2018-12-10

Vaikai kaip prekė


Aš, kaip kiekvienas savo Tėvynę mylintis pilietis, negaliu ramiai stebėti, kaip naikinama Lietuvos mokykla, aukštasis mokslas, mokslo institutai. Vyksta totalus švietimo naikinimas. Griaunamas tautos gyvasties fundamentas. Pasaulio „elitas“ nutarė, kad vergams nereikia švietimo, vergams pakanka kompetencijų, kas lietuvių kalba reiškia įgūdžius.

Mokyklą lankyti aš ėmiau dar negimęs, nes abu mano tėvai buvo pedagogai. Tėvynei atgavus nepriklausomybę aš svajojau, kad bus diegiama prof. Meilės Lukšienė parengta tautinės mokyklos koncepcija, kad iš sovietinės mokyklos, kuri mokiniams teikė fundamentalų išsilavinimą, bus išguita komunistinė ideologija, o visa, kas joje buvo gero, bus palikta. Bet to neįvyko, mokykla pradėta griauti nuo pamatų, šiandien ji permanentiškai degeneruojama į mokyklos parodiją, kurios paskirtis rengti funkcinius beraščius.

Aš solidarus su streikuojančiai pedagogais, skaitau, kad pedagogų, aukštosios mokyklos dėstytojų ir mokslinių institutų darbuotojų darbas yra visiškas nevertinimas  ir yra pasityčiojimas iš sveiko proto, iš Lietuvos valstybės.

Aš visą gyvenimą dirbau mokslinį darbą ir esu atitolęs nuo konkrečių švietimo klausimų, todėl aš pats norėjau susigaudyti, kodėl mus valdančios tautos padugnės, kitaip aš negaliu vadinti šiandieninių Lietuvos vadovų ir seimo po to, kai šie degeneratai palaimino Globalų migracijos ir Globalų pabėgėlių paktus, stengiasi sunaikinti švietimo sistemą Lietuvoje.

Aš žemiau pateikiu garsios Rusijos mokslininkės Olgos Četverikovos, esančios opozicijoje šiais klausimais valdančiai globalistinei Rusijos valdžiai, mintis, kodėl naikinamos mokyklos, kas yra šio naikinimo kuratoriai, užsakovai.

2018 metais buvo išleista Olgos Četverikovos (Ольга Четверикова) knyga: Трансгуманизм в российском образовании. Наши дети как товар. 2018 Книжный Мир (Transhumanizmas Rusijos švietime. Mūsų vaikai kaip prekė).Transhumanistai – kas jie? Kokie jų tikslai ir kodėl pagrindiniu jų prioritetu yra švietimo sistemos reformavimas? Kaip pusiau slaptai transhumanizmo lobistai prasiskverbė į valdžią ir kodėl stengiamasi sukurti naujo tipo vergvaldžių klasę, perkančią mūsų vaikus nuo pat gimimo? Jeigu bus įgyvendinti jų planai, mūsų vaikai taps „žaliavomis“, iš kurių bus gaminamos verslui reikalingos „detalės“. Ar jūs norite, kad jūsų vaikas taptų „gyva preke“, „žmogumi su vienu mygtuku“, nuo mažens pasmerkti būti trečios rūšies „bioobjektais“, pasmerkti žinoti „savo vietą“, be jokios vilties į geresnę ateitį? (ištrauka iš dr.Olgos Četverikovos naujos knygos anotacijos)

Video iš knygos prezentacijos:


Olgos Četverikovos interviu knygai pasirodžius

Olgos Četverikovos knygos pasirodymo proga internetiniame leidinyje „Zavtra“ buvo paskelbtas autorės interviu: „Vaikai kaip prekė. Olga Četverikova apie švietimą išrinktiesiems ir skaitmeninį narvą likusiems“.

„Zavra“ (Z): Olga Nikolajevna, norėčiau pakalbėti apie skaitmeninį švietimą. Vakaruose į kognityvinę sferą žiūrima labai rimtai.

Оlga Četverikova (O.Č.): JAV nacionalinio saugumo strategijoje ši sfera – esminė, nes pagrindine
šiuolaikinių karų komponentu yra ne informacinė, o elgesio karas. Juk nuo to, kaip formuojama ne tik sąmonė, mintys, bet ir elgesio būdas, įpročiai, vaiko įgūdžiai, priklauso galimybės kontroliuoti žmogų ateityje.

Prisiminkite, kokie milžiniški pinigai iš vakarų bendruomenės buvo skiriami „pertvarkai“ tarybinės švietimo sistemos, griovimui vieningos švietimo erdvės. Vėliau atsirado vieningas valstybinis egzaminas, Bolonijos sistema ir t.t. Šiandien mūsų švietimo griovimas įžengė į baigiamą etapą, ir tai vykdoma pagal forsait-projektą „Švietimas-2030“.

„Z“: Nesenai pasirodė jūsų knyga „Transhumanizmas ir švietimas Rusijoje. Mūsų vaikai kaip prekė“, kurioje jūs analizuojate šį projektą.

„O.Č.“: Taip, pagal šį forsait-projektą iki 2025 metų tradicinė švietimo sistema turi būti likviduota. Vietoj švietimo įvedamas kodavimas, zombinimas, programavimas — bet kas, bet tik ne švietimas. Bet šiame projekte parašyta, kad viskas, kas surišta su mokymu, su pažymiais ir panašiai, kol kas nebus keičiama kitais pavadinimais, kad visuomenė nesuprastų, kad po sena terminologija slepiasi visai visai kiti reiškiniai.

2016 metais kai kuriose Maskvos mokyklose buvo įvesta taip vadinama „Maskvos elektroninė mokykla“ (MEM). 2017 metų rugsėjį jau buvo šeši šimtai su viršum tokių mokyklų, o šiais metais paskelbė, kad ši programa įvedama visose Maskvos mokyklose.

„Z“: Kas tai yra?

„O.Č“: Jos infrastruktūra — tai elektroniniai dienynai, elektroniniai žurnalai, interaktyvios lentos, nautbukai, planšetės ir galimybė susisiekti per Wi-Fi su interaktyvia lenta, gauti per tinklą testus ir juos atlikti. Žinias testuoja kompiuteris, o mokytojas maksimaliai atitolinamas nuo šio proceso.

Kada tik pradėjo diegti elektroninius dienynus ir elektroninius žurnalus, tėvams niekas nepaaiškino, kam tai daroma, tiesiog supažindino su faktu. Tiesiog kalbėjo, kad tai patogu. Bet tai melas, net nusikaltimas, nes pagal „švietimo“ įstatymą tėvai vaidina pagrindinį vaidmenį mokant ir auklėjant savo vaikus, ir iš pradžių reikia klausti tėvų sutikimo rimtai keičiant mokymą. Ši nuostata buvo pažeista.

Vėliau paaiškėjo, kad „Maskvos elektroninė mokykla“ — tai bazė sukūrimui „Rusijos elektroninės mokyklos“, kuri, savo ruožtu, yra bazė sukūrimo didelio projekto „Skaitmeninė mokykla“, kuri apims įvairius mokymo lygius.

Kada vis tiktai apie tai informacija pasirodė, tėvai ėmė jaudintis ir visus 2017 metus rašė laiškus Maskvos švietimo departamentui. Jiems atsakė, kad tik sudaromos geresnės sąlygos gauti informaciją.

Bet iš tiesų elektroninė mokykla — tai smūgis į paširdžius švietimo sistemai. Iki 2025 metų planuojama sukurti visuotinę skaitmeninę erdvę kaip dalį globalaus švietimo projekto.

„Z“: Savo laiku buvo Sorošas su savo vadovėliais, dabar už viso to stovi korporacijos, fondai, kuriuose dalyvauja, pavyzdžiui Apple.

„O.Č.“: Visiškai teisingai. Elektroninė švietimo erdvė yra globalizacijos proceso dalis, skaitmeninės visuomenės sukūrimas. Tam reikia pakeisti žmonių sąmonę, perkelti juos į naujus standartus, į naują tikrovės suvokimo lygį. Svarbiausia, suskaitmeninimas leidžia totaliai kontroliuoti žmogų, jo asmeninius duomenis. Žmogaus skaitmeninės kopijos sukūrimas žmogų padarys pilnai valdomu.

„Z“: Be to sukuriama globali švietimo rinka.„O.Č.“: Taip, ir tai daroma stambaus biznio interesams, kuriam reikalingos ne žinios, o įgūdžiai išimtinai kaip brangi prekė, kurią reikia pardavinėti. Tam reikia unifikuoti pasauliniu mastu visas švietimo technologijas, nes ši unifikacija suteikia galimybę įdiegti tokius metodus, kurie sąlygoja žmogaus elgesį nuo pat vaikystės.

Elektroninė švietimo erdvė — tai, žinoma, pats efektyviausias mechanizmas kontroliuoti kiekvieną vaiką tam, kad užtikrinti jo panaudojimą saviems interesams būtent kaip prekę. Todėl mano knygos pavadinimas „Mūsų vaikai kaip prekė“.

„Z“: Ir šioje globalioje švietimo erdvėje neįmanoma išlaikyti net tradicinio nacionalinio švietimo elementus.

„O.Č.“: Jie tiesiog iškrenta. Pirmiausiai, visa tai tarnauja stambiojo biznio interesams, kuriam reikalingi darbuotojai, turintys labai siaurų įgūdžių ratą.

Antra, būdai, kuriais kuriamos ir perduodamos žinios, įgūdžiai, patys mokslo įstaigų vertinimo ir valdymo procesai šiandien kuriami transnacionalinių ir transkultūrinių technologijų pagrindu.

Ir trečia, dalis naujų sprendimų realizuojama kaip technologiniai startapai, kurie vertinami investuotojų kaip viena iš perspektyviausių krypčių. Šie technologiniai startapai įeina į sferą valstybės išstūmimo, tradicinių struktūrų, nes tradicinis švietimas yra brangus, o startapai — lankstūs ir pigesni.

„Z“: Amerikoje tai vyko būtent taip. Ten paleido konkuruojančias privačias programas, kurias mokyklos galėjo pirkti. Ir mokyklos, natūralu, pirko tas programas, kurios paprastesnės, nes vertinimas pagal jas būdavo aukštesnis. Taip, palaipsniui supaprastinant, jie priėjo iki to, kad 5-je klasėje ten dėstoma lipdyba iš plastilino.

Ir pas mus griaus lygiai pagal tą patį modelį, todėl ir reikalinga unifikacija. Juk jei žeminti švietimo lygį tik JAV, tai pas mus atsiras konkurenciniai pranašumai, todėl jie ir siekia pažeminti jį unifikuotai visur, tolygiai.

„O.Č.“: Įsivaizduojate, kaip skamba žodžiai ministrės Vasiljevos apie tai, kad mūsų švietimas turi būti konkurentiškas! Juk sukuriama globali švietimo terpė, kuriai svarbiausia – primityvūs įgūdžiai.

„Z“: Išeina, kad kuo bus primityvesnis mūsų švietimas, tuo jis konkurencingesnis?

„O.Č.: Taip. Ir efektyviausiu mechanizmu tokio „švietimo“ diegimo tapo masiškas atidarymas on-line kursų su masiniu interaktyviu dalyvavimu, su technologija elektroninio mokymo ir viso kito. Vėlgi, šioje elektroninio švietimo rinkoje stambiausios amerikiečių kompanijos. Tai kursai Stenfordo universiteto bazėje, 23 milijonai vartotojų, Masačiusetso technologijos universiteto ir Harvardo universitetų bazėje — 10 milijonų vartotojų. „Chano Akademija“ dalyvaujant Google ir Geitsui — 15 milijonai vartotojų ir t.t.

Atitinkamai, šios kompanijos ne tik dominuoja, jos apsprendžia visą vystymąsi visos elektroninio švietimo erdvės. Ir jeigu jūs norite kažkaip prie šios erdvės pritapti, tai jūs privalote pereiti prie tų standartų, kurie čia yra. Apie jokią nuosavą, nacionalinę, o juo labiau suverenią sistemą negali būti nei kalbos! Ir į šią globalią elektroninę rinką Rusiją integruoja pagal pagrindinį programinį dokumentą — forsait-projektą „Švietimas 2030“. (…).


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą