, dar vadinami „Siono išminčių protokolais“.

Žinomas Ukrainos rašytojas ir publicistas Eduardas Chodos (http://hodos-video.com/) neabejoja jų autentiškumu, nes, jo nuomone, juose išdėstyti sionistų planai jau yra praktiškai įgyvendinti.
S.A. Niluso raštų rinkinyje, 5 tome, psl.64 (http://nilus-sa.ru) papasakota „protokolų“ atsiradimo ir jų paviešinimo istorijaSergej Nilus (1862-1929) rašo: šie „Protokolai“ yra ne kas kita, kaip strateginis planas pasaulio užkariavimo po pėda Dievo gimdytojo-Izraelio, sukurtas žydų tautos vadų per daugelį amžių jo išblaškymo ir pateiktas „seniausiųjų kunigaikščių tarybai tremtyje“ Teodoru Hercliu, Pirmojo sionistų kongreso dienomis, sušaukto jo Bazelyje, 1897 metų rugpjūti.

Su šių protokolų tekstu, kurį perskaitė Eduardas Chodos, galima susipažinti čia:

Teodoras Herclis ir pagrindinis judeo masonų ordinas Bnai Brith.


Bnai Brith (Testamento sūnūs) 1843 metais Niujorke isteigė 12 žydų turtuolių emigrantų iš Vokietijos, vadovaujant Henry Jones. Buvo paraleliai sukurta moterų ložių sistema. Įstatai ir apeigos buvo parašyti jidiš kalba, o 1850 metais jie buvo išversti į anglų kalbą ir skirti žemesnio įšventinimo lygio nariams.

Visų įšventinimo lygių nariams yra savo slapti įstatai ir apeigos, parašyti ivrito kalba, kuri suprantama visiems rabinams, užimantiems aukščiausius laipsnius. Viso įšventinimo laipsnių yra 99. Jau tam, kad pasiekti 34 Bnai Brith ložės laipsnį reikia, kad visi protėviai būtų levitai.

1920 metais Bnai Brith pranešė, kad likviduojami slapti įstatai ir apeigos, bet manoma, kad tai tik dezinformacija.

1865 metais Bnai Brith ėmėsi Palestinos klausimo. 1888 metais Jeruzalėje buvo įsteigta pirma Bnai Brith ložė. Šios ložės nariu buvo Teodoras Herclis. 1894 metais ložė pradėjo arabų žemių įsisavinimą, organizavo Motco gyvenvietę Jeruzalėje.

Pagal Bnai Brith įstatus „jo ložių nariais gali būti judaizmo pasekėjai, konservatyvūs, ortodoksai, reformuotieji, sionistai ir ne sionistai, nepriklausomai nuo gimimo vietos“. Kelios vietos ložės sudaro srities ar miesto Didžiąją ložę, kelios tokios Didžiosios ložės – sudaro sekančio lygio Didžiąją ložę. Toliau seka Didžiosios ložės atskirų valstybių, kurios formuoja Didžiąją tarptautinę ar pasaulinę Bnai Brith ložę.

Kviestinių svečių teisėmis pirminių Bnai Brith ložių posėdžiuose gali dalyvauti gojai-masonai esantys ne žemesnio nei 33 laipsnio. Tokį laipsnį turėjo daugelis JAV prezidentų, pvz. prezidentas (1977-1981) Jimmy Karter. (THE NEW YORK TIMES" THURSDAY, SEPTEMBER 9, 1976.) Bnai Brith parėmė Karterį prezidento rinkimuose.

1874 metų rugsėjo 12 dieną Čarlstone (JAV) buvo pasirašyta slapta sutartis tarp Bnai Brith ir pasaulinės gojų masonijos.

Manoma, kad vienu iš pavojingiausiu Bnai Brith padalinių, užsiimančiu šnipinėjimo ir ardomąja veikla visose pasaulio šalyse yra Bnai Brith Antidifamacijos lyga (Anti-Defamation League, ADL). Ji oficialiai buvo legalizuota Čikagoje 1913 metais. Pagrindinis lygos tikslas: išaiškinti ir užsmaugti bet kokią antisemitinę veiklą. Pagrindiniu „žydų tautos priešų“ slopinimo metodu yra jų diskreditavimas, tarpusavio sukiršinimas. Tokiu pavyzdžiu nurodoma kurstymas nesantaikos tarp arabų. Lygos agentūra paprastai palaiko abi sukelto konflikto puses, moraliai ir fiziškai sunaikina pačius atspariausius kovotojus prieš sionizmą ir masoniją. Manoma, kad masonų ložės nacionalinėse valstybėse yra šnipinėjimo ir išdavystės agentūros, sudaro grėsmę nepriklausomybei. Tai kenkėjiškos slaptos organizacijos.

Bulgarijos pokario vadovas Georgijus Dimitrovas sakė, kad „Masonų ložės kelia nacionalinę grėsmę mūsų tėvynei ir jas be abejo reikia likviduoti. (Георги Димитров, Съчинения, том XII, стр.235-236, София, 1954).

1975 metais JTO Generalinė asamblėja nutarė pasmerkti sionizmą kaip rasizmo ir rasinės diskriminacijos formą. Rezoliucija Nr. 3379. Po TSRS žlugimo, praėjus savaitei po TSRS likvidavimo, reikalaujant JAV ir Izraeliui ši rezoliucija buvo panaikinta JTO generalinės asamblėjos rezoliucija 4686.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą