2018-12-23

Linkiu, kad sekančias Kalėdas sutiktume be popiežiaus PranciškausPopiežius yra ganytojas, jis renkamas tam, kad prižiūrėtų ir puoselėtų katalikų tikėjimą išpažįstančiųjų kaimenę. Taip turėtų būti, bet mes matome, kad viskas Vatikane vyksta atvirkščiai. Popiežiaus rūpesčiu tapo Europos islamizacija. Beveik nėra dienos, kad mus nepasiektų popiežiaus Pranciškaus pasisakymai apie „vargšus pabėgėlius.“

Italijos spaudas pranešė, kad šią savaitę buvo suimtas „pabėgėlis“- islamo teroristas, kuris norėjo susprogdinti per Kalėdas bombą Šv. Petro aikštėje, arba Šv. Petro bazilikoje.


Popiežius Bergoglio palaikė ir pražūtingus Europos tautoms JTO migracijos ir pabėgėlių paktus. Jam nesvarbu tai, kad jo kviečiami imigrantai pjauna, sprogdina ir traiško sunkvežimiais katalikus, jam nesvarbu, kad atvykėlių socialinis parazitizmas naikina jo ganomos kaimenės socialinę sistemą, išstumia iš gyvenamųjų namų, kur įsikuria gausios Vakarų Europoje atėjūnų islamistų No-go zonos.

Imigrantų priėmimas į Europą nepašalina priežasčių, kodėl žmonės bėga iš savo namų Afrikoje. Jų bėgimo priežastis yra ne karas, o bankų ir monopolijų veikla Afrikoje. Afrika jau keli dešimtmečiai yra apsodinta Monsanto, Dupont ir kitų pasaulinių korporacijų transgeninių augalų monokultūromis. Vietos gyventojai pririšami prie šių sėklų tiekėjų, jų tiekiamų herbicidų, trąšų, be kurių pagalbos jie negali dauginti šiuos augalus.Visi Afrikos žemės turtai: nafta, deimantai, uranas ir t.t. yra bankų ir transnacionalinių monopolijų rankose. Šiuos aktyvus saugo privačios Afrikos plėšikų kariuomenės, epizodiškai sudalyvauja ginant transnacionalinių plėšikų interesus ir buvusių Europos kolonijinių valstybių kariuomenės, NATO.

Afrikos juodieji karaliukai yra nupirkti bankų ir monopolijų, jų šeimos nariai, gražiai leidžia dienas JAV, Šveicarijoje, kokiose ofšorinės jurisdikcijos zonose, kur oficialiai suplaukia vogti ar plėšikavimo kelių įgyti pinigai. Jei kuris iš tų karaliukų neparsiduoda, ar pasipriešina, atsisako imti kreditus, jis tiesiog likviduojamas, į šalį pasiunčiama kariuomenė. Šią transnacionalinio reketo sistemą aprašė John Perkins knygoje „Confessions of an Economic Hit Man“, 2004.

Labai panašiais į Perkinso aprašytus metodus transnacionalinių bankų šeimininkai susidorojo ir su Vatikanu, nušalino popiežių vokietį Racingerį ir vietoj jo pastatė žydą jėzuitą Bergoglio. Jis 2013 metais buvo įtrauktas į 50 žymiausių pasaulio žydų sąrašą, kurį sudaro JAV žurnalas Jewish Daily Forward.


Pontifiko elgesys, nenormali jo atėjimo į Romos sostą istorija, jo antikrikščioniška veikla, leido religijotyrininkei Olgai Četverikovai teigti, kad Popiežius Pranciškus yra pasaulį valdančios oligarchijos statytinis, o jam deleguota užduotis – nauja pasaulio tvarka su viena religija.

Olga Četverikova teigia: „Savarankiškas“ Benedikto ХVI atsisakymas nuo Romos sosto – precendento neturintis įvykis, kurį inicijavo viršnacionaliniai finansiniai klanai, suplanavę Vatikano pertvarkymą. Tai, kas šiandien vyksta su Vatikanu, ne tik katalikų bažnyčios atspindys ir jos nesugebėjimas priešintis vakarų visuomenės iškrikščioninimui, bet ir paties Popiežiaus instituto krizė.“

„Pati krizė tapo stipriausio išorinio spaudimo į „šventą sostą“ rezultatu, siekiant „naujosios pasaulio tvarkos“ propagandą paversti popiežiaus role.“

Tam, kad atvesti Pranciškų į sostą, mano mokslininkė, buvo surengtas „informacinis karas prieš Vatikaną, kuris įgavo visą apimantį charakterį ir išplito į visas jo veiklos sritis – finansinę, administracinę, politinę ir religinę. Tikslas buvo vienas įrodyti Šventojo Sosto vadovybės bankrotą ir nepadėti Benediktui ХVI valdyti bažnyčią, kuriai reikėjo esminių pokyčių.

2013 metų pavasarį pasauliniai finansiniai sluoksniai perėjo į „Vatikano pavasario“ galutinę stadiją. Sausio 1 dieną Vatikano Bankas sustabdė visas operacijas su banko kortelėmis ir visus elektroninius mokėjimus Vatikano teritorijoje, vėlgi dėl Švento sosto nesilaikymo pilna apimtimi tarptautinių kovos su pinigų plovimu taisyklių. Buvo atjungtas svarbus finansavimo šaltinis, nes su kortelėmis turistai iš viso pasaulio perka į Vatikano muziejus bilietus, suvenyrus ir t.t.

Vatikano senbuviai dar atsiminė liūdną Jono Pauliaus I likimą, kuris ėmė reformuoti finansines struktūras ir numirė po 33 dienų po pontifikato pradžios.

Benediktas ХVI naujuoju Vatikano banko direktoriumi paskyrė Maltos ordino narį, vokiečių teisininką Ernst fon Fraiberg, finansinio biznio suliejimo specialistą.

Maltos ordinas – valstybinis darinys su savo Konstitucija. Tai vienas iš įtakingiausių krikščionių ordinų, tampriai susijęs su stambiausiomis masonų ložėmis.

Atsisakius Romos sosto Benediktui ХVI pasibaigė pirmasis „Vatikano pavasario“ etapas. Antrasis etapas prasidėjo su naujojo popiežiaus rinkimais.

„Jėzuitų ordinas – pati galingiausia, aktyvi ir gerai organizuota struktūra, sugebanti efektyviai veikti esant naujai globaliai santvarkai“, – rašo Olga Četverikova.

„Pasikeitimai prasidėjo. Jeigu anksčiau pagrindiniai katalikų ordinai, užtikrinantys ryšį tarp įvairių valdančiosios klasės atstovų, veikė šešėlyje, tai šiandien jie išeina į Vatikano valdymą. Tai leidžia efektyviausiai inkorporuoti katalikų bažnyčią į kuriamą naujos pasaulinės tvarkos sistemą. Finansai teko maltiečių kontrolei, o Šventas sostas – tiesioginei jėzuitų kontrolei.“

Pagrindinis šių Vatikano pertvarkymų tikslas buvo „Naujoji evangelizacija“, kuri yra jėzuitų misionieriškos veiklos pagrindas.

Autorė rašo: „Po gražia forma slepiasi senas turinys. Dabartinis ordino generolas ispanas Adolfo Nikolas, ilgus metus dirbo Japonijoe, jis skaitomas skirtingų kultūrų suartėjimo šalininku, ypatingą dėmesį skirdamas Rytams. Atitinkamai ir evangelizacija kaip ekumeninis atvirumas, kaip tarpreliginis dialogas, turintis tikslą suformuoti vieningą pasaulio religiją vadovaujant Romos popiežiui, kuris pats yra kontroliuojamas „vyresniojo brolio.“Šiuo požiūriu, kaip šiltai sveikino naują popiežių Pasaulio žydų kongresas (PŽK). Jo prezidentas pareiškė, kad jie žino Pranciškų, kuris ne kartą lankė tarpkonfesinius susitikimus, kuriuos organizavo PŽK ir kongreso Lotynų Amerikos skyrius. Jis taip pat pabrėžė, kad naujasis Tėvas visada atviras dialogui, sugeba statyti tiltus tarp katalikų ir kitų tikėjimų, todėl, kaip jie tiksi, pontifikas imsis priemonių prieš tuos kulto tarnus, kurie neigia holokausto buvimą ir sustiprins ryšius tarp Vatikano ir Izraelio. Tėvo draugas Baruchas Tenenbaum atsiliepė apie jį dar šilčiau: „Tai labai paprastas žmogus, labai kuklus ir dvasingas. Kaip niekas kitas jis dalyvavo visose tarpreliginiuose susitikimuose. Pas jį daugybė draugų rabinų, su kuriais jis publikavo savo knygas. Jis lankė daug sinagogų. Aš kalbu ne todėl, kad aš judėjas, o todėl, kad tai žmogus, įkvėptas gilia pagarba visoms asmenybėms, kurios turi teisę į skirtumus“.

Daugiau šia tema Olgos Četverikovos straipsnyje „Kaip vyko katalikybės judaizacija“ (mano vertimas): 1 d., 2 d., 3 d., 4 d.Popiežius Pranciškus deda dideles pastangas, kad islamizuoti Europą, sunaikinti europiečius, jų tautas, Europos tautų kultūrą. Jis yra tipiškas neoliberalas, Džordžo Sorošo bendramintis ir Tėvynių Europos judėjimo priešas, kuriam Italijoje vicepremjeras Matteo Salvini ir jo vadovaujama partija „Šiaurės lyga“ yra didžiausi priešai. Salvini yra pats populiariausias politikas Italijoje, o popiežiaus populiarumas yra mažiausias per visą istoriją.

Italijos katalikų apklausos parodė, kad jie pirmenybę teikia vicepremjerui Matteo Salvini, o ne popiežiui Pranciškui, kuris vis labiau prarandą savo moralinį autoritetą tikintiesiems.

Vokiečių dienraštis „Die Welt“ pranešė, kad Matteo Salvini tampa slaptu Italijos katalikų lyderiu dėl jo tvirtos pozicijos nelegalių imigrantų klausimu, tuo metu kai vis mažiau katalikų palaiko Popiežių Pranciškų, rodantį išskirtinę meilę nelegaliems imigrantams musulmonams.

Ipsos mokslinio tyrimų instituto direktoriaus Luca Comodo žodžiais, apklausų duomenys rodo, kad yra didelis atstumas ženklios katalikų dalies nuo bažnyčios hierarchijos.

Popiežiaus tarnai Matteo Salvinį už jo meilę Italijai, už pastangas apsaugoti italus nuo imigrantų prievartos ir teroro, pavadino velniu.

Aš manau, kad pats popiežių Pranciškus yra pontifiko drabužiais vilkintis Kristaus bažnyčios priešas, jos naikintojas, todėl neprarandu vilties, kad Krokuvos teologijos profesoriaus Edvardo Staniek maldos bus išgirstos Aukščiausiojo ir jis pašauks pas save dabartinį popiežių.

„Aš meldžiuosi už popiežiaus išmintį, už jo širdį atvirą Šventajai Dvasiai, o jei taip nėra, aš meldžiuosi už jo greitą išvykimą į Tėvo namus. Aš visada galiu paprašyti Dievo, kad jam būtų duota laiminga mirtis, nes laiminga mirtis yra puiki malonė“, - pasakė pamoksle šių metų vasario 25 dieną kunigas profesoriaus Edavardo Staniek, kalbėdamas apie klaidingas, jo nuomone, Pranciškaus pažiūras, prie kurių teologas priskyrė atsivėrimą musulmonams ir gyvenantiems mirtinoje nuodėmėje.


Lenkų katalikų organizacijos renka parašus po peticija "Išmeskime genderio konvenciją iš Lenkijos", kad Lenkija išeitų iš Stambulo konvencijos 

Nuorodos:
http://lebionka.blogspot.com/2018/12/salvini-isgelbejo-popieziu-bergoglio.html
https://www.litmir.me/br/?b=21711&p=1
http://lebionka.blogspot.com/2017/05/kaip-vyko-katalikybes-judaizacija.html
http://www.sobor2008-narod.ru/424-chernyy-papa-missiya-franciska-i-propaganda-novogo-mirovogo-poryadka-s-edinoy-religiey.htmlKomentarų nėra:

Rašyti komentarą