2017-12-18

Prof.Krystyna Pawłowicz: ЕS pažeidžia pagrindinius tarptautinės teisės įstatymus, suverenių valstybių lygiateisiškumo ir nesikišimo į jų vidaus reikalus principus


Lenkijos dienraštyje wPolytice šiuo pavadinimu vakar pasirodė labai aktualus Lenkijos seimo deputatės (partija „Tvarka ir teisingumas“) profesorės Kristinos Pavlovič (Krystyna Pawłowicz) straipsnis. Autorė yra buvusi Lenkijos Konstitucinio teismo teisėja ir Teisingumo ministre.Prof. Kristina Pavlovič rašo, kad Roberto Šumano ir jo draugų pokarinės sugriautos Europos rekonstrukcijos projektas Europos buvo grindžiamas suverenių valstybių bendradarbiavimu ir krikščioniškos civilizacijos vertybėmis.

Profesorės nuomone, realybėje viskas išėjo atvirkščiai: po susijungimo buvo atsisakyta religinių ir tautinių vertybių, sukurtas vieningas politinis ir administracinis valdančiosios kairiosios ideologijos centras. Šumano projekto atsisakyta, o susifokusuota ties valstybių-narių teisių mažinimu vokiškai-prancūziško centro naudai, imta vykdyti Europos iškrikščioninimo ir nutautinimo programą.

Lenkija to nenori. Ji nori sugrįžimo prie prasmių, buvusių steigiant ES, nori grįžimo prie krikščionybės ir „pagarbos valstybių-narių suvereniam subjektyvumui ir laikymosi demokratijos ir trečiosios valdžios klasikinių taisyklių“.

Profesorė toliau konstatuoja: „Senai jau akivaizdu, kad ES projektas, virsta į suvienodintos formos Europos projektą, t. y. į ES su pataisomis sutarčių, su jos organizacija ir funkcionavimo principais, prieštaraujančiais tradicijoms, bendriems tarptautinės teisės principams. Šios taisyklės vis tiktai veikia, bet kiekvieną dieną jos pažeidžiamos Europos sąjungos, jos įstatymais ir ES praktika.

Fundamentalūs tarptautinės teisės principai išdėstyti Jungtinių tautų įstatuose nuo 1945 metų. Pagal jų 2 str. 1 punktą - „JTO įsteigta visų narių suverenios lygybės principu“.

Savo ruožtu, 1970 metų Tarptautinės teisės principų deklaracija, dalyje liečiančioje valstybių draugiškus santykius ir valstybių bendradarbiavimą, sutinkamai su JTO įstatais, formuluoja suverenių valstybių sugyvenimo principus, kuriuos žiauriai, iš esmės, iki šios dienos prievartavo integracijos būdu ES struktūrų kolonizatoriai. Pavyzdžiui, nesikišimo principą, tiesiogiai ar netiesiogiai, bet kokiu pretekstu, į bylas, priklausančias kokios nors valstybės jurisdikcijai. Tai reiškia, kad „bet kuriai valstybei [...] draudžiama naudoti ar skatinti naudojimą ekonominių, politinių arba kokių-nors kitų priverstinių priemonių, nukreiptų pajungti kitą valstybę vykdyti jos suverenias teises, siekiant gauti sau iš to kokias tai naudas“.

Deklaracija taip pat sako, kad „santykiai tarp valstybių turi būti grindžiami suverenių valstybių lygybės principu“.

Suverenių valstybių lygybės principas reiškia, kad veikiančios tarptautinės teisės šviesoje (JTO 1970 metų deklaracija) visos valstybės turi lygias teises ir pareigas ir yra pilnaverčiai tarptautinės bendrijos nariai, nepriklausomai nuo ekonominių, socialinių, politinių ir kito charakterio skirtumų. Iš juridinio požiūrio taško visos valstybės lygios, naudojasi teisėmis, susietomis su jų pilnu suverenitetu. 1970 metų Tarptautinės teisės principų deklaracija apie valstybių draugiškus santykius ir bendradarbiavimą sako, kad tuo atveju, kada įsipareigojimai, išplaukiantys iš tarptautinių susitarimų (kuo šiandien yra ES sutartys) kertasi su JTO šalių-narių įsipareigojimais, išplaukiančiais iš JTO įstatų, įsipareigojimai išplaukiantys iš JTO įstatų jiems turi viršenybę. Tai yra turi prioritetą.

Taip pat stipriai tautų lygybės ir apsisprendimo principai pabrėžiami 1975 metų ESBO (OSCE) Akte, kuris kalba apie tautų teisę laisvai spręsti apie savo vidinį ir išorinį statusą be įsikišimo iš išorės ir savo nuožiūra ji nuspręsti ir realizuoti. Pagal šį Aktą, valstybės turi vystyti bendradarbiavimą „kaip lygios su lygiomis“.

1969 m. Vienos konvencija dėl tarptautinių sutarčių teisės išaiškina 1945 m. JT chartijos principus, kurie pripažįsta negaliojančia "sutartį, kuri sudarymo metu prieštarauja imperatyviai visuotinės tarptautinės teisės normai". Ši norma, be kitų dalykų, yra suverenios lygybės principas, kurį ES sutartys aiškiai atmetė, sukūrė ir įgyvendino precedento neturinčią ir prieštaraujančią visuotinei tarptautinei teisei konstituciją "Europos valstybės", suorganizuotos pagal modelį milžiniškos komercinės bendrovės, turinčios ypač nevienodą valstybių narių statusą (akcininkai), priklausomai nuo jų turto, įtakos ir karinės jėgos.“

Profesorės Pavlovič nuomone, tokios patologinės ES įmonės-valstybės susiformavimas yra rezultatas to, kad turtingosios šalys šantažuoja silpnesnes ES valstybes, jų atžvilgiu vykdo sau palankius veiksmus. Parama joms priklauso nuo to, kaip ES valstybės narės vykdo ekonominius, politinius ir ideologinius reikalavimus.

Autorė sako: „Europos sąjunga yra rezultatas patologijos tarptautiniuose santykiuose. Europos sąjunga savo evoliucijos kryptimi grasina suverenioms nacionalinėms valstybėms ir taikiam bendradarbiavimui tarp lygių valstybių Europoje.“

Autorė siūlo ginčuose su ES remtis nuosekliau į aukščiau išdėstytas ir griežtai privalomas visuotinės tarptautinės teisės taisykles.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą